首页 趣味语文古诗词正文

守睢阳作(shou sui yang zuo)

jiēzhànchūnláichéngjiànwēi
wéimóuyuèyūnfēnshǒuruò
yànhuángchénshíjiāngbáihuī
guǒchuāngyóuchūzhènyǐnxuègèngdēng
zhōngxìnyīngnánjiānzhēnliàng
rénbàotiānzixīnshī

wénzhùshì

wén
pànjūndejiāozhàncóngchūntiānzhíchídàoxiànzàizhàndòushífēnjiānyuánsuīyángchéngwèizuòkōngchéngjiànjiānwēi
pànjūnzhòngzhòngwéikùnsuīyángdetàishìjiùxiàngyuèliàngzhōuwéideyūnquānyàngwéilecéngyòucéngshǒujūngēnqiángruòdexíngshìchéngxiàngyàngdezhènrényòudejìngōng
shǒuchéngjūnmíntóngchóukàiduō退tuìleréndejìngōngzhǐhuīguānzhànzàichéngtóuqīnmàoshǐshíshíhuīdòngzhìzhǐhuījūnmínzuòzhàn
shòushāngdejiāngshìbāozhāhǎoshāngkǒuyòuzhòngxīnhuídàolezhànchǎngshàngshǒuchéngguānbīngxuèfènzhànzhànyǒng
jiānglǐngzhōngxīnbàoguóyòunéngxìnshìbīngyīnggāishìzhànshèngdejiānzhēnzhàndòudàodezhìjuéhuìgǎibiàn
jiāngshìmenzhànshǒuchéngzhànkuàngwēiquèrénshàngbàotiānzisuīyǒudemóulüèquèshíxiàn

zhùshì
suīyángtángjùnmíngzàijīnnánshěngshāngqiūxiànnán
jiēzhànzhǐjiāozhàn
móuděngtóngyuèyūnzhǐyuèliàngzhōuwéideyūnquān
ruòzuòxiào”。zuòlín”,shìdàidezhǒngzhèn
yànzhùhuángchénzhǐpànjūnjìngōngshísuǒyángdechén
guǒchuāngzhǐbāozhāshāngkǒu
yǐnxuèzhǐxuèfènzhàn(pī):zhǐchéngshàngyǒushèkǒngdeǎiqiáng
gǎibiàn
xīnzhǐdemóulüè


shǎng

  《shǒusuīyángzuòshìzhāngxúnkùnshǒusuīyángchéngshízhàndekāitóuèrjiēzhànchūnláichéngjiànwēi”,luòdiǎnxiěchūlesuīyángbǎowèizhàndeshíjiǔsuǒmiànlíndewēi

  zhàndòucóngchūntiānkāishǐbāohánleàiguójiāngshìshùhánxīndejīng。“chéngèrxiěchūleqiáoyángyuándechùjìng;“jiànèrxiěchūlesuīyángwēidejìnwēijīngxīndòngzhèshuōmíngshīrénmànzhǎngdechūnláiwèiérsuīyángzhèzhànlüèyàodejiànwēiwèiyōushīrényōuguóyōumínzhìshēngwàidemǎnqiāngàiguóqíng怀huáijiùqīngjiànle

  “wéimóuyuèyūnfēnshǒuruòèrshuōmíngshuāngfānggōngshǒudezhènshìréndebāowéiquānsuōxiǎotóngyuèyūnzhīyuèbānshuǐxiètōngzhèjiùxiǎnchūleshàngwénzhōngdechéngzhīértángzàichéngqiángshàngrénwèifēnbīngjǐngjiètóngpíngduìlěidezhènróngyàngyánzhěngzhèjiùtòuchūtángjūn广guǎngjiāngshìzhòngzhìchéngchéngxīnwèiguódezhàndòurènxìngshuōmíngleshīrénzuòwèitǒngshuàilínwēizhìjūnyǒufāng

  “yànhuángchénshíjiāngbáihuī”,chéngjiēshàngwénxiěshīrénduìpànjūndechóuhènzhǐhuīcóngróngruò。“biǎomínglerénjìngōngdepínfán,“yànsānfēnhuìchūleshīrénduìpànjūndefènzhīqíngzhāngxúnzàixièjiājīnbiǎozhōngcéngxiàngtángzōnghēnghuìbàochénbèiwéishífánqiānbǎizhàndāngchénxiàomìngzhīshíshìzéimièwángzhī。”shínèijiùyǒumeduōchǎngzhàndòushìjīngniánzhàndòushùzhīduōjiùxiǎngérzhīlemiànduìpínfándezhàndòuxiǎngdàosuīyángbǎowèizhànzàiquándezhòngyàowèizhìshīrénxīnzhōngfēnwàiháo,“shíjiāngbáihuīshìzhàndòudexuèxīngzhīchuánshénmiáohuìchūleshīrén仿fǎngzhūliàngshànlúnjīn,“zhǐhuīsānjūnjiēcóngjìnzhǐ”(《sānguózhì》)bāndejiāngfēng

  “guǒchuāngyóuchūzhènyǐnxuègèngdēngèrzhǔyàoshìwèitángjūn广guǎngjiāngshìdiāoxiàng。“chuāngbiǎoshìshāngkǒujuéfēixīnchuàngbiǎomíngzhànshìdejiānzhuōjuéjiùchuàngwèihǎoyòutiānxīnshāng,“guǒbiǎomínglejiāngshìshāngtòngdàishāngzhànyóuchūshénhuàchénggōngxiànlejiāngshìfènzhàndàodejiānqiáng。“yǐnxuèzhěshìzhǐzhòngshāngyuánzhànshāngtòngmenliúxiàyǎnlèidàntīngdàozhàndòujǐngbàomentóngyàngpīnjǐnquánshàngchéngtóuǎiqiángjiéjǐnquánfángshǒutōngjiàn·tángsānshízàizhìèrniányuè,“zhūjūnkuìjiùzhìshìxiāohàozhìqiānliùbǎirénjiēbìngkāndòusuìwèizéisuǒwéizhāngxúnnǎixiūshǒuzhī。”《tōngjiàn·tángsānshíliùzàitóngniándōngshíyuè,“chéngzhōngshíjǐnchéngdōngzǒuzhāngxúnyuǎnmóuwèisuīyángjiānghuáizhībǎozhàngruòzhīzéichéngshèngzhǎngshìjiānghuái。”wèilebǎowèisuīyángshǒuchéngbīngshìchīdedōng西dōuchīguānglezuìhòubèiluóquèjuéshǔshā。“rénzhīyǒupànzhě。”

  “zhōngxìnyīngnánjiānzhēnliàngèrshìshuōshìbàoguódezhìyǒngyuǎnhuìdòngyáonán”,”,shīrénchìziàiguóxīngěixiānmínghōngtuōchūláile

  zuìhòuliǎngrénbàotiānzixīnshī”,shìshīrénzàijuéjìngzhōngdegǎntànzhīzàichéngjiāngxiànrénjiāngxùnguózhīshīréngǎndàoéryuànhàndezhǐshìzhènxìngguójiādeduōxiǎngjiànjiāngrénbàotiānzi”,cóngérjiùshíshīxīn”。zhèzuìhòude使shǐquánshīgǎnqíngdàogāocháoshuōmíngshīréndànshìwèishìguīdemínyīngxióngxíngxiàngshìwèiwèibēiwèigǎnwàngyōuguó”、“gōngjǐncuìérhòudexiánchénliángdexíngxiàng

  chúlechénggōngzàoleshūqíngzhǔréngōngdexiǔxíngxiàngzhīwàizhèshǒushīshìjiǎnjiéyǒudiǎnyǒumiàndiǎnmiànjiézhòngdiǎnchūquánshīshíèrchúkāitóuliǎngjiéwěiliǎngzhīwàiměiliǎngjiānjūnduìǒuměiduìyòudōuduìzhànggōngwěnránráoyǒuyùnzhìzēngqiángleshīdeyīnměijiézòugǎn


chuàngzuòbèijǐng

  tángzōngzhìèrnián(757niánchūnzhèngyuèānshāndeérziānqìngsuǒshíwànrénwéigōngsuīyángzhāngxúnwénxùndāngbēnsuīyángyuǎnkùnshǒujīngniánzhàndòucǎnlièhòuliángduànchéngxiànzhāngxúnyuǎnnányúnděngsānshíliùréntóngshíxùnnánzhèshǒushǒusuīyángzuòshīshìzhāngxúnkùnshǒusuīyángchéngwēishísuǒxiě。 

zhāngxún

  zhāngxún(708nián—757nián11yuè24),xúnzhōudōngjīnshān西yǒngrén。(《xīntángshūběnchuánzàiwèidèngzhōunányáng)。tángdàizhōngmíngchéntángxuánzōngkāiyuánniánzhāngxúnzhōngjìnshìrèntàizitōngshìshěrénqīngxiànlìngzhēnyuánxiànlìngānshǐzhīluànshíbīngshǒuyōngqiūkàngpànjūnzhìèrzài(757nián),ānqìngpàijiāngyǐnzijūnshísānwànnánqīnjiānghuáipíngzhàngsuīyángzhāngxúnyuǎnděngshùqiānrénzàinèiliángcǎowàiyuánbīngdeqíngkuàngxiàshǒusuīyángqiánhòujiāozhànbǎi使shǐpànjūnsǔnshīcǎnzhòngyǒuxiàoèlepànjūnnánfànzhīshìzhēlejiānghuáibǎozhàngletángcháodōngnándeānquánzhōngyīnliángcǎohàojǐnshìshāngdàijǐnérbèihàihòuhuòzèngyángzhōudōudèngguógōngtángxuānzōngzhōngèrnián(848nián),zhāngxúnhuìxiànglíngyānzhìmíngqīngshícóngdàiwángmiào


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37835.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 59人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org