首页 趣味语文古诗词正文

豫章行(yu zhang xing)

fēngchuīdàiběiyōngyángguān
bīngzhàohǎixuě西tǎoshíhái
bànshàngliáojīnhuángyúncǎnyán
lǎozibiétiāncǎojiān
báiràojīngbēimíngxiāngzhuīpān
báiyángqiūyuèzǎoluòzhāngshān
běnwèixiūmíngrénzhǎnxián
zhàndòuwèijūnsǎoxiōngwán
jīnggǎnshíméiyúndànxiǎnjiān
lóuchuánruòjīngfēidàngluòxīngwān
zòusānjūnbìnchéngbān。 

wénzhùshì

wén
běifēngchuīzhezhànzhezhōudeyángguān
yuèxīnzhēngdebīngmàozheyángshàngdexuěyào西shàngzhēngtǎo
deguānjūnzàishàngliáojīnshuǐhuángyúncǎndàn
lǎobiézipiànbēitiānqiāngdehǎnrénxīnchóufán
báiràozhejīngbēimíngzhuīzhú
báiyángwèizhīxiāosuǒqiūyuèwèizhīcǎndànzǎozǎoluòlezhāngshānzhōng
shēngtàipíngshèngshìguànrénzhàng
dànwèilejǐnzhōngbàozhǔsǎomièwánzhàndòushēng
jīngchénggǎnjīnshíwèikāinéngjiānxiǎn
lóuchuánxiàngzhǎngjīngyàngzàishuǐzhōngfēichítāoxiōngyǒngdàngzheluòxīngwān
zhèbēijiùzàntíngdàozhèzàizòuxiàdehuàsānjūnjiāngshìdetóudōuyàobáile

zhùshì
zhāngxíngjiù。《shījuǎnsānshíjuǎnlièxiāng·qīngdiào》,yǐnjīnyuē:“《zhāngxíng》。wángsēngyúnxúnsuǒzàibáiyángpiānjīnchuán。”
fēngběifēngdàidàijīnshān西dōngběiběiwèixiàndàisuǒchǎndeliángzhǐ
yángguānzhànguóshíchēngguānhànchēngyángzàijīnnánshānxiàn西nánchuánshuōyánghuīwèizhīfǎnzhīèrshě
bīngyuèzhīdezhēngdiàozhībīngshìfànzhǐjiāngnánzhībīnghǎizhǐyáng
shàngliáojīnzàizhāngjùnjiànchāngxiànjīnjiāng西xiūshuǐxiàn),xiànzhōngyǒulǎoshuǐgànjiāngliúguòyáng
tiānzhǐxiàngtiānhǎnjiàoqiúzhùxíngróngduāntòng
báizuòbǎiniǎo”。
zhāngshānfànzhǐzàizhāngjùnnèizhīshān
xiūmíngréntàipíngshèngshìshíderénxiūmíngměihǎoqīngmíng
xiántōngxián”,xiánshú
xiōngwánxiōngbàowánzhǐxiōngbàowánderén
wàngzuòyún”。dànwèi
lóuchuányǒulóudechuándàiduōyòngzuòzhànchuándàizhǐshuǐjūn
luòxīngwānyáng西běizhīpéngwānchuánshuōyǒuxīngzhuìyòumíngluòxīngwān
sānjūnzhìtiānzizhìliùjūnzhūhóuzhìtúnjūnyòuchēngjūnzhìshàngzhōngxiàsānjūnhuòchēsānjūnhòuwèijūnduìtōngchēng


shǎng

  shīkāishǐshīréngàixiěledāngshídezhàn。“fēngběifēngzhèànzhǐānshǐpànjūndexiāozhāngyànyīnānshǐdōushìréndāngshíānshǐjūnzhèngpányángjīnnánshān),yōngjiàndàopànjūndexiāozhāngyòujiàndàoluànjūnzhīzhuàngtóngshíbiǎoleshīréndezēngèzhīqíng。“zhàohǎixuě”,jiànbīngjūnróngyánzhěngwēifēnglǐnlǐndeshìránérdāngshídetángjūnshízàihuìyǒuzhèyàngdeshìzhèguòshìshīréndezhǒngzhǔguānyuànwàng。“西tǎoshíhái”,zhàkànyǒuxiē使shǐrénněidànquèzhēnshídàochūledāngshídezhànxíngshìshīrénduìnányǐncángdeyōuànshìchūwèiláideshēngshìdezhègǎnqíngshàngdezhuǎnzhézhèngshìxiàwéndeyǐnchūguò

  xiàshīrénmǎndeāiyuànbēidōuqīngzhùzàibiéchǎngjǐngdeshūxiěshàngzhèshìshīréngǎnqíngdefāngmiàn。“bànèrshuōmíngyǒudezhēngréndēngchuánhángháiyǒushǎozhēngrénréngzàiànshàngshějiārénzuòzuìhòudejuébiézhēngrénmenhuítóuāishāngdecǎntòngqíngjǐnggǎntiāndòng使shǐtiānhūnhuángcǎndànguāngzibiézuìdòngqíngzuìshānggǎnkuàngqiělǎozhětóngjiàndàozhèwèibáicāngcānglèiyǎnlóngzhōngdelǎorénjiāzhǔzheguǎizhàngchànchànwēiwēizhíshǒuqiānsòngziyuǎnzhēngshēnzhīzinánshēngháisuǒtiāncǎojiān”,zàicǎoshàngxiàngshàngtiānkòngzherénjiāndezhǒngzhǒngpíngxiàngzhemìngyùndebēiránérshíjiàotiāntiānyīngjiàolínglǎorénjiādewǎnniánkǒngwèishēngzifēnzuìdiǎnxíngxiēxiōngzhījiāndebiéshìzhèyàngzhěshìtīngdàocǎojiānzhèntiāndeshēngtóngjiàndàoshuāngshuānglèiyǎnzàizuòzuìhòudeyuǎnyuǎnwàngzhēngrénmenshàngchuánmensuǒzhīwéizhejīngbēiāimínghǎoxiàngmenzhīliúliànyóurénkānbiǎomiànshàngzàixiěshíshàngshìduìshàngmiànxiěrénchǎngmiàndeyǒuchèntuōchōng。“báiyángqiūyuèzǎoluòzhāngshān”,báiyángluòjìnxuànrǎnleshàngmiànjīnghěnbēidefēnzhècéngdexiězuòshùnshìxiānxiěrénzàixiěhòuxiěshùbiǎomiànshàng退tuìshíshàngshōudàoleshēndexiàoguǒgòuchéngrěndebēicǎnhuàmiànzòuchūěrrěnwéndeliángzhāngzhèxiēdōuchōngfēnxiànleshīrénduìnánzhōngderénmínshēnqièdetóngqíng

  xiàmiànliùbiǎoleshīréngǎnqíngdelìngmiànduìduōzāiduōnándeguóchìchéngzhīxīnshēnqíngdeàiliànshīrénzhuǎnhuànwèizhēngrénshùdexíngshìbiǎoxiànchūzhēngbīngmenkāngkǎizhuànglièwèiguópíngpànwèishēngdeyīngxiónggàizhèxīnzhēngdeshìbīngxiǎnránshìshīrénxiǎngzhōngdekàngyīngxióngshēngshèngshìshìgōngshǐdexiàcéngnóngmíncóngzhèxiànxiàngzhībīngyuándekuìquēyòujiànshīrénduìxiànshídemǎnháibiǎochūlerénmínráncóngjūnpíngpàndeqièxīnqíngdechéngshòuzhèxiēzhǐdǒngnóngshìgēngyúndeshìbīngyǒuzheqiánglièdewèiguóxiànshēnjīngshénmenzhàndòuwèijūnsǎoxiōngwán?”zhèyuèdeshìyánchūzhēngrénzhīkǒubiǎoleshīréndeqiánglièdeàiguóqíngzhèxiēzhēngrénsuīqiángdànmenyǒngwèiguójuāndejīngchéngzhīxīndìngnénggǎnhuàwánshíxiànghàndàifēijiāngjūn广guǎngyàngjiànshízhōngzhèyàngdejūnduìrènjiānnánshēngdìngnéngwèiguópíngpànwèimíngōngdāngránzhèxiēkāngkǎizhīzhǐshìshīréndeliánghǎoyuànwàngduìzhèxiēyīngzhēngzidemiǎn

  zuìhòuzǒngkuòquánshī。“lóuchuánruòjīngfēidàngluòxīngwān。”yáoyīngbīngzhàohǎixuěxiěchūletángjūndewēixióngzhuàngtóngshíyòulóngkuòsāncéngliùtángjūnchuánduìmǎnzàizheshìbīngmendeháoqíngzhuàngzhìhàohàodàngdàngzhíbēnluòxīngwānjīnyáng西běi),zàizhǎngjiāngér。“zòusānjūnchéngbān。”shīrénzhuǎnkāngkǎiháozhuàngdediàoquánshīzàicǎnbēiliángdefēnzhōngjiéshùzhèèryáoyīng西zhēngshíháilóngkuòèrcéngshīrényòuhuídàolexiànshízhōngshāngxīnbiédechǎngmiàn。《zhāngxíngzhuānxiěbiézhīshízàizòuzhèyàngdezileránshìbīngmendìnghuìgèngjiāchùdòngxiāngzhīqíngzàibēijuézhōngbìnjiēbái

  zǒngkuòquánshīrénmenchūgǎndàoshīrénmáodùndexīnfāngmiànduìzhànluàngěibǎixìngzàochéngdenánshēnbiǎotóngqíngyōumínzhīlèilìngfāngmiànyòuzhēngrénquánzhīchípíngpànzhànzhēngshūyōuguózhīqíngzhèzhǒngtòngdemáodùnxīnqínggòuchénglequánshīcǎnkāngkǎichéntòngángjiāozhīzàidediàozhèsān”、“sānbiédeyōuguóyōumíndeqíngdiàoxiāngshìzhèzhǒngdiàoxiāngpèizhèshǒushīxíngchéngleyángdùncuòdejiégòudiǎnzhōngjiānshíxiānhòuyángzuìhòuxiānyánghòushāwěizhèzhǒngcuòluòyǒuzhìdejiégòushīréndeqíngwěnzài

  báishìwèishūqíngjiànzhǎngdelàngmànzhǔshīrénqiānshìjièdefēngmàofēnshèhuìdexiànshíróngzhùzàisuǒshūdezhǔguāngǎnqíngshìjièzhōngzhèshìbáishīfǎnyìngxiànshídezhǔyàofāngzhēngránérbáishīdefēngshìduōcǎidejuéfēijǐnxiànzàideshīzhōngquèyǒufēnxiàngzhāngxíngzhèyàngzhíjiēfǎnyìngxiànshípínglùnxiànshídexiǔzhīzuòyóushìwǎnniánleānshǐzhīluànbìngshēnxiànjìngkuàngqiánshíduìxiànshíshèhuìyǒulegèngzhēnqiègènglěngjìngderènshíshìdezuòpǐn便biàncóngduìshēnshìdeyōufènzhuǎnwèiduìguóshìmínshēngdeshēnshēnyōuzhèshíbáixiěxiàleduōjiéchūdexiànshízhǔshīzuòxiàngzhāngxíngzhèyàngdexiànshízhǔjiézuòshénzhìdexiànshízhǔmíngzuòxiāngměi

  báishēnzàizhāngxiězhāngxíngshífēnqiǎomiào。《zhāngxíngzhuānxiěbiézhīhòurényòngzhèméiyǒuchāochūzhèfànwéibáizhāngxíng》,jiùnèiróngláishuōtóngyàngxiěbiézhījiùxíngshìláishuōyǒuxiēxiāngwěndezidànshìbáiquèchōngleqiánrénjiēshāngbiéyán寿shòuduǎnjǐngchírónghuájiǔ”(jiànshīyǐnjīn》)dexiáxiǎotiānshīchōngshídeshèhuìnèiróngxiěchūleshēndexiànshízhǔjiézuòlùnshìzàixiǎngnèiróngdeshēnshàngháishìzàibiǎoxiàndehòushàngdōuchāoguòleqiánrénsuǒyǒudezhāngxíng》。zhèzhèngshìduìhànwèiláijièxiěshíshì”(shěnqiánshīyuánjuǎnyōuliángchuántǒngdechéngzhǎnduìlàngmànzhǔzhechēngdewěishīrénbáiláishuōzhèquèshíshìnánnéngguìde


chuàngzuòbèijǐng

  tángzōngshàngyuányuánnián(760nián),ānshǐzhīluànshàngwèipíngwèilechèpíngpànluàndāngshídedōngnánrénmínréngrányàosòngziyīngzhēngkāiqián线xiànbáizàizhèniánhuídàozhāngjīnjiāng西nánchāng),qīnyǎnlexīnzhēngshìbīngchūzhēngqiánérlǎoxiǎotiānqiǎngdebēichuàngchǎngmiànbǎigǎnjiāoxiěxiàlezhèmíngpiānzhāngxíng》。 

bái

bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37826.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 72人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org