首页 趣味语文古诗词正文

吊古战场文(diao gu zhan chang wen)

 hàohàopíngshāyínxiòngjiànrénshuǐyíngdàiqúnshānjiūfēnàncǎncuìfēngbēixūnpéngduàncǎolǐnruòshuāngchénniǎofēixiàshòudìngwángqúntíngzhǎnggàoyuē:“zhànchǎngchángsānjūnwǎngwǎngguǐtiānyīnwén。”shāngxīnzāiqínhànjiāngjìndài

 wénwèiyáoshùjīnghánzhàowànbēnzǒuliánniánbàoshācǎochénbīngkuòtiānzhǎngzhīguīshēnfēngrènshuíqínhànérháiduōshìzhōngzhōuhàoshìzhīchēngróngxiàkàngwángshīwénjiàoshīxuānchényòngbīngyǒurénwángdàokuòérwèi

 xiǎngběifēngzhènbīng便biànzhǔjiāngjiāoménshòuzhànshùjīngchuānhuíliànzhòngxīnhàiwēizūnmìngjiàn穿chuānjīngshāmiànzhǔxiāngshānchuānzhènxuànshēngjiāngshìbēngléidiànzhìruòqióngyīnnínglǐnlièhǎixuěméijìngjiānbīngzàizhìniǎoxiūcháozhēngchíchúzēngkuàngwēnduòzhǐlièdānghántiānjiǎqiángpínglíngshāxiāngjiǎnjìngjiézhònghénggōngshìdōuwèixīnjiàngjiāngjūnméishīgǎngzhīànxuèmǎnzhǎngchéngzhīguìjiàntóngwèishèngyánzāishuāijiéshǐjǐnxiánjuébáirènjiāobǎodāozhéliǎngjūnshēngjuéjiàngzāizhōngshēnzhànzāibàoshāniǎoshēngshānzhèngzhǎngfēnghúnjiétiānchénchénguǐshényúnguāngháncǎoduǎnyuèshuāngbáishāngxīncǎnyǒushì

 wénzhīyòngzhàolínkāiqiāndùntáoxiōnghànqīngtiānxiàcáidānrènrénérzàiduōzhōuzhúxiǎnyǔnběizhìtàiyuánchéngshuòfāngquánshīérháiyǐnzhìxūnqiěxiánjūnchénzhījiānqínzhǎngchéngjìnghǎiwèiguānshēngmínwànzhūyīnhànxiōngsuīyīnshānzhěnháibiàngōnghuàn

 cāngcāngzhēngmínshuíxiépěngwèi寿shòushuíxiōngshǒushuíbīnyǒushēngēnshāzhījiùcúnméijiāwénzhīrénhuòyǒuyánjiāngxìnjiāngyuānyuānxīnmèijiànzhīdiànqīngshāngwàngtiāntiānwèichóucǎobēidiàozhìjīnghúnyǒuxiōngniánrénliúshímìngcóngwèizhīnàishǒuzài


wénzhùshì

wén

 广guǎngliáokuòdebiāndekuàngayuǎnwàngkàndàorényǐngshuǐwānxiàngdàizibānyuǎnchùshùdeshānfēngjiāocuòzàipiànyīnànliángdejǐngxiànghánfēngbēixiàohūnhuángfēipéngzhéduàncǎowēihánlǐnlièyóujiàngshuāngdedōngchénniǎoérfēiguòkěnluòxiàqúndeshòubēncuànérguòtíngzhǎnggàoshuō:“zhèérjiùshìdàidezhànchǎngcéngjīngquánjūnméiměiféngyīntiānjiùhuìtīngdàoyǒuguǐdeshēngyīnzhēnlìngrénshāngxīnazhèshìqíncháohàncháoháishìjìndàideshìqíngne

 tīngshuōzhànguóshíwèizhēngzhuàngdīngchǔhánbīngyuánbèizhànshìbīngmenbēnzǒuwànbiānjiāngniánniánbàozàiwàizǎochénxúnzhǎoshāzhōngdeshuǐcǎofàngwǎn穿chuānshèjiébīngdeliúyuǎntiānzhǎngzhīdàoshìguījiādedàoxìngmìngtuōdāoqiāngzhījiānmèndexīnqíngxiàngshuíqīngcóngqínhànláifāngbiānjìngshàngzhànzhēngpínfánzhōngyuándesǔnhàohuàishíyǒushíchēngshuōwàizhōngxiàdōuwángdejūnduìwèihòuláizàixuānyángjiàohuàjiāngmenjiù使shǐyòngbīngguǐbīngréndàowángdàobèirènwèiqièshíshuíshíxíng

 āixiǎngxiàngběifēngyáohànzheshābīngchéngláizhǔjiāngjiāoàoqīngbīngdàoyíngméncáicāngjiēzhànyuánshàngshùzhǒngzhànbēnchízhequánzhuāngdeshìbīngyánjùndejūn使shǐrénxīnjīngdǎnzhàndāngguāndewēiquánzhòngshìbīngdexìngmìngwēijiànfēngdejiàn穿chuāntòutóufēiyángdeshāzhírénmiànliǎngjūnlièdòushānchuānbèizhèntóuhūnyǎnhuāshēngshìzhī使shǐjiāngfēnlièléidiànbēnchèkuàngzhèngzhídōngkōngníngjiétiānsāihánlǐnlièdehànhǎibiānshàngxuěxiànméixiǎotuǐjiānbīngdòngzhùxiōngměngdezhìniǎoduǒzàicháoxiūguànzhàndejūnpáihuáiqiánmiánháonuǎnréndòngshǒuzhǐdiàoluòkāilièzàizhèhánzhīlǎotiānjiǎjièqiángdebīngzhīshǒupíngzhànghándōngshāzhīláizhǎnmendeshìbīngbànzhōngjiéjūnyònglányāochōngduànshìbīngduìdōuwèigānggāngtóujiàngjiāngjūnyòuzhànshījiāngzàigǎng沿yánànxiānxuètǎngmǎnlezhǎngchéngxiàdexuélùngāoguìhuòshìbēijiàntóngyàngchéngwèishuōwándecǎnshēngwēiruòazhànshìjīngjīngjiéjiànshèjǐnagōngxiánduànjuébáirènxiāngjiāoròuabǎodāozhéduànliǎngjūnjìnashēngxiāngjuétóujiàngbazhōngshēnjiānglúnzhàndòubashījiāngbàoshāniǎoérshēngaqúnshānchénmànmànzhǎngabēifēngyīnhúnníngjiéatiānhūnànguǐshénayīnyúnhòuguāngcǎndànayìngzhàozheduǎncǎoyuèalóngzhàozhebáishuāngrénjiānháiyǒuxiàngzhèyànglìngrénshāngxīncǎndejǐngkuàngma

 tīngshuōguòtǒngzhàoguódeshìbīnglíndeqīnkāijiāngqiānxiōngwàngfēngyuǎntáoérhàncháoqīngquánguózhīxiōngzuòzhànfǎnérmínqióngcáijǐnguóxuēruòguānjiànshìrènréndāngzàibīngduōnezhōucháozhúxiǎnyǔnzhízhuīdàotàiyuánzàiběifāngzhùchéngfángěrhòuquánjūnkǎixuánhuíjīngzàizōngmiàoxíngyǐnyàngōngshòujuéjiākuàiéryòuānshìjūnchénzhījiānduānzhuāngǎigōngjìngyǒuérqíncháoxiūzhùzhǎngchéngzhídàohǎibiāndōujiànguānsāicánhàileshùderénmínxiānxuèwànrǎnchénglechìhēihàncháochūbīnggōngxiōngsuīránzhànlǐngleyīnshāndànzhènwángjiāngshìháibiànxiāngzhěnshízàishìchángshī

 cāngtiānsuǒshēngzhòngduōderénmínshuíméiyǒushuíshìjǐnxīnjǐnfèngyǎngshēngmennéng寿shòuzhōngzhèngqǐnshuíméiyǒuqīnshǒudexiōngshuíméiyǒuxiāngjìngbīnyǒudezimenhuózheshòuguòshénmeēnhuìyòufànleshénmezuìguòérzāoshāhàimendeshēngcúnwángjiāzhōngcóngzhīdào使shǐtīngdàoyǒurénchuánxùnshìxìncānbànzhěngyōuchóumènjiānyīnróngmèngzhǐhǎochénlièpǐnlèijiǔdiànwàngyuǎntòngtiānwèizhīyōuchóucǎohánbēishāngzhèyàngmíngbáidediàonéngwèizhězàitiānzhīlíngsuǒgǎnzhīmendejīnghúnsuǒguīkuàngzhànzhēngzhīhòudìnghuìchūxiànzāihuāngrénmínnánmiǎnliúshīsuǒāiāizhèshìshíshìzàochéngháishìmìngyùnzhāozhìnecóngláijiùshìzěnyàngcáinéngmiǎnzhànzhēngnewéiyǒuxuānyángjiàohuàshīxíngréncáinéng使shǐfāngmínwèitiānzishǒuwèijiānga

zhùshì
[1]hàohàoliáokuòdeyàngziyín(yínyín):biān
[2]xiòng(xiòng):yuǎn
[3]jiūfēnzhòngdiéjiāocuòdeyàngzi
[4]ànhūnhēi
[5]xūnchìhuángxíngrónghūnàn
[6]péngcǎomíngpénghāoqiūgēnsuífēngpiāozhuǎn
[7]tǐngtōngdìng”(tǐng),zǒudeyàngzi
[8]tíngzhǎngqínhànshíměishíwèitíngshètíngzhǎngrénzhǎngguǎnzhìānsòngděngshìtángdàizàishàngshūshěngménshèzhìtíngzhǎngshěngménkāiguāntōngbàochuánshìshìliúwàijiǔpǐnzhízhíjièzhǐfāngxiǎo
[9]sānjūnzhōuzhìtiānzizhìliùjūnzhūhóuguózhìsānjūnměijūnwànèrqiānbǎirénchùfànzhǐjūnduì
[10]wèijīnghánzhànguóxióngzhōngdeguójiājīngchǔguózhèfànzhǐzhànguóshídàizhàoqiánzhāobīngyuányáozhàoshìfēngjiànshídàidebīngyōngbīng
[11](bìxīnqíngmèn”。
[12]fāngbiānjìngdeshǎoshùmínshíduìdebiǎnchēng
[13]hào(dù):sǔnhàobàihuài
[14]róng西fāngshǎoshùmínfànzhǐshǎoshùmínxiàhuáxiàhàn
[15]wángshīwángdejūnduìchēngwángzhīshīshìyīngtiānshùnréndiàomínzuìderénzhīshī
[16]wénjiàozhǐwénzhāngjiàohuà
[17]yòng使shǐyòngyīnmóuguǐ
[18]bīngchéngbèijìnxíngrándeduì
[19]wángdàozhǐrénděngzhìtiānxiàdezhǔnkuòkōngshū
[20]ménjūnyíngdemén
[21]jīngzhìdetǒngchēngjīngyòngmáoniúwěicǎiniǎozuò竿gānshìde
[22]liànjiǎbèiliàn”,zhànshìdejiǎzhuāngdàizhǐzhànshì
[23]fēnkāiyuánzuòzhé”,tángwéncuìwéngǎi
[24]qióngyīnyóuqióngdōnghánzhīshí
[25]hǎi西běiyuǎnzhīhǎihànhǎizàiménggāoyuándōngběishuōzhǐjīnnèiméngzhìzhīlúnbèiěr
[26]zēngkuàng(zēngzēngkuàngkuàng):zēngzhīpǐndezǒngchēngkuàngmiándàishàngmiánhuādōuyòngmián
[27]pínglíngpíngjièzhàng
[28](zīzhòngjūnyòngdezǒngchēng
[29]dōuwèiguānmíngzhǐzhíwèijiāngjūndeguān
[30](bó):jiāng
[31]shèng(shēngshēng):jǐn
[32](cù):jìnjiējìn
[33](mìshēnnóngyīnàn
[34]zhànguózhàoguóliángjiāngshǒuyànménjīnshān西běi),xiōngdeqīnbàidōngjiànglínjūnwèixiōngsuǒshǔde)。hòushíniánxiōnggǎnkàojìnzhàoguóbiānjìngjiànshǐ·liánlìnxiānglièchuán》。
[35]dān(dāndān):jǐn(pū):láojuànbìnghànshíduōzhēngxiōngwǎn西qiāngnányuèzhìshuìjiéyóufèngzhànshì”、“tiānxiàhào”,shénzhìrénxiāngshí”。jiànshǐ·píngzhǔnshū》、《hànshū·shíhuòzhì》。
[36]xiǎnyǔn(xiǎnxiǎnyǔnyǔn):zuòxiǎnyǔn”、“hūnzhōu”、“xūn”、“xūn”、“hūnyǔnděngdàiběifāngdeshǎoshùmínxiōngdeqiánshēnzhōuxuānwángshí,yǔnnánqīnxuānwángmìngyǐntǒngjūnkàngzhúzhìtàiyuánjīnníngxiàyuánxiànběi),zàiqióngzhuīèrchūshījīng·xiǎo·liùyuè》:“báoyǔnzhìtàiyuán”。
[37]chéngzhùchéngshuòfāngběifāngshuōjīnníngxiàlíngxiàndàichūshījīng·xiǎo·chūchē》:“tiānzimìngchéngshuòfāng。”
[38]yǐnzhìdàiménghuìzhēngguīláihòugàozōngmiàoxíngyànyǐnchēngwèiyǐnzhì”。xūngōngxūnzàizàijiǎnshàngchūzuǒchuánhuángōngèrnián:“fángōngxínggàozōngmiàofǎnxíngyǐnzhìshějuéxūnyān。”
[39]duānzhuāngshèngměigōngjìngjǐndeyàngziduōyòngxíngróngtiānzidebiǎo·xià》:“tiānzi”。(dìwénāndeyàngzi
[40](túcánhài
[41]yīn(yānyān):chìhēi。《zuǒchuánchénggōngèrniánzhù:“xuèjiǔyīn。”
[42]yīnshānzàijīnnèiméngzhōng西tàodōngjiēnèixìngānlǐngyuánwèixiōngnánpíngzhàngxiōngchángyóuqīnhànhànshíwèiwèiqīnghuòbìngtǒngjūnduóhànjūnsǔnshīcǎnzhòng
[43]cāngcāngzhǐtiānzhēngtōngzhēng”,zhòngduō
[44]yuān(yuānyuānyuānyōuchóumèndeyàngzi
[45]mèimèngmèi
[46]diànqīngshāngjiǔdàozàishàngdiànzhěchénlièdiànshèjiǔshí
[47]zhìnéngzhějīnghúnjīnglínghúnshírènwèirénhòujīnglínghúnnénggòukāishēnércúnzài
[48]xiōngniánhuāngniánchūlǎozidàojīngsānshízhāng:“jūnzhīhòuyǒuxiōngnián”。xìngbīngzàochéngliàngnóngláodòngdezhēngdiàoshāngwángzàijiāshàngshuāngfāngjūnduìderóulìnlüèduójūnfèidedānrányǐngxiǎngnóngshēngchǎndezhǒngzhíshōuchéngchùjǐnzhǐránzāihuāng
[49]shǒuzàichūzuǒchuánzhāogōngèrshísānnián:“zhětiānzishǒuzài。”


shǎng

 《diàozhànchǎngwénshìhuáyánquèdezuòpíngdiàozhànchǎngxìngzhōngxīnshìzhǔzhāngshíxíngwángdàorényuèyuǎnréndàotiānxiàtǒngzàiduìdàizhànzhēngdeguāndiǎnshàngzhǔzhāngxìngrénzhīshīyǒuzhēngzhànkěndìngfǎnqīnlüèzhànzhēngfǎnduìqīnlüèzhànzhēngwénzhōngzhànzhēngmiáohuìshífēncáncǎnzhǐzàihuànjiēcéngrénshìdefǎnzhànqíngqiúzuòdàoshǒuzài”,āndìngbiānfángyǒuqiánglièdezhēnduìxìngsuīyòngpiánwénxíngshìdànwénliúchàngqíngjǐngjiāoróngzhǔxiānmíngshēnqièkuìwèijīnchuánsòngdemíngpiān

 《diàozhànchǎngwénmíngwèidiào”,shíshìfěngjīnquánwénzhànchǎngwèishūqíngdediǎnshāngxīnzāiwèiliánzhuìquánpiāndegǎnqíngzhǔ线xiànyuǎnshùdekuàngliǎngjūnshādecǎnzhuàngrénfǒudeduìshìjiāshǔdiàodebēichuàngwèijiégòucéngcéngcéngzhuǎnshēnjiédiǎnchūzhǔzhǐjiégòujǐncòuāchéngkāipiānkōngmiáoxiězhànchǎngyīnsēnbēiliángdexiàngshākōngkuàngbiānyǎorénshuǐhuíhuánchánràoqúnshānjiāocuòliètiānhūnànxiàngqiáocuìfēipénggēnduàncǎofēiniǎokěnluòxiàshòuqúnérbēn使shǐrénchùjīngxīnhúnshīsànjiēzhewénfēngzhuǎnjiètíngzhǎngzhīkǒudiǎnshuōzhànchǎngchángsānjūndeshǐtiānyīnguǐdecǎnzhuàngzēngqiánglewénzhāngdexìnxìnggǎnrǎnzàishāngxīnzāidekǎitànqīngshēnchéndediàozhīqínggěiquánpiānlóngzhàoshànglecéngchóucǎnàndàndegǎnqíngcǎi。“qín?hàn?jiāngjìndài?”wènshēnwǎnyǒutǒnglǐngquánwén

 èrduànxiěshìyuǎnshùdekuàngqínhànláiduōshìdeyuányīnzuòzhěwénlǐngzhǎnkāileduìshǐdehuímiáoshùyuǎnshùshìjǐnxíngjūnyíngtúnshùzhīkuòtiānzhǎngshùbiānjiǔguīzhīzàichù?shēnfēngrènxìngmìngnánbǎoyuànfènxiàngshuíqīng?dànshìshùdebēicǎnzāoshìzěnyàngzàochéngde?“qínhànérháixià便biànzhǐchūyuányīnrènwèiqínhànláiwèikāibiān,“duōshì”,biānjìngzhànshìpínréngzhì使shǐwénjiàoshīxuān”,wángdàowèizhèjiùzuìtuīdàofēngjiànwángsuǒtuīxíngdezhèngshàngwèijiānruìshēnzuòzhěxíngwángdàofǎndàorénāndeguāndiǎnshìyǒujìnde

 sānduànmiáoliǎngjūnshādelièbēicǎndeqíngzhuàngshìquánpiāndezhǔzuòzhěxiǎngchíchěnghóngwěidexiǎngxiàngyòngpáiyángzhǒngshìzēnghuádemiáohuìleliǎngliǎngjūnjiāofēngdezhànzhēngchǎngmiànqiěliècánshìzàiběifēngxiāndòngshādefāngbīngpíngjièjìnfànzhōngyuánzhǔjiāngjiāomànqīngcāngyīngzhànbīngwèiyándejūnpīnmìngzhànliǎngjūnxiāngshāshēngzhènhànshānchuānbēnglièjiānggōngshìxùnměngléimíngshǎndiànshìzàiqióngyīnnínglǐnlièhǎidehánjiébīngyòupíngjiètiānshíjìngjiézhònghénggōngshì”,zhōngyuánjiāngshìbèishāshītiángǎngzhīànxuèmǎnzhǎngchéngzhīguìjiàntóngwèi”,cǎnyánxíngwénzhìzuòzhěyòusāoshìshūxiěbēifènzhīqíngshēnchénpíngdiàozhīliǎngjūnjiāofēngzhànshuāijǐnshǐjiéxiánjuébáirènxiāngjiāobǎodāoduànzhéshìxuèpīnshāchǎngmiànbēizhuàngérlièzàishēngguāntóushìxīnqíngwèimáodùn:“jiàngzāi?zhōngshēnzhànzāi?bàoshā。”zhēnshìbēitòngshēngshēngāiyuànzhèshìfèidexīnshēngshìduìkuòbiānzhànzhēngdexuèlèikòngzuòzhěmǎn怀huáichéntòngxīnqíngníngzhòngdemiáoxiělequánjūnméihòuzhànchǎngshàngdechényīnsēnchuàngdejǐngxiàngqiánwénliǎngjūnshāshízhǒngshìbēngléidiàndeshēngshìxíngchéngleqiánglièdeduìzhàoshìduìqiánwénwǎngwǎngguǐtiānyīnwéndeyīngmiànduìzhèzhǒngcǎnxiāngzuòzhěshāngxīnzāidegǎnqíngzhǎndàolegāocháochūleshāngxīncǎnyǒushìdeshēnchénhàotànzhuàngzhedàizhědexīnfēi

 duànwénzhīlǐngcǎiyòngdàizhànzhēngduìdefāngshuōmíngzhànzhēngshèngbàideguānjiànxiānyòngyòngzhàohànqīngtiānxiàxiānglínkāiqiān”,gǎocáidāntòng”,cóngérchūrènrénérzàiduōdejiélùnshuōmíngjiějuébiānhuànwènguānjiànshìxuǎnyòngliángjiāngérzàiyòngbīngduōshǎozàizhōuzhúxiǎnyǔnqínzhǎngchéng”、“hànxiōngduìyǒudequánshīérhái”,jūnchénānxiányōngróngxiányǒudeshēnglíngwànzhūyīn”;yǒudesuīyīnshān”,“gōnghuàn”。shuōmíngjiějuébiānhuàndebànshìrén”、“wángdàoānérshìkāibiānyǐnshìwèizhèngjīnzuòzhěyòngshǐshìshíjiēletángdàikāibiānzhànzhēnggěirénmíndàiláidezāinánfěngletángxuánzōngyòngréndāng

 duàntōngguòdiàodechǎngmiànjìnduìzàochéngzhēngmínròusàndezhànzhēngzuòlexuèlèikòng。“cāngcāngzhēngmínshuízuòzhěcóngréndàozhǔchūyòngpáideshìfǎndeshèngyánduìkāibiānwèidetǒngzhìzhěchūlecāngcāngzhēngmín”“shāzhījiùdezhìwènjiēzheyòuyònghàndàijiǎjuānzhīzhūshū》“zhànqiánzidòushānghòulǎoguǎyǐnxiàngyáoshèxiǎnghúnwànzhīwàidewéndiǎnhuàchūdiànqīngshāngwàngtiān”,bēichuàngliángdediàochǎngmiànmiànduìzhezhètiānwèichóucǎobēidecǎnzhuàngliánxiǎngdàocóngdebēichūleshǒuzàidezhǔzhāngjiéwěidiǎnmíngquánwéndezhǔzhǐshàngwénxiāngyīngwèiqiǎomiàoyǒu

 《diàozhànchǎngwénsuīpiánwèizōngdànliùcháoláiliúxíngdejiǎngqiúǒuchénshìdiǎnzhùzhòngxíngshìměinèiróngkōngdòngpíndepiánwényǒuhěndetóngzuòzhěhuáshìtángdàiwényùndòngdexiānzhězhī

 huáchàngwénqiúliángzhīpiánzhīzhōngwénzhīsànpáichóng使shǐwénzhāngxiǎnshìleqīngxīnzhìgāngjìnyǒudediàochōngfēnbiǎoxiànleshèngtángxīnwénde

 xièzhēnshuō:“shúsuǒzuòyǒuxiónghúnhǎibēntāoxiùfēngqiào。”(《míngshīhuà》)《diàozhànchǎngwénzàigòubiǎoxiànshǒushàngyǒuchuàngzàoxìngguòdediàowénduōshūqíngwèizhǔérdiàozhànchǎngwénlùnwèizhǔzhèxiēdàiqíngyùnxíngdelùngāojiànlíngxièzhíxiàshìshénzhuàngzhōngjiānyònggǎntànfǎndiàojiéjiézòu使shǐyīndiàokēngqiāngcānchàchéngyùnyòngkuāzhāngduìǒupáirénděngduōzhǒngxiūshǒuzàochénglechàngsāntàndeyùnzhìzēngqiánglewénzhāngdegǎnrǎnduànduànzhījiānyòuwén”、“xiǎng”、“wénzhīděngsànwénxìngzhìdeliánjiē使shǐquánpiānshǐzhōngbǎochízhexiànghǎibēntāoyàngpèiránzhīnéngdebàngshìsǎoláipiánwénzhǒngróuruòdewénfēngzhèduìhòushìdewényǒuzhedeyǐngxiǎng


chuàngzuòbèijǐng

 《diàozhànchǎngwénshìtángdàihuáquèquèdemíngpiānwényǒugǎnxuánzōnghòunèizhèngxiūlànshìzhēngértángdàishīrénbáiduìtángwángcháodezhèngsuǒdòngdezhànzhēngdōuyǒuguòpàntóngshídàidehuádiàozhànchǎngwéndeshīyǒutóngyàngdexiězuòshèhuì


huá

huá(715-766nián),xiáshūzhàojùnzànhuángjīnběizànhuángxiànréntángdàichénwénxuéjiākāiyuánèrshísānniánzhōngjìnshìtiānbǎoèrniándēngxuéhóngbàijiānchá使shǐzhuǎnyòuquēānshāngōngxiànzhǎngānshíbèijiēshòufèngshěrénwěizhí。“ānshǐzhīluànpíngdìnghòubiǎnwèihángzhōucānjūnhòuláiyǐnbiéshānnánxìnfèngtángdàizōngyuánnián(766nián),bìngzuòwèizhemíngsànwénjiāxiāoyǐngshìmíngshìchēng"xiāo",bìngxiāoyǐngshìyánzhēnqīnggòngchàngkāitángdàiwényùndòngzhīxiānzheyǒuxiáshūwénjuǎn


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37779.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 71人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org