首页 趣味语文古诗词正文

寄王屋山人孟大融(ji wang wu shan ren meng da rong)

 dōnghǎishàngláoshāncānxiáqīnjiànāngōngshízǎoxiáguā

 zhōngniánhànzhǔqièháiguījiāzhūyánxièchūnhuībáijiànshēng

 suǒjiùjīnfēidēngyúnchēyuànsuízitiāntánshàngxiánxiānrénsǎoluòhuā

 wángshānzàijīnnánshěngyuánshì西běiwèidàojiàoshènghàochēngqīngxiǎoyǒudòngtiān”,wèidàojiàoshídòngtiānzhīshǒukāiyuánniánjiāntángxuánzōngzàiwángshānwèidàojiàoshàngqīngpàizōngshīchéngzhēnchìjiànyángtáiguānchéngzhēnshìbáideshīyǒunéngshìyīngdeyāoqǐnggōngyuán744niántángxuánzōngtiānbǎosānniándedōngtiānbáitóngguòhuángwángshānmenběnxiǎngxún访fǎngdàoshìhuágàijūndànméiyǒudàonéngshìzhèshímendàolejiàomèngróngderénzhìxiāngtóusuǒbáihuīgěixiělezhèshǒushī

 zhízhùdeshìbáizàiláoshān(“láoshānzàidàidelìngxiěshíbìngméiyǒudāngchǎngyínshīérshìzàikāiláoshānzhīhòujiǔhuídediàoxiědehuádeshìtángcháodefēnhuángdōujǐnjǐnyīnwèirènwèishìdàojiàochuàngshǐréndāndehòuérdàojiàofèngwèiguójiàozūnlǎoziwèitàishàngxuányuánhuáng”;gèngjiāhuádeshìbáijǐnjǐnyīnwèixìngércòuzhèdàojiàozhìshàngdenàozhīsuǒláoshānshìyīnwèitángcháolìngwèilǎodàoyúndesǒngyǒngyīnwèijìnshìérxuédàozài744niándàobáizhīqiánjīngsōngshānmáoshānxiūliànguòduōniánbáidàoleláoshānyìnxiànggèngshēndeshìhǎiérshìshānsuǒxiānshuōdōnghǎi”(dōngbiāndehǎifànzhǐérshìxiànxiájīnzuòwèizhuānyǒumíngdedōnghǎi”),ránhòushuōláoshān”。

 yǐnshíwénhuàshìzhōngguówénhuàdezhòngyàochéngfēnhuòzhěshuōshìxīnfēnsuǒhěnduōshìhuòzhěshuōhěnduōduìshìdeyàndōushìyòngyǐnshílái。“cānxiádiǎnyányánniándeshīběncānxiárén”。zhèshìxiáchéngleshízhèzài西fāngrénkànláikěndìngshìwèidànzàizhōngguóyīnwèiyǐnshíshìwénhuàérqiěshìgāowénhuàshénmedōuchīwèizheshénmedōuwénhuàsuǒbáizàiláoshānshàngzhāngzhezuǐzuòjuéxiázhuàngshìshénmeshāfēngjǐngdedòngfǎnérzēngtiānleshírénjiānyānhuǒdexiānjiēxiàláiháishìxiěchībáiguànyòngkuāzhāngcéngjīngyǒuyànshānxuěhuāxiázhèyàngdekuángzǎozichéngguāsuīránshìmezhāngkuángdàngòukuādeyǒuréncóngxiànshízhǔdejiǎobiànshuōláoshānféishuǐzǎozizhēnyǒudànbāndezhèyàngdebiànjǐnméiyǒuyàoérqiěshìduìbáichuàngzuòfēngdejiězàikànláixiáguǒshìchūbáizhīkǒumeshuōláoshānzǎozixiá”,dōushìde

 kuàngqiězhèdiǎnyǒuguānāngōngdechuánshuōshǐshuōāngōngchīdezǎozixiàngguā。“āngōngběnláishìlángjùndewèiyǐnshìzàihǎibiānmàiyàowèishēnglǎoérhòuláidàochéngxiānbèichēngwèiqiānsuìwēng”。shìchuánshuōzhōngderénchīdeshìchuánshuōzhōngdezǎoziqiānsuìderénchīdezǎozi使shǐméiyǒu100niándeshēngzhǎngkǒngyǒushíniánbashíniándezǎozizhǎngxiàngdànjiùwèile

 qínshǐhuángfēntiānxiàwèi36jùnzhōngzhīwèilángjùnshíbiéshuōshìláoshānliánqīngdǎodōushǔlángqínshǐhuángdōngxúndezuìhòuzhànjiùshìlángcéngjīngzhàojiànguòzhèwèipénghái寿shòuzhǎng200niándeāngōngtánlesāntiānsān宿āngōngkāishígěiqínshǐhuángliúyán,“qiānniánzhīhòuqiúpéngláishānxià。”yīnyǒuzhǒngchuánshuōrènwèiqínshǐhuángpàiqiǎnděngrénhǎiqiúdejiùshìzhèwèiqiānsuìwēng”。báidàoleláoshāndāngránhuìtīngshuōhuòxiǎngzhèwèidàojiàochuánshuōzhōngdeshénxiāndànshuōqīnjiànāngōng”,shìjuéduìnéngshìyòuyǒurényuánchǎngshuōbáisuǒjiàndeshìlìngjiàoāngōngderénzhèyàngdejiěshìlèilèiabáishuōqīnjiànjiùdìngshìqīnyǎnsuǒjiànlemawèi。《mèngyóutiānlǎoyínliúbiéyuē:“kōngzhōngwéntiān。”nándàotiānkōngzhōngzhēnchūxiànlezhǐbáizhēntīngjiànledemíngyǒurénfēiqióngshǒuhàojīngtǒngbáidòujiǔshīsānbǎishìsānbǎishǒushīhuòkǎozhèngbáisānqiānzhàngzhōngdezhàngshìtángcháodeliàngdānwèicóngérzhèngmíngsānqiānzhàngshìshízhǐzhèxiēdōushìlòudewéizhèyàngdewéishīréndewéiyǒutiānrǎngzhībié

 báizhǎnghènpiānjiùshìhànhuángzhòngqīngguó”。qiáo,“ǎncháofěngdeshìlóngérshìhàncháodemǒuhūnjūnbiézhǎodefánràngchīwénguāna。”zhèděnggěiwénlefángzhēnbáisuǒbàidehuángjiùshìtángxuánzōnglóngbàijiàndeshíjiānshì

 742niándāngshíjīng41suìlesuǒshuōshìzhōngniánhànzhǔ”。báijiānxìnshìtiāncáiérqiějiānxìntiānshēngcáiyǒuyòng”;suǒshìbàozhehěndebàofèngzhàojīngdedàndàolezhǎngānxiàngēnběnshìmehuíshìtángxuánzōngshíchénmiǎnshēngquǎnzhǐxiǎngràngbáidāngchéngěigōngsòngfěnshìtàipíngsuǒzhǐgěilehànlínyuàndezhíbáishìděngrénshòulezhèděngnángyīngǎnjuéwèiqiè”。zàizhǎngāndejiǔqīnglóuxiánhuāngtángděngdàilesānniánzhīhòujuéwàngleyànjuànlegēntángxuánzōngshuōxiǎngháixiāngtángxuánzōngzhīdàojuétóngshízhīdàowèizhēnxiǎnghuílǎojiāérshìxiǎngzòngqíngshānshuǐsuǒgěixiědeshǒushìēnzhǔnjīnháishān”。zòngqíngshānshuǐderénshìshānshuǐdāngchéngjiādesuǒháishānjiùshìguījiā”。

 yǎnkànniánleshìzàiyǒuwàngshìbáideshìzhīzhìzhuǎnwèichūshìzhī。《bàozishuōrénlejīnjiùchéngxiānjiùténgyúnjiàzàishàngjiùyǒushénxiānyúnwèichēdechuánshuōshīxiědàozhèbáijīngchénzuìdexiǎngxiàngliánchēzidōuwèizhǔnbèihǎoleliánzàitiānshàngdegōngzuòdōuwèizhǎohǎole——gēnxiānrénmensǎosǎoluòhuāérduōmeqīngsōngqièxiāoyáo

 tángxuánzōngshìbáishīdefěn”(fans),báikāilezhǎngāndàndeshītōngguòzhǒngdàoshíchuándàohuángdeěrduǒzhèshǒuláoshānshīletángxuánzōngduìláoshāndenónghòuxìng,4niánzhīhòupàiqiǎnmíngdàoshìqiánwǎngláoshāncǎiyàobìngjiāngláoshānmìngmíngwèitángshān”,jiǎnzhíláoshānshìruòzuǒyòubǎngleshàngxíngxiàxiàoláoshānyīnérchūlemíngzhènéngguīgōngbáideshīpiān

 gōngyuán744niántángxuánzōngtiānbǎosānniándedōngtiānbáitóngguòhuángwángshānmenběnxiǎngxún访fǎngdàoshìhuágàijūndànméiyǒudàozhèshímenjiàndàolejiàomèngróngderénzhìxiāngtóusuǒbáihuīgěixiěxiàlezhèshǒushī

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37747.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 73人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org