首页 趣味语文古诗词正文

出车(chu che)

chūchētiānzisuǒwèiláizhàowèizhīzàiwángshìduōnánwéi
chūchējiāoshèzhàojiànmáozhàopèipèiyōuxīnqiāoqiāokuàngcuì
wángmìngnánzhòngwǎngchéngfāngchūchēpéngpéngzhàoyāngyāngtiānzimìngchéngshuòfāngnánzhòngxiǎnyǔnxiāng
wǎngshǔfānghuájīnláixuězàiwángshìduōnánhuáng怀huáiguīwèijiǎnshū
yāoyāocǎochóngzhōngwèijiànjūnziyōuxīnchōngchōngjiànjūnzixīnjiàngnánzhòngbáo西róng
chūnchíchíhuìcānggēngjiējiēcǎifánzhíxùnhuòchǒubáoyánháiguīnánzhòngxiǎnyǔn。 

wénzhùshì

wén
chéngzuògāozhànchēzhǔnbèichūzhēngqiánjūnlièduìjìnghóuzàidōuchéngjiāowàicóngzhōuwángdegōng殿diànchuánchūmìnglìngtīngcóngguójiāzhàohuàndàozhèláizhàohuàndecóngbiàndàoshēnbiāngàomentóngshàngchēdàoqián线xiànguójiāduōshìzhīqiūānquánchénghuànmenjǐnnányǒngxiàngqián
chéngzuògāozhànchēzhǔnbèichūzhēnghòujūnlièduìjìnghòuzàidōuchéngménbiānbiànhuìyǒuguīshéàndezhìpiàoliàngmáochāzàidedǐngduānxiēhuìyǒuguīshéyīngsǔndezàihàohàofēngzhōnglièlièzhāozhǎnānwēishèngbàiyōuānbiànsuícóngjǐndàichóuróngyōuyán
zhōuwánggěinánzhòngjiāngjūnhàolìngpàiyáoyuǎndeshuòfāngzhùfángchéngzhòngduōzhànchēchūdòngxiǎngpēngpēngzhìmànkōngfēibānlányòuxiānmíngzhōutiānzigěimenbānxiàyánhàolìnghuǒgǎnwǎngshuòfāngxiūzhùfángchéngwēimíngdenánzhòngjiāngjūnajūnchūzhànxiǎnyǔndàngpíng
xiǎngdāngchūjiāyuǎnxíngdeshíhòuzhèngshìshǔmàixiùsuìhuāfánshèngjīnzhōngshàngmànmànguīxuěfēnfēibànzǒunìngguójiāānquánwēiduōzāiyòuduōnándàopiànxiūānníngnándàomenniànjiāxiāngzhǐshìmenjìngwèitiānzidezhàomìng
míngchóngzàicǎocóngmíngchàngzhàměngqīnglíngtiàoyuèzàicǎojiānshàngzijīnghǎojiǔméijiàndemiànyōuxīnchōngchōngdeliányàngxiǎngxiàngdàojiànguīláipànzàodòngdexīnjiāngānfàngwēimíngdenánzhòngjiāngjūnaguīguózhōngshùn便biàn西róngsǎodàng
chūnguāngmíngmèiyángguāngshìyànghuācǎoshùshēngàngránduōfánmàohuángniǎoérjǐnqíngmàinònghóujùnqiàocūnyōuxiáncǎixiéxiānghāozhuāshěnxùndiàozuǒěrdeshōushítíngdāngjiùmángwǎngjiāpǎowēimíngdenánzhòngjiāngjūnashìdexiǎnyǔnláiqīngjiǎo

zhùshì
chéngjiāowàidefāng

zhào(zhào):huàyǒuguīshéànde
jiànshùmáo(máo):竿gānshàngzhuāngshìmáoniúwěidezi
(yǔ):huàyǒuyīngsǔnàndezhì
pèi(pèi)pèizhìpiāoyángdeyàngzi
qiāoqiāoxīnqíngchénzhòngdeyàngzi
kuàngcuì(cuì):xīnqiáocuì
péngpéngxíngróngchēzhòngduō
(qí):huìjiāolóngàndezhìdàilíngyāngyāngxiānmíngdeyàngzi
wēixiǎndeyàngzi
xiāngrǎng”,píngsǎochú
fāngzhèngzhíhuá(huā):kāihuāshīzhōngzhǐshǔchōusuì
zhù
(yù)xuěxiàxuě”。
huángkōngxiánānzuòxiū
jiǎnshūzhōuwángchuánlìngchūzhēngdewénshū
yāo(yāo)yāokūnchóngdejiàoshēng
(tì)bèngbèngtiàotiàodeyàngzizhōng(zhōnɡ):zhàměng
jūnzizhǐnánzhòngděngchūzhēngzhīrén
zuòzhěshèxiǎngdezàijiāzhīrénjiàngānníng
báojièwèi”,西róngdàiběifāngshǎoshùmín
(qī)cǎomàoshèngdeyàngzi
jiē(jiē)jiēniǎojiàoshēng
fán(fán):báihāozhòngduōdeyàngzi
zhíxùnzhuōzhùshěnxùnhuòchǒu
báohái(xuán):tōngxuán”,kǎixuán
xiǎn(xiǎn)yǔn(yǔn):běifāngdeshǎoshùmínsǎopíng


shǎng

  《xiǎo·chūchēzhèshǒushīzàicáiliàodexuǎnshàngzhèngmiànmiáoxiězhànzhēngdeshīpiānyǒusuǒtóngshīrénjǐnjǐnzhuāzhùlezhànqiánzhǔnbèikǎixuánzhèliǎngguānjiànxìngdediǎnxíngchǎngjǐnggāogàikuòchǎngshíjiàozhǎngkōngjiāndiǎndezhuǎnhuànjiàowèipínfándezhànzhēngnóngsuōzàishǒuduǎnduǎndeshī

  shīrénjīngjiǎnchūdediǎnbīngjiànxiǎnyǔnzhēng西róngkǎixuánguīláixiànděngzhǔyàoqíngjiéqiǎomiàotǒngfēntóugòuzhùchéngpiānbìngxuǎntóngjiǎoshùzhǔdàiyǒutiáowěnzhǎnxiànshìjiànzhǎnquánguòchéngyòumiǎnleluólièshìjiànzhīzhèzhǒngjiégòu使shǐshīzhāngyánzhěngxiǎnzhǔdetóngshí使shǐshīzhédòngrén

  shīdeqiánsānzhāngmiáoxiězhànqiánzhǔnbèideqíngkuàngzàihuàshàngjūncǎiyònglehuàmiàndemiáohuìxīnànshìxiāngdiéjiādezhāngshuōchūchētiānzisuǒwèilái”,chūchē”“dào”“chuánlìng”“zàishíkōngshàngjìnshíjiānshàngliánguànxìngdedòngzuòhōngtuōchūzhànqiánjǐndòngyuándefēnwéièryòuduōnánèrànshìchūzhǔshuàishìmenxīnshàngdeníngzhòngèrzhāngcāngqióngxiàlíndezhào”“máo”“”“zhīpèipèi”,xiějūnxíngzhìjiāodelǐnránshìleyòuqiāoqiāo”“kuàngcuìxiězàikāiqián线xiàndexíngjūnzhōngshìbīngmenjiāojǐnzhāngdexīnsānzhāngchūchēpéngpéngzhàoyāngyāngzàijūnróngzhīshèngzàizhèngquèshǔlezhàndòudetóngshíyòngxiāngànshìchūzuòzhěduìyíngzhèchǎngzhànzhēngdexìn

  zhèsuǒcǎiyòngdemiáoxiě使shǐqiánsānzhāngyǒuhuīhóngkuòdejiāoshìshīwàixíngjūnzhīzhuàngguānyòuyǒuzhìwēiderénxīnhuódòngzuòdàolezhěngjiéguānzhǔguāndeqiǎomiào

  shīdehòusānzhāngkuàyuèleshīzàishìkōngjiānshàngdexiāntiānlüèguòzhànzhēngdeguòchéngzhíjiēmiáoxiěkǎixuánguīláideqíngjǐngzàizhèfēnshīrénshíjiùxìngyùnyònglelèishìxiàndàidiànyǐngméngtàideshǒuzhědezhùchūrénliàocóngjiànzhāngdejǐnzhāngfēnzhōngxiàngshǔfānghuádechūchūzhēngshíjìnértōngguòjīnduì(“wǎng”“jīnlái”)suǒchǎnshēngdeshíkōngcuòwèicóngxuězàizǒudàochūnchíchídemànzhǎngguīyǐndǎozhezhěyòngxiǎngxiàngtiánduìzhànshìdemànzhǎngjiānzhīrènshíjiāzhōngzhīréncóngwèijiànjūnzizhīyōuxīnchōngchōngdàojiànzhīyuèānxīndezhuǎnbiàngèngshìshīzhǎnxiǎngxiàngcónglìngmiànxiěchūlerénmenduìzhànshìdeguānzhùbǎoshòudexīntàizuìhòuhěnrányǐnchūduìkǎixuándeyóuzhōnggāoxìngduìzhǔshuàidezànměicóngbiǎomiànkànzhèzhǒngshíjiùdexiěshìshìshěběnzhúdànyóuzhōngshèntòulecānzhànzhěcóngyōudàodeshēnérwēidexīnbiànhuàér使shǐzhèxiēkànshìxiándechǎngjǐngmiáoxiěchéngwèishīzhōngrénxīnlíngqínggǎndebèijǐnghuòwàihuàzhèngmiàndemiáoxiěgènggǎnréngèng

  shīdekōngjiāngòuchéngyǒumiàochùquánshīgòngmiáohuìleshòumìngdiǎnbīngjiànshùzhìchūzhēngběizhuǎnzhàn西róngzhōng怀huáixiāngshèngérguīliùtóngshíkōngdehuàmiànshīrénjiāngzhèxiēbìngjǐnliándechǎngjǐngqíngjiéjièzhùqínggǎndeshūróuguàntōngzhǎnkāizhēnshí广guǎngkuòdeshízhēngzhàn

  wàishīrénshōulemínchéngshīyánshàngyǒuzhìránzhījìngzhōngqíngjǐngjiāoróngzhīměi


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshìwèishìshùgēnsuítǒngshuàinánzhòngchūzhēngkǎixuándeshīdāngshí西zhōumiànlínderénběiyǒuxiǎnyǔn西yǒukūnwèilewángcháodeāndìngzhōuwángcháocéngduōpàibīngzhēngtǎonánzhòngwèitǒngshuàidezhèzhēngtǎolehuīhuángdezhànguǒshīwèishìzhèchǎngzhànzhēngdeshí


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37847.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 125人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org