首页 趣味语文古诗词正文

蝶恋花·从汀州向长沙(die lian hua cong ting zhou xiang chang sha)

liùyuètiānbīngzhēngèwànzhàngzhǎngyīngyàokūnpénggànshuǐbiānhóngjiǎopiānshījièzhònghuánggōnglüè
bǎiwàngōngnóngyǒngyuèjuǎnjiāng西zhídǎoxiāngèguóbēikuángbiāowèicóngtiānluò。 

wénzhùshì

wén
liùyuèhóngjūnzhēngtǎoxiǔxiōngèdeguómíndǎngjūnrénmínyàoyòngzhǎngzhǎngdeshéngsuǒkūnpéngkǔngànshuǐbiāngēnhónggāozhǎnzhèdōushìkàohuánggōnglüède
suǒyǒudegōngnóngmenyàoyǒngyuèrénzhēngdòuràngmìngjuǎnjiāng西dǎorénzhànlǐngdenánběiguódeshēngzhōngmendemìngliàngtóngtiānbīngjiànglínbāndezhuózhuànglái

zhùshì
diéliànhuāpáimíngchūtángjiàofāngshuāngdiàofēnshàngxiàliǎngquèshàngxiàpiàntóngdiàoshēngyùngòngliùshíqiánhòupiànyùn
tīngzhōushízhōumíngzhōuzhìzàijīnmǐn西zhǎngtīngxiàn
tiānbīngzhǐhóngjūn
zhēngèzhǐzhēngtǎoxiǔxiōngèdeguómíndǎngjūn
zhǎngyīngzhǎngshéngsuǒhànshízhōngjūnchū使shǐnányuèguómíngjīn广guǎngdōng广guǎng西dài),qǐngshòuzhǎngyīngshuōyàodeguówángzhùdàihuíláijiànhànshū·zhōngjūnchuán》)。
kūnpéng:《zhuāngzi·xiāoyáoyóuzhōngsuǒshuōdezhǒngdeyóubiànchéngdedeniǎosuǒfēnzhǐliǎngtōngchángkūndānyòng),zhǐtōngchángshìbāozhèzuòbiǎnyòngděngshuōdeè
gànshuǐbiānhóngjiǎozhǐgàn西nándegànjiāngliúhuánggōnglüèlǐngdehóngliùjūn(1930nián7yuègǎichēnghóngsānjūnsuǒjiàndegēn
piānshīpèizhǔzuòzhàndeduì
huánggōnglüè:(1898――1931)nánxiāngxiāngrén。1927niáncānjiāzhōngguógòngchǎndǎng。1930niánrènhóngsānjūnjūnzhǎng。1931nián9yuèzàijiāng西shěngāndedōngxíngjūnzhōngzāosǎoshèshēngdāngshíliúshǒumǐn西gēn
yǒngyuèfènhàndàiliúshìmíngjuǎnshìyán》:“yǒngyǒngyǒngyuèzhī。”
xiāngèxiāngzhǐnánèzhǐběi
guóbēizhǐguó
kuángbiāo(biāo):fēngzhèxíngróngzhèngzàixìngdemìngfēngbào


shǎng

  zhèshǒuzuìzǎobiǎozàirénmínwénxuéjiǔliùèrniányuèhàopéng怀huáihóngsānjūntuán1930nián7yuè28gōngjìnzhǎngshāhòuyòuzàinánjūnjiànshítuándeyōushìbīngmiànqiánbèi退tuìchūmáodōngzhǎngshāpéng怀huáihuì9yuè10zàijìngōngzhǎngshāgōngchéngzhànzhōnghóngjūnsǔnshīcǎnzhòng,9yuè13máodōngxiàlìngchèwéi退tuìjūn退tuìjūnshíxiěxiàlezhèshǒudiéliànhuā·cóngtīngzhōuxiàngzhǎngshā》。

chuàngzuòbèijǐng

  deshàngquèshíxiāngshēngzhèngfǎnduìděngshùshǒuzhezhòngshìéryòushèntòuzhelièérshēnchéndeqínggǎnhuódòng。“liùyuètiānbīngzhēngè”,érláishǒuxiāntuīchūtiānbīngèliǎngduìdexiàngbìngzhēngxiāngguānliánzhíyǒulìngrénzhènfèndecuīxiǔdebàngshìzàochéngxiānshēngduóréndeshùxiàoguǒtiānbīngzhǐzuòzhěsuǒdegōngnónghóngjūnxiǎnshénwēiyòuzhāngzhèngèzhǐrénshìxíngróngmínghuàdeyòngbàolerénxiǔchǒuèdeběnzhìyòufǎnchènletiānbīngdezhèngkàngzhōngjiānzhezhēngwèixìngshīyǒumíngrénjiànzhècóngshílìngliùyuèluòkànshìxúnchángshíduōyǒubāoyùn

  “wànzhàngzhǎngyīngyàokūnpéng”,jiùzhǐdeshìéryánshìqiándexiànjiùxiàngchuàngzàoéryánquèshēnglenàirénxúnwèidetuīzhuǎnhuàn。“wànzhàngzhǎngyīngtiānbīngxiāngchéngshìxiàngdetuī;“kūnpéngèxiāngyīngyòngyínzhǐzuòzhěsuǒyàofǒudìngdeduìxiàngshìzhǒngchūrénliàodexiàngzhuǎnhuànqiánzuòzhězài·sòngzònglángdōngxíngzhōngyǒukūnpénglàngcóngshǐhòuzài·diàoluórónghuántóngzhìzhōngyǒuchìyànměiwénniǎozàiniànjiāo·niǎoérwènzhōngyǒukūnpéngzhǎnchìjiǔwànfāndòngyáoyángjiǎozhōngkūnpéng”、“niǎodōubèiyòngláizhǐzuòzhěsuǒzànměikěndìngdeduìxiàngzhèzuòzhězhīsuǒjìnxíngxúnchángdexiàngzhuǎnhuànkūnpéngshǔyīngè”,jiàngzàizhēnshíjiēshìdāngshíguómíndǎngjiǎngjièshízhèngquánruòéryòuzànshíqiángdeliǎngzhòngxìngběnzhìyòuyǐnyuēzuòzhěduìdāngshígōngzhōngxīnchéngshìdenéngxìngwēixiǎnxìngdeshēncéngdeqínggǎnpànduàn。“wànzhàngzhǎngyīngyàozhùérzhīqiāndekūnpéngwèizhuàngránértánróng

  zhèngshì沿yánzheshàngshùjīngyǐnyuēdeshēncéngdeqínggǎnqiánliúzuòzhědehěnránliúxiànglelìngwàidexiàngkōngjiān:“gànshuǐbiānhóngjiǎopiānshījièzhònghuánggōnglüè。”“gànshuǐbiān”,shìqièdeyuǎnjǐngzhuǎnhuànlexiàngkōngjiān;“hóngjiǎoxiānmíngdecǎizàochéngle耀yàorényǎndeshìjuéxíngxiàngzhèzhǒngkōngjiāndetiàoyuèzhuǎnhuànxiānmíngxiàngdechuàngzàoxiǎnshìlezuòzhěqiánglièdeqínggǎnliúxiàngtòulezuòzhěduìjīngshìhóngjiǎodegànshuǐbiānfēnwàizhǔdejuànzhīqíngzhèzhǒngshēndeqínggǎnqiánliújìngshìnánérdezhìpiānshījièzhònghuánggōnglüèwèiqíngjìnéryánbiǎolezuòzhězhīsuǒzàizuòpǐnzhōngduìhuánggōnglüèzànshǎngyǒujiājǐnjǐnshìyīnwèihuánggōnglüèsuǒdehóngsānjūnzàicóngtīngzhōuxiàngzhǎngshādejūnshìxíngdòngzhōngquèshíshìpíngdepiānshī”,huánggōnglüèběnrénzàiguānjiànshízàntóngbìngzhīchílemáodōngzhìgōngnánchāngdejuégèngzhòngyàodeshìxiàngláijiězhīchígōngnóngzhuāngdezhǔzhāngjiānchízàiyuèběizhìgàn西nángànshuǐdàikāizhǎnzhuāngdòuzhēngshēnjìnxíngmìngjiàngōngnónghóngzhèngquánwèichuàngjiànmìnggēnzuòchūlezhòngyàogòngxiànshuōhuánggōnglüèmáodōngzàimìngzhànlüèshàngshìzhìtóngdàoxīnxīnxiāngyìndeshìmáodōngxìnlàijièzhòngde

  deshàngquèèrsāngòuchénglecéngfēnmíngéryòuxiāngliánxiāngyìngchéngdeshùwéikōngjiāndiàoqiánhòuxiāngchéngéryòuxiǎnchūbiànhuàguǒshuōèrshìzuòzhěxiànshíérzàihuànhuàdexiàngkōngjiānjìnxíngxíngxiàngwéiháoqínghàozhīzhōngyǐnránshēngchūshēnchéndeyōudiàoxiónghúnérníngzhòngmesānshìcóngjìnghuíxiànshíshēnqíngjuànzhōngliúchūduìzhèngquèdezhànlüèdàochénggōngshídeqíngzànměidiàoxiǎnhuótuōqīnglíng

  dexiàquèzuòzhěhuīhānchàngdejǐnkòumàijìnzhuàngxiěmìngshìshūqiánglièérshēnchéndeqíng怀huái。“bǎiwàngōngnóngyǒngyuè”,shìshàngquètiānbīng”、“wànzhàngzhǎngyīngděngxiàngdexiànshíhuàshìduìhuǒdegōngnóngzhuāngdòuzhēngxíngshìdezhēnshímiáoxiěgàikuò。“yǒngyuèsāndònggǎnyǒuliàngōule广guǎnggōngnóngqúnzhòngmìngdeqíngángyángdedòuzhìyòuwèixiàxiàngkōngjiāndekāiyǐngōngshì

  “juǎnjiāng西zhídǎoxiāngè”,jǐnchéngqiánháoxièwànshìècóngtīngzhōuxiàngzhǎngshādejūnshìxíngdòngmǐn西gànnánběishàngzòngguànjiāng西quánshěngérhòugàn西běijìnxiāngètàishìzhuàngjuǎnjiāng西zhídǎoxiāngè”,bìngfēi”。zhōngqiǎnjuǎn”、“zhídǎozhèliǎngqiángderuìruìtóngléihōngdiànchè使shǐshàngquèkāidewànzhàngzhǎngyīng”、“hóngjiǎodexiàngkōngjiānshēnzhāngzhǎnlìngrénxīnchíshénwǎnglezhìàishìjuéfēngmángsuǒxiànghóngmàntiānzhìjuǎnjiāng西zhídǎoxiāngèyóuwèijǐnqíngnéng

  zhìzuòzhěshùnshìfānlíngkōngbiànyóujīngshēnzhǎnkāiláidewàizàidexiàngkōngjiānzhuǎnxiàngzhújiànkàngfènláidenèizàidexīnlíngshìjiè:“guóbēikuángbiāowèicóngtiānluò。”hónglejiǎodelǎoshànghóngyuèdòngbǎiwànfèndegōngnóngzhèngmàikāipáishāndàohǎidexíngjìn,“juǎn”、“zhídǎojiùshìjièdemìngshì……qíngjǐngběnshēnjiùgòuchénglebàngbēizhuàngdòngréndeshídàixuánrénlèishǐshīérhuànhánjiāode”、“quánshìjièshòuderénláijiùshìjièluòhuāliúshuǐ”,“ràngxiānhóngdetàiyángzhàobiànquánqiúdeguó》,zhèngshìzhèzhǒngshídàixuánrénlèishǐshīhuìérchéngdequánshìjièchǎnzhěmìngdexīnzhōngdemáodōngshēnzàiqíngjǐngzhīzhōngbànyǎnzhehuàngōngnóngqiānbǎiwàntóngxīngàndeshídàizhǔjiǎoshìchàngguó》,háishìguóchàngshìhúnránnánfēnérshénfēiyuèlesuǒwèikuángbiāowèicóngtiānluò”,zhèngshìzhèzhǒnghúnrándeshījiāmiào。“kuángbiāozhǐmìngfēngbàowèiyòuzhǐnèixīndeqínggǎntāowèièrzhějiāodàngbēntiānshēnchénxīnwèicóngtiānluòyánzhīxìn免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37821.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 74人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org