首页 趣味语文古诗词正文

金缕曲二首·其一(jin lyu qu er shou qi yi)

 hàncháníngdàishūbǐngchéndōngjīngshīqiānbīngxuězhōngzuò

 zipíngānfǒu便biànguīláipíngshēngwànshìkānhuíshǒuxíngyōuyōushuíwèilǎojiāpínziyòucóngqiánbēijiǔchīmèirényīngjiànguànzǒngshūfānyúnshǒubīngxuězhōuxuánjiǔ

 lèihénniútòushùtiānránròujiānénggòushìhóngyánduōmìngbáogèngjīnháiyǒuzhǐjuésāihánnánshòu廿niànzàibāochéngnuòpàntóujiǎozhōngxiāngjiùzhìzhájūn怀huáixiù

 wén

 jìnláipíngānma便biànhuíláihuíxiǎngqiánlìngrénbēizhàideshìyòuzěnnénggòuchéngshòupéngyǒuxíngtóngshēngderényòuyǒushuíānwèilǎojiāpínziyòuzǎobēijiǔxiāngdeshíhóuchīmèiréndeshìyīnggāikōngjiànguànzhèngzhírénquèzǒngshìshūzàifānyúndexiǎorénzhīshǒumenhánlěngdebīngxuějiāodàojīnghěnjiǔhěnjiǔ

 quànyàorànglèishuǐniútòuqǐngshùshùtiānxiàdebiānrénréngjiùjiāréntuánèrtángdeyòuyǒujiāzǎoyuāndehóngyánbáomìngréngèngjīnshēngmìngháiyǒuzhǐshìzàiyuǎndebiānsāibīngxuědehánnánshòuzàibiānsāijīngèrshínián,·yàoxiàngshēnbāoyàngshíxiànnuòyánxiàngyàndānpànguī使shǐtóubáishēngjiǎoyàngdìngyíngjiùjiùzhèshǒudàishūxìnqǐngtuǒshànbǎocúnyàoyōuchóu

 zhùshì

 hànchá(chá):míngzhàoqiānjiāngjiāngrénshùnzhìréngōngshīwénchǎngshìwèirénsuǒxiànshùnzhìshíniánzhéshùníngjīnhēilóngjiāngshěngníngānshì)。

 shūshūxìn

 bǐngchénqīngkāngshínián(1676nián

 zizhǐchūnqiūshíwáng寿shòumèngdeérzizháhàoyánlíngziyǒuxiánmínghòuchángchēngxìngderénwèizi”。zhèdàizhǐzhàoqiān

 xíngguòrén

 yōuyōuguānhěnyuǎnxiāngguān

 wèiānwèizhī

 bēijiǔbēijiǔyánhuāndesuō

 chī(chī)mèirénchīmèichuánshuōdeshānlínyāoguàirénrénzhuārénzhàoqiānzizhènchénzàiqiūjiādezhōngshuōzhàoqiānwèichóujiāsuǒzhōngsuìqiǎnshùníng。”

 fānyúnshǒuzhǐfānshǒuwèiyúnshǒuwèixiànhàihǎoréndeyīnxiǎorén

 niúluànbiānzhìdegěiniúbǎonuǎndegàihànshū·wángzhāngchuánzàiwángzhāngpínkùndeshíhóucéngziniúshàngduì

 shùtiānránròuzhàoqiānbèiqiǎnshùjiānzhìshùsuǒxiāngpéishíniánshēngyǒuzi

 juésāiyuǎndebiānsāihánnánshòuzhàoqiānqiūjiājuǎncǎoshūzhōngyǒu:“sāiwàihánshíbīngxuě。”

 廿niàn(niàn)zàibāochéngnuò廿niànzàièrshíniáncóng1657niánzhàoqiānbèiqiǎnshùníngdàozuòzhě1676niánxiězhèshǒuzhènghǎoèrshíniánbāochéngnuòshǐ·zilièchuánzàichūnqiūshíchǔguóbāoshìyàobǎoquánchǔguóhòuguǒrányuàn

 pàntóujiǎozhōngxiāngjiù:《shǐ·lièchuánsuǒyǐn:“dānqiúguīqínwángyuē,‘tóubáishēngjiǎonǎiěr。’”yàntàizidānyǎngtiānzhǎngtànshànggǎntiānguǒrántóubiànbáishēngjiǎo

 zháxìnzháshūxìn

 piāolíngjiǔpiāolíngpiàozuòzhěkāngnián(1666niánzhōngzhǎngguóshǐguǎndiǎnniánhòuyīnbìnggàoguīkāngshínián(1676niányòujīngzàilánxìngjiājiàoshūliǎngjīngshīyǒupiāolíngxiāngzhīgǎn

 shíniánláicóngkāngnián(1666niánzuòzhězhōngdào1676niánxiězhèshǒuzhènghǎoshínián

 “宿宿guòfēitiǎnqièshìmíngshí。《gǎnyǐnjuǎnshíliùyǐnzhèncāngdehuàshuō:“zhēnguānyòuyǒucáinéngshīyóugōngshǎojiāngzhàoqiānmíng。”língxiāoshòuzàirénxíngzhōngchēnglínglǎo”、“líng”,báishīzhōngyǒu:“jièwènbiécǎitàishòushēngzǒngwèicóngqiánzuòshī。”lángchánzhòubáicéngbèiliúlángjīnguìzhōushěng西),shòudàocuīcánzhèbáizuòzhězhàoqiān

 báomìngzhǎngzhībiézhǐzuòzhěrénshìhàozhàoqiānfēnbié

 xiōngshēngxīnwèidīngchǒuzhàoqiānshēngxīnwèiniánmíngchóngzhēnnián(1631)。zuòzhěshēngdīngchǒuniánmíngchóngzhēnshínián(1637nián)。

 zǎoshuāiliǔliǔshuǐyángshìdiāolíngzuìzǎodeshù。《shìshuōxīnzài:“yuèjiǎnwéntóngniánérzǎobáijiǎnwényuē:‘qīngxiānbái?’duìyuē:‘liǔzhī姿wàngqiūérluòsōngbǎizhīzhìjīngshuāngyóumào。’”

 “shīèrrénrènwèichuàngzuòshīwénsǔnshāngréndexīnhúnhuántánzàixīnlùnshuōyángxióngdōuyīnzuò,“yòngjīngérbìng”。zuòzhězhàoqiānchuàngzuòdōuhěnqínfènyóushìzhàoqiānértóngshíjiùzuòdǎn,“lèiqiānyán”。(jiànguócháoxiānzhèngshìlüè》)

 dànyuànqīngrén寿shòuzhǐhuánghuángshuǐzhuóshírènwèihuángqīngjiùtiānxiàtàipíngrényún:“zhīqīngrén寿shòu。”rènwèihuángqiānniánqīngérrén寿shòuyǒuxiànzhèshìwàngqièhǎozhuǎnzhàoqiānnéngguīláide

 xíngshù稿gǎozàishùbiānshísuǒxiěde稿gǎozi

 kāngshínián(1675niándōngzuòzhěběijīngqiānbīngxuězhōnggǎnniànliángyǒudecǎngàowèizhīzuòjīnèrshǒuzhīdàishūxìnlánxìngguòzhèliǎngshǒulèixiàshùxíngshuō:“liángshēngbiézhīshīshānyángyǒuzhīchuánérsān!”dāngdānbǎoyuánjiùzhàoqiānhòujīnglánzideyíngjiùzhàoqiānzhōngzàiniánzhīhòuhuòshúháixiāng

 èrzuòshūxìnshìshífēnbiézhì。“zipíngānfǒu?”xiěxìnxiānwènduìfāngānhǎozhèshǒuzhèngshìwènānkǒuguòyòngzièrquèyǒushēnzhèyòngzièrqièzhàoqiāndexìngshìyòu使shǐliánxiǎngcáiérqiěháibiǎomíngrén。(shuōzhàoqiānyǒuèrxiōngziyánpáixíng。)zizhàoqiānréncáilìngrénqīnpèiérquèshòulezhèzhǒngyuānwǎngjiùgènglìngréntóngqíngsuǒkànshìxúnchángshíyǒulǐngquánpiān。“便biànguīláipíngshēngwànshìkānhuíshǒu?”zhèshìyòngjiǎshètóngqíngzhàoqiāndetòngjīng使shǐxiànzàijiùnénghuídàojiāxiāngzhèduànjīngzhōngdeqiānnánwànyòukānhuíxiǎngkuàngxiànzàiméiyǒuguīláiháizàijīngshòuzhezhèxiēkānhuíshǒudetòng。“xíngyōuyōuzhǔnwèilǎojiāpínziyòu。”zhèshìjiùkānhuíshǒudetòngzhōngbiéchūchōngjūnguānwàidezāoméiyǒushuínéngjiāānwèijiātíngyòushìkùnnán——lǎojiāpínziyòuguòdeqièhuāndōuyǐngzōng,“cóngqiánbēijiǔ”。péngyǒudewénjiǔzhīhuìbēijiǔxiānghuānyàoshuōxiànzàiméiyǒulejiùliánguòdexiāoshīlelìngrénshāngxīn。“chīmèirényīngjiànguànzǒngshūfānyúnshǒu。”“rén”,zhèshìhánwèizhàoqiānmíngpíng。“chīmèirén”,huàirénbēilièdeshǒuduànxiànhàirénshī:“fānshǒuzuòyúnshǒufēnfēnqīngbáoshù。”zhèyòngjiùshìshuōjūnzizǒngyàochīxiǎoréndekuīyīnggāichūdeshìqīngdàiwénpínfánshìrénwǎngzhùzhuǎnhóuchùhuìzhàoqiānshìcháotíngzhéshùdeyàotóngqíngzhàoqiānyòuyàohuíchùfàncháotíngzhǐnénglóngtǒngzhèyàngjiěshuōzhèzàidāngshíjīngsuànshìdǎndele。“bīngxuězhōuxuánjiǔ。”zhèshìqièzhōngníngdediǎnsāiwàihánzuòzhěshízàijīngshīfēngxuězhīzhōngxiǎngxiànghǎoyǒusāiwàizhǐnéngbīngxuězhōuxuánérguòjiùshìduōniándìnglìngrénnánshòuzhèshàngpiàntòngkuàilínwèizhàoqiāndetòngqīngxiàpiànzhuǎnbiànchéngduōfāngānwèikāituōwàngyàowèitòngsuǒcuīkuǎ

 hànshíwángzhāngniúduìdeshìzuòzhěfǎnyòngwèilèiāiniútòu”,quànyàoguòfēnshāngxīnyuányīnzài,“shùtiānránròujiānénggòushìhóngyánduōmìngbáogèngjīnháiyǒu?”méiyǒujiānénggòuròutuánzhàoqiānsuīyuǎnzàiguānwàiquèháinéngniúnóngduìròuchùzhèshìròufēnsàndeháihǎoxiēzàishuōhóngyánmìngbáojīnzhéyǒucáiwǎngwǎngmìngduōchuǎnzhèyàng退tuìxiǎngjiùxiēkuānwèidànquànwèiyàoyǒufēncùnzhǐnéngshuōdàozhèfēngzhuǎnyòuwèinánshòu:“zhǐjuésāihánnánshòu。”zhèshàngpiànjiéwěibīngxuězhōuxuánjiǔxiāngyīng。“廿niànzàibāochéngnuòpàntóujiǎozhōngxiāngjiù”,huàyòngchūnqiūhòushēnbāoshìjiùchǔyàntàizidānzhìqínérhòuguīdediǎnzuòzhěmenqiǎomiàozhīzàibiǎoshìguǎnduōkùnzhǔndìngyàoxiàngshēnbāoyàngjǐnjiùhuíláichéntònggǎnrén。“zhìzhájūn怀huáixiù”:zhèfēngxìnqǐngbǎocúnjiùshìpíngzhèngzhèbiǎoxiànshēngdeyǒuqínggǎnrénfèicuīlèixià

 zhēnguān(1637-1714)qīngdàiwénxuéjiāyuánmínghuáwényuǎnpínghuáfēngzuòhuáfēnghàoliángfénjiāngrénmíngdōnglíndǎngrénxiànchéngshìsūnkāngniánrénzhuóshūyuàndiǎncéngguǎnlánxiāngguójiāxiāngguózilánxìngjiāokāngèrshísānniánzhìshìshūzhōnglǎozhēnguāngōngshīwénmíngyóuzhezheyǒudànzhǐ》、《shūyánděngzhēnguānchénwéisōngzhūzūnbìngchēngmíngqīngchūjiāsānjué”,tóngshíyòulánxìngcáozhēngòngxiǎngjīnghuásānjuézhī

版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37760.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 241人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网