首页 趣味语文古诗词正文

东城送运判马察院(dong cheng song yun pan ma cha yuan)

 chūnfēngchěngqiǎojiǎndāoxiāncáiyángliǔhòuxìngtáo

 yuánjiānzuòbànshūyányòurǎnyànzhīláo

 huángwèimíngjiūshēnyuánjìngshùshēngáoáo

 kāibiànqiánfàngjiāngjuéshuǐguīcáo

 dōurénqīngwàngruòjiāohánshíjìngōutáo

 dānghuángliúzhìshēnchǐshuǐgāo

 dōushuǐshǐshùnhuíqīngdāo

 pínniánchǔsuìhànrěnwèishēngzhīgāo

 yuànzhīqiúxiànqióngniǎokùnshòudùntáo

 jīnchūchéngqínsòngzijiǔdiǎnpáo

 shùxiàngsuīyángtàiyǐnjiēyīngháo

 shìèrgōngpíngshuōwànfēnmáo

 guógěimínyǒuxiádōngyuánnǎiyóuáo

 wén

 chūntiānzhìwànchūnfēngwèiměiéryòuxīnlíngshǒuqiǎodeniángmàizhexiānxiānkuǎnkuǎnérláihuījiǎndāojǐnqíngzhǎnshìgāochāodegōngqiǎoxiāncáichūleliǔsuízheliǔtiáoniǎoniǎodǎoyòucáichūxìngtáonènnènde绿绿dexiǎoháizideméiyǎnshìduìzherénxiàoxìnghuākāilehuābànyuányuándeféiféidetáohuākāilehuābànjiānjiāndehòuhòudetáohuāxìnghuākāimǎnzhītóuquèháoyōngtàitàixiǎnshūdāngfēngniángháijīngxīnbànzhèxiēhuāduǒgěimen穿chuānshànglehóngdebáidefěnhóngdebáidexuěhóngdeyānzhēnshìyànjiāngchūntiānzhuāngdiǎndewàngànhóngcànlànshēnghuī

 zàizhèhǎodechūnguāngsuīránjiāngfēnbiéjiādexīnqíngdàoháihuàiwèishénmeneyuánláijiǔláijīngchéngjiāngnándàizhèngzāoshòuhànzāitiānjīnghěnzhǎngshíjiānméiyǒuxiàlebiànjīngjuéliúhěnjiǔnéngtōnghángshēnwèizhuǎnyùnpànguāndezūnbèikùnjīngchénghǎojiǔhuídàojiāngnánrènshàngérxiànzàitiānjīngyǒusuǒhǎozhuǎnzhěngchǎonàodehuángtíngzhǐlejiàoshēnshēndeyuánziyōujìngdegōuzhōngshíchuánláijiūcáodexuānjiàoshēngzhèdōushìyàoxiàdezhēngzhàoaérqiěcóngshìyǐnhuángbiàngōngchéngdeqiánbèiqiǎnyàoleduōjiǔgǔngǔnhuángzhīshuǐjiùhuìtōngdàobiànlezhèyàngduànhángjiǔdebiàntōngxíngzàizūnjiāngjīngrènzěnnénglìngrénhuānneshíyòubēibēiqièqiène

 zhǎngshíjiānláidōuchéngderénměitiāndōuyǐnjǐngérwàngpànwàngzhezǎojiànggānlínmenxīnqíngjiùxiàngshìderénpànwàngshuǐyàngdeqièhánshíqiánjīngchéngxiǎogōudōujīngshūtōngwán便biànxiàláishíxùnpáihóngguǒmiànjiàngshuǐshēnchǐjiěchúhànqíngbiànshuǐshēngāotōnghángděngdàoláilínhuángshuǐdàoláizhīshíjǐndōuchéngrénmínchǔrénmínjiěchúhànxiàngérqiěbiànchàngxínglezūnyòngzàizhìliújīngchéngchéngzhedāozhīqīngzhōushùnliúzhíxiàjiānchénghuídàojiāngnánlegèngshìjiēhuānya

 chǔchángchángshòudàohànzāihàidezhéliánniánqiànshōu使shǐzhèhuíxiàchǎngtòuzhuāngjiàdàojiàohǎoshōuchénglǎobǎixìngháishìnénghuǎnguòláizhòngshuìzhīxiàlǎobǎixìngméiyǒubànshēnghuóxiàmenjiùhuìxiàngshízhīniǎobèikùnzhīshòuyàngbèitáowángjīntiānchūchéngsòngzūnjiùdiǎn便biànhuànjiǔqiánmǎixiējiǔhǎowèijiànxíng

 kāidìngxiàngyángdefāngxiàngjìntàiyǐndōushìyīngxióngháojiéqǐngqiúyǒurénjiāngshàngmiànjiǎngdehuàqǐngmenliǎngrénpíngpíngkànkànshìfǒuduìtiānxiàderényǒuhǎochùzhǐyǒuguójiāqiángshèngrénmíncáinéngdàozhǐyǒurénmínwēnbǎoyǒugēngzuòguójiācáinéngzhǐyǒuguójiārénmínānyàoshìfāngtàipíngshēngshìduānmejiùyǒushíjiāngēnzūnáoyóudōngyuán

 zhùshì

 yànzhītóngyānzhī

 huángpéngjūnxiějiāngxiàdezhēngzhàotiānjiāngjiūzhú”,jiàn》。

 áoáoxiàngshēngxíngróngjiūzhúdecáoxuānjiàoshēng

 kāibiàn(biàn):shūjùnbiànfàngtíngzhǐ

 cáochuáng

 hánshíjiémíngzàiqīngmíngqiántiāngōutáowèibiànjīngchéngzhōnggōushūtáowán

 dāngduōmeshìyóuyánzhèngqiǎohuángliúzhǐyǐnláidehuángshuǐliú

 zhīgāoyóuzhīníngzhěwèizhīshìzhěwèigāorénmíndecái

 qiúxiànzhēngshōuéwàideshuìxiànyíngtángdàijié使shǐděngjiāngzhèngshuìchángézhīwàijiāshōudemíngshuìshōugòngxiàncháotíngchēngwèixiàn”。

 qióngniǎokùnshòubǎixìngjiāngshízhīniǎobèikùnzhīshòubèitáowáng

 diǎnpáojiùzhīpáodiǎn

 (suí)yángjīnnánshāngqiūqíndàicéngzhìsuīyángxiànsòngshíchēngnánjīngyīngtiān

 guógěimínguójiāchōngrénmínānkùndùnzhīhòuhuòxiūyǎngshēng

 huángnián(1052)èryuèzàibiànjīngdōngchéngsòngbiéyǒurénzūnrènérzuòyáochénshízàibiànjīngjiānyǒngcāng

 zhèshìshīrénzàibiànjīngjīnnánkāifēngdōngchéngsòngbiéyǒurénzhīzuòyùnpàncháyuànzhǐzūnzhòngráozhōupíngjīnshǔjiāng西réndāngshíjiāncháshǐwèijiānghuáiliùyùnpànguānshìshīréndehǎoyǒusòngdàizhāngshìnányóuhuànwénshuō:“lónglóngxuéshìzūnhòuláicéngrènzhígōngzhòngjiācángcàizhōnghuìcàixiāngjūnzhōnghuìběisòngshūjiātiēyòngjīnhuāzhǐshíliùměiyún:‘méièrméiyáochénshèngpáixíngèrzūncàijiǔcàixiānghuángyòurénchén(1052niánhuángyòuniánzhòngchūnhánshíqiánhuìyǐnzhàoyuànzhòngshèngànzhǐjūnhuīhànguònándōushìchénggōngyǎn)、ōuyángjiǔōuyángxiūpíngzhīdāngshǔzàiděng。’”suǒshíjiānrénshìshīxiāngshīzuò1052niánhuángyòuniánèryuèdāngshíméiyáochénzàijīngchéngbiànjīngjiānyǒngcāng

 méiyáochénshìwèitóngqíngláodòngrénmíndeshīrénshīsuīxiěsòngbiéquèbiǎoxiànleduìrénmíndeshēnqièguānxīn

 kāitóuxiānxiěsòngbiédeshíjiānzhèhuàyòngtángdàizhīzhāngyǒngliǔmíngzhīshuícáichūèryuèchūnfēngshìjiǎndāoshīdànquèyòuyǒuzhǎnbiànhuàshīdānxiěchūnliǔshīzhòngdiǎnzàixiěxìngtáochūnfēngzuòjiǎndāoshuōcáichūleliǔyòucáichūxìngtáozhèshìbiànqíngwèiyǒuqíngméiyǒugǎnqíngdechūnfēngxiěchéngleyǒuqíngdeqiǎojiàngshèxiǎngxīnéryǒushīsāndeyuánjiānzuòbànchéngjiēshàngxiěxìngtáodehuābànyuánbànzhǐxìngjiānbànzhǐtáo。“shūshìshuōmenshūshìzhōngtàitàishuōmendeyánhóngruòyànzhīyānzhī),yànjiùshìshuōchūnfēngdànjiǎnxíngérqiěrǎnchūnfēngdàngyàngliǔ绿táohóngjǐngshìrénzhèdiàoqīngkuàixiěchūsòngbiéshídeyuèxīnqíngpéngyǒuxiāngbié使shǐrénchànghènshīquètòuchūxīnzhīqíngdāngshíjīngdōuyuánběnhànsòngshǐ·rénzōngzài,1051niánhuángyòusānniányuèbiànjuéliúzūnshíyīnérbèikùnzàijīngchéngérdàozhèsòngbiéshíhòuyǒuzhuǎnjiāngxiàtóngshípàiyǐnhuángshuǐbiàndejiǔqiánqiǎnbiànjiāngtōnghángzhèlìngshīrénshífēnhuānxīnjiùshìyīnwèizūnjiānghuídàojiāngnánsuǒméiyáochénděngrénzàidōngchéngwèisòngbiéshīzhìshíjiùshìmiáoxiěshì。《》:“jiūhuīxiùdǐngyīnpíngzhúqíngzhīyuētiānjiāng鸿hóngzhúshì。”“huángshīyuánhuángmíngjiūzhúdōushìjiāngxiàdezhēngzhào;“shēnyuánjìngshùshēngáoáodeáoáo”,jiùshìjiūzhúdecáoxuānjiàoshēng。“kāibiànzhǐshūjùnbiànkǒubiànshàngyóu便biànyǐnhuángshuǐshùnchàngzhùbiànzhèshìshìjiézòufēnfēichánglièxiàmiànjiēzhexiěrénmendexīnqíngdōuchéngderénpànwàngxiàjiùxiàngderénpànwàngyǒushuǐyànghánshíqiángōuxiǎogōudōushūtáowán便biànxiàláishíxùnpáishuǐsòngshǐ··jīnggōuzàiběisòngjīngdōuměiniánchūntiānshūjùngōufángshuǐlǎochéngzāishīrén1053niánhuángyòuniánsuǒzuòtáozhōngyǒukāichūngōuquǎnchūnjuéqiàndānghuài”,zhuānxiěbiànjīngzhěngxiūxiàshuǐdào。“dāngzàizhèshìdāngzhībiǎoshìkěndìng。“huángliúzhǐyǐnláidehuángshuǐliúsòngdàishèyǒudōushuǐjiānguǎndàofángyuánláishǔsān,1058niánjiāyòusānniánshǐzhìzhuānjiānzuòzhěxiěshīshídōushuǐshàngzhuānguānshīzhōngdedōushuǐshǐzhǐzūndāoshìxiǎochuánxíngdāo。“shēnchǐ”,jiěchúzǎoxiàngshuǐshēngāobiàntōnghángyǒurénzūnchéngzheqīngzhōushùnliúzhíxiàjiānchénghuídàojiāngnándezhùsuǒ。“debiǎomínghuāndejǐnshìzūnháibāokuòjīngdōuchǔhànzāiderénmínbāokuòzuòzhězàinèi。“huíqīngdāodiǎnchūzhōngdesòng,“qīngjǐntóngshàngwénshuǐgāoguānérqiěháixiěchūlexíngzhědehuānyuèxīnqíngyīnwèizhǐ

 yǒushuǐshēnliúzhōuxíngxùnzhōucáixiǎnqīngzhǐyǒurénxīnqíngkuàicáihuìgèngjiāgǎndàoxiǎozhōudeqīngzhèliúxíngzhōujiézòufēichángqīngkuàixiěchūlesòngxíngzhěxíngzhědekuàixīnqíng

 zūnshìzhuǎnyùnpànguānzhèhuízhùsuǒderènjiùshìyàoxiézhùzhuǎnyùn使shǐshōujiǎochǔcáiyóubiànyùnjìnjīngshīshīsānduànyóuzhexiěshīrénduìyǒuréndewàngyīnwèichǔpínshòuhànliánniánqiànshōu使shǐzhèhuíxiàchǎngtòuzhuāngjiàdàojiàohǎoshōuchénglǎobǎixìngréngránhuǎnguòláisuǒxīnshīrénwàngyǒurénzàishōujiǎoshuìshíyàoéwàiduōshōuguǒjiāzhòngxuēlǎobǎixìngshēnghuóxiàmenjiùhuìxiàngshízhīniǎobèikùnzhīshòuyàngbèitáowángtángdàishǐjiéjiāngzhèngshuìchángézhīwàijiāshōudeshuìgòngxiàncháotíngchēngwèixiàn”。“pínniánhànérjǐnrěn”,lǎobǎixìngshēnshàngméiyǒushénmeyóushuǐsuǒwèiqiúxiànguòshìyàosōukuòdewěiwǎnshuōdāngshíjiānghuáiliǎngzhèjīngyùn使shǐyuánliǎnbáowèinéngdàoxùnshēngsuǒshīzhōngbiézhǔyǒurénzuòwèidelínbiézèngyányàoduìshàngyuánjiāguīquànshíshàngshìjiǎnggěiyuántīngdexuānchéngxiànzhìzàizūnwèiguānqīngliánrènxuānzhōuzhìsuǒzàijīnānhuīxuānchéngzhīzhōushíjùnliáojūnmínzhēngwǎnliúzuìhòuyòujiāngjiāshēnshuōchūchéngxiāngsòngdiǎnpáojiǔjiànduìyǒurénqíngshēnzhòngérsuànxíngchéngyǒuréndìngjīngguòsuīyángyǎnōuyángxiūzhèngzàisuǒzuòzhěyàoyǒurénjiāngshàngmiànjiǎngdehuàqǐngmenliǎngrénpíngpíngkànkànshìfǒutiānxiàderénshǎosuīyángjīnnánshāngqiūqíndàicéngzhìsuīyángxiànsòngshíchēngnánjīngyīngtiāntàizhǐyǎndāngshítàizitài退tuìnánjīngyǐnzhǐōuyángxiūdāngshírènyīngtiānzhījiānnánjīngliúshǒushìhàntángshíjīngshīxíngzhèngzhǎngguānchēngyǐnshīzhōng沿yánzūnchēngwèiyǐn”。shìzuòzhědezhìyǒucéngwèiwǎnlíngxiānshēngshīzuòduìzuòzhědeshīwèizànshǎng。“wànfēnmáoshìfǎnyòngmèngzi·jǐnxīnshàng》“yángzizhǐyángzhūwèimáoértiānxiàwèishìshuōguǒànzhàodejiànzuòguójiārénmínduōshǎoyǒudiǎnhǎochùshīzhōngshuōqǐngyǎnōuyángxiūpíngshuōshìyǒushēndemenèrréndōushìcháotíngdezhòngyǎncéngwèizǎixiāngwèiréngāngzhèngliánmíngōuyángxiūcéngwèizhīzhìgàonéngguānxīnrénmíndemenhuìzàntóngshīréndejiànzhèyàngláiguǒzhuǎngàoyuányuánduìmendejiànjiùnéngjiārènzhēnkǎojiéliǎngréngchéngguógěimínxiāng。“guógěimínshìwèiyīnguǒdezhǐyǒuguójiāqiángshèngrénmíncáinéngdàozhǐyǒurénmínwēnbǎoyǒugēngzuòguójiācáinéngzhǐyǒuguójiārénmínānfāngshàngméiyǒushìduānzuòfāngguāndeyuányǒurénzūncáiyǒuxiánxiázhìzàidōngyuánjǐnqíngáoyóu。“dōngyuánzàizhēnzhōuzhìsuǒzàijīnjiāngzhēng),yuánsuǒzhùméiyáochényǒuzhēnzhōudōngyuánshīōuyángxiūyǒuzhēnzhōudōngyuán》,xiángxiūyuánshǐzūntóngyùn使shǐshīchāngyányuányuánzhōngyóushìzhōngyǒu使shǐshàngxiàgěiérdōngnánliùzhīrénxīnchóuyuànzhīshēngránhòuxiūxiánshīzhīxiāngtóngshīdōngyuánzuòjiénénghuànyǒuréndeměihǎohuíyòucóngzhèngmiànzuòlejiǎngquànbiǎoleduìyǒuréndeqièwàngzhīqíng

 shītōngpiāndōuguómínshēngwèiérjiāngpéngyǒushēnqíngróngguànzhōngyùndàoqíngdiàoqīngkuàizàisòngbiéshīzhōngbié

 méiyáochén(1002~1060)shèngshìchēngwǎnlíngxiānshēngběisòngzhemíngxiànshízhǔshīrénhànxuānzhōuxuānchéngjīnshǔānhuīrénxuānchéngchēngwǎnlíngshìchēngwǎnlíngxiānshēngchūshìyīnnánzhǔ簿。50suìhòuhuángyòusānnián(1051)shǐsòngrénzōngzhàoshìtóngjìnshìchūshēnwèitàichángshìōuyángxiūjiànwèiguózijiānzhíjiǎnglèiqiānshàngshūdōuguānyuánwàilángshìchēngméizhíjiǎng”、“méidōuguān”。céngcānbiānzhuànxīntángshū》,bìngwèisūnzibīngzuòzhùsuǒzhùwèisūnzishíjiāzhehuòshíjiāzhezhīyǒuwǎnlíngxiānshēng》60juǎnyǒucóngkānyǐngmíngkānběnděngcúnèrshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37748.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 74人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org