首页 趣味语文古诗词正文

新安吏(xin an li)

xíngxīnāndàoxuānwéndiǎnbīng
jièwènxīnān:“xiànxiǎogèngdīng?”
tiēzuóxiàxuǎnzhōngnánxíng。”
zhōngnánjuéduǎnxiǎoshǒuwángchéng?”
féinányǒusòngshòunánlíngpīng
báishuǐdōngliúqīngshānyóushēng
使shǐyǎnshōulèizònghéng
yǎnjiàntiānzhōngqíng
jūnxiāngzhōuwàngpíng
zéinánliàoguījūnxīngsànyíng
jiùliángjìnlěiliànjiùjīng
juéháodàoshuǐqīng
kuàngnǎiwángshīshùnyǎngshénfēnmíng
sòngxíngxuèshèxiōng。” 

wénzhùshì

wén
zuòzhězǒuzàixīnānxiàndeshàngtīngdàoxīnānzàiàndiǎnbīng
zuòzhěwènxīnān:“nándàoyīnxīnānxiànxiǎozhuàngdīngchōuwáncáizhuāzhèxiēchéngdīngdeqīngnián?”
xīnānhuítiēzuócáixiàbìngxiàlìngshuōméiyǒuzhuàngdīngjiùchōuwèichéngniánnánzi。”
zuòzhěyòuwènchōuláidewèichéngniánnánzishízàitàixiǎolenéngshǒuzhùwángchéngne?”
jiànzhuàngdezhōngnánháiyǒuqīnxiāngsòngshòuxiǎodeyóuzàizhànluànzhōngshìjiùbiànlíngdīngle
shuǐxiàngdōngliúqīngshānháiliúzheshēngne
yàoràngyǎnlèigànshōuzhùmenzònghéngdelèishuǐ
yǎnlèigànlehuìchūtóudàntiānzhōngguīshìqíngdenénggǎibiànzhèbēitòngdeānpái
menguānjūngōngxiāngzhōupànwàngshōu
shìzéixīnnánliàozhì使shǐguānjūnkuìbài
menjiùyuánxiānyínglěijiùshíliànbīngpíngzheluòyáng
juéháogōuhuìshēnjiànshuǐfàngjūndeláoháisuànqīng
kuàngcháotíngguānjūnshìzhèngdeqièránshùnàizhànshìlerán
sòngxíngzhànshìyàomebēishāngzhǎngguānhuìxiàngxiōngyàngguānàimen

zhùshì
xīnānmíngjīnnánshěngxīnānxiàn
gèng

zhōngnánzhǐshísuìshàngèrshísānsuìxiàchéngdīngzhèshìtángtiānbǎochūniánbīngzhìguīdìngde
língpīng(pīng):xíngróng
dàoshuǐzhǐjuéháohěnqiǎn
shèzhǐguōzixiōngzhǐàishì
xiāngzhōusānnánchéngshùzhīchéng”,jīnnánānyáng
jiùjīngzhǐdōngdōuluòyáng
jièwènxīnānzuòzhěwènxīnānchùshěnglüèzhǔzuòzhě”。


shǎng

  “xíngxīnāndàoxuānwéndiǎnbīng。”zhèliǎngshìquánpiāndezǒng。“”,zhǐxiàqièmiáoxiědōushìcóngshīrénxuānwéndiǎnbīngzhōngshēngchū

  jièwènxīnān:“xiànxiǎogèngdīng?”zhèshìdewènhuà。624niántánggāoniándìngzhìnánshíliùsuìwèizhōngnánèrshísuìwèidīngzhì744niántángxuánzōngtiānbǎosānnián),yòugǎishísuìwèizhōngnánèrshíèrsuìwèidīngànzhàozhèngchángdezhēngbīngzhìzhōngnángāidewènhuàshìhěnjiānruìdeyǎnqiánmíngmíngyǒuduōrénbèidāngzuòzhuàngdīngzhuāzǒuquèpiēzàibiāntiàoguòcéngwèn:“xīnānxiànxiǎozàiméiyǒudīngnánleba?”gàiwèizhèyàngwènjiùxīnānwènzhùle。“tiēzuóxiàxuǎnzhōngnánxíng。”guānhěnjiǎoxiátiàoguòcénghuíshuōzhōuzuóxiàdejūntiēyàoāiwǎngxiàchōuzhōngnánchūzhēngguānmǐngǎnhěnzhīdàoyòngzhōngnánbīngdewángnánsuǒchūtiēláirénjiǎngwángjīngnéngshēngzuòyòngleshìjìnjiùshíwènqíngwèn:“zhōngnányòuǎiyòuxiǎozěnmenéngshǒuwèidōngdōuluòyángne?”wángchéngzhǐluòyángzhōudàicéngluòchēngzuòwángchéngzhèzàishìyòujǐnledànjiēxiàquèméiyǒuhuàguānbèiwènzhāngkǒujiéshédàngèngdenéngshìguānyuàngēnluōsuoxiàlezhèjiùguānduìdeyànfánduìrénmíndetóngqíngshīrénzhǒngzhídexìngdōubiǎoxiànchūláile

  “féinányǒusòngshòunánlíngpīngbáishuǐdōngliúqīngshānyóushēng。”gēnguānjīnghuàshuōleshìguāngzhuǎnxiàngbèisòngderénqún怀huáizhechéntòngdexīnqíngzhèxiēzhōngnánliàngzàiliàngxiànxiēshìzhǎngzhuàngshídiǎndenánháizishìyīnwèiyǒuqīnzhàoliàoérqiěyǒuqīnzàisòngxíngzhōngnánniányòudāngránnéngyǒuzizhīsuǒqīnláishìyīnwèiqiánmiànshuōguòxiànxiǎogèngdīng”,yǒuqīnzàijiùyòngzhuāháizilesuǒyǒudeyánwàizhīzhèngshìbiǎoxiànlelìngfāncǎnjǐng。“shòunándeshòujiàorénrěnjiāshànglíngpīngsāngèngxiǎnmenqīnkào怀huáizhexiàndetòngdànquèmángránérqīngzhèjiùshìlíngpīngsānzhǎnxiàngěizhědeqíngxíngduìzhezhèqúnāihàoderénliúlèizhànlehěnjiǔzhǐjuétiānhuánghūnlebáishuǐzàizhōngdōngliúqīngshānhǎoxiàngdàizheshēngzhèyòngyóu便biànjiànhuǎngrénzǒuhòushēngréngránzàiěr仿fǎngliánqīngshānbáishuǐyànzhǐshìhuànjuéyòushìzhēnshí使shǐzhějīngxīndòngshàngshìshīréndezhǔguāngǎnshòuzàiqiánmiànguāndeduìhuàhòumiànduìzhēngréndequànwèizhījiānzàixíngwéngǎnqíngdezhǎnshàngzheguòzuòyòng

  “使shǐyǎnshōulèizònghéngyǎnjiàntiānzhōngqíng!”zhèshìquànwèizhēngréndekāitóuhuàběnláizhōngnánjīngzǒuledehuànéngjiǎnggěimentīngzhèxiàngshìxiānqiáncénggēnzhōngnánjiǎngdehuàzàizhèyòuxiàngshìzhōngnánzǒuguòhòujuétàicǎnlerénduìzhezhōngnánzǒudefāngxiàngyánzhǒngchīdāideshénqínggèngxiǎnchūmángrándexīnshūbēifènbānzǒngshìyàogǎnqíngwǎngwàifàngshìchùquèshìzàijìnxíngshōushù。“使shǐyǎn”、“lèizònghéngběnláizàizuòlínjǐnzhìdehuàdànquèjiāshàngleshōu”。“yào使shǐyǎnjīngshōubēnyǒngdelèiba。”ránhòuzàiyòngtiānzhōngqíngláijiāsāi。“”、“shōuzàiqián,“zhōngqíngzàihòushāzhùhǎoxiàngyàorényǎnlèiquántūnjìnzhèjiùshōudàolechōudāoduànshuǐshuǐgèngliúdeshùxiàoguǒzhèzhǒngbēifènjiùxiǎngèngshēngèngnánkòngzhì,“tiānjiùxiǎngèngjiāqíng”。

  xiědàotiānzhōngqíng”,jīngshēnjiēlebīngzhìderánérzhèchǎngzhànzhēngdexìngzhìtóngxiěbīngchēxíngdeshíhòudāngguójiācúnwángzàiméijiézhīshíshīréncóngwéiguódetǒngjiǎokǎozàikòngtiānzhōngqíngzhīhòuyòushuōlexiēkuānwèidehuàxiāngzhōuzhībàiběnláizuìzàicháotíngtángzōngquèshuōqíngnánliàoyòngzhèyànghánhùndehuàyǎngàishībàidegēnyuándeshìyàogěicháotíngliúdiǎnmiànziběnláishìbàibīngquèshuōshìguījūn”,shìwèilezhìguòfēnjiàorénsàng。“kuàngnǎiwángshīshùnyǎngshénfēnmíng。”tángjūntǎoānshǐpànjūnshuōmíngzhèngyánshùndànshíshàngyòutánshàngàishìyǎngfēnmínglìngwàisuǒwèizhànháoqiǎnláohěnqīngguōziduìdàishìqīnxiōngděngděngdōushìxiēānwèizhījiǎngzhèxiēhuàdōushìduìqiángzhēngdezhōngnánjìnxíngānwèishīzàijiēdetóngshíyòuduìcháotíngyǒusuǒhuízhèyàngshuōyòngxīnliángshíshàngrénmínméngshòudecǎntòngguójiāmiànlíndezāinándōushēnshēnzhechénzhòngértòngdexīnlíng

  fāngmiàndāngshíānshǐpànjūnshāoshālüèduìzhōngyuánshēngchǎnrénmínshēnghuódehuàishìkōngqiánde

  lìngfāngmiàntángcháotǒngzhìzhězàipíngshíxuērénmínzàiguónándāngtóudeshíhòuquèyòuhūnyōngnéngzhànzhēngzàochéngdezāinánquántuīxiàngrénmínyàojuānyàoréngēnběnrénmínhuózhèliǎngzhǒngmáodùnzàidāngshíshèhuìxiànshízhōngjiānruìcúnzàizheránérqiánzhějìngzhǔyàowèishuōzàipíngpànzhèdiǎnshàngrénmíntángwángcháoduōshǎoyǒuzhìdefāngyīndesān”、“sānbiéjiētǒngzhìtuánrénmínhuóyòuzhìxiānmíngkěndìngpíngpànzhànzhēngshénzhìduìyīngzhēngzhějiāquànwèizhějiùnánjiěleyīnwèidāngshíderénmínsuīrányuànhèntángwángcháodànzhōngjiūyǎojǐnguānhánzheyǎnlèizǒushàngqián线xiànzhīchílepíngpànzhànzhēng。“báishuǐdōngliúqīngshānyóushēngbiǎolezuòzhěduìyīngzhēngdezhōngnándexiàntóngqíngzhīxīn


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒushīdeshídàibèijǐngshìgānyuányuánniángōngyuánniándōngānqìng退tuìbǎoxiāngzhōuzōngmìngguōziguāngděngjiǔjié使shǐèrshíwànrénwéigōngxiāngzhōudōngzhìchūnwèinéngchéngxìngérguōzilǐngdeshuòfāngjūnchāiduànyángqiáocáizhǐleānshǐjūnduìnánxiàcóngluòyánghuíhuázhōuguòxīnānkàndàozhēngbīngdeqíngkuàngxiělezhèshǒushī


  (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37778.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 24人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org