首页 趣味语文古诗词正文

石壕吏(shi hao li)

tóushíháocūnyǒuzhuōrén
lǎowēngqiángzǒulǎochūménkàn。(chūménkànzuòchūkànmén)

tīngqiánzhìsānnánchéngshù
nánshūzhìèrnánxīnzhàn
cúnzhěqiětōushēngzhězhǎng
shìzhōnggèngrénwéiyǒuxiàsūn
yǒusūnwèichūwánqún
lǎosuīshuāiqǐngcóngguī
yīngyángyóubèichénchuī
jiǔshēngjuéwényōuyàn
tiānmíngdēngqiánlǎowēngbié。 

wénzhùshì

wén
shítóu宿shíháocūnyǒuchàdàocūnzizhuārén
lǎowēngyuèqiángtáozǒulǎochūménchákàn
guānshēngduōmefènrénshēngduōmebēi
tīngdàolǎoshàngqiánshuōdesānérzishùbiānzàichéng
zhōngérzishāoxìnhuíláishuōlìngwàiliǎngérzigānggāngzhàn
huózhederéngǒuqiětōushēngderénjiùyǒngyuǎnhuìhuíláile
jiāzàiméiyǒubiédenánrénlezhǐyǒuzhèngzàichīnǎidexiǎosūnzi
yīnwèiyǒusūnzizàiqīnháiméiyǒudànjìnjìnchūchūdōuméiyǒujiànwánzhěngde
suīránlǎoniánlǎoshuāidànqǐngyǔngēncóngliángǎnhuíyíng
jiùtóuxiàngyángdezhànháiláiwèiduìzhǔnbèizǎocān
shēnleshuōhuàdeshēngyīnzhújiànxiāoshīyǐnyǐnyuēyuētīngdàowēiduàndeshēng
tiānliànghòugǎnzhǐnéngfǎnhuíjiāzhōngdelǎowēnggàobié

zhùshì
zàibàngwǎn
tóutóu宿
guānguānyuánzhèzhǐzhuāzhuàngdīngdechà
shíjiānmíngzuòzhuàngzài
(yú):yuèguòfānguò
zǒupǎozhèzhǐtáopǎo
shuōjiàohǎn
duōme
nǎoxiōngměngbàozhèzhǐxiōnghěn


qiánshàngqiánxiàngqián
zhìduì……shuō
qiánzhìzhǐlǎozǒushàngqiánduìchàshuōhuà
chéngxiāngzhōuzàijīnnánānyáng
shù(shù):fángshǒuzhèzhǐ
shūzhìshāoxìnhuíláishūshūxìnzhìhuílái
xīnzuìjìngānggāng
cúnhuózheshēngcúnzhe
qiětōushēngqiěhuótiānsuàntiānqiěqiězànqiětōushēnggǒuqiěhuózhe
zhǎngyǒngyuǎnwánletíngzhǐzhèyǐnshēnwèiwánjié
shìzhōngjiāzhōng
gèngrénzàiméiyǒubiédenánrénlegèngzài
wéizhǐjǐn
xiàsūnzhèngzàichīnǎidesūnzi
wèiháiméiyǒu
kāizhèzhǐgǎijià
wánqúnwánzhěngde
lǎo(yù):lǎorén
shuāiruò
qǐngcóngguīqǐngràngwǎnshànghuíqǐngqǐngqiúcónggēncónggēnsuí
yīngxiǎngyīng
yángjīnnánshěngluòyángshìyuánnánshěngmèngxiàn),dāngshítángwángcháoguānbīngpànjūnzàiduìzhì
yīngyánggǎnkuàidàoyáng
yóuháinénggòunénggòu
bèizhǔnbèi
chénchuīzǎofàn
jiǔshēnle
juéduànjuétíngzhǐ
hǎoxiàng仿fǎng
wéntīng
yōuyànwēiduàndeshēngyǒulèishēngwèi”,shēnggěngsāichénwèiyàn”。
míngtiānliàngzhīhòu
dēngqiánshàngqiánxíngdedēngshàngqiánqiánxíngde
wéizhǐyǒu
shíháojīnnánsānménxiáshìdōngnán


shǎng

  《shíháoshìshǒujiéchūdexiànshízhǔdeshìshīěrwénwèi线xiànsuǒànshíjiāndeshùnyóu————jiǔ——tiānmíngshēncóngtóu宿gàobiéjiéshùcóngchàjiānzhuōréndàolǎosuíwǎngcónglǎowēngqiángtáozǒudàoshìhòuqiánguīcóngshīréntóu宿dàotiānmíngdēngchénggàobiézhěngshìyǒukāishǐzhǎngāocháojiéqíngjiéwánzhěngbìngwèijǐnzhāngshīdeshǒuwěishìshìzhōngjiānyòngduìhuàhuódòngzhederényǒuliùzhīduōshīrénqiǎomiàojièlǎodekǒushuōlejiādebēicǎnzāoshīréndeshùlǎodeshuōbáichùchùyīnghuánhuánjǐnkòucéngshífēnqīngchǔ

  shīrénshíjiāoyìngcángwènxiěchàdezhuīwènérzhǐxiělǎodecóngzhōngxiěchūqiántáihuàwàiyīnjiāngchàdexíngxiàngrónglǎodeqiánzhìzhōngyǒuzhǒngyányǒujǐnérqióngdejìngjièshīrénxiělǎodeyánshíhuádiǎnyònghěnqièlǎodekǒuwěnqiěsuízhenèiróngdeduōzhuǎnyùnxíngchéngyōufènshēn广guǎnglánlǎochéngchàngsāntàngāoyángdeyùnzhì使shǐchéndùncuòdàozhì

  quánshīshùqíngchénshìchúèrwēiwēitòuledeàizēngzhīwàidōushìduìguānshìdemiáoshùzàizhèshīréntōngguòxīnyǐngérqiǎomiàodeshùgòujiāngfēngdenèiróngdegǎnqíngrónghuàzàidexíngxiàngjiāozhùguāndeshùzhōngràngshìběnshēnzhíjiēgǎnrǎnzhěràngshìběnshēnxiǎnshīréndeàizēngzhèzhǒngshíxiěshíshíxiāngyìngdeshùshǒu使shǐquánshīxiǎnjiǎnjiéliànéryòuyùnhánfēng

  qiánkànzuòduànshǒutóushíháocūn”,dāndāozhízhíshì。“、“tóu、“cūndōuwánwèizhěnéngqīngfàngguòzàifēngjiànshèhuìyóushèhuìzhìhùnluànhuāngliángděngyuányīnmendōuwèiwǎnxiāntóu宿”,gèngkuàngzàibīnghuòliánjiēdeshídàiérquècāngmángzhīshícáicōngcōngmángmángtóubēndàoxiǎocūnzhuāngjiè宿zhèzhǒngxúnchángdeqíngjǐngjiùànshìxìnghuòzhěshìgēnérgǎnzǒuhuòzhěshìjìndechéngzhèndàngránkōngchùxiējiǎozǒngzhīliáoliáojǐndiǎnmíngletóu宿deshíjiāndiǎnérqiěpántuōchūlebīnghuāngluànquǎnníngqiètuōchūchángguǐdejǐngxiàngwèibēideyǎnchūgōnglediǎnxínghuánjìnglóngzhǐchūzhèshǒushīyǒuměngjuérénzhīshì”,zhèjǐnshìjiùyǒuzhuōrénshuōdeérqiěshìjiùtóudehuánjìnghōngtuōshuōde。“yǒuzhuōrénshìquánpiāndegāngxiàqíngjiédōucóngzhèshēngchūláishuōzhēngbīng”、“diǎnbīng”、“zhāobīngérshuōzhuōrén”,shímiáohuìzhīzhōngjiēpànzhīzàijiāshànghángèngfēngbiǎomíngguānzhuōrénzhīshìshíchángshēngrénmínbáitiānduǒcánghuòzhěfǎnkàngzhuōdàoèrbiǎomíngxiànzhuōréndeshǒuduànhěnrénmínjīngshuìdehēiláirántóngshíshīrénshìtóushíháocūndecóngdào”,guòlexiǎoshízhèshídāngránjīngshuìxiàlesuǒxiàmiàndeshìjiànzhǎnméiyǒucānjiānérshìméntīngchūláide。“lǎowēngqiángzǒulǎochūménkànliǎngbiǎoxiànlerénmínzhǎngláishēnshòuzhuādīngzhīzhòuān使shǐdàoleshēnréngránqǐnāntīngdàoménwàiyǒulexiǎngdòngjiùzhīdàoxiànyòuláizhuōrén”,lǎowēngqiángtáozǒuyóulǎokāiménzhōuxuán

  cóngzhìyóubèichénchuīzhèshíliùkànzuòèrduàn。“!!”liǎnggàikuòxíngxiàngxiěchūledejiānruìmáodùn”、”,”、”,xíngchéngleqiánglièdeduìzhàoliǎngzhuàng”,jiāzhònglegǎnqíngcǎiyǒuxuànrǎnchūxiànlángshìjiàoxiāohuīdehéngmánshìbìngwèilǎoxiàdeshuōzhìzàochūbēifèndefēnmáodùndeliǎngfāngmiànyǒuzhǔcóngyīnguǒdeguān。“”,shìchūláidexiàmiànshīrénzàixiě”,quánxiě”,érjiàn。“tīngqiánzhìchéngshàngxiàtīngshìshīrénzàitīng”,zhìshìlǎozhehuíxiànde”。xiězhìnèiróngdeshísānshīduōhuànyùnmíngxiǎnbiǎoxiànchūduōzhuǎnzhéànshìlexiàndeduō”、wènzhèshísānshīdeshíhòuqiānwànbiéwèizhèshìlǎokǒushuōxiàdeérxiànzàiěrgōngtīngshíshàng,“!”jǐnshēngzàishìjiàndekāitóuérqiěchídàoshìjiàndejiéwěicóngsānnánchéngshùdàozhězhǎng”,shìzhuǎnzhéxiǎngjiànzhèshìzhēnduìxiàndewèndezàizhèqiánshīrényòngyǒuzhuōrénxiěchūlexiàndeměngjuérénzhīshìděngdàolǎochūménkàn”,便biànlejìnláizéiyǎnchùsōusuǒquèzhǎodàonánrénlekōngshìhǒudào:“jiādenánréndōudàoérlekuàijiāochūlái!”lǎoshuō:“sānérzidōudāngbīngshǒuchéngleérzigānggāngshāoláifēngxìnxìnzhōngshuōlìngwàiliǎngérzijīngshēngle!……”deshíhòuxiànxiāngxìnháichūxìnláijiāoxiànkànzǒngzhī,“cúnzhěqiětōushēngzhězhǎng!”chùjìngshìgòu使shǐréntóngqíngdehěnwàngxiàndetóngqínggāotáiguìshǒuliàoxiànyòuléitíng:“nándàojiāzàiméiyǒubiérénlekuàijiāochūlái!”zhǐzhēnduìzhèdiǎn:“shìzhōnggèngrénwéiyǒuxiàsūn。”zhèliǎngshìkǒushuōxiàdeyīnwèigèngrénxiàmiàndehuíshēnglemíngxiǎndemáodùndejiěshìshìlǎoxiānshuōle:“jiāzàiméirénle!”érzàizhèdāngérbèiérbàozài怀huáiduǒdàoshénmefāngdexiǎosūnzishòulehǒushēngdejīngxiàleláiyǎnkǒudǐngyòngshìxiànzhuādàolebǐngwēidào:“jìnggǎnhuǎngshìyǒuháizima?”lǎozhècáishuō:“zhǐyǒusūnziaháichīnǎinexiǎohěn!”“chīshuídenǎizǒngyǒuqīnbaháijiāochūlái!”lǎodānxīndeshìqíngzhōngshēnglezhǐyìngzhetóujiěshì:“sūnérshìyǒuqīndezhàngzàichéngzhànleyīnwèiyàonǎiháiziméiyǒugǎijiàliánlànlànzěnmejiànrényaháishìxíngxínghǎoba!”dànxiànréngkěnshǒulǎoshēngshǒuguǎdeérbèizhuā饿èsūnzizhǐhǎotǐngshēnérchū:“lǎosuīshuāiqǐngcóngguīyīngyángyóubèichénchuī。”lǎodezhì”,dàojiéshùbiǎomíngxiànmiǎnqiángtóngzàihǒule

  zuìhòuduànsuīránzhǐyǒuquèzhàoyīngkāitóushèsuǒyǒurénxiěchūleshìjiàndejiézuòzhědegǎnshòu。“jiǔshēngjuéwényōuyàn。”biǎomínglǎobèizhuāzǒuzǒu·shíshēngyuèzǒuyuèyuǎn便biàntīngdàoshēngle。“jiǔèrfǎnyìnglelǎozàixiànbǎibānwēidemànzhǎngguòchéng。“wénèrfāngmiànbiǎoxiànleéryīnzhàngzhànbèizhuōérchéngshēnglìngfāngmiànxiǎnshìchūshīrénguānqièdexīnqíngqīngěrtīngtōngwèinéngshuì。“tiānmíngdēngqiánlǎowēngbiéliǎngshōujǐnquánpiānshìzhōnghánxiànshēnqíngqiántiānbàngwǎntóu宿zhīshílǎowēnglǎoshuāngshuāngyíngjiēshīrénérshílǎobèizhuōzǒuérchéngshēngzhǐnéngtáozǒuguīláidelǎowēngzuòbiélelǎowēngdexīnqíngzěnyàngshīrénzuògǎnxiǎngzhèxiēdōugěizhěliúxiàlexiǎngxiàngde


chuàngzuòbèijǐng

  759niántángzōnggānyuánèrniánchūnshísuìdeyóuzuǒshíbiǎnwèihuázhōugōngcānjūnkāiluòyángjīngxīnānshíháotóngguāngǎnwǎnghuázhōurènsuǒzhèshízhèngyóuxīnānxiàn西xíngtóu宿shíháocūndàoshēnzhuōrénshìshísuǒjiànsuǒwénxiěchéngzhèpiānxiǔdeshīzuò


  (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn


版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37791.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 156人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网