首页 趣味语文古诗词正文

无家别(wu jia bie)

tiānbǎohòuyuándànhāobǎijiāshìluàndōng西
cúnzhěxiāozhěwèichénjiànziyīnzhènbàiguīláixúnjiù
jiǔxíngjiànkōngxiàngshòucǎndànduìshùmáo
línsuǒyǒuèrlǎoguǎ宿niǎoliànběnzhīānqiěqióng
fāngchūnchúháiguànxiànzhīzhìzhàolìngbǐng
suīcóngběnzhōunèisuǒxiéjìnxíngzhǐshēnyuǎnzhōngzhuǎn
jiāxiāngdàngjǐnyuǎnjìnyǒngtòngzhǎngbìngniánwěigōu
shēngzhōngshēnliǎngsuānrénshēngjiābiéwèizhēng。 

wénzhùshì

wén
tiānbǎohòunóngcūnhuāngliángjiāyuánzhǐshèngxiàhāocǎodexiāngbǎirénjiāyīnshìdàoluàndōubēndōng西
huózhedeméiyǒuxiāoledehuàwèichényīnwèichéngbīngbàihuíláixúnzhǎojiāxiāngdejiù
zàicūnzǒulehěnjiǔzhǐjiànkōngxiàngguāngpiànxiāotiáocǎndejǐngxiàngzhǐnéngmiànduìzhezhǐzhǐshùmáoláixiànghàodeshǔ
línháishèngxiēshénmerénnezhǐyǒuliǎnglǎoguǎ宿niǎozǒngshìliúliànzheběnzhītóngyàngliànnéngxiāngérqiězài宿
zhèngdāngchūnkángchútóuxiàtiándàoletiānwǎnháimángzhejiāotiánxiànzhīdàohuíláileyòuzhēngzhàoliànjūnzhōngde
suīránzàiběnzhōujiāméishénmedàijìnchùzhǐyǒukōngshēnrényuǎnchùzhōngjiūhuìshī
jiāxiāngpiànkōngdàngyuǎnjìnduìláishuōdōushìyàngyǒngyuǎnshāngtòngzhǎngniánshēngbìngdeqīnleniánméiyǒuhǎohǎomáizàng
shēnglequèdàodeshìzièrrénzhōngshēnrěnshòuxīnsuānrénhuózàishìshàngquèjiābiézhèlǎobǎixìngzěnmedāng

zhùshì
tiānbǎohòuzhǐānshǐzhīluànhòukāipiānshìzhuīxiězhuījiādeyuányīnyǐnchūxiàwénzhùdefángdànzhǐyǒuwèigàikuòwèichéntòngchuánchūānshānluànhòudebēicǎnjǐngxiàngshénmedōuméiyǒuwéiyǒupiànhāojiùshìcǎo)。
jiànzizhèwèijiāzhědewèizhènbàizhǐchéngzhībài
shòuguāngdànbáodechuàng
duìqiějiàoxiěxiāngcūndejiǔhuāngshòuchāngjuéchūméi
zhè宿niǎoyánrénjiēliànsuǒ便biànshìkùnshǒuqióngjiùzàisuǒ
zhèshìshuōyòuyàobèizhēngzhàng
xiésuǒxiéshìshuōjiāméiyǒugàobiéderén
zhèliǎngshìnénggòuběnzhōuérxìngzhōngzhuǎnzhōngjiūshìqiánmángshēngxiōngnánliào
tóngzhèliǎnggèngjìncéngshìshāngshìshuōjiāxiāngjīngsuǒyǒuzàiběnzhōudāngbīngzàiwàixiàndāngbīngdōushìyàng
cóngtiānbǎoshíniánānshānzuòluàndàozhèniánzhèngshìniánwěigōuzhǐqīnzàngzàishān
liǎngsuānshìshuōziliǎngréndōuyǐnhènsuānshīshēngtòng
zhēngzhǐláodòngrénmínzhēngzhònghēi


shǎng

  《jiābiésānbiézhōngdeliǎngpiānyàngshìshīdeshùrénshìzuòzhěérshìshīzhōngdezhǔréngōngzhèzhǔréngōngshìyòubèizhēngdāngbīngdeshēnhànrénwèisòngbiéyòuréngàobiéránérzàishàngzhēngzhīránqíngjìnyán仿fǎngshìduìlǎotiānshuōjiābiédebēiāi

  cóngkāitóuzhìèrlǎoguǎgòngshízǒngxiěluànhòuhuíxiāngsuǒjiànérjiànziyīnzhènbàiguīláixúnjiùliǎngchāzàizhōngjiānjiāngzhèduànchéngliǎngxiǎoduànqiánxiǎoduànzhuīduānxiěchēngjiànzidejūnrénhuíxiāngzhīhòukànjiàndejiāxiāngmiànquánfēipiànhuāngliángshìjīngàikuòshuōlejiāxiāngdejīnbiànhuà。“tiānbǎohòuyuándànhāo”,zhèliǎngzhèngmiànxiějīndànbèihòucángzhe。“tiānbǎohòumejiùhuìxiǎngdàotiānbǎoqiándeqíngkuàngshìrányǐnchūxiàliǎngshíhòubǎijiā”,yīngshìyuánxiāngwàngquǎnxiāngwéndāngránbìng:“tiānbǎohòuzāoféngshìluànréndōng西yuánhuāngfèihāocǎocóngshēngránjiùletóujiùyòngèrxuànrǎnmǎnxiāotiáodejǐngxiàngbiǎoxiànchūzhǔréngōngchùshāng怀huáidebēiliángxīnqíngwèiquánshīdìnglediào。“shìluànèrtiānbǎohòuyīngxiěchūlejīnbiànhuàdeyuányīndiǎnmínglejiābiédegēnyuán。“cúnzhěxiāozhěwèichénliǎngjǐnchéngshìluàndōng西érláiwéndetànzhīshēngqiánglièbiǎoxiànlezhǔréngōngdebēishāngqíng

  qiánxiǎoduàngàikuòquánmàohòuxiǎoduànmiáoxiějiéérjiànziyīnzhènbàiguīláixúnjiùchéngqiánhòuzuòwèiguò。“xúnhuàwēi,“jiùhánshēn广guǎngjiāxiāngdejiùzǒuguòqiānbǎitàngzheyǎndōuhuìjīnquèyàoxún”,jiànfēijiùshímiànmàozǎobèihāoyānméile。“jiùzhuīyīngbǎijiā”:“xúnjīnyīngyuándànhāo”。“jiǔxíngjiànkōngxiàngshòucǎndànduìshùmáolínsuǒyǒuèrlǎoguǎ”,xiějiànziyóujiējìncūnzhuāngdàojìncūnxiàng访fǎngwènlín。“jiǔxíngchéngxúnjiùláichuánxúnzhīshényuǎnérjiǔxíngjiànjiùnánbiànrènxúnláixúnràoleduōwān。“kōngxiàngyánrényīngshìluàndōng西”。“shòucǎnyòngrénhuàshǒuróngjǐngqínghōngtuōchūzhǔréngōngjiànkōngxiàngshídecǎnxīnjìng。“dànduìdedànqiánmiàndekōngzhàoyīngdāngniánbǎijiācūnxiàngzhōngrénláirénwǎngxiàoxuāntiánjīnquèzhǐxiāngduìérxiējìngfǎnwèizhǔjiànjiùmáozhíshùchōngzhejiàohǎoxiàngguàigāichuǎngmendejiāyuánbiàn访fǎnglínxiànzhǐyǒuèrlǎoguǎháihuózhejiàndàomenrányǒuduōhuàyàowènyàoshuōdànquèzhèxiēquánshěnglüèlegěizhěliúxiàlechíchěngxiǎngxiàngdekōngjiānérdāngdàohòumiàndeyǒngtòngzhǎngbìngniánwěigōushíjiùnánxiǎngjiànlǎoguǎwèndenèiróngdòngdebiǎoqíng

  “宿niǎoliànběnzhīānqiěqióngfāngchūnchúháiguàn。”──zhèzàijiégòushàngchéngduànxiězhǔréngōnghuíxiānghòudeshēnghuóqiánliǎng宿niǎowèibiǎoxiànleliúliànxiāngdegǎnqínghòuliǎngxiězhǔréngōng怀huáizhebēiāidegǎnqíngyòukāishǐlexīngdàiyuèdexīnqínláodòngwàngnéngzàijiāxiānghuóxiàguǎnduōmepínkùn

  zuìhòuduànxiějiāéryòubié。“xiànzhīzhìzhàolìngbǐng”,lánxiàliùcéngcéngzhuǎnzhé。“suīcóngběnzhōunèisuǒxié”,zhèshìcéngzhuǎnzhéshàngxìngxiàshāngzhèsuīránzàiběnzhōudànnèisuǒyǒurénwèisòngxíngyòudōng西xiédàizěnnénglìngshāngxīn!“jìnxíngzhǐshēnyuǎnzhōngzhuǎn”,zhèshìèrcéngzhuǎnzhé。“jìnxíngjiéránshēnlìngrénshānggǎndànrándāngbīngjiāngláizhōngguīyàoyuǎnqián线xiàndezhēnshìqiánmángwèizhīzàngshēnchù!“jiāxiāngdàngjǐnyuǎnjìn”,zhèshìsāncéngzhuǎnzhéhuítóuxiǎngjiāxiāngjīngdàngránkōng,“jìnxíng”、“yuǎn”,yòuyǒushénmechàbiéliùshīyángdùncuòcéngcéngshēnzhìwēimiáoxiělezhǔréngōngtīngdàozhàolìngzhīhòudexīnbiànhuàliúchénwēngsuǒshuō:“xiězhìguǐshén!”(jiànyánglúnshījìngquányǐnshěnqiánzàijiǎngdàokāishēngmiàndebiǎoxiànshǒushízhǐchū:“……yòuyǒutòuguòcéngjiābiépiānzhōngyún:‘xiànzhīzhìzhàolìngbǐng。’jiāérqiǎnzhīcóngzhēngkānshìránmíngshuōkānwèi便biànqiǎnyúnjiāxiāngdàngjǐnyuǎnjìn’,zhuǎnzuòkuàngjiànchéntòng。”

  “yǒngtòngzhǎngbìngniánwěigōushēngzhōngshēnliǎngsuān。”jǐnguǎnqiángzuòguānkuānjiěérzuìbēitòngdeshìzhōngyǒngshàngxīntóuqiányīngzhēngzhīqiánjiùzhǎngbìngdelǎoniángzàiniáncóngjūnjiānlehòuyòudàodemáizàngzhìwěigōuzhè使shǐbèizidōunánguòzhèxiěwángzhītòngjiāzhīcǎnshìjǐnkòufǎnzuòjié:“rénshēngjiābiéwèizhēng!”shìjīngméiyǒujiāháiyàozhuāzǒujiàorénzěnyàngzuòlǎobǎixìngne

  shījiābié”,duànxiěluànhòuhuíxiāngsuǒjiànzhǔréngōngxíngjìncūnzhuāngjìncūnxiànghuàfēncéngyóuyuǎnjìnyǒutiáowěnyuǎnjǐngzhǐgàikuòquánmàojìnjǐngmiáoxiějiésānduànxiězhǔréngōngxīnhuódòngyòufēncéngzhuǎnzhézhuǎnshēnhuàwēicéngqīngjiégòujǐnyánshīrénháishànyòngjiǎnliànxíngxiàngdeyánxiěyǒuzhēngxìngdeshìshīzhōngyuándànhāo”、“dànduì”,gàikuòxìnggèngqiáng。“hāo”、“”,zàizhèshìyǒuzhēngxìngdeshìshuínéngróngrěnzàidefángyuàntiányuánzhōngzhǎngmǎnhāozàirényānchóudecūnzhuānggǎnhéngxíng。“yuándànhāo”、“dànduì”,jǐnjǐnshíjiùrényānmièjuétiánhuāngfèidecǎnxiànghuóhuàlechūláilínsuǒyǒuèrlǎoguǎ”,shìyǒuzhēngxìngdezhèngyīnwèishìlǎoguǎ”,suǒháinéngzàigǒuyáncánchuǎnshāonéngpàishàngyòngchǎngdeguǒshìshìqiántáozǒujiùránbèiguānzhuāzǒushīzhōngdezhǔréngōngjiùshìgānghuícūnjiùyòubèizhuāzǒuledeshīyòngrénchēngràngzhǔréngōngzhíjiēchūmiànduìzhěshuōdesuǒjiànsuǒsuǒgǎnyīnérjǐntōngguòréndezhǔguānshūqíngbiǎoxiànleréndexīnzhuàngtàiérqiětōngguòhuánjìngmiáoxiěfǎnyìngleréndexiǎnggǎnqíngniánqiánbèiguānzhuādāngbīngdetáoshēnghǎorónghuídàoxiāngmǎnwèiròulínxiāngleránérshìyuànwéikànjiàndeshìpiànhāo”,zǒujìndeshìtiáokōngxiàng”,dàodeshìshùmáojiàodezhēnshìmǎnliángbǎigǎnjiāoshìliántóukànshàngxiāoshòule。“suǒwèiféishòuyóuxīnqíngbēiliángyīnérkànjiànguāngàndànjǐngxiàngcǎnzhèngyīnwèiqíngjǐngjiāoróngrénzàohuánjìngmiáoxiějiésuǒnéngzàiduǎnduǎndepiānzàochūyǒuxuèyǒuròuderénxíngxiàngfǎnyìngchūdāngshízhànrénmíndegòngtóngzāoduìtǒngzhìzhědecánbàoxiǔjìnxíngleyǒudebiān


chuàngzuòbèijǐng

  shīzuòtángzōnggānyuánèrnián(759niánchūntángxuánzōngtiānbǎoshínián(755niánānshǐzhīluànbàogānyuánèrniánsānyuètángcháoliùshíwànjūnbàichéngguójiāshìshífēnwēiwèilexùnchōngbīngtǒngzhìzhěshíxínglecǎnréndàodezhèngqīnyǎnlezhèxiēxiànxiàng怀huáizhemáodùntòngdexīnqíngxiěchéngsānsānbiéliùshǒushīzuò


  (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37823.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org