首页 趣味语文古诗词正文

荆州贼平临洞庭言怀作(jing zhou zei ping lin dong ting yan huai zuo)

xiūshéhéngdòngtíngtūnxiànglínjiāngdǎo
chénglíngyánwénchǔlǎo
shuǐqióngsānmiáoguózhǎisānxiāngdào
suìyàntiānzhēngróngshíwēiréngǎo
guīyīnsàngluànguóshāng怀huáibào
yǐngfāngqiūzhānghuáqīngdào
fēngbēiyuánxiàoluò鸿hóngfēizǎo
yǐn西chìshāyuèmíngdōngchéngcǎo
guānwàngjuéfēnxíngdāngsǎo
zhǎngjiàotiānwénjiāngwèncānghào

wénzhùshì

wén
shéhéngchénzàidòngtíngpànzàijiāngdǎobiānjiāngxiàngkǒutūndiào
chūxiàngduīchénglínggàozhèchuánshuōdeshìchǔguódelǎo
sānmiáoguózàishuǐdejǐntóusānxiāngdàopángshuǐduōshǎo
suìyuèzhēngróngyòudàoleniánkùnjìngzhōngderénxiǎnduōmecānglǎo
zhànluànguīyuǎnfàngyōushāngmǎn怀huáibào
yǐngdōuchénglefèizhānghuátáizǎojiùqīngdào
bēifēngzhōngyuánduōmeāiluòyànfēiqiūláitàizǎo
yángyǐnméizàichìshāmíngyuèyìngzhàozhedōngchéngcǎo
wàngduànguānshānchuānyāogāibèiqīngsǎo
yǎngtiānzhǎngxiàolǎotiānzhīdàolǎotiānazàiwènzhīdào

zhùshì
tōngjiàn》:gānyuánèrniányuèxiāngzhōujiāngkāngchǔyuánzhāngjiāyánzhōuzuòluànshǐwángzhèngbēnjīngzhōuchǔyuánchēngnánchǔwángjiǔyuèzhāngjiāyánjīngzhōujīngnánjié使shǐ鸿hóngjiànchéngzǒulǎngèxiáguīděngzhōuguānwénzhīzhēngqiáncuànshānshíyuèkāngchǔyuánděngzhòngzhìwànrénshāngzhōushǐchōngjīngxiāngděngdàoyōng使shǐwéilúnbīngtǎozhīzhùdèngzhījìngzhāojiàngzhěhòuzhīshāodàijìnjūnzhīshēngqínchǔyuánzhòngsuìkuìsuǒlüèyōngèrbǎiwànmínjīngxiāngjiēpíng
xiūshézhǎngshéshé。《huáinánzi·běnjīngxùn》:“yáonǎi使shǐ羿duànxiūshédòngtíng。”gāoyòuzhù:“xiūshéshétūnxiàngsānniánérchūzhīlèi。”
língshānmíng。《yuánjùnxiànzhìjuǎnèrshí:“羿shédòngtíngruòlíngyuēlíng。”
sānmiáoguódàimíng。《shǐzhèng》:“sānmiáozhīguózuǒdòngtíngéryòupéng。”jīnnánjiāng西dàikǒngānguóshàngshūchuán》:sānmiáozhīguózuǒdòngtíngyòupéngzàihuāngzhījīngshīèrqiānbǎi。《tōngdiǎn》:yuèzhōucāngzhīsānmiáoguózhīqīngcǎodòngtíngzàiyānèrxiāngliánqīngcǎozàinándòngtíngzàiběizhùyúnfánjīnzhǎngshāhéngyángzhūjùnjiēsānmiáozhī
sānxiāngjīnnánxiāngjiāngliú
chǔ》:“suìyànshúhuá。”wángzhù:“yànwǎn。”bàozhào》:“suìzhēngróngérchóu。”shànzhù:“《广guǎngyuēzhēngrónggāomàosuìzhījiāngjǐnyóuzhīgāo。”
yǐngjīnběijiānglíngdài。《tōngdiǎn》:jiānglíngjùnjīnzhījīngzhōuchūnqiūláichǔguózhīdōuwèizhīyǐngdōu西tōngdōngjiēyúnmèngdōuhuì
chǔ》:“wéiyǐngzhīliáoyuǎn。”zuǒwèidōu》:“línláoluòyānyǐngqiū。”yánzhù:“qiūwèirénshǎo。”
zhānghuázhānghuátáichūnqiūshíchǔguógōngmíngzhǐzàijīnběijiānxiàn西běi。《fāngshènglǎn》:jiānglíngyǒuzhānghuátáijìnyún:“zàijīnnánjùnhuáróngchéngzhōng。”huáróngjīnjiān
chìshāchìshāzàinánhuáróngxiànnán。《shuǐjīngzhù》:dòngtíngshuǐ广guǎngyuánbǎiyuèruòchūméizhōng。《fāngshènglǎn》:dòngtíngzàilíngxiàn西西tūnchìshānánliánqīngcǎohénggènbǎi。《yuèyángfēng》:chìshāzàihuáróngxiànnánxiàqiūshuǐfàndòngtínghóngtōngdàolínyuèshīsuǒwèi殿diànjiǎochāchìshā。《tǒngzhì》:chìshāzàidòngtíng西xiàqiūshuǐfàndòngtíngwèishíwéijiànchìshā
àn:“chéngcǎo”,kǒngshìqīngcǎozhīéránqīngcǎozàinánérshīyúndōngqīngcǎo”,yòuwèigǎndìngjiùyúndòngtíngnánliánqīngcǎo西gènchìshābǎiyòuwèizhīsān。《chūxué》:shènghóngzhījīngzhōuyúnlíngnányǒuqīngcǎozhōuhuíshùbǎinányǒuqīngcǎoshānyīnwèimíng。《tǒngzhì》:qīngcǎomíngqiūběiliándòngtíngnánjiēxiāoxiāngdōngluózhīshuǐměixiàqiūshuǐfàndòngtíngwèishuǐxiāngànqīngcǎoshēngyān
guānguānshānchuān
fēnshīzhōngluànzéijiāngyānshī:“huángjìngòuyángjiǔtiānxiàhéngfēn。”zhāngzhù:“fēnluànzéi。”
cānghàocāngtiānwángyán寿shòulíngguāng殿diàn》:“chéngcāngzhīchúnyīn。”zhāngzàizhù:“cāngjiētiānzhīchēngchūnwèicāngtiānxiàwèihàotiān。”


shǎng

  “xiūshéhéngdòngtíngtūnxiànglínjiāngdǎochénglíngyánwénchǔlǎo。”dàiliúchuánguòzhèyàngshénhuàshìyáocéngpàihòu羿zàidòngtíngzhǎnshāshéxiūshéshé)。zhètiáoshéhòushéduīxiàngchénlíngyàngyīnrénmenzhèfāngmíngwèilíngdàiháichuánshuōshénéngtūnshíxiàng:“shéshíxiàngsānsuìérchū。”(《shānhǎijīng·hǎinèinánjīng》)shīkāishǐshīrénjiùyòngzhèxiēchuánshuōzuòlexiāngzhōujiānglǐngkāngchǔyuánzhāngjiāyánzàijīngzhōupànluànjiùxiàngshéyàngtūnshíxiàngzàidòngtíngdàihéngxíngzuòèduōruì

  “shuǐqióngsānmiáoguózhǎisānxiāngdàosuìyàntiānzhēngróngshíwēiréngǎoguīsàngluànguóshāng怀huáibào。”zhèxiěshīréndāngshídexīnqíngchùjìngshìshuōzhèngliúluòzàiqióngxiāngrǎngjiāshàngsuìjiāngjièhòuyīnhánshíchōngmǎnwēishīrénbèikùnzàizhèxíngrónggǎoqiáocuìkānsuīránguīxīnshìjiànnàiyòuwèidòngluàndexiànshísuǒzhēnshìyǒujiānántóubàoguómén

  “yǐngfāngqiūhuáqīngdàofēngbēiyuánxiàoluò鸿hóngfēizǎo。”qiánliǎngxiěshèhuìhuánjìngyóudāngshíjīngzhōudàizhànluànfēnrǎohuàicǎnzhòngfánhuádezhānghuátáidàohòuliǎngxiěránhuánjìngdiǎnchūshílìngjiéhòushízhíshēnqiūqiūfēngxiāoyuánxiàoshēngshēngluòfēnfēn鸿hóngyànzǎoběiérnánfēihuínánfānglezhèxiědedōushìguānxiànshíránjǐngdànshīrénchóuyōushāngdexīnqíngquèzàixíngjiānchùchùliúnéngyǒushàngrénkāndeshēnchéngǎnkǎi

  “yǐn西shāyuèmíngdōngchéngcǎoguānwàngjuéfēnxíngdāngsǎozhǎngjiàotiānwénjiāngwèncāng!”《shuǐjīngzhùyǒuzhèyàngdezài:“dòngtíngshuǐ广guǎngyuánbǎiyuèruòchūméizhōng。”kànláishīrénlíndòngtíngdeshíjiānjīngduǎntàiyángbèidòngtíng西dechìshāsuǒtūnméilúnmíngyuèquècóngdōngfāngrǎnrǎnshēngzhàowánleqīngcǎo

  wěishīrénxiěyóuchéntòngtiānwǎnshānzhújiànwàngjiànleyǒuyānfēndejīngzhōuzéiluànyīngtǒngtǒngsǎoérguāngyàogāoshēngwènwèncāngtiāndejiàoshēngdàotīngjiànháishìtīngjiànyóushídàidòngluànrénkǎndejīngzàizhèshǒushīyōufènpínggǎnshāngdeqíngmiǎnliúdàntóngshíkuījiànshìchuízhīniándeshīrénréngránqièguānzhùshípàndemáotóuzhízhǐfēngjiànshàngcéngtǒngzhìtuánháomàidexìngchìlièbēnfàngdegǎnqíngjiǎndāngnián

  quánshīduìdòngtíngderánjǐngméiyǒuzuòjīngdehuàmiáoxiězhǐshìxuǎnlejīngzhōuzéiluànzhèguānshìshíláishūnèixīndegǎnshòuqiánglièdeàizēngdàoyán怀huáidedeshīzhōngyùnyòngshénhuàchuánshuōzuò使shǐshīzēngtiānlelàngmànzhǔdeqíngdiàocǎizhèshǒushīchúleshǒuwěiwàiyǒushǎoduìǒudezidàndōuránérháozáohénchōngfēnxiǎnshìchūshīréngōngdeshēnhòu


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒushīxiětángzōnggānyuánèrnián(759)deshēnqiūqiūdēnglíngwàngdòngtíngdexiězuòshíjiānnéngshāohòuxiēānshǐzhīluànbàohòubáishídòngdàngānzhànluànfēnrǎopínréngběiguīnéngxiǎngyàogǎibiànxiànzhuàngyòunéngwèishīrénduìgǎnshāngxiěxiàshībiǎoduìxùnpíngzhànluàndewàng。 

bái

bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37803.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 70人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org