首页 趣味语文古诗词正文

木兰诗 / 木兰辞(mu lan shi mu lan ci)

 lándāngzhīwénzhùshēngwéiwéntàn。(wéizuòwéi)

 wènsuǒwènsuǒsuǒsuǒzuójiànjūntiēhàndiǎnbīngjūnshūshíèrjuǎnjuǎnjuǎnyǒumíngāérlánzhǎngxiōngyuànwèishìāncóngzhēng

 dōngshìmǎijùn西shìmǎiānjiānnánshìmǎipèitóuběishìmǎizhǎngbiāndànniáng宿huángbiānwénniánghuànshēngdànwénhuángliúshuǐmíngjiànjiàndànhuángzhìhēishāntóuwénniánghuànshēngdànwényànshānmíngjiūjiū

 wànróngguānshānruòfēishuòchuánjīntuòhánguāngzhàotiějiāngjūnbǎizhànzhuàngshìshíniánguī

 guīláijiàntiānzitiānzizuòmíngtángxūnshíèrzhuǎnshǎngbǎiqiānqiánghànwènsuǒlányòngshàngshūlángyuànchíqiānsòngérháixiāng

 niángwénláichūguōxiāngjiāngāwénmèiláidānghóngzhuāngxiǎowénláidāohuòhuòxiàngzhūyángkāidōngménzuò西chuángtuōzhànshípáozhejiùshíshangdāngchuāngyúnbìnduìjìngtiēhuāhuángchūménkànhuǒbànhuǒbànjiējīngmángtóngxíngshíèrniánzhīlánshìláng

 xióngjiǎoshuòyǎnshuāngbàngzǒuānnéngbiànshìxióng


wénzhùshì

wén
 tànshēngshēngjiēzheshēnglánduìzhefángménzhītīngjiànzhīzhīsuōdeshēngyīnzhǐtīngjiànlánzàitànwènlánzàixiǎngshénmezàidiànshénmelándàoméizàixiǎngshénmeméizàidiànshénmezuótiānwǎnshàngkànjiànlezhēngbīngdewénshūjūnzhǔzàiguīzhēngbīngzhēngbīngdemíngyǒuhěnduōjuǎnměijuǎnshàngdōuyǒuqīndemíngqīnméiyǒuérziméiyǒuxiōngzhǎnglányuànwèidàoshìshàngmǎiāncóngkāishǐdàiqīnzhēngzhàn

 zàishìchùgòumǎijùnānānxiàdediànzijuézijiāngshéngbiānzǎoshàngbiéshàngwǎnshàng宿yíngzàihuángbiāntīngjiànjiàoérdeshēngyīnzhǐtīngjiànhuángshuǐbēnténgliútǎngdeshēngyīnzǎochénkāihuángshàngwǎnshàngdàohēishāntóutīngjiànjiàoérdeshēngyīnzhǐtīngjiànrénzhànjiūjiūdemíngjiàoshēng

 yuǎnwànbēnzhànchǎngfēiyàngkuàguòdàodàodeguānàiyuèguòzuòzuòdeshānfēngwǎnběifāngdehánchuánsòngzhegèngdeshēngyīnhánlěngdeyuèguāngzhàozàijiāngshìmendekǎijiǎshàngjiāngshìmenshēnjīngbǎizhànyǒudewèiguójuānyǒudezhuǎnzhànduōniánshèngguīlái

 shèngguīláicháojiàntiānzitiānzizuòzài殿diàntánglùngōngxíngshǎnggěilánlehěndegōngxūnshǎnglehěnduōdecáitiānziwènlánxiǎngyàoshénmelánshuōyuànzuòshàngshūlángwàngnéngzheqiānkuàijiābiānsònghuíxiāng

 tīngshuōérhuíláilexiāngchānzhedàochéngwàiyíngjiējiějiětīngshuōmèimèihuíláileduìzheménshūzhuāngbànláitīngshuōjiějiěhuíláilemángzhehuòhuòdāoshāzhūzǎiyángkāidōng西deménzuòzàidechuángshàngtuōzhàngshí穿chuāndezhànpáo穿chuānshàngqiándeérzhuāngmiànduìchuāngjìngzishūxiàngyúnyàngróuměidetóuéshàngtiēshànghuāhuángchūménjiànzhàngdehuǒbànhuǒbànmendōuhěnchījīngzhēngzhàntóngxíngzhèmeduōniánjìngránzhīlánshìzi

 zhezideěrduǒxuánzàibànkōngshíxióngliǎngzhǐqiánjiǎoshíchángdòngdànliǎngzhǐyǎnjīngshíchángzhesuǒróngbiànrènxióngliǎngzhǐzitiēzhemiànpǎozěnnéngbiànbiéshìxióngshìne

zhùshì
(jī jī):fǎngzhīdeshēngyīnshuōwèitànshēngshìlánxīnzhītíngtàn
dāng(dāng hù):duìzhemén
zhù(zhù)shēngzhīchūdeshēngyīnzhǐzhīzhùzhīsuō(suō)zi
wéizhǐ
shénme
niàndiàn
jūntiē(tiě):zhēngbīngdewénshū
hàn(kè hán):dài西běimínduìjūnzhǔdechēng
jūnshūshíèrjuǎnzhēngbīngdemínghěnduōjuǎnshíèrbiǎoshìhěnduōshìquèzhǐxiàwéndeshíèrzhuǎn”、“shíèrnián”,yòngxiāngtóng
xiàwéndeāyàngdōuzhǐqīn
yuànwèishìān(ān)wèiwèishìmǎiānfànzhǐ
jiān(jiān):ānxiàdediànzi
pèi(pèi)tóujiàshēngkǒuyòngdejuézilóngtóujiāngshéng
kāixíng
jiànjiàn(jiān jiān):shuǐliúshèdeshēngyīn
dànzǎochén
dànwénzhǐtīngjiàn
(jì):réndezhàndàiduìběifāngshǎoshùmíndechēng
jiūjiū(jiū jiū):jiàodeshēngyīn
tiānziqiánmiànsuǒshuōdehàn”。
wànróngyuǎnwànbēnzhànchǎngróngzhǐzhànzhēng
guānshānruòfēixiàngfēiyàngkuàguòdàodàodeguānyuèguòzuòzuòdeshānyuèguò
shuò(shuò)chuánjīntuòběifāngdehánchuánsòngzhegèngdeshēngyīnshuòběifāngjīntuò(tuò),diāodòudàijūnzhōngyòngdezhǒngtiěguōbáitiānyòngláizuòfànwǎnshàngyòngláibàogèng
hánguāngzhàotiěbīnglěngdeyuèguāngzhàozàijiāngshìmendekǎijiǎshàng
míngtángmíngliàngdetīngtángchùzhǐgōng殿diàn
xūnshíèrzhuǎnhěndegōngxūngōngzhuǎnxūnměishēngjiàozhuǎnshíèrzhuǎnwèizuìgāodexūnshíèrzhuǎnshìquèshùxíngrónggōngláogāo
shǎngbǎiqiānqiáng(qiáng):shǎnghěnduōdecáibǎiqiānxíngróngshùliàngduōqiángyǒu
wènsuǒwènlánxiǎngyàoshénme
yòngyuànzuò
shàngshūlángshàngshūshěngdeguānshàngshūshěngshìdàicháotíngzhōngguǎnguójiāzhèngshìdeguān
yuànchíqiānwàngshàngqiān
guōwàichéng
chíjiāngzhù
(zǐ):jiějiě
shū
hóngzhuāng(zhuāng):zhǐzideyànzhuāngshù
huòhuò(huò huò):shēngdāodeshēngyīn
zhe(zhuó):tōngjiǎtōngzhe”,穿chuān
yúnbìn(bìn):xiàngyúnyàngdebìnxíngrónghǎokàndetóu
tiē(tiē)huāhuángtiētōngjiǎtōngtiē”。huāhuángdàidezhǒngmiànzhuāngshì
xióngjiǎoshuòyǎnshuōzhezideěrduǒxuánzàibànkōngshíxióngliǎngzhǐqiánjiǎoshíshídòngdànliǎngzhǐyǎnjīngshíchángzhesuǒróngbiànrènshuòsāoténgzheyǎn
shuāngbàngzǒuānnéngbiànshìxióngliǎngzhǐzitiēzhemiànpǎozěnnéngbiànbiéshìxióngshìne
huǒ”:tōnghuǒ”。shízhàngderényòngtóngguōchīfànhòuwèitóngxíngderén
xíngháng。
bàng(bàng)zǒutiēzhemiànbìngpáipǎo


shǎng

 《lánshīshìshǒuzhǎngpiānshìshījiǎngshùlejiàolándeháibànnánzhuāngcóngjūnzàizhànchǎngshàngjiàngōngxūnhuícháohòuyuànzuòguānzhǐqiúhuíjiātuándeshìqíngzànyánglezhèwèiziyǒnggǎnshànliángdepǐnzhìbǎojiāwèiguódeqíngyīngyǒngwèidejīngshénquánshīlánshìlángláigòulándechuánshìyǒulàngmàncǎixiánglüèānpáijiàngxīnsuīránxiědeshìzhànzhēngcáidànzhejiàoduōdequèshìshēnghuóchǎngjǐngérqíngtàiyǒushēnghuórénwènchénpáiduìǒuwénděngshǒumiáoshùrénqíngtàihuàrénxīnshēngdòngzhìshényuèrán使shǐzuòpǐnyǒuqiánglièdeshùgǎnrǎn

 duànxiělánjuédìngdàicóngjūnshīdezhīshēngkāipiānzhǎnxiànlándāngzhīdeqíngjǐngránhòuxiělántíngtànxīnzhījìnlìngrénguàiyǐnchūwèndàochūlándexīnshìlánzhīsuǒtàn”,shìyīnwèiérdexīnshìérshìyīnwèitiānzizhēngbīngqīnzàibèizhēngzhīlièqīnniánlǎojiāzhōngyòuzhǎngnánshìjuédìngdàicóngjūn

 èrduànxiělánzhǔnbèichūzhēngbēnzhànchǎng。“dōngshìmǎijùn……”páixiělánjǐnzhānggòumǎizhànchéngyòngbiǎoshìduìshìdezhòngshìzhǐyòngleliǎngtiānjiùzǒuwánlekuāzhāngbiǎoxiànlelánxíngjìndeshénjūnqíngdejǐnxīnqíngdeqiè使shǐréngǎndàojǐnzhāngdezhànzhēngfēnwéizhōngxiěhuángliúshuǐmíngjiànjiàn”“yànshānmíngjiūjiūzhīshēngháichèntuōlelándeqīnzhīqíng

 sānduàngàixiělánshíláiniándezhēngzhànshēnghuó。“wànróngguānshānruòfēi”,gàikuòshàngwéndàn……”denèiróngkuāzhāngmiáoxiělelánshēnkuàzhànwàntiáotiáobēnwǎngzhànchǎngfēiyuèdàodàoguānkǒuzuòzuògāoshānhánguāngyìngzhàozheshēnshàngbīnglěngdekǎijiǎ。“jiāngjūnbǎizhànzhuàngshìshíniánguī”,gàishùzhànzhēngkuàngchíjiǔzhàndòulièbēizhuàngjiāngshìmenshíniánzhēngzhànjīngcándezhàndòuyǒudezhànyǒudeguīláiéryīngyǒngshànzhàndelánshìyǒuxìngshēngcúnshèngguīláidejiāngshìzhōngde

 duànxiělánháicháoguānxiānxiěláncháojiàntiānziránhòuxiělángōngláozhītiānzishǎngzhīduōzàishuōdàolánguānjiùyuànhuídàodexiāng。“lányòngshàngshūlángéryuànháixiāng”,ránshìduìjiāyuánshēnghuódejuànniàndànyǒuzàishìérshēntiānzizhīlán便biànmíngyányǒuwèi

 duànxiělánháixiāngqīnréntuánxiānshēnfènxìngbiéniánlíngdedòngmiáoxiějiāzhōngdehuānfēnzhǎnxiànnóngdeqīnqíngzàilánliánchuàndexíngdòngxiěduìdeqīnqiègǎnshòuduìérzhuāngdeàitiānrándeérqíngtàibiǎoxiànguīláihòuqíngjìndeyuèzuìhòuzuòwèishìdejiéquánshīdegāocháoshìhuīérzhuāngshùdelánhuǒbànxiāngjiàndechǎngmiàn

 liùduànyòngzuòjiéshuāngzàibēnpǎonánbiànxióngdeyǐnduìlánbànnánzhuāngdàicóngjūnduōniánwèibèixiàndeàojiāqiǎomiàodejiěmiàohéngshēngéryòulìngrénhuíwèi

 shīzhōngjiànshìdemiáohuìxiánglüèdāngèrsānliùduànxiángxiělánérqíng怀huáiduànlüèxiězhànchǎngshàngdeyīngxiónggàicóngnèiróngshàngchūérqíng怀huáifēngyīngxióngxìngshìrénxíngxiànggèngzhēnshígǎnrénjiégòushàng使shǐquánshīxiǎnjiǎnjiéjǐncòu

 zhèshǒushīzàolelánzhèxiǔderénxíngxiàngyǒuchuáncǎiéryòuzhēnqièdòngrénlánshìziyòushìtōngrénshìjīnguóyīngxióngyòushìpíngmínshǎoshìjiǎojiàndeyǒngshìyòushìjiāoměideérqínláoshànliángyòujiānyǒnggǎnchúnhòuzhìyòumǐnhuóàiqīnrényòubàoxiàoguójiāgāoguānhòuéràipíngshēnghuó

 《lánshīshìzhōngguóshīshǐshànghǎnyǒudejiézuòshīzhōngshǒuzàolewèicóngjūndexiǔdeyīngxióngxíngxiàngyǒuchuáncǎiéryòuzhēnqièdòngrénlánshìziyòushìtōngrénshìjīnguóyīngxióngyòushìpíngmínshǎoshìjiǎojiàndeyǒngshìyòushìjiāoměideérqínláoshànliángyòujiānyǒnggǎnchúnhòuzhìyòumǐnhuóàiqīnrényòubàoxiàoguójiāgāoguānhòuéràipíngshēnghuólánwánmǎnbèileyīngxióngpǐnxìngdiǎntiānxìngshànliángyǒnggǎnchénzhezhìjiānrěnshìlányīngxióngpǐnzhīyàonèihánduìduìguózhīxiànàixīnxiànshēnjīngshénshìyīngxióngpǐnzhīzuìjīngshénliàngyuánquántóngshíquánshījǐnkòulánshìláng”,cóngwénniánghuànshēngdàolányòngshàngshūláng”,cónglándāngzhīdàozhejiùshíshang”,shǐzhōngshīwèixìngzhīdiǎnlánxíngxiàngwèizhēnshígǎnrén。《lánshīchuàngzhǒngzhōngguópàizhījīngshénzhìnǎishìzhōngguórénchuántǒngdàojīngshénguānjīngshényōugǎnzhīzhěngzhèzhǒngzhōngguópàizhījīngshénshífěngwèizhēngde西fāngxiāngtóng。《lánshīchōngfēnxiànchūzhōngguómínzhītiānránzhǎngpáikuāzhāngxiàngshēngxuánniàndechūyùnyòngduìxuànrǎnfēnhuàxìngxiàoguǒjiā

 guòduōrènwèilánshīsuǒchǎnshēngzhīchǔwèiběicháoshàngzhīshèhuìfēngdànshìběicháoshǐzhǎnzhīzhǔliúshìběizhōngguódeyóumínjiēshòunóngwénmíngjìnérjiēshòuzhōngguówénhuàzuìzhōngwèizhōngguówénhuàsuǒhuàjiùshīyán使shǐlánzhījiāyuánwèixiānbēimínzǎohànhuà。“lándāngzhī”,shìzhènglánháijiāquánjiāqìngzhīzhōngsuǒshēnzhīshìyòuzhèngyóuláncóngjūngāoxiànduìzhīàixīnduìguózhīzhōngxīnshíwèigāoxiànzhōngguówénhuàzhījīngshényīngdāngshuō,《lánshīsuǒchǎnshēngzhīchǔshìzhōngguóchuántǒngwénhuàběicháoshàngfēngzhīróngérlánshīzhīgēnběnjīngshénshìzhōngguówénhuàzhījīngshén


chuàngzuòbèijǐng

 lándexíngxiàngshìrénmínxiǎngdehuàshēnzhōnglezhōnghuámínqínláoshànliángzhìyǒnggǎngāngchúndeyōuxiùpǐnzhìshìshēnshēnzhāgēnzàizhōngguóběifāng广guǎngshàngdeyǒuxuèyǒuròuyǒurénqíngwèideyīngxióngxíngxiàngzàinánzūnbēidefēngjiànshèhuìyóuwèiguì

 xiánglüèdāngzhōngxiàoliǎngquánshēnmíng

 qínláoshànliángyòujiānyǒnggǎnchúnhòuzhìyòumǐnhuóàijiārényòubàoxiàoguójiāgāoguānhòuéràipíngshēnghuóbiǎoxiànchūchúngāojiédeqíngcāo免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37844.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 56人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org