首页 趣味语文古诗词正文

万愤词投魏郎中(wan fen ci tou wei lang zhong)

hǎishuǐrénjīng
wěngshāérsāishǐtāotiānyàn
liùlóngzhīhàodàngqiānbáiqín西
jiǔxīngfēnáoáo
nánguānjūnzitiānér
liàngāotángéryǎnlèixuèérchéng
chūnércǎoyōuyuànérshěn
xiōngjiǔjiāngsānxiábēihuàzhīnán
língguānběichóuàizizhāngtiānnánlǎo
ménròusànbǎicǎonánxiāngxié
shùzhēnguìqiúluánchǒng
shùnshòuchénggēng
shuāijiāngān
hǎozhěhǎozhěrěnlínwēiérxiāng
zichīpéngyuèhǎi
háolièwèi
cāngcāngzhītiāngāoshì
tīngbēituōláo
tǎngbiànměijūnshōubáiguī。 

wénzhùshì

wén
hǎixiōngyǒngfānténgbǎixìngluònánwèilezhǎngjīng
nóngyāngǔngǔnfēngshāmànfāngzhètāotiānhuòyànzhī
huángdechējiàduōmehàodàngkāizhǎngānxiàng西érxíng
jiǔzhōushānfēnbēngnánmínzàizhànluànzhōngcǎncǎnhào
hǎonánguānjūnzizhōngzàizhōngtiān
niànyǎnmiànérxuèlèizhuìhuàchéng
chūntiānsuīdàodànménbìngzhǎngcǎochóuyuànhūnhūn
xiōngzhǎngzàijiǔjiāngaxiánzàisānxiánéngshēngchìchéngxiānmenxiāng
língguānběideháizilìngrénchóunánchāngzhīnándelǎobànyòubié
ménròutuányuánnánzhōngnéngxiāngjiù
chūguìshùzāishàngjīngguānshàngluánfèngchǒngàishān
dāngniánshùnchánwèichéngzigāo便biànhuíjiāzhǒng
shìfēngāigāidàochù
huānderénduìshífēnhuānderénwèirěnxīnchéngwēixiāng
zizàngshēnchīpéngyuèbèiduòchéngleròu
láideháojiézhèyàngzuòyòu
yōuyōucāngtiānaníngāolínxià
yàonéngtīngdàozàixiàmiàndeshēnjiùgǎnkuàijiějiùchūláo
guǒnénggòushíbiànměiqǐngwèilángzhōngjiāngbáizhūshōuyuè

zhùshì
(bō)(juè):shuǐfèiyǒngdexíngzhuàngyòngmiáoxiěshèhuìdòngluànhuáhǎi》:“tiāngāng。”shànzhù:“fèiyǒngmào。”《huánzixīnlùnyuē:“xiàzhīshíhóngshuǐ。”
zāoshòuzāojīngdōushìhǎizhōngdeècánzhīzhèshìzhǐdòngpànluàndeānshānpànjūn
wěng(wěng):shànwénxuǎnzhù》:“wěng。”
yànjīnběishāndōngdài
liùlóngdàitiānzichējiàwèiliùgāochǐyuēlóngliùlóngzhǐhuángchējià
báirénwángwèixiàngzhǐtángxuánzōng
jiǔjiǔzhōuzhīxīngfēnzhǐshānsuì
áoáoběnwèiyànāimíngshēngshīzhōngbǎixìngāichóushēng
nánguānjūnzichūnqiūshíchǔrénzhōngbèijìnguóhòuréngdàizhechǔguódemàozi
gāotángzhǐxiāoshìyūnyuēgāotángcháotíngshìzhīchēngduōyuēgāotángtàibáishīzhōngjuéqīnzhīqiānhuàjiǔ。《hànshū·jiǎchuányuērénzhǔzhīzūntángqúnchénzhòngshùjiǔshàngliányuǎnchánggāowángliánjìntángbēigāozhěnánpānbēizhělíngshìránxiāoshìgāotángwèicháotíngshuōjìnshì
jiǔjiāngjùnmíngtángchēngxúnyángsuíchēngjiǔjiāngzhìsuǒzàijīnjiāng西jiǔjiāng
huàzhǎngchìbǎngzhǐchéngxiāngàiwèixiōngtiānfāngfēixiānzhīqīngyuǎnshìérxiānghuìnéng
língzàijīnshāndōngshuǐxiànběi
zhāngjùnmíngtángshíshǔjiāngnán西dàoyòuwèizhīhóngzhōuzàixúnyángjùnzhīnánzhìsuǒzàijīnjiāng西nánchāngtàibáishānshíjiāshì,《liúlángnèishīyuēnánláizhāngshū”,jiàn
chéngchéngzigāoyáoshízhūhóu
chī(chī)dàizijiànwángbèizhuāngjìnchītóujiāngzhōngshìjiànshǐ·zilièchuán》。
péngyuèhànchūjiānghǎi(hǎi)(xī):ròujiàng
(yì):zhù
láo(bì):láo。《chūxué》:láozhěbiémíng
báiguībáiguī


shǎng

  gēnshīzhōngchūnércǎoděngpànduànshīwèixúnyángjīnjiāng西jiǔjiāngzhōngsuǒzuòpéifěibáiniánjiǎnbiānrènwèizhèshǒushīxiětángzōngzhìèrzài(757niánzuòzhěbèiqiújìnzhīshí

chuàngzuòbèijǐng

  shīxiěānshǐzhīluànzhōngjiārénsànshēnxiànlíngdexìngzāowàngwèilángzhōngxiángrényuánshǒuwèizhāoxuěyuān

  shīkāishǐjiùmiáohuìchūledòngdàngcǎndejǐng:“hǎishuǐrénjīng。”“rénjīng”,rénmenshànglexiōngèqiángbàoderén。“wěngshāérsāi”:ānshǐpànjūnxiānmàntiānchénshābiànfāngwěngyuànshìcǎomàoshèngzhèyǒumàndesāichōngmǎnfāngzhèxíngróngānshānpànluànzhànzhēngmànyándefànwéihěn广guǎng。“shǐtāotiānyàn”:zhèchǎnghuòluànxiànghóngshuǐyàngshìcóngyànèrdetāotiānběnshìmiáoxiěshuǐshìzhīzhèshìdezāihuòyànānshānshìzàifànyángjīnběijīngdàidòngpànluàndefànyángwèizhànguóshíyànguólínsuǒyànbìngshàngshìmiáoxiěānshǐpànluàndeshēngzàochéngleyánzhòngdehuòhuàn。“liùlóngzhīhàodàngqiānbáiqín西。”liùlóngjiàshǐdechēzishìděngdehàohàodàngdàngzàizhebáiqiāndàoqín西děngduōmeliùlóngdàishénhuàzhōngchuánshuōtàiyángchéngdechēzishìyóuliùtiáolóngjiàshǐzhècháotíngdeguānyuánjìnwèiduìděngbáizhǐhuángtángxuánzōngānshāngōngzhàntóngguānhòutángxuánzōngcānghuáng西táodàoshǔnányīnshǔzàizhǎngān西nánchēngqín西zhèliǎngshìfěngtángxuánzōngdetáopǎo线xiàn。“jiǔxīngfēnáoáo。”jiǔzhōudàizhōngguófēnchéngjiǔzhōutiānshàngdeběidòuxīngèrshíxīng宿fēnbiéduìyīngchēngzuòfēn”。zhèzhǐānshāngǎofēnlièpànluànzhànzhēnghuàiguójiātǒng。“áoáo”:rénmínchùāichóukùnzhīzhōngbēideyàngzi。“nánguānjūnzitiānér”:zhèbèitóujìnjiāndeqiúzhehuàncāngtiān。“nánguānjūnzi”,jiànzuǒchuán·chénggōngjiǔniánchūnqiūshíchǔguólíngrénzhōngzàijìnguódāngshíháidàizhechǔguódemàoziyīnchǔguóchùnánfānghòuláijiùyòngchǔqiúnánguānláifànzhǐqiúdāngshíbáibèiqiúzàixúnyángzhōngsuǒchēngwèinánguānjūnzi。“liàngāotángéryǎnlèixuèérchéng。”gāotángtōngchángchēngzhèyuēshìzhǐcháotíngxiǎngniàn便biànbēitòngyǎnmiànhánzhexuèdelèishuǐdàoshàngérchéng。“chūnércǎoyōuyuànérchén。”suīránshìchūntiāndejiédànyīnàndejiānláoménqiánquèliáncǎoshēngrénshēnshēnxiànāiyuàntòngzhōngnánpáijiěyōuyuànyǐnmáizàixīnzhōngdeāiyuànchénnéngde。“xiōngjiǔjiāngsānxiábēihuàzhīnán。”jiǔjiāngxúnyángzhèdexiōng”,néngshìbáizhǐshìlìngyǒuxiōngzàijiǔjiāngshìjiārénròufēnhuàrénchéngxiānjiàohuàbēideshì使shǐnéngchéngwèishénxiānnánxiāngzài。“língguānběichóuàizizhāngtiānnánlǎo。”:língguānzàishāndōngshuǐxiànběibáideérziqínzhèshízàishāndōngzhāngjùnmínghóngzhōuzhōuzhìzàijīnjiāng西nánchāngshìbáidezizhèshízàizhāngzhèliǎngwèiàideháiziyuǎnzàilíngguānběi使shǐyōuchóudiànniànniánlǎodezibèizàinánfāngdezhāngjùn。“ménròusànbǎicǎonánxiāngxié”:jiārénròufēnxiàngbǎicǎobèifēngchuīsànyàngdàowēinándeshíhòuzàinéngxiāngzhàoleshàngshíèrshìmiáoxiězisàndebēicǎnzāodebēifènxīnqíng。“shùzhēnguìqiúluánchǒng。”zhǒngzhíshàngluàndezhēnshùérdiàoměihǎodeguìshùgāoguìdeluánfèngqiújìnláiérchǒngàinéngdezhèliǎngzhēnxiǔnéngdequánjiānshuōmíngcháotíngduìmenzhízhòngyòngguìluányǒucáinéngderénshuōmíngcháotíngduìmendepáizhǐdāngshídetǒngzhìzhěshìfēidiāndàohēibáifēnyōngyōngderéndōuqiègāowèiéryǒucáinéngderénfǎnzāoxìng。“shùnshòuchénggēng。”chéngchéngzigāochuánshuōzhōngyáoshùndezhūhóudāngshùntiānxiàchuánshòugěideshíhòuchéngzigāo便biànguānzhígēngtiánzhǒng。“shuāijiāngān?”zhèngcóngshuāibàijiāngdàoānshēn?《zhuāngzi·tiānzàishùnwèichéngzigāozhūhóuérgēngtiánwènzhèngchéngzigāoshuō:“yáozhìtiānxiàshǎngérmínquànérmínwèijīnzishǎngérmínqiěrénshuāixínghòushìzhīluànshǐ!”báizàiyǐnyòngzhèdiǎnzàishuōmíngtiānxiàbèihūnjūngǎoluànshèhuìhēiànchùānshēnānshēn。“hǎozhěhǎozhěrěnlínwēiérxiāng?”huānderénliánhuānderénzěnmerěnxīnzàilínwēideshíhòuháiláipái?“zichīpéngyuèhǎi。”zizichūnqiūshíchǔguóréndàoguózuǒwánghòubèiwángshāshìjiànshǐ·zilièchuán》。chīzuòdekǒudàizidāngniánbèiwángshāyòngkǒudàizhuāngzheshījiāngzhōngpéngyuèhànchūjiānglǐngfēngliángwánghòuwèiliúbāngsuǒshāshìjiànshǐ·wèibàopéngyuèlièchuán》。péngyuèbèihàngāoliúbāngduòchéngleròujiàng。“háolièwèi?”wèishénmetàndeshēngyīncóngdàojīndeyīngxióngháojiéwèishénmedōushìzhèyàngzāoneshàngshìjièfěngjīnkòngxiànshízhèngzhìdehēiànyǒuxiǎngyǒucáinéngxiǎngwèipíngdìngānshǐpànluànhuīguójiātǒnggòngxiànliàngquèzāodàocǎnhài。“cāngcāngzhītiāngāoshì。”qīngtiānagāolínxiàkànkànshàngdeqièba!“tīngbēituōláo。”guǒnéngtīngdàowèixiàréndeshēngjiùjiětuōchūzhèláoba!dàizhǐtiānbēibēijiànzhǐwèibēixiàderénláojiān。“tǎngbiànměijūnshōubáiguī。”báiguībáitǎngruònéngbiànrènměihǎodeshíjiùshōuxiàzhèjiébáixiádeměiba!zhèshìshīrénbáiguībiǎoshìchúnjiéyàoqiúzhòngxīnwèipíngdìngānshǐpànluàngòngxiànliàng

  quánshīfēnwèifēnfēndeshǒujiēbìngfěngānshǐzhīluànshēnghòutángxuánzōngshíxíngkàngdetáopǎo线xiànzàochénglejiǔxīngfēnáoáodebēicǎnqíngjǐngguójiātǒngbèihuàirénmínxiànshuǐshēnhuǒzhīzhōngèrfēnmiáoxiěshīrénzāoshòubáizhīyuānbèixúnyángzhōngcóngérjiātíngròusànsānfēnfěngdemáotóuzhíjiēzhǐxiàngzuìgāotǒngzhìzhětángxuánzōngtángzōngduìmenhūnyōngxiǔdetǒngzhìjìnxínglejiēpēngshīrénjièfěngjīnyòngshǐchuánshuōpànlemenshùzhēnguì”、“qiúluánchǒngdexíngwèibiǎoleshīrénzāoshòuhàideqiánglièfènkǎizuìhòushīrénxiàngcāngtiāngàoshēnshùshìdeyàoqiúshēnxuěyuānqíngwèipíngdìngānshǐzhīluàntǒngguóhuīdecáinéng

  shīzàishùshàngchúleyǒubēifènjiāoqínggǎnyuèjiēpànfěngfènhènkàngshīzhīwàizàibiǎoxiànfāngshàngdechūshǒuxiānshìshànyùnyòngdeshǒujiēfěngtángwángcháodezuìgāotǒngzhìzhězàidāngqiánānshǐpànjūnjiànguóhǎoshānzhītǒngzhìzhěmenshìfènfǎnkàngérshìcōngcōngtáowǎng西shǔnán。“liùlóngzhīhàodàngqiānbáiqín西dejiùshìfěngdediàomiáohuìlóngtáomìngshídecōngmángjǐngxiàngshīháijièyòngshǐchuánshuōzhōngdediǎnfěngtángdàitǒngzhìzhědecánqíngzichī”,“péngyuèhǎidebēi便biànshìduìdāngshíhēiànzhèngzhìdeyǐngshèyòushùzhēnguì”、“qiúluánchǒngdedōucóngběnzhìshàngjiēleshìfēidiāndàohēibáifēndezhèngzhìxiànshí

  zhèshǒushīshìxiěxúnyángzhōngquánshījiāozhīzheshīrénduìguómìngyùndeguān怀huáiduìtǒngzhìzhědefènduìxìngzāodebēitòngduìziérdeqiānguàmíngwànfèn》,zhèngxiǎnshìchūbáiqiúxúnyángzhōngwàngǎnjiāodefènkǎixīnqíngjǐnbiǎochūshīréndetòngbēifèntóngshíshìduìfēngjiànhēiànzhèngzhìdeyǒukòng


bái

bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37846.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 87人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org