首页 趣味语文古诗词正文

赠卫八处士(zeng wei ba chu shi)

 rénshēngxiāngjiàndòngcānshāng

 jīngòngdēngzhúguāng

 shǎozhuàngnéngshíbìncāng

 访fǎngjiùbànwèiguǐjīngzhōngcháng

 yānzhīèrshízàizhòngshàngjūnzitáng

 biéjūnwèihūnérchéngxíng

 ránjìngzhíwènláifāng

 wènnǎiwèiérluójiǔjiāng。(nǎiwèi zuòwèiér zuòér)

 jiǎnchūnjiǔxīnchuījiānhuángliáng

 zhǔchēnghuìmiànnánlèishíshāng

 shíshāngzuìgǎnzizhǎng

 míngshānyuèshìshìliǎngmángmáng

 wén

 rénshēngbiénéngchángxiāngjiànjiùxiàng西fāngdecānxīngdōngfāngdeshāngxīngluò

 jīnshìshénmezixìngyùnjìngránnéngtiāodēnggòngzhōngqíng

 qīngchūnzhuàngjiànniánshǎosuìyuènéngyǒuduōshǎozhuǎnshùnjiāndōujīngliǎngbìnshuāng

 tīngpéngyǒubàndōushìnèixīndàngliánshēngāitàn

 zhēnméixiǎngdàokuòbiéèrshíniánzhīhòuháinéngyǒuhuìzàiláidēngménbài访fǎng

 dāngniánfēnbiéshíháiméiyǒujiéhūnchéngjiāshūjiāndezichéngbāngchéngxíng

 menbīnbīnyǒuxiàoyíngqīnzhìyǒuqíngxúnwènláishénmefāng

 háiláijiǎngshùwánsuǒyǒudewǎngshìjiùcuīérkuàijiǔcàibǎishàng

 màozhejiǎnláileqīngxiāndejiǔcàiduānshàngxīnzhǔdehuángfànràngpǐncháng

 shuōnányǒuzhèhuìjiànmiànkāi怀huáichàngyǐnliángànleshíbēi

 xiàshíbēijiǔnánràngzuìshìgǎnshòudàolǎopéngyǒudeqíngshēnzhǎng

 míngfēnbiéhòuyòuxiāngqiānshānwànshuǐmángmángdeshìshìzhēnlìngrénchóunánduàn

 zhùshì

 wèichùshìmíngshēngpíngshìkǎochùshìzhǐyǐnshìderénshìchùshìdepáixíng

 dòngshìshuōdòngdòngjiùxiàngcān(shēn)shāngèrxīngmíngdiǎnchūzuǒchuán·zhāogōngyuánnián》:“gāoxīnshìyǒuèrziyuēèyuēshíchénkuànglínxiāngnéngxúngànxiāngzhēngtǎohòuzāngqiānèshāngqiūzhǔchénshāngrénshìyīnchénwèishāngxīngqiānshíchénxiàzhǔcāntángrénshìyīnshìxiàshāng。”shāngxīngdōngfāngmǎowèishàngdiǎndàodiǎn),cānxīng西fāngyǒuwèixiàdiǎndàodiǎn),chūméiyǒngxiāngjiànwèi

 cānghuībái

 “访fǎngjiùwèitīngjiùqīnyǒujìngwángbàn访fǎngjiùzuò访fǎngwèn”。

 “jīngyǒuliǎngzhǒngjiěwèijiàndàoyǒudejīng使shǐrénnèixīngǎndàodeèrwèiwàidewáng使shǐrénjīngguàijiàozhìxīnzhōnggǎndàohuǒdenánshòujīngzuò”。

 chéngxíng(háng):érzhòngduō

 zhíchū·》:“jiànzhīzhí。”qīndezhíyǒuzhíshìjiēdejièjiēyǒuchángxiāngjiējìnzhīyǒu

 nǎiwèizuòwèi”,háiwèiděngshuōwán

 érzuòér”。luóluólièjiǔcài

 “guōlínzōngmàojiǎnjiǔzhāodàihǎoyǒufànkuídeshìyǒuguānlínzōngzhǒngyǒurénfànkuízhìmàojiǎnjiǔzuòtāngbǐnggōngzhī

 jiānshēngchāndehuángliánghuángxīnchuīshìgāngzhǔdexīnxiānfàn

 zhǔzhǔrénwèichēngjiùshìshuōcáozhíshī:“zhǔchēngqiānjīn寿shòu。”

 lèijiēlián

 zhǎnglǎopéngyǒudeqíngshēnzhǎng

 shānyuèzhǐ西yuèhuáshānzhèshìshuōmíngtiān便biànyàofēnshǒu

 shìshìbāokuòshèhuìrén

 liǎngmángmángshìshuōmíngtiānfēnshǒuhòumìngyùn便biàndōuxiāngzhīleyánhuìmiànzhīnánzhèngjiànlìngxiānghuìzhīzhèshíluànháiwèidìngyǒugǎnjué

 zhèshǒushīxiějiǔbiédelǎoyǒuzhòngfénghuàjiùjiāchángqíngjìngjiāchánghuàwěiwěixiěláibiǎoxiànleluànshídàibānrénsuǒgòngyǒudecānghǎisāngtiánbiéhuìnánzhīgǎntóngshíyòuxiěfēichángshēngdòngránsuǒxiàngláiwèirénmensuǒài

 “rénshēngxiāngjiàndòngcānshāngjīngòngdēngzhúguāng。”kāitóushuōrénshēngchángyǒubiéxiāngjiànjiùxiàngcānxīngshāngxīngshízàinánxiāngjīnyòushìshénmeliángchénràngmengòngtóngzàizhèzhúguāngxiàtánzhècóngbiéshuōdàoshǒubēibēijiāoqiánglièderénshēnggǎnkǎidàileshīpiānshīrénwèizhòngféngshíānshǐzhīluànyánlesānniánduōsuīránliǎngjīngjīngshōudànpànjūnrénghěnchāngjuéshìdòngdàngānshīréndekǎitànzhèngànyǐnzheduìzhèluànshídàidegǎnshòu

 “shǎozhuàngnéngshíbìncāng访fǎngjiùbànwèiguǐjīngzhōngcháng。”zhèshìshuōqīngchūnzhuàngjiànniánshǎosuìyuènéngyǒuduōshǎozhuǎnshùnjiāndōujīngliǎngbìnshuāngwǎngláidepéngyǒubànshìnèixīndàngliánshēngāitàn

 jiǔbiézhòngféngróngyándebiànhuàránzuìyǐnzhùbiéshíliǎngréndōuháiniánqīngérjīnbìnbānbáileyóunéngshíyǐnchūduìshìshìrénshēngdexùnbiànhuàbiǎoxiànchūpiànwǎnjīngdexīnqíngjiēzhexiāngxúnwènqīnpéngjiùdexiàluòjìngyǒubànzàirénjiānledōujìnshīshēngjīngxīnhuǒdenánshòuànshuōzhèniáncáishísuìqīnjīngwángbànshùneguǒshuōkāitóuderénshēngxiāngjiànjīngyǐnyǐntòulediǎnshídàidefēnmezhèzhǒngqīnbànshùwánggèngqiánglièdeànshìzhechǎngdegànluàn

 “yānzhīèrshízàizhòngshàngjūnzitáng。”méixiǎngdàomenfēnbiéèrshíchūnqiūjīntiānháinéngqīnlínjiādetīngtáng。“yānzhīèrchéngjiēshàngwénjīngòngdēngzhúguāng”,shīrényòngfǎnwènshìhányǒuxiǎngdàojìngnénghuódàojīntiāndexīnqíngzhōngxìngcúndexīnwèiyòudàizheshēnshēndeshāngtòng

 qiánshízhǔyàoshìshūqíngjiēxiàzhuǎnwèishìérchùguānrénshìgǎnkǎi

 “biéjūnwèihūnérchéngxíngránjìngzhíwènláifāng。”zhèliǎngshìshuōxiāngfēnbiéshíháiméiyǒujiéhūnchéngjiāshūjiāndezichéngbāngchéngxíngsuízheèrshíniánsuìyuèdeguòfānzhòngláiyǎnqiánchūxiànleérchéngxíngdejǐngxiàngzhèmiàndāngrányǒushūzhījiānchízhìdekuìtàn

 “ránjìngzhíwènláifāngwènwèiérluójiǔjiāng。”zhèshìshuōmenbīnbīnyǒuxiàoyíngqīnlǎoyǒuqīnqièdexúnwènláishénmefāngháiláijiǎngshùwánsuǒyǒudewǎngshìjiùcuīérkuàijiǔcàibǎishàng

 zhèxiěchūwèideérbīnbīnyǒuqīnqièàideqíngtàishīrénkuǎnkuǎnxiěláiduānshǐzhōngliúchūzhǒngzhēnzhìgǎnréndeqíngzhèwènláifānghòuběnxiěxiēdiāndeqíngjǐngránérshīrénzhǐyòngwènnǎiwèiqīngqīngdedàiguòjiàncáijiǎnjīngliànzhīmiào

 “jiǎnchūnjiǔxīnchuījiānhuángliáng。”zhèliǎngshìshuōmàozhejiǎnláilexīnxiāndejiǔcàichéngshàngxīnzhǔdehuángfànràngpǐnchángcóngzhōngkàndàochùshìdeqíngkuǎndàijiǔshìràngérzizhāngluódejiāniàngcàishìmàozhejiǎnláidechūnjiǔfànshìxīnzhǔdecànyǒuhuángdexiāngpēnpēndeèrfànzhèránshìsuísuǒyǒuérbàndejiāchángfàncàixiànchūlǎopéngyǒujiānxíngdechúnyǒuqíng

 “zhǔchēnghuìmiànnánlèishíshāngshíshāngzuìgǎnzizhǎng。”zhèshìshuōzhǔréngǎnkǎijiànmiàndehuìtàinánkāi怀huáichàngyǐnliángànleshíbēiliángànleshíbēiháiméiyǒuzuìlìnggǎndòngduìlǎoyǒuqíngshēnzhǎng

 zhèzhǔchàngyǐndeqíngxíngrénzhòngfénghuàjiùshìzhēnmànzhuóérshìliánjiùjìnleshíbēijiǔzhèshìzhǔrénnèixīnpíngjìngdebiǎoxiànzhǔrénshàngqiěxīnqíngdedòngdāngrángèngdàiyán。“gǎnzizhǎng”,gàikuòdediǎnchūlejīndegǎnshòuzǒngshùshàngwén

 “míngshānyuèshìshìliǎngmángmáng。”liǎngshìshuōmíngfēnbiéhòuyòuxiāngqiānshānwànshuǐmángmángdeshìshìzhēnlìngrénchóunánduànliǎnghuíyīngkāitóuderénshēngxiāngjiàndòngcānshāng”,ànshìzhemíngzhībiébēizhībiézhībiéjīnxìnghuìmíngzhībiéhòuhuìniánhuíshēnwǎnnàirénxúnwèi

 shīrénshìzàidòngluàndeniándàidòngdàngdezhōngxún访fǎngréndeshìzàizhǎngbiéèrshíniánjīnglecāngsāngbiàndeqíngkuàngxiàlǎopéngyǒujiànmiàndezhèjiù使shǐduǎnzàndexiānghuìbiéxúnchángshìyǎnqiándēngguāngsuǒzhàojiùchéngleluànhuánjìngzhōngxìngcúndeměihǎodejiǎoshíguāngjiùchénglefēnghuǒluànshìzhōngdàizhepíngníngjìngfēndejǐnyǒudeshùnérdàngyàngzhōngderénqíngzhīměixiāngduìfēnfēnrǎorǎodeshāzhēngduógèngxiǎnchūguāngcǎi。“jīngòngdēngzhúguāng”,bèizhànluàntuīyáoyuǎndehuǎngshìdepíngshēnghuóshìxiàziyòuláidàoyǎnqiánxiǎngxiàngzhúguāngróngróngsànzhehuángliángchūnjiǔxiāngwèirénxiāngbànhuàjiùdeduìbǎojīngluàndeshīrénshìduōmezhíjuànliànzhēnzhòngashīrénduìzhèqíngshìdemiáoxiězhèngshìliúchūduìshēnghuóměirénqíngměidezhēnshì使shǐzhěgǎndàojiéshùzhèzhǒngzhànluànshìduōmerénmendegǎnqíngyuànwàng

 zhèshǒushīpíngzhēnqiècéngjǐngránshīrénzhǐshìsuísuǒgǎnshùnshǒuxiělái便biànyǒuzhǒngnónghòudefēnchéndùncuòwèixiǎnzhezhēngdeduōshùshīyǒubiéérgèngjìnhúndehànwèishītáoyuānmíngdechuàngzuòdàndegǎnqíngnèihánjìnghànwèishīfēngyǒushīsuǒdegǎnqíngláncéngdiélàngzhǎnkāizuòpǐnnèishìzhǒngnèizàidechéndùncuò

 shīxiěpéngyǒuxiānghuìquèyóurénshēngxiāngjiàndekǎitànduānyīnérzhuǎnjīngòngdēngzhúguāngshí便biànwàijiànchūnèixīndedòngdànxiàmiànbìngyīnwèixiānghuì便biànshūxiěyuèzhīqíngérshìjiēshǎozhuàngnéngshízhìjīngzhōngchánggǎnqíngyòuxiàngchénshīdezhōngjiānfēnjiǔyàndekuǎndàichōngdànleshìshìmángmángdewǎndàigěishīrénxìngdewēixūndànquànjiǔdequèshìzhǔchēnghuìmiànnán”,yòudàiláiluàndegǎnkǎishīrénshēngxiāngjiànkāipiānshìshìliǎngmángmángjiéwěiqiánhòupiàncāngmángdewēnxīnzhīgǎnzhìcāngliángdegǎnqíngdiàoshàngzhèxiēzhèngshìshīdenèizàichéndebiǎoxiànguǒzhèshǒushīmènghàorándeguòrénzhuāngduìzhàojiùxiànèrzhětóngyàngbiǎoxiànrénchúnérshēnhòudeyǒuqíngdànyóutóngdeshídàifēnshīréndegǎnshòuwénfēngdōuhěnxiāngtóngmènghàoránxīnqíngpíngjìngéryuèliánwénfēngdōushìdàndàndeérshìbēijiāonèixīnyùnzheshēnshēndegǎnqínglányīnzhīfǎnyìngzàiwénshàngjǐnguǎnránhúnérréngdùncuòzhīzhì

 zhèshǒushīgàishìgōngyuán759niántángzōnggānyuánèrniánchūntiānzuòhuázhōugōngcānjūnshísuǒzuògōngyuán759niánsānyuèjiǔjiézhīshīkuìchénghuíhuázhōushíjīngguòfèngxiānxiàn访fǎngwènlezhùzàixiāngjiāndeshǎoniánshídàideyǒurénwèichùshìxiānghuìyòucōngcōnggàobiéshìxiěxiàzhèdòngqíngzhīzuòzènggěiwèichùshì

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37756.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 115人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org