首页 趣味语文古诗词正文

秦晋崤之战(qin jin xiao zhi zhan)

 dōngjìnwéngōnggēngchénjiāngbìnchūjiàngjiùyǒushēngniúboyǎn使shǐbàiyuē:“jūnmìngshìjiāngyǒu西shīguòzhījiéyān。”

 zizhèng使shǐgàoqínyuē:“zhèngrén使shǐzhǎngběiménzhīguǎnruòqiánshīláiguó。”gōng访fǎngzhūjiǎnshūjiǎnshūyuē:“láoshīyuǎnfēisuǒwénshīláojiéyuǎnzhǔbèizhīnǎishīzhīsuǒwèizhèngzhīzhīqínérsuǒyǒubèixīnqiěxíngqiānshuízhī?”gōngyānzhàomèngmíng西bái使shǐchūshīdōngménzhīwàijiǎnshūzhīyuē:“mèngzijiànshīzhīchūérjiàn!”gōng使shǐwèizhīyuē:“ěrzhīzhōng寿shòuěrzhīgǒng!”

 jiǎnshūzhīzishīérsòngzhīyuē:“jìnrénshīyáoyáoyǒuèrlíngyānnánlíngxiàhòugāozhīběilíngwénwángzhīsuǒfēngshìjiānshōuěryān。”qínshīsuìdōng

 sānshísānniánchūnqínshīguòzhōuběiménzuǒyòumiǎnzhòuérxiàchāochéngzhěsānbǎichéngwángsūnmǎnshàngyòuguānzhīyánwángyuē:“qínshīqīngérbàiqīngguǎmóutuōxiǎnértuōyòunéngmóunéngbài?”huázhèngshāngrénxiángāojiāngshìzhōuzhīchéngwéixiānniúshíèrkàoshīyuē:“guǎjūnwénzijiāngshīchūgǎnkàocóngzhětiǎnwèicóngzhězhīyānzhīxíngbèizhīwèi。”qiě使shǐgàozhèng

 zhènggōng使shǐshìguǎnshùzàibīng使shǐhuángziyānyuē:“ziyānjiǔwéishìqiānjiéwèizizhījiāngxíngzhèngzhīyǒuyuányóuqínzhīyǒuyòuzi鹿xiánruò?”zibēnféngsūnyángsūnbēnsòng

 mèngmíngyuē:“zhèngyǒubèigōngzhīwéizhīhái。”mièhuáérhái

 jìnyuánzhěnyuē:“qínwéijiǎnshūértānqínmíntiānfèngfèngshīzòngzònghuànshēngwéitiānxiángqínshī!”luánzhīyuē:“wèibàoqínshīérshīwèijūn?”xiānzhěnyuē:“qínāisàngértóngxìngqínshīzhīwèiwénzhī:‘zòngshùshìzhīhuàn’。móuzisūnwèijūn!”suìmìngxìngjiāngróngzishuāidiéliánghóngróngláiwèiyòuxiàyuèxīnbàiqínshīyáohuòbǎimèngmíngshì西shùbáibǐngguīsuìzàngwéngōngjìnshìshǐ

 wényíngqǐngsānshuàiyuē:“shígòuèrjūnguǎjūnruòérshízhīyànjūntǎoyān使shǐguījiùqínchěngguǎjūnzhīzhìruò?”gōngzhīxiānzhěncháowènqínqiúgōngyuē:“rénqǐngzhīshězhī。”xiānzhěnyuē:“érzhūyuánrénzànérmiǎnzhūguóduòjūnshíérzhǎngkòuchóuwáng!”értuògōng使shǐyángchùzhuīzhīzhūzàizhōuzhōngshìzuǒcāngōngmìngzèngmèngmíngmèngmíngshǒuyuē:“jūnzhīhuìlèichénxìn使shǐguījiùqínguǎjūnzhīwèiqiěxiǔruòcóngjūnhuìérmiǎnzhīsānniánjiāngbàijūn。”

 qínjiāoxiāngshīéryuē:“wéijiǎnshūèrsānzizhīzuì。”mèngmíngyuē:“zhīguòzuìqiěshěngyǎn。”


wénzhùshì

wén
 gōngsānshíèrniándedōngtiānjìnwéngōngshìgēngchénjiāngyàolíngdàojìnguójiùdōutíngfànggāngtáichūguódōujiàngchéngshíguānjiùránchūxiǎngshēngtóngniúmíngboshìguānguōyǎnmìnglìngsuíxíngdemenxiàbàibìngchuángào:“xiānjūnwéngōngzhǐshìguójiāyòngbīngdeshìjiānghuìyǒu西fāngdejūnduìyuèguòguóguójìngérguòchèngōnghuòquánshèng。”

 zicóngzhèngguópàirénxiàngqínguóbàogàoshuō:“zhèngguórénràngzhǎngguǎnmenguódōuběiméndeyàoshiguǒtōutōupàibīngláizhèngguójiùdàole。”qíngōngwèizhèshìzhēngqiújiǎnshūdejiànjiǎnshūshuō:“xìngshīdòngzhòngyuǎnfāngcóngláiméiyǒutīngshuōguòjūnduìláolèikānliàngxiāohàojǐnleyuǎnfāngdejūnzhǔyǒusuǒfángbèikǒngbajūnduìdexíngdòngzhèngguódìnghuìzhīdàoláoshīdòngzhòngérsuǒshìbīngmenránchǎnshēngyuànhènzhīxīnkuàngqiěxíngjūnqiānshuíhuìzhīdàone?”qíngōngxièjuézhàomèngmíng西báipàimendàibīngcóngdōngménwàichūjiǎnshūwèizhèshìzheshuō:“mèngzijīntiānkànzhejūnduìchūzhēngquèkàndàomenhuíláia!”qíngōngpàirénduìshuō:“zhīdàoshénmehuódàoshísuìjiùfénshàngdeshùzǎojiùzhǎngyǒubàole!”

 jiǎnshūdezijiāzhèchūzhēngdejūnduìjiǎnshūzhesòngshuō:“jìnguórénránzàiyáoshānshèbīngjiémendejūnduìyáoyǒunánběiliǎngzuòshānnánmiànzuòshìxiàcháoguójūngāodeběimiànzuòshānshìzhōuwénwángguòfēngdefāngdìnghuìzàizhèliǎngzuòshānzhījiāndexiázhōngzhǔnbèidàoshōudeshī!”qínguódejūnduìshìxiàngdōngjìnle

 gōngsānshísānniánchūntiānqínjūnjīngguòzhōudōuchéngdeběiménzuǒyòuliǎngbiāndezhànshìdōutuōxiàzhànkuīxiàchēzhìjìngjiēzheyǒusānbǎiliàngbīngchēdezhànshìtiàoyuèzhedēngshàngzhànchēwángsūnmǎnzhèshíháixiǎokàndàozhèzhǒngqíngxíngxiàngzhōuwángshuō:“qínguódejūnduìqīngkuángérjiǎngmàodìnghuìshībàiqīngkuángjiùshǎomóulüèméimàojiùjǐnshènjìnxiǎnjìngbìngérjǐnshènyòuquēshǎomóulüènéngshībàima?”jīngguòhuáguódeshíhòuzhèngguóshāngrénxiángāojiāngyàodàozhōudōuchéngzuòmǎimàizàizhèdàoqínjūnxiānsòngshàngzhāngshúniúzàisòngshíèrtóuniúwèiláoqínjūnshuō:“guóguójūntīngshuōmenjiāngyàoxíngjūnjīngguòguómàomèiláiwèiláoníndexiàguóníndexiàyàojiǔzhùzhùtiānjiùgōnggěitiāndeshíliángyàozǒujiùzhǔnbèihǎodebǎowèigōngzuò。”bìngqiěpàirénzhèngguóbàoxìn

 zhènggōngpàiréndàobīnguǎnchákànyuánláizixiàjīngkǔnhǎolexíngzhuāngkuàilebīngwèibǎolezhènggōngpàihuángzizhìshuō:“menzàiguózhùdeshíjiānhěnzhǎnglezhǐshìguóchīdedōng西kuàiwánlemengāiyàozǒulebazhèngguóyǒushòuyuánqínguóyǒushòuyuánmenhuídàoběnguódeshòuyuánzhōngliè鹿ràngguódàoānníngzěnmeyàng?”shìzitáodàoguóféngsūnyángsūntáodàosòngguó

 mèngmíngshuō:“zhèngguóyǒuzhǔnbèilenéngzhǐwàngshénmelejìngōngnéngshèngbāowéiyòuméiyǒuhòuyuándejūnduìmenháishìhuíba!”shìmièdiàohuáguójiùhuíqínguóle

 jìnguódeyuánzhěnshuō:“qínguówéibèijiǎnshūdejiànyīnwèitānyànér使shǐlǎobǎixìngláokānshàngtiānsònggěimendehǎohuìsòngshàngméndehǎohuìnéngfàngrénnéngqīngfàngguòfàngzǒulerénjiùhuìchǎnshēnghòuhuànwéibèiletiānjiùhuìdìngyàotǎoqínjūn!”luánzhīshuō:“méiyǒubàoqínguódeēnhuìérgōngdejūnduìnándàoháiyǒudeguójūnma?”xiānzhěnshuō:“qínguówèimendexīnsàngāiquètǎomendetóngméngguóqínguójiùshìmenháibàoshénmeēnnetīngshuōguò:‘dànfàngzǒulerénhuìgěihòushìdàirénliúxiàhuòhuàn’。wèihòushìzisūnkǎoshuōshìwèiledeguójūnba!”shìmìnglìngdiàodòngjiāngróngdejūnduìjìnxiānggōngbáidexiàorǎnchénghēiliánghóngwèijiàbīngchēláidānrènchēyòushìzhèniánxiàyuèshísānzhètiānjìnjūnzàiyáoshānbàileqínjūnleqínjūnsānshuàimèngmíngshì西shùbáibǐngérhuíshìjiù穿chuānzhehēigěijìnwéngōngsòngzàngjìnguócónghēiwèisàng

 wényíngxiàngjìnxiānggōngqǐngqiúqínguódesānjiāngshuàifànghuíshuō:“mendequèshìjiānlemenqínjìnliǎngguóguójūndeguānqíngōngguǒdàozhèsānrénjiùshìchīlemenderòudōujiěhènláonínchéngmenneràngmenhuídàoqínguóshòuxíngmǎnqíngōngdexīnyuànzěnmeyàng?”jìnxiānggōngyīnglexiānzhěncháojiànxiānggōngwènqínguódeqiúlexiānggōngshuō:“rénwèizhèshìqíngqǐngqiúmenfàngle。”xiānzhěnfènshuō:“zhànshìmenhuālehěndecáimencóngzhànchǎngshàngzhuāhuíláirénshàjiānjiùmencóngguónèishèmiǎnlehuǐledezhànguǒérzhùzhǎngleréndeyànwángguóméiyǒutiānle!”huítóujiùlekǒutuòjìnxiānggōngpàiyángchùzhuīmèngmíngděngrénzhuīdàobiāndēngzhōuànleyángchùjiěxiàchēzuǒbiāndecānjìnxiānggōngdemíngzènggěimèngmíngmèngmíngkòutóushuō:“guìguóguójūnkuānhóngliàngmenzhèxiēdexuèzhànràngmenhuídàoqínguóshòuxíngguǒguójūnmenshālehuìwàngzhèdeshībàiguǒzūncóngjìnjūndehǎoshèmiǎnlemensānniánzhīnèidìnghuìjuǎnzhòngláibàojīntiāndechǐ!”

 qíngōng穿chuānzhebáidezàijiāowàiděnghòuduìzhebèishìfànghuíláidejiāngshìzheshuō:“wéibèilejiǎnshūdequàngàoràngmenshòulewěizhèshìdezuìguò。”méiyǒufèimèngmíngqíngōngshuō:“zhèshìdecuòyǒushénmezuìākuàngqiěhuìyīnwèidiǎnxiǎoguòshīérshādegōngláo。”

zhùshì
xiáo(xiáo):shānmíngzàijīnnánluòníng西běi西liánshǎn西dōngjiēmiǎnchí
dōngzhǐgōngsānshíèrniándōngtiān。《zuǒchuánànguóèrshíduōguójūnzàiwèixiānhòubiānniánshìměishǐshìjiànxiānjiāodàiguójūnzàiwèidenián
bìntíngjiùdàizàngmíngjīnshān西wénxiànshìjìnjūnfénsuǒzài
jiàngjìndeguódōuzàijīnshān西chéngxiàndōngnán
jiù(jiù):guānzhǐzhuāngyǒushīdeguān
boyǎnzhǎngboshìzhīguānmíngyǎn
jūnzhǐjìnwéngōngmìngmìnglìngzhǐshìshìdàijūnshìwèiguózhīshìzhǐjūnshì
西shīzhǐqínshīqínzàijìnzhī西chēng西shīguòzhǐqínjūnyuèjìngérguò
guǎnyàoshi
qiánshīláipàijūnduìqiánlái
访fǎngxúnwènjiǎnshūqínguólǎochén
láoshīyuǎnxīndiàodòngdejūnduìyuǎnfāngdeguójiā
qínérsuǒláoérsuǒ
bèi(bèi)xīnbèizhīxīnchùzhǐqínjūnjiāngshìjiāngchǎnshēngbèixīn
juétīng
mèngmíng西báijiēqínguódejiānglǐngmèngmíngqínxiánchénbǎizhīzimíngwàng,“mèngmíngshìxiàwénzhōngdàodemèngzimèngmíng西míngshùbáimíngbǐng
zhōng寿shòuliǎngwèihuódàozhōng寿shòujiùxiànzàishàngdeshùdōukuàiyàoyǒuliǎngshǒulǒngmelezhōng寿shòuzhǐliùshísuìzàidàishuōcóngwéntuījiǎnshūdāngshíyǒushísuìchāoguòzhōng寿shòugǒngliǎngshǒuwéi
shīcānjiālezhèchūzhēngdejūnduì
shīzhǐjìnshèbīnglánqínjūn
èrlíngzhǐxiáozhīèrfēnglíngyóuyánshāntóu”。èrlíngxiāngsānshízhījiānshāngāoxiǎnwèijuéxiǎnzhī
xiàhòugāoxiàdàidejūnzhǔmínggāoshìxiàjiéde
huí
shìjiānzhǐèrlíngzhījiānzhèyánjìnshīèrlíngzhījiānbīng
zhōuběiménzhōuwángdōuchéngluòdeběimén
zuǒyòuzhǐzhànchēshàngdeshìdàizhànchēdezhězàizhōngjiānshìzàizuǒyòuliǎngbiānzhòu(zhòu):tóukuīxiàxiàchēxíngzhèzhǒngxíngwèibiǎoshìduìzhōuwángcháodejìngchāochéngyuèérdēngchētuōletóukuīérxiàchēxíngshìyǒumàodebiǎoshìdànshàngyòuyuèshàngchēshìqīngkuángdedòng
wángsūnmǎnzhōuxiāngwángzhīsūnmíngmǎn
qīngqīngkuángfàng
tuōshūlüèyánxīn
huáyuánwèixìngxiǎoguógōngsānshísānniánbèiqínsuǒmièhòuyīnqínnéngshǒuzhōngwèijìnsuǒgǎiwèixiànzàijīnnánhuáxiàn
jiāngshìzhōujiāngdàozhōuwángdedōuchéngzuòmǎimài
chéngwéixiānzhāngshúniúzuòwèixiānxíngsòngzhìdedàisòngwǎngwǎngxiānqīnghòuzhòngwéishúniú
kào(kào)shīwèiláojūnduì
shīyóuyánxíngjūn”。chūjīngguòguó
tiǎn(tiǎn)shìshuōmenzhèngguósuīdànwèixiàdetíngliúgōngliángcǎogěiyǎngbǎowèigōngzuòshíshìgàoqínguózhèngguójīngzuòhǎoyíngzhànzhǔnbèitiǎnhòuzhèshìqiānchēngyāndòuliúliúzhèngzhīgōnggěirénchùsuǒyòngdecháicǎoliàoděngzhīwèichéngdāndebǎowèigōngzuò
qiě使shǐbìngqiěpàirénchéngkuàichēdàozhèngguósòngxìngào驿chēměiguò驿zhànjiùhuàn
zhènggōngzhèngguódejūnzhǔzhèngwéngōngzhīzimínglángōngsānshísānniánqiánniánwèizàiwèièrshíèrniánguǎnjiēdàiwàibīndezhùsuǒziféngsūnyángsūnsānrénshùzhèngjiùzhùzàiguǎnzhōng
shùzàibīng(mò)kǔnhǎoxíngzhuāngbīngwèibǎo
huángzizhèngxiègàoshùzhèngdeqínyàomenkāi
(xì)、qiāngànròuliángshíjīngzǎishādeshēngchùshàngwèizǎishādeshēngchùtóng”,shíliáng
yuán(pǔ):zhèngguódelièyuànzàijīnnánzhōngmóu西běi
yòu(yòu):qínguódelièyuànzàijīnshǎn西fèngxiángjìngnèi
zièrmenlièxiējūn鹿gěixiūhuì鹿xiāngshìdànxíng鹿
néngqiúshénmelewàngdài
gōngzhīèryánqínjìngōngzhèngjūnyǒuzhǔnbèishèngbāowéijiáguóyòuméiyǒuhòuduì
yuánzhěn(zhěn):xiānzhěnfēngzàiyuánjīnnányuánběi),yòuchēngyuánzhěn
tānqínmínyīnwèitānzhèngér使shǐrénmínláolèi
fènggěi
zònghuànshēngfàngzǒulerénjiùhuìshēngchūhòuhuàn
qínshīzhǐqíncéngzhùjìnwéngōngdeshìshīgěiēnhuì
wèijūnwèizhèshìwànglexiānjūnwéngōngmajūnzhǐjìnwéngōngjūnzhǐwàngjìnwéngōng
tóngxìngzhǐqínzhèngmièhuázhènghuádōushìxìngguó
shīzhīwèiháijiǎngshénmeyàobàoqínēnne
móuzisūnhòushìzisūnsuàn
xìngjiāngróngyòng驿chēchuánlìngdòngjiāngróngdejūnduìjiāngróngběnshìqínjìnzhījiāndejìnguóguānjiàohǎo
zizhǐjìnwéngōngzhīzijìnxiānggōngshíwéngōngwèizàngchēngzi”。shuāidiézhìdeyāodàijūnwèibáixíngjūnshí穿chuānbáiyòngrǎnhēi
liánghóngjìnróngjiàzhànchē
láijìnwèiyòuwèichēyòushì
jìnshìshǐjìnguócónghòu穿chuānhēixiàoxíngchéng
wényíngqǐngsānshuàiwényíngwèimèngmíngděngsānshuàiqiúqíngwényíngjìnwéngōngrénxiānggōngqíngōngzhī
gòutiāoshuāngfāngzhījiāndeguān
guǎjūnwényíngchēngqíngōng
yànmǎn
jūntǎoyānwěichéngmenne
chěngmǎn
zàizhànchǎngshàngpīnmìngcáizhuāzhùmen
rénréncāngjiānjiùcóngcháotíngmenfàngzǒule
jūnshízhànguǒzhànzhǐhuòrénzhǎngkòuchóuzhùzhǎngleréndeyàn
wángwángguóyàoduōshíle
miàntuòxiānggōngzàimiànqiánérxiàngshàngtuòshìzhǒngfènérshīdebiǎoxiàn
yángchùjìn
shìzuǒcān(cān)”èrjiěxiàzhànchēzuǒbiāndeyòngjìnxiānggōngdemíngzènggěimèngmíngdeshìxiǎngyàomèngmíngdēngànbàixièzàizhuōzhù
lèichényóuyánqiúchén”,mèngmíngchēngxìn(xìn gǔ):xuè
qiěxiǔshēnsuīwàngēn
ruòcóngwèitǎngruòzūnzhòngjìnjūndehǎoérshèmiǎnle
jiāodàojiāowàiděngdàizhe
xiāngshīmiànduìjūnduì。“xiāng”,tóngxiàng”。
mèngmíngfèichúmèngmíngdezhízuòfèijiě


shǎng

 qínjìnyuánshìméngguójiéchéngqínjìnzhīhǎo”。dànshìqínguógōngláiguóshìqiángshèngmǎnjìnwèizhǔyǒuxīnchēngzhōngyuángōngsānshíniángōngyuánqián627nián),qínjìnliǎngguówéizhèngzhèngzhúzhīzhìchāisànleqínjìnliánméngshìqíngōngdāncóngzhèngchèbīngràngziděngsānrénliúshùzhèngguófángjìnjūnjìnwéngōngyīnwèicéngshòuhuìqínliǎngguóguānméiyǒuliègōngsānshíèrniángōngyuánqián625nián),jìnwéngōngqíngōnghànránchūbīngzhèngdǎozhìlezhèchǎngqínjìnxiáozhīzhànzhèpiānsànwénjiùshìzuǒqiūmíngwèileshìérchuàngzuòde。 

chuàngzuòbèijǐng

 ànzhàozhànzhēngdeyīnzhǎnjiéwénzhāngfēnwèisānfēnyóukāitóuzhìqínshīsuìdōngwèifēnzhǔyàoxiěboyǎnchuánmìngzibàojiǎnshūshīsānqíngjiézhèshìzhànzhēngdeyùnniàngjiēduàncóngsānshísānniánchūnzhìmièhuáérháiwèièrfēnbāokuòwángsūnmǎnguānshīxiángāokàoshīhuángzisānqíngjiézhǔyàoxiěqínjūndejiāozòngzhèngwèisuìdeqíngkuàngcóngjìnyuánzhěnyuēdàopiānwèisānfēnbāokuòxiānzhěnlùnzhànqínjūnbàishīxiáoshānwényíngqǐngsānshuàixiānzhěntuòcháomèngmíngxiègōnghuǐguòděngqíngjiézhǔyàoxiěxiáozhīzhàndebàojiézhèpiānwénzhāngshàntōngguòduìhuàxíngdòngzàoxiānmíngshēngdòngderénxíngxiàngwàijiāolìngxiěwěiwǎnhánbiǎomiànshàngqiāngōngyǒushíànfěngzàiyánwài

 yóukāitóuzhìqínshīsuìdōngwèifēnzhǔyàoxiěboyǎnchuánmìngzibàojiǎnshūshīsānqíngjiézhèshìzhànzhēngdeyùnniàngjiēduànwénzhāngjìnwéngōngchūbìnkāiduānboyǎnjiǎjièjìnwéngōngdeshénlínggàojièjìnguó: “jūnmìngshìjiāngyǒu西shīguòzhījiéyān。”zhèbiǎomíngqínjìnliǎngguózhēngdemáodùnshífēnjiānruìzhèshìzhīzhànbàodegēnběnyuányīnwénzhāngdiāndàoshìjiànzhǎnshùnxiěqínguójuéérboyǎndejiànfàngdàozuìqiánmiànduìjiēshìzhànzhēngyīnxuànrǎnzhànzhēngfēnyǒuzheshìdezuòyòngsuǒwèijiùyǒushēngniú”,boshìzhīguāndeyánshuōmíngqínyàojìn使shǐwénzhāngjiùchōngmǎnguàidànshéndecǎizhèshìzuǒchuánshìdechángyòngshǒu

 èrqíngjiéxiězigěiqínsòngbàoziděngsānrénshìqíngōngzàizhèngguódenèi线xiànmenpiànlezhèngguóxìnrènzhǎngguǎnlezhèngdōuběiméndesuǒyàowèizhèngshíjīngchéngshújiùpàiréngěiqíngōngsòngxìnxìnzhōngchūruòqiánshīláiguó”,ànshìqíngōngjǐnkuàichūbīngduóxiàzhèngguózhèqíngjiésuīránzhǐyǒuhuàquèshìdǎozhìzhīzhàndezhíjiēyuányīn

 jǐnjiēzhexiějiǎnshūduìqíngōngdequànjiǎnshūshìqínguóyuánlǎozàiqínguóxiǎngyǒuhěngāowēixìnqíngōng访fǎngzhūjiǎnshū”,wènzhèngfǒujiǎnshūjiānjuéfǎnduìzhǐchū: “láoshīyuǎnfēisuǒwén:”qínjūnzhǎngshèbèikānzhèngguóduìqínguóqiánshītōuderánzhīéryǒusuǒzhǔnbèinèi线xiànbàodezhǔnbèijiùděngbáibáilàngfèi。“qiěxíngqiānshuízhī”,zhǐchūjìnguóránqièzhùshìqínjūntàishìjiǎnshūshēnmóuyuǎndezhànlüèfēnbiānzhōngkěndàngōngxīnpéngzhàngjuéquàngàoxínghànránchūshī

 “jiǎnshūshīdechǎngmiànmiáoxiěyóuwèishēngdòngshēnchén怀huáizhequánquányōuguózhīxīnzhèwèijìnbǎisuìdelǎoréntòngliúsòngqínshīdōngménxiānduìmèngmíngshuō: “jiànshīzhīchūérjiànrén。”míngquèzhǐchūqínjūnsàng。“ěrzhīzhōng寿shòuěrzhīgǒng!”qíngōngàomàndehuíràngshāngxīnshìsòngsuíjūnchūzhēngdeérzigèngshìlǎolèizònghéng:“jìnrénshīgòu……shìjiānshōuěryān!”jǐnbiǎolezijuébiédebēitònggèngcóngxíngshìshǔděngfāngmiànduìqínjūnbàideyánzuòleshuōmínghòuzhànzhēngdejìnchéngjiéwánquánshìànzhàodeyánzhǎndejiànjiǎnshūshīdeqíngjiézàiquánpiānzhegāngqièlǐngdezuòyòng

 cóngsānshísānniánchūnzhìmièhuáérháiwèièrfēnbāokuòwángsūnmǎnguānshīxiángāokàoshīhuángzisānqíngjiézhǔyàoxiěqínjūndejiāozòngzhèngwèisuìdeqíngkuàng

 ànzhàojiéguójūnduìjīngguòzhōudōuluòběiménshíjiāngshìyīnggāixiàchēxíngérguòbiǎoshìduìtiānzidegōngjìngdànshìqínjūnquèzhǐshìzhāidiàotóukuībìngtuōjiǎshōubīnghǎoduōréngānggāngxiàchēshàngyòutiàohuíshífēnqīngtiāofàngzhèqiàhǎobèiwángsūnmǎnkànjiànlewángsūnmǎnniánlíngsuīxiǎodàntòuguòqínjūnshìxiōngxiōngshìdebiǎomiànxiànxiàngquèkàndàolemenhuànsànjiāohéngàomàndeběnzhìchūleqínshīqīngérbàidezhèngquèjiélùnzhèjiǎnshūdekànmóuérshìcónglìngfāngmiànshuōmíngqínshībàideyuányīn

 zhèngzhōushāngrénxiángāozàizhōudōujīngshāngdeshàngpèngdàozhèngdeqínjūnzhèzhìdezhèngshāngyòngzhāngshúniúshíèrtóuniúzuòwèizhèngjūn使shǐzhědemíngkàoláoqínjūnànshìzhèngwéiyǒusuǒzhǔnbèiérzhèshíshìzàiwěnzhùqínjūnpàirénhuízhèngguóbàoxìn使shǐzhèngtóngzuòhǎoyīngzhànqínjūndezhǔnbèizhènggōngshōudàoqíngbàohòupàirénchákànziděngrénguǒránxiànmenkǔnshùxíngzhuāngbīngwèizuòhǎolenèiyīngdezhǔnbèigōngzuòèrshìzhènggōnggǎnkuàipàihuángzigǎnzǒuleziféngsūnyángsūnsānrénzhètóngqiánmiànjiǎnshūsuǒyánshīzhīsuǒwèizhèngzhīzhīxiāngzhàoyīngshuōmínglejiǎnshūdefēnwánquánzhèngquèdàochéngshàngxiàdezuòyòng

 cóngjìnyuánzhěnyuēdàopiānwèisānfēnbāokuòxiānzhěnlùnzhànqínjūnbàishīxiáoshānwényíngqǐngsānshuàixiānzhěntuòcháomèngmíngxiègōnghuǐguòděngqíngjiézhǔyàoxiěxiáozhīzhàndebàojié

 jìnzàizhīqínzhèngwèichéngérháideqíngkuàngxiàtǎolùnshìfǒuyīnggāiyòngzhèhuìjiéqínjūnxiānzhěnqínguóláomínshāngcáiàomànwèiyóuchìleluánzhīwèidàibiǎodefǎnduìjiànzhǔzhāngqínshīèrjìnguóyóuyōushìyòushìdàiláozhì使shǐqínshīquánjūnkuìbàitóuzhīzhàndezhànzhēngguòchéngzhǐxiàyuèxīnbàiqínshītóuhuòbǎimèngmíngshì西shùbáibǐngguīdàiguòyánjiǎngāijiāodàilejiāozhàndeshíjiāndiǎnjiézhìjiǎnshūdeyánquányīngyànxiǎnshìledeyuǎnjiànzhuōshí

 cóngwényíngqǐngsānshuàixiàshìxiáozhīzhàndewěishēngqíngōngzhījìnwéngōngrénwényíngqǐngqiújiāngmèngmíngděngsānwèiqínguózhǔshuàifàngguīqínguódàoyīngyǔnxiānzhěnwénxùngǎnláituòcháobiǎoxiànlejièshìdeyǒudǎnyǒushíshēnmóuyuǎnduìjìnguódechìdǎnzhōngxīnzàiwénzhāngjiégòushàngyǐnchūlexiàqíngjiéjìnguóyángchùzhuīmèngmíngzhōngmèngmíngqiǎomiàoxièjuéyángchùjiǎtuōjūnmìngsuǒdejùnhuídàoqínguóguòqíngōngbìngméiyǒushādiàomenérshìyǒnghuǐgǎijiànzuìhòuliǎngduàndezuòyòngshìzheqínguóbìngméiyǒuchèshībàiqínjìnzhēngdexīndezhànzhēngyòuzàiyùnniàngzhīzhōng

 quánwénbìngzhòngzàimiáoxiězhànzhēngguòchéngérshìduìqínjìnzhīzhàndeyīnyùnniàngjiéguǒzuòlezhìwēidemiáohuìzàijiēshìqínguóbàideyuányīnshìchūshīcuòzhèzàijiǎnshūshījiézhōngyǒuxiángdeyuányīnfēnèrshìjiāobīngzhèshìwángsūnmǎnguānshīsuǒshuōmíngdedàoyīnwénzhāngzàifǎnyìngqínjìnzhēngxióngdetóngshízhòngdiǎnzàiduìzhànzhēngzhǎnguīdejiēshìwèihòuréngōngshǐdejièjiàn


zuǒqiūmíng

 qiūmíngxìngjiāngshìqiūmíngmíng),huáxiàrénshēngqián502niánqián422niánxiǎngnián80suìqiūgōngyìndehòudàiběnmíngqiūmíngyīnxiāncéngrènchǔguódezuǒshǐguānzàixìngqiántiānzuǒchēngzuǒshǐguānqiūmíngxiānshēngshìchēngzuǒqiūmíng”,hòuwèiguótàishǐzuǒshìshìwèiguótàishǐzhìqiūmíngyuēkǒngziqián551-479)tóngshíérniánbèishāowǎnshìdāngshízhemíngshǐjiāxuézhěxiǎngjiāzheyǒuchūnqiūzuǒshìchuán》、《guóděngzuǒqiūmíngdezuìzhòngyàogòngxiànzàisuǒzhechūnqiūzuǒshìchuánguóèrshūzuǒshìjiāshìwèitàishǐzuǒqiūmíngyòukǒngzizhōuguānshūzhōushǐ”,shúzhūguóshǐshìbìngshēnjiěkǒngzixiǎng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37792.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 67人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org