首页 趣味语文古诗词正文

奔亡道中五首(ben wang dao zhong wu shou)

tiānshānshàngtiánhénghǎidǎobiān
wànzhòngguānsāiduànshìguīnián

tíngānzàilíngjiàngwèiguī
chóuróngbiànhǎiduǎngǎi

tánxiàosānjūnquèjiāoyóuguìshū
réngliúzhǐjiànwèishèliánshū

hánguānshíshēnghái
luòchuānwèishuǐsōngyuèshìyànshān
biànqiāngrénduōshāsāiyán
shēnbāowéitòngbìnmáobān

miǎomiǎowàngshuǐqīngqīng
guīxīnluòchùméijiāng西
xiēbàngchūncǎoxíngyuǎndào
shuírěnziguīniǎoliánshēngxiàng


wénzhùshì

wén
tiánhéngcéngjīngtáowángdàohǎidǎoshàngcéngbèifàngzhúdàohuāngrényāndeběibiān
jīnguānsāizhòngzhòngjiāotōngyòubèizhànhuǒduànzhēnzhīniáncáinéngfǎnhuídejiāyuán

guānérguīdecuītíngjīnzàishénmefāngfǎnzhènglíngtóujiàngxiōngshìzàilexiāng
hǎishuǐyàngdemǎnmiànchóuróngkànzhōngyuánzhīrénhuànshànglezhuāng

běnláiyǒuzhòngliántánxiàojiān退tuìdeliángnàisuǒjiāowǎngdequánguìshūyuǎnle
dànxīnréngbǎoliúzhǐ退tuìdejiànzǒngyǒutiānzhòngliánzhùgōngyàndezhànshūshèchū

zhōngyuándelúnxiànhánguānchéngleménguānshōuwàngzhīniányuèháinéngcóngjìnzhǎngān
luòshuǐjīngbiànchéngleshuǐsōngshānbèishìzuòleyànshān
rénmendemiànróngdōudàizhesāiwàidefēngshāzhōngyuánréncāozheqiāngdediào
xiànzàiyǒudezhǐshìshēnbāodezhōngtòngliǎngbìnbānbáishìwǎngrán

xiāngshuǐmiǎomiǎowàngqīngqīngdeshēngzàizhěngshēngzhǎng
dexiāngzhīqíngguīdàojiùzàijiāngzhī西luòdefāng
zhèyáoyuǎndexíngchéngzhīgāibēnxiàngchùzhǐhǎoxiānxiēzàizhènèn绿decǎopáng
gèngnéngràngrénrěnshòudeshìjuānniǎodejiàoshēngshēngshēngduànrénxīncháng

zhùshì
bēnwángtáowángxiàyuánzhù:“huáidōng。”
tiánhéngzhànguótiánshìzhīhòuqínxiōngtiánbīngliúdènghuǒxiàngchēnghòutiánhéngxiàbǎiréntáowǎnghǎidǎohòutiánhéngxiūwèihànchénshādǎozhōngbǎirénjǐn
tíngcuīyīntíngdōnghànshíréncéngrènchējiāngdòuxiànzhǔ簿hòuràngchūrènzhǎngcénxiànlìngwèiyuǎnshìguānérguī
língshǎoqīngtóngshídàirénhànshíwèidōuwèibīngchūxiōngbèikùntóujiànghàncháomièjiālíngbìngxiōng
duǎnzhǐ。《mèngtán》:zhǎixiùduǎnzhǎngyàoxuējiēzhǎixiùchíshèduǎnzhǎngxuē便biànshècǎo
tánxiàoyánzhòngliánquèqínjūnshì
guìfànzhǐchícháozhèngdeguìpānyuè西zhēng》:“kuīguìhàntíng。”shànzhù:“xìngwèihuòshàngguānzhàodīngwáng。”
ménguānshǔdūnhuángjùnjīnshāzhōuzhǎngānsānqiānliùbǎiguānzàidūnhuángxiàn西běihánguānmíngzhànguóshíqínzhìzhǐzàijīnnánlíngbǎodōngběiguānménguānhànzhìzhǐzàijīngān西běixiǎofāngpánchéng
luòchuānluòshuǐjīnnánhuángzhīliúluòshuǐzàijīnběishěngběiyuánxiànnánluòshuǐchūshāngzhōushàngluòxiànjīngguózhōunán
sōngyuèsōngshānyànshānyànshānshānmàizàiběipíngyuánběiyóucháobáikǒudàoshānhǎiguāndōng西zǒuxiàng
shēnbāozhǐshēnbāo
miǎomiǎoshuǐmào。《广guǎngyùn》:“miǎoshuǐ。”
ziguījuānniǎomíngshēngāihǎoxiàngzàijiàoguī”,使shǐxiāngzhīrénxīnshēng


shǎng

  tángtiānbǎoshízài(755niánshíyuè,“ānshǐzhīluànbàozhìyuánzài(756nián),ānshānzàiluòyángchēngshìbáixiézizōngshìnánbēnwǎngláixuānchéngdāngzhījiānshǒushīwèibēnwángdàozhōngsuǒzuòlerénmenzàizhànzhēngzhōngliúshīsuǒbèijǐngxiāngdeāitòngshēndechùjìng。 

chuàngzuòbèijǐng

  shǒushīyòngdeshìtiánhéngdeshìshìhànpàidàoxiōngde使shǐzhěbèixiōngkòuliúzàixiōngjiānshòujǐnzhédànjiānzhēnbiǎoxiànlechónggāodemínjiéshìxiōngjiùliúfàngdào西debèijiāěrdàiràngyángtiánhéngshìguójūnzhǔtiánshìréncóngxiōngtiándānxiōngtiánróngfǎnqínhòuláihánxìntiánhéngwèiwángguīpéngyuèpéngyuèguīhànhòutiánhéngjiùlǐngbīnshǔbǎiréntáozhìhǎidǎohòuláiliúbāngxiānfēnghóuāntiánhéngwèichéngjiùwēitiánhéngguīhàntiánhéngcóngchūtóngluòyángshìzhìluòyángjìnsānshíchùwěntóuxiànliúbāngliúbāngwángzàngtiánhénghòuláiguīhànleérbáishénmeshíhòunénggòuhuíguīzhǎngānnezhèshìshīrénsuǒkùnhuòdedāngshítángcháodeshǒuchéngjiāngshìzhàndezhàntóujiàngdetóujiàngbáixiàngdāngniánbèikùnxiōngdebèikùnhǎidǎodetiánhéngyàngbèikùnzàilúnxiànnèizihuànshàngréndezhuāngchènzhemángmángdeyuèmàozheshēngmìngwēixiǎnbēnzhǎngānbēnzǒudefāngxiàngzhòngduōtáowángréndefāngxiàngqiàqiàxiāngfǎnshīréntiánhéngkuàngbiǎoxiàndejié

  èrshǒushīzhèhuàyònglecuīyīntínglíngdeshìcuīyīnwèiyōuzhōucóngshìshíjiànshǐyàoyànwángtōnghòuláiwángshībàilecuīyīnbèiwèishìshǐhòuláidòutàihòulíncháodòuxiànbèidòuxiànpáiràngchūwèizhǎngcénzhǎng”,rènwèitàiyuǎnlejiùjiùrènzhèjiùshìbáisuǒshuōdetíngānzài”。língshìhànjiāngxiōngzhànshībàiletóujiàngxiōngbáixiězhèliǎngréndeshìfǎnyìnglebáinèixīndexìngtíngshìtáodelíngshìtóujiàngdebáishìxiǎngtáoneháishìxiǎngtóujiàngzhǐnéngliúgěirénmenkǎobáizhèbēnzǒudedeshìzhǎngānsuīránsuǒmiànlíndeqíngshìwànfēnwēidànbáiránwàngnénggòujǐnkuàidàozhǎngānjìnjiànxuánzōngxiànshàngdemièdànshìháiméiděngbáidàozhǎngānzhànzhēngxíngshìjīngshēngledezhuǎnbiànbáizàishànghuànshàngzhèzhèngshuōmíngledāngshíxíngshìdeyánjùn

  sānshǒushīyòngdeshìzhòngliándeshìzhòngliánchēngliánzhànguóshímíngshìduōmóulüèshànyánbiànzhàoxiàowángjiǔniánqián257nián),qínjūnwéikùnzhàoguóguódōuhándānwèiwángpài使shǐchénquànzhàowángzūnqínwèizhàowángyóujuézhòngliánhàishuōzhàowèiliǎngguóliánkàngqínliǎngguójiēshòuzhǔzhāngqínjūnchèjūn。20niánhòuyànjiānggōngzhànbìngshǒuguódeliáochéngpàitiándānshōuliáochéngquèjiǔgōngxiàshuāngfāngsǔnbīngzhéjiāngshāngyánzhòngzhòngliánwénzhīgǎnláixiělefēngzhèngyándeshūxìnshèchéngzhōngyànjiānghòuyōusuìjiànwěnshìjūnqīngérgōngxiàliáochéngzhàozhūguóchénjiēzòushàngwèifēngguānjiāshǎngdōutuī退tuìéryǐnbáijiāngzuòzhòngliánrènwèishàngyǒujiùguóliángwàngnénggòuwèixuánzōngsuǒyòngzhòngliánnénggòuchéngjiùgōngéryǐnérbáineshǐzhōngrènwèidecáihuámóulüènéngbèicǎiyòngérxīnzhōng忿fèn忿fèn

  shǒushīyòngdeshìshēnbāodediǎncóngzhèshǒushīláikànbáidediǎnzàihánguānnèi西)。shīdeshìhánguāndōngdedōubèiānshǐluànjūnzhànlǐngsuǒluòyángzhīshuǐsōngshāntóngbiānjiāngdeshuǐyànshānběnxiǎngxiàoshēnbāotòngqíntíngquànshuōxuánzōngkàngpànjūnshìshíhánguāndōngjǐnwèijūnsuǒxíngshìwànfēnwēibáicónghuáshānjīngshāngluòdàozhuǎndàojiāngnányòujīngyánghángzhōujīnlíngyǐnshānpíngfēngdiéjìngguānxíngshìdebiànhuàcóngshīzhōngkànchūbáizhīsuǒgēncóngyǒngwángshìyīnwèixiǎngxiàoshēnbāotòngshījiùguójiāzhīnán

  shǒushīzhǔyàoshūshīrénzàibēnwángzhōngdemángqíngqiánbànfēnzhòngzàimiáoxiězhōngsuǒjiàndejǐngjǐngdōushìqíngmángmángshuǐqīngqīngdōukànzuòshìshīrénchóudefǎnyìngyángjiùyàoluòjiāngduìànde西biānleérshīréndeguīxīnháizhīzàichùchóuyánmínghòubànfēnjìnshūchóuqíngxiēzàichūncǎodebiānjiànzàizhànluànzhōngzhīwǎngérzǒushīrénxīnzhōngfēichángmángérzàizhèshíhòuyòutīngdàoleziguīniǎodeliánshēngjiàozàijìnwángguódewēizhōngyòutīngdàozhèyàngcǎndejiàoshēngzhēnyǒudiǎnxuěshàngjiāshuāngdegǎnjuégèngshìjiāshēnleshīréndechóuqíng

  zhèshǒushīshìhòurényánjiūānshǐzhīluànbàoqiánhòubáixíngzōngzuìzhòngyàodecáiliàozhīzàizhèxiēshīzhōngbáixiānhòuyǐnyòngshètiánhéngcuīyīnlíngzhòngliánděnghěnduōshǐréndediǎnshuōsuǒkàndàodezhànzhēngchǎngjǐngbiǎolezāoféngguójiābiànluànzhīshídexiǎngqínggǎn


bái

bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37813.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 51人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org