首页 趣味语文古诗词正文

大东(da dong)

yǒuméngguǐsūnyǒujiùzhōudàozhíshǐjūnzidàoxiǎoréndàoshìjuànyánzhīshānyānchū

xiǎodōngdōngzhùyòukōngjiūjiūshuāngtiāotiāogōngzixíngzhōuxíngwǎnglái使shǐxīnjiù

yǒuliè氿guǐquánjìnhuòxīntànāidànrénxīnshìhuòxīnshàngzàiāidànrén

dōngrénzhīzizhíláolái西rénzhīzicàncànzhōurénzhīzixióngshìqiúrénzhīzibǎiliáoshìshì

huòjiǔjiāngxuànxuànpèisuìzhǎngwéitiānyǒuhànjiānyǒuguāngzhīzhōngxiāng

suīxiāngchéngbàozhānghuànqiānniúxiāngdōngyǒumíng西yǒuzhǎnggēngyǒujiùtiānzàishīzhīxíng

wéinányǒuyángwéiběiyǒudòujiǔjiāngwéinányǒuzàishéwéiběiyǒudòu西bǐngzhījiē


wénzhùshì

wén
nóngjiāyuánguǐsuīránshèngmǎnshúshíshàngmiànquèchāzhezhīzuòdewānshitōngjīngdàodāoshíbānpíngtǎnyòuhǎoxiàngshèchūdejiànyàngzhíwánggōngguìmenmànshàngcǎomínbǎixìngzhǐnéngliǎngyǎnkōngzhùshìbēifènmǎn怀huáihuízhèxiēshìqíngjìnshānránlèixiàshān湿shī
yuǎnjīngdōudedōngfāngguóxiǎobāngzhīshàngdesuōzijīngkōngdàngdàngxiǎomín穿chuānxiéyòng线xiànkǔnbǎngnàizhǐhǎochìjiǎocǎihánshuāngxiāngfǎnxiēqīngtiāodegōngzimenyáobǎizǒuzàikuānkuòshàngmenláiláiyòuwǎngwǎngchǐyàngràngtòngxīnduàncháng
shānquánchūqiěyòushìhánlěngchèqiānwànyàojìn湿shīgāngkǎndecháixīnmèngyōuxīnxǐngláiqīngqīngtànànāiliánběnduōbìngláorénxiàzhèxiēzhǎngzhǎngduǎnduǎndecháixīnháizhuāngshàngchēwǎngjiābānyùnànāiliánběnduōbìngláoréngāipiànxiūyǎngānshēn
dōngfāngbāngxiǎoguóguódechénmínawèishòulèiméiyǒurénqiánláiwèi西zhūhóuguódewánggōngguìa穿chuānzhexiānyànhuáguìdejiùshìxiēbǎiwèishēngdezhōuzirénrénliùzhexióngqiúshénzhìjiādeérziyǒushǎodāngguānzuò
dōngfāngguómínwèishìměijiǔ西guìbìngwèishìtiánjiāngsònggěidōngfāngguómínshìlínglóngpèi西guìbìngwèishìzhēncángyǎngwànggāotiānshàngcànlàndeyíntóngmíngjìngshìdeshǎnháoguāngzhǐjiànsāndǐngdezhīxīngzhěngzhěngwèiyùnzhuǎnmáng
suīrántiānyùnzhuǎnmángzhōngguīnéngzhīchéngměidewénzhāngzàikànmíngliàngliàngdeqiānniúxīngnéngxiàngrénjiānzhēnniúchēxiānglùnshìdōngtiānkōngdemíngxīng西tiānkōngdezhǎnggēngxīngshǎnshǎnliàngháishìdetiānxīngwānyòuzhǎngwāiwāixiéxiétiǎnlièzàiyínpáng
nántiānkōngsuīránxīngzàiguāngbìngnéngyòngláikāngláiyángběitiānkōngsuīrándòuxīngshǎnshǎnliàngbìngnéngxiàngdòuziyòngláizhuójiǔjiāngnántiānkōngsuīránxīngzàiguāngzhǐshìtūnzhezhǎngshézhǎngyòuzhǎngběitiānkōngsuīrándòuxīngshǎnshǎnliàngwǎn西gāozhǎngbǐngyǎodōngfāng

zhùshì
méng(méng):shímǎnmàoguǐ(guǐ):dàizhǒngyuánkǒuquānyǒugàiyǒuzuòdeshíqīngtóngzhìhuòtáozhìgōngtǒngzhìjiēderén使shǐyòngsūn(sūn):shúshíwǎnfàn
jiù(qíu):érzhǎngmàosuānzǎozuòdesháoshi
zhōudàodāoshíyòngxíngróngdàopíngtǎn
jūnzitǒngzhìjiēderénxiàdexiǎorénxiāngduìxiǎorénzhǐbèitǒngzhìdemínzhòng
juàn(juàn)yántóngjuànrán”,juànliànhuímào
shān(shān):liúlèimào
xiǎodōngdōng西zhōushídàigǎojīngwèizhōngxīntǒngchēngdōngfāngzhūhóuguówèidōngguóyuǎnjìnfēnjìnzhěwèixiǎodōngyuǎnzhěwèidōng
zhùyòu(zhùzhóu):zhùzhīzhīsuōyòutóngzhóu”,zhīzhīzhóuchēngzhǐzhī
jiūjiūchánjiémàocǎojīngzhìxié
tōng”(yòngyuèshuō)。
tiāo(tiāo)tiāoqīngkuángmào
zhōuxíng(háng):tóngzhōudào”。xíngdào
氿guǐ(guǐ)quánquánliúshòuérpángliúchūdequánshuǐxiáérzhǎng
huòxīnkǎnxiàdexīncháiwángzōngshíshījīngfēnlèiquánshìrènwèihuòwèihuòdejiǎjièshījīngzhūpiānzhōngbèifēng·kǎifēng》《bīnfēng·dōngshān》《xiǎo·chēxiázhūpiānzhīxīnxīnqiáoxīn
yōujiémàotànmèiértàn
dàntóngdān”,chéngbìng
zhíláocóngshìláolái:“chìdejièwèimiǎnhuòwèilàidejièshǎngjūntōng
西rénzhōurén
zhōurénzhèngjiān:“zhōudāngzuòzhōu。”shuōwèizhōuzhīrénzhōurénzhōngzhījiànzhě
xióngshìqiúyòngxióngxióngwèiliàozhìdepáoshuōzhèngjiānwèiqiúdāngzuòqiú”,zhèshòulièqiúxióngèrshuōjūntōng
rénjiā
bǎiliáoyóuyúnbǎibǎi
jiāngjiāng
xuàn(juān)xuànxíngróngyuánhuòzhǎngzhīmàosuì(suí):guìpèidàishàngxiāngdebǎo
zhǎngyīnzhǎngshànzhèngjiān:“pèizhīxuànxuànránguānzhífēicáizhīdàozhǎngměipèiércān
hànyín
jiāntóngjiàn”,zhào
(qí):tóng”,fēnchāzhuàngzhīsānxīngchéngdexīngzuòmíngchéngsānjiǎoxíngwèiyínběi
xiāngwèizhìréntiānfēnshíèrshíchénbáifēnmǎoshízhìyǒushígòngshíchénzhīxīngzuòměishíchéndòng
bàozhāngbàozhǐzhīdesuōziyǐn线xiànwǎngzhīzuòzhāngjīngwěiwénchéngbàozhāngzhīchéng
huàn(huǎn):míngliàngmàoqiānniúsānxīngchéngdexīngzuòmíngyòumíngxīngmíngniúlángxīngzàiyínnán
xiāngjiàchēyùnzàizàixiāngchēdòu
míngzhǎnggēngjīnxīngyòumíngtàibáixīngchénzàidōngfāngjiàomíngzài西fāngjiàozhǎnggēng
tiānxīngxīngchéngdexīngzuòzhuàngdewǎngwǎngxiǎoérbǐngzhǎngshǒuchízhī
shīzhāng
chēngxīngxīngliánchéngdexīngzuòxíngjiàoyuǎndeliǎngxīngzhījiānshìkǒu
dòunándòuxīngzuòwèizhìzàixīngzhīběi
(yì):yǎo
yǐnshézheshétóuxīngxiákǒuhǎoxiàngxiàngnèishéruòtūnshìzhīzhuàng
西bǐngzhījiēnándòuxīngzuòchéngdòuxíngyǒubǐngtiānyùnxíngbǐngchángzài西fāngjiēzhèxíngróng西fāngzhíbǐngxiàngdōngfāng


shǎng

  zhèshìpiānzhǎngshīquánshījiégòuyáncéngqīngqiánhòuyīngtōngpiānyùnyòngduìànyóuxiànshíderénjiānérhuàndexīngkōngzhǎnkāidōngfāngrénmínzāoshòuchéntòngzhàdekùnjǐngshīrényōufènkàngzhēngdeqíngjìnérjuéyùnfēngérshēnhòu

  shǒuzhāngxiěshí”。yóuyǒuméngguǐsūnliánxiǎngdàoshǐdezhōudàodeguāncóngjūnzixiǎoréndetóngjìngshūxiěleshīréndebēishāng

  èrzhāngxiě”。yáohéngshījīngtōnglùnyuē:“zhùyòukōngwéishíxiězhèngzhǐ。”zhīshàngdequánbèizhēngliǎnkōnghánshuāngshàngxiǎomín穿chuānzhecǎoxiéérgōngzimenháizàijīngguòxuèguǎnshìdezhōudàoláizhàzhèyàngdejiēxiāngdāngshēn

  sānzhāngxiěláoxīncháiwèitōngguòshāocháinéngshuǐjìnyǐnbìngderénmínyīnggāixiūyǎngshēngyáncànshījiěyuē:“huòxīngōngcuànérgànzhīránhòuyòngruòjìnzhīhánlièzhīquán湿shīércuànmíndāngzhīránhòuyòngruòkùnzhībàonüèzhīzhèngláocuìérnéngshèng。”

  zhāngxiědàigōngpíng。“dōngrénzhīzizhíláolái”,ér西rénzhīzicàncàn”;liánzhōurénzhōngshēnfènjiàndexióngshìqiú”,jiādezidōubǎiliáoshìshì”。tōngguòzhèyàngdiǎnxíngdexíngxiàngduìzhàofǎnyìngle西zhōutǒngzhìzhěbèizhēngdedōngfāngrénmínpíngděngdeshèhuìjīngzhèngzhìwèidexuánshū

  zhāngshìquánshīqiánhòudeguòqiánbànxiěgōngpíngdeshèhuìxiànxiàngzhèngjiānyún:“pèizhīxuànxuànránguānzhífēicáizhīzhǎngměipèiércān。”xiàbànjiùránshìzhuǎnxiàngshàngtiānyáohéngshījīngtōnglùnyuē:“wéitiānyǒuhànjiānyǒuguāngèryǒugàishìshífāngzhōngyǎngtiāngǎntànshìjiàntiānlànrányǒuguāngdàojiànshūxiěbēiāi。”xiàmiànliǎngshìyǎngtiāndàoshìyǒugǎn,“zhīzhōngxiāng”,zhèngshìyīngèrzhāngdezhùyòukōng”,bìngyǐnchūxiàzhāngdechéngbàozhāng”。zhèzhāngchéngqiánhòuguòrán

  liùzhāngmiànxiàngcàncànxīngkōngchíchěngxiǎngxiàngshīrényuànzhīzhīchéngyuànqiānniúnéngchēyùnshūcháomíngzhǎnggēngyǒumíngshíxiàoxīngzàishàngzhāngwǎngláogōngzhěngyùnzhuǎndetiāndōunéngwèixiǎomínjiějuékùn

  zhāngduìxīngzuòdexiàngmiáoxiěgèngshēncéngwángxiānqiānshīsānjiāshūfēndào:“xiàshàngsuītóngyándòufēnliǎngshàngwèixiàliǎnmín。”xīngnéngyángkāngnándòuxīngnéngyǎojiǔjiāngdōushìmíngérqiěxīngzhāngkāikǒuzhezhǎngshédòuxīngyóu西bǐngxiàngdōngōuyángxiūshīběndàoshì:“dòufēiyòngérzhāngshéfǎnruòyǒudàoshìdòu西bǐngfǎnruòyǒudàodōng。”zhèyàngdeyuàntiān”,zhèngshìyuànxiànshíjiēdàowèitiānshìwèizhōuwángcháozhàdōngfāngxiǎomíndezhèjiéwěigèngshēnhuàlezhǔ

  xiàngzhēngyǐnxiānmíngdeduìfēngérhuàndexiǎngxiàngjiāocuòyùnyòngshìshīshùshǒudekǎishēngshīhuìtōngzhōngshuōdechùguǐhuàn”,jiùshìchíchěngdexiǎngxiàngdechuàngzàofēngdejuédexíngxiàngcóngrénjiānfēidàoxīngkōngyòucóngxīngkōngfēidàorénjiānxiànshíshìjièhuànxiǎngshìjièxiāngjiéxiànshízhǔmiáoxiělàngmànzhǔxiǎngxiàngróngwèiyǒudezhěngshìshuōdekāizhīxiānshēng”,zhèngshìzhǐchūzhèzhǒngshùshǒuduìyuándeshēnyǐngxiǎng


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒushīxiězuòdeshíjiānzuǒchuán·zhuānggōngshíniándàoshīmiètán”,zàigōngyuánqián684niánguóyīnwèitánguóduìshīérchūbīngmièwángzhèxiǎoguóshízàidōngzhōuchūzhǐnéngxiězàitánguómièwángzhīqiánshīdeshǐbèijǐngháishìzhōuwángcháotǒngzhìliàngqiángdeshíhòudōngzhōushíwángshìjīngshuāiwēi免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37770.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 23人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org