首页 趣味语文古诗词正文

经乱后将避地剡中留赠崔宣城(jing luan hou jiang bi di shan zhong liu zeng cui xuan cheng)

shuāngéfēiluòyángjiāngjiǎo
shàngdōngménchúgèngzhǎngxiào
zhōngyuánzǒucháilièhuǒfénzōngmiào
tàibáizhòujīngtiāntuíyángyǎnzhào
wángchéngjiēdàngshìchéngbēnqiào
hǎiwàngzhǎngānpínméiguǎ西xiào
cāngshēngluòbáikōngxiāngdiào
liánbīngshìxuěshānshuínéngliào
chuíběimíngqiěxuénánshānbào
cuīzixiánzhǔrénhuānměixiāngzhào
chuángquèzuòqīngyúnjiào
yánghuāmǎnzhōuchéngzhìjiǔtónglíntiào
shànshuǐshíyuǎnqīngmiào
xuějǐntiānmíngfēngkāishānmào
mènwèiluòshēngyǒngzuìyuèdiào
chìxiádòngjīnguāngsēnhǎijiào
sànwànxiánchuídiào
yuánjìntiānshàngrényuèbiānzhào
shòuláiqiúdānshāyào
huázhǎngzhéyāojiāngtáogōngqiào。 

wénzhùshì

wén
shuāngéfēichūluòyángzhàoshìxiōngxiàngjiāngzhǐyīnwèizhōngyuánbiànluàn
néngxiǎngdàoshàngdōngménxiēchúyòuzhǎngxiàoyǐnzhànhuǒliántiān
zhōngyuáncháibēnténglièhuǒyànyànfénshāozōngmiào
tàibáijīnxīngbáizhòujīngtiāntàiyángguāngzhàocǎndàn
jīngshīwángchéngqīngdàngpíngbēnzǒushìjiānnánxiǎn
tiānxiàhǎijǐnwàngzhǎngānzhǐjiànzhǎngānluànrénrénliúlèizàixiàng西érxiào
cāngshēngbǎixìngshìluòxiāngpiāoshībáizhījiānxiāngpíngdiào
cháotíngxiāngliánxuěshānshìdeqiángdànnéngfǒushuínéngliào
chuípéngshuāngnánshīzhǎncáihuázànqiěxiānxuénánshānzhībàoyǐnhài
cuīxiànlìngnínzhēnshìwèixiánmíngdezhǔrénměiyǒuhuānránzhàolái
zuòchuángchuīshēngláiqīngyúnliáoliàngángyáng
chūnshíshíyánghuākāimǎnzhōuchéngbǎixiàjiǔyáotóngguāntiào
rándòngniànyàodàoshànyóuérshuǐqīngshímiàojìngkōngyuǎn
báizhòushífēntiānmíngliàngtóngxuěxiāngyìngqīngfēngláiguāngshānyánróngjǐnzhǎn
fánmènzhīshíxuéxuéluòshēngyínyǒngshījiǔzuìzhīhòumànchàngyuè
qīngchénshífēncháoxiáchūjīnguāngbàngwǎnshítàiyángchuíluòhǎibiāngāoshānpiànsēnrán
rénxiāosànwàndeyōuchóuxiánláichuídiàoxiǎozhīpáng
yuánhóuzàijìnchùyòushìzàitiānshàngjiàoyáojiǎnghuàchuánshìchíxiàngyuèbiān
biéguānzhíyìnshòuláilèishēnzhuīqiúhuǒliàndāndeyàojuéba
huáháiwèidòuzhéyāojiāngyàobèitáoyuānmíngxiàohuàdea

zhùshì
shànzhōngjīnzhèjiāngshèngzhōuxīnchāngxiàndàicuīxuānchéngxuānchéngxiànlìngcuīqīn
jiǎo(jiào):biānjiè
bēnqiàoxiǎnjùn
běimíng(míng)diǎnchūzhuāngzi·xiāoyáoyóu》:běimíngyǒumíngwèikūnkūnzhīzhīqiānhuàérwèiniǎomíngwèipéngpéngzhībèizhīqiānérfēiruòchuítiānzhīyúnzhǐshīzhǎncáinéngběimíngběimíng
nánshānbàodiǎnchūhànliúxiànglièchuán·táozi》:nánshānyǒuxuánbàoérxiàshízhěduómáoérchéngwénzhāngcángéryuǎnhàizhǐquánshēnyuǎnhài
chuángzhédiédezuò
qīngyúnjiàozhǐshēngláibáiyúnduān
shàn(shàn)zàishànxiànnányǒuèrchūtiāntáichū
luòshēngyǒngluòyángdàishūshēngyínwèishīzhīshēngshēngzhòngzhuó
yuèdiàoyuè
hǎijiào(jiào):jìnhǎigāoshān
shòu(shòu):guānyìndehēidài
dānshāyàoliàndānyàojué
táogōngtáoyuānmíngdōngjìnyǐnshìwénxuéjiācéngshuōnéngwèidòuzhéyāoxiàngxiāngxiǎorén”,shìpéngxiànlìng


shǎng

  tiānbǎoshínián(755、756niánānshānzhōngzàifànyángdòngpànluànránhòujūnzhǎngnánxià使shǐtángwángcháofángluòyángzhǎngānxiāngzàitiānbǎoshízài(755niánshíyuèshízài(756niánliùyuèlúnxiànbáishīzuòshízàichūnshízhèngsuànkāiyóucuīqīnzhènshǒudexuānchéngjùnjīnshǔānhuī),qiánwǎngshànzhōngshànxiànjīnshǔzhèjiāngluàn。 

chuàngzuòbèijǐng

  cóngzhěngnèiróngláikànshīyóuliǎngfēnchéngfēngàishùshíshìcóngkāitóudàoshuínéngliào”;èrfēnshūxiěqíngzhìcóngchuíběimíngzhìqiánzhěshìyīnhòuzhěshìguǒ

  zàishīdefēnnèishīrénxiānsāndiǎnxiěleānshǐzhīluàndezhēngzhàozhèsāndiǎndōuchūjìnshū》。qiánèrjiànzàixíngzhì》,yúnjìn怀huáiyǒngjiāyuánnián(307niánèryuèchùluòyángdōngběide广guǎngránxiànyǒuhēibáièréchūxiànhòuliúyuánhǎishílēixiāngzuòluànèryúntàiānshíliúchuánzhezhèyàngshǒutóngyáo:“yóujiānghuàwèilóng”,ěrzhōngyuánluànlángnán西yángnándùnpéngchéngwángtóngzhìjiāngdōngyuántǒnghòujiànshílēizài》,wèishílēiniánshí,“suírénxíngfànluòyángxiàoshàngdōngménwángyǎnjiànérzhīwèizuǒyòuyuē:‘xiàngzhěchúguānshēngshìyǒuzhìkǒngjiāngwèitiānxiàzhīhuàn。’”zhèsānshǐshìshēngdòngzhǎnshìleānshānpànluànqiándezhǒngzhǒngxiàngxiǎnxiànchūzhǒngshānláifēngmǎnlóudewēixiǎnshìshìqíngdezhǎnguǒránxiàngzhèxiēxiàngsuǒshìdeyàngyōngjūnzhòngdeānshānjiǔ便biànlǐnglángshìdepànjūnjiànlezhōngyuánfénshāoletángcháodàiwángdemiàozàiguāngtiānhuàzhīxiàshā使shǐyángshōuliǎnledehuīhàochēngwángzhīchéngdeluòyángbèigōngxiànzhěngshìdàobiànxiàngxiǎnjùndeshānshìyàngwǎngliúchuánmínjiānderénwénzhǎngānchūménxiàng西xiào”(huántánxīnlùn》)dezhèshíchéngleduìxiànshídejuémiàofěngérzuìlìngrénbēishāngdeshìrénmínzàizhànluànzhōngdemìngyùnmenbèigǎnzheshārénhuòbèishāzhìshībiànshēngmìngxiàngluòyàngqīngwēimiǎoxiǎofēnfēnbàiluòdiāolíngmiànduìliánmiánduàndezhànhuǒbīngxiǎnshīrénzhǎnwàngshíjìnchūleshuínéngliàodechàngtànzhèduànmiáoxiězhēnshífǎnyìngledāngshízhànhuǒliántiānāi鸿hóngbiàndeshèhuìxiànshíláijīngxīndòngérshīrénduìshíduìmínshēngduìshèdeguānxīndānyōuyǐnjiān

  zàizhèyàngzhǒngduànèhuàdeyánzhòngxíngshìmiànqiántiānxiàjiùcāngshēngrèndeshīrénsuīyǒuzhěngbǎixìngshuǐhuǒdeyuǎnbàoquèkàndàozàidāngshíshíxiànzhèzhǒngbàodexiànshíjìngyīnxīnqíngmáodùnér。“chuíběimíngtòuleshīrén怀huáiyǒupíngdìngzhànluànzhěngjiùcāngshēngdexióngxīn。“běimíngdiǎnjiànzhuāngzi·xiāoyáopiān》:“běimíngyǒu,……huàérwèiniǎomíngwèipéng。……ruòchuítiānzhīyún。”báizuòyǒupéng》,péngshīzhōngduōpéngzàimiáoshùānshǐzhīluàndeyánzhòngmiànhòuyòngdiǎnyánmíngdànjiànshīzuòtiānbǎoshízài(756niánchūnshídeshìháizàièhuàpíngpàndeliàngshàngwèibìngzhūshíshīshīrénkàndàochūyīnzhǐnéngluànyǐndàishíbiàn。“qiěxuénánshānbàofǎnyìnglezhèzhǒngqiúshēndexīntài”。“nánshānbàodiǎnchūlièchuán》,táoziyún:“qièwénnánshānyǒuxuánbàoérxiàshízhěmáoérchéngwénzhāngcángéryuǎnhài。”shīrénzhèngyòngcángéryuǎnhàizhīdànzhècángyòushìxiāowèide退tuìérshìmáoérchéngwénzhāng”,jiùshìliàngtáopǐnxíngqiúzàishídàoláishínéngyǒusuǒwèizhèèrshīzàinèiróngshàngchéngshàngxiàshìliánjiéshùshíshū怀huáièrfēndeshūniǔ

  jiēxiàshīrénqīngkuàidediàoxiānlezàiānhuīxuānchéngcuīqīndekuàijiāowǎng。“huānměixiāngzhào”,shuōmíngshīréncuīqīnzàizhèshíguòwǎngshénxiāngchùshénhuānchuángyǎngkōngzhǎngxiàoyánghuāmǎnchéngjiǔlíntiàoyǒurénjiānxiāngxíngdeqíngjǐngwǎnránqiánlìngrénliúliànránhòushīrénzhuǎnduìxíngjiāngqiánwǎngdeshànzhōngfēngguāngdemiáoshùshuǐshíqīngmiàoxuěmíngtiānfēngkāishānpàifēngguāngdejiāngnánjǐngláiyòulìngrénshénwǎng。“mènwèiluòshēngyǒngshìshuōxīnqíngfánmènshíjiāngsòngshūyínshījiāpáiqiǎnsuǒwèiluòshēngyǒng”,shìshuōxīn·qīngpiānliúxiàobiāozhùshìzhǐluòxiàshūshēngyǒngyīnzhòngzhuójièzhǐyínyǒngshīzuòzhèxiàshuōmíngshīrénsuīránjiāngshànzhōngguòzhǒngxiánshìfàngkuàngdeshēnghuódànnèixīnbìngpíngjìngyàoshījiǔláishūfánmènzhèngyīnyǒuzhèèrzuòchèndiànshīrénxiàmiànxiǎngxiàngshànzhōngjiāngchuídiàoànzhōuyuèbiāndeyǐnshēnghuócáixiǎnxiánshìéryòuzhèyǐnhánleqiánmiànsuǒshuōdecángshīdebiǎoleshīrénzhòngxìngqíngqīngdeguànxiǎngtóngshíyòukànzuòshìduìyǒuréncuīqīndehǎoyánquànwèishīrénzhēnzhòngcuīqīnshùdejiāowǎngyòuduìdehuázhǎngzhéyāowèiránzhǐchūyàowèiguānsuǒláixúnqiúdàojiāqīngjìngwèideàomiàofǒujiānghuìshòudàotáoyuānmíngdecháoxiàodezàizhèqiǎomiàoyùnyònglewèirénshúzhīdetáoyuānmíngyīnyuànwèidòuérzhéyāoguāndediǎnjīngluànhòujiāngshànzhōngliúzèngcuīxuānchéngdehuàhándàochūyánjūnzhìjiànshēnqíng

  cóngzhěngpiānshīzuòláikànqiánhòufēndeshùshìxiédiàoqiěnèiróngfēngdefǎnchàmíngxiǎnqiánzhěchénzhebēifènshēnchénzhōngbǎojiàoxuèlèihòuzhěqīngsōngmíngkuàiqīngxīnzhōngmǎnhánqíngdànguòránjiéqiǎomiàoquáncóngxíngwénchūshìpiānqíngshēnqièdelínbiézèngyán


bái

bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37812.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 26人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org