首页 趣味语文古诗词正文

金缕曲·赠梁汾(jin lyu qu zeng liang fen)

 kuángshēngěrǒuránjiānchénjīngguóményǒujiǔwéijiāozhàozhōushuíhuìchéngshēngxìndàosuìchéngzhīqīngyǎngāowèilǎoxiàngzūnqiánshìjǐnyīngxiónglèijūnjiànyuèshuǐ

 gòngjūnchénzuìqiěyóuéméiyáozhuójīntóngshēnshìyōuyōuwènlěngxiàozhìzhīérxúncóngtóufānhuǐxīnqiānjiézàihòushēnyuánkǒngjiéshēngránnuòzhòngjūn

 wén

 yuánběnshìkuángwàngdexiǎozizàijīngchénghùnguānchǎngzhèguòshìyīnwèichūshēngāoguìménmìngyùndeǒuránānpáilezhēnxīnyǎngpíngyuánjūnde广guǎngjiéxiánshìwàngnéngyǒuzhàoguópíngyuánjūnyàngzhāoxiánshìderénláishàndàitiānxiàxiáncáishìshìquèméiyǒushuíhuìjiědezhèpiànxīnwànwànméiyǒuxiǎngdàojīntiānjìngrándàolenínzhèwèizhījīntiānchènmenháisuànlǎogǎnshāngdeyǎnlèizòngjiǔgāojīngshénzhènzuòlái

 jīntiānmendìngyàokāi怀huáichàngyǐnzuìfāngxiūcóngdàojīncáigànchūzhòngpǐnxíngduānzhèngderénzāoshòuyáoyánzhōngshāngzhèdōushìchángyǒudeshìqiěyóubarénshēngsuìyuèyōuyōunánmiǎnzāoshòudiǎncuòzhénǎozhèxiēdōuméiyàofàngzàixīnshàngguòzhīhòulěngxiàoshēngfàngzàibiānjiùwánshìérleruòzǒngshìgěnggěng怀huáimecóngrénshēngkāishǐjiùcuòlejīntiānmencháoxīnxiāngchéngwèizhī使shǐjīngqiānwànjiénánmendeyǒuqíngyàoránzhǎngcúnzhèhòubànshēngdeyuánfēnkǒngyàodàoláishìnánzhènuòyánshìhěnchénzhòngdeníndìngyàoláoláozàixīn

 zhùshì

 jīnpáimíng

 liángfénzhēnguān(1637~1714nián),huáfēnghàoliángfénjiāngrénlánxìngdepéngyǒuqīngkāngnián(1666niánshùntiānrénzheyǒushūyándànzhǐ》。qīngkāngshínián(1676niánlánxìngxiāngshícóngjiāozhízhìlánxìngbìng

 kuángshēngěrběnshìkuángfàngderénzuòzhěchēng

 ǒuránjiānchénjīngguóménzàijīngchénghùnguānchǎngyòuchūshēngāoguìménzhèzhǐshìmìngyùndeǒuránānpáichénjīngguóbiǎoběijīngzhīnàichénhēichéngòuchùzuòdòngyòngzhǐhùntōng”,hēijīngguójīngchéngméndōngjìnwángxièduōjīnlíngxiànghòushìsuìgāixiàngmíngzhǐchēngshìjiā

 yǒujiǔwéijiāozhàozhōuyònghào》“mǎixiùzuòpíngyuánjūnyǒujiǔwéijiāozhàozhōushìshuōwàngyǒuzhànguóshízhàoguópíngyuánjūnyàngzhāoxiánshìderénláishàndàitiānxiàxiáncáishìjiāojiāojiǔzhàozhōupíngyuánjūn

 shuíhuìchéngshēngshuíhuìjiědezhèpiànxīnhuìjiěchéngshēngzuòzhěchēngzuòzhěyuánmíngchénghòutàizihuìgǎixìng

 xìndàosuìchéngzhīwànwànméiyǒuxiǎngdàojīntiānjìngrándàolezhī

 qīngyǎngāowèilǎochènmenqīngzhuàngshèngniánzòngjiǔgāoqīngyǎnzhòngzhīyǎnguāngzhǐqīngchūnniánshǎo

 xiàngzūnqiánshìjǐnyīngxiónglèiqiěmiànduìjiǔbēiyīngxióngcáiyǒudeyǎnlèiwèièrrénjūnzhìérgǎnshāngzūntóngzūn”。

 qiěyóuéméiyáozhuójīntóngqiěyóubacáigànchūzhòngpǐnxíngduānzhèngderénróngshòudàoyáoyánzhōngshāngzhèshìjīnchángyǒudeshìéméizuòéméi”,cáinéngyáozhuózàoyáohuǐbàngzhùshí

 shēnshìyōuyōuwènrénshēngsuìyuèyōuyōuzāoshòucuòzhénǎozhuījiūyōuyōuyáoyuǎnérdìngmào

 xúncóngtóufānhuǐruòduìcuòzhégěnggěng怀huáifǎnxúnmecóngrénshēngkāishǐjiùcuòle

 xīnqiānjiézàixīnxiāngchéngwèizhī使shǐjīngqiānwànjiénánmenèrréndeyǒuqíngjiāngránzhǎngcúnxīnxīnxiāngqíngtóu

 hòushēnyuánkǒngjiéshēngláishìshēngmendeqíngyuánháijiāngbǎochíhòushēnyuánláishēngqíngyuán

 ránnuòzhòngjūnpéngyǒujiānxìnyòngwèizhòngnínyàoqièránnuòzhòngzhǐshǒuxìnshíyán

 “kuángshēngěr”,shífēn使shǐréndǒuránjīngyīnwèilánxìngdeqīnmíngzhūshìdāngshíquánqīngcháodezǎilánxìngfēnghuázhèngmàowénshuāngquánzàimiànqiánzhèngshèzhetiáorónghuáguìdetǎnránérjìngtóuchēngkuángshēng”,érqiěháidàizhewèixièdezhèxiàjiùzhuāzhùlezhědexīn使shǐrénzhùpǐnwèi

 gēnzhesānshìduìshēnshìdekàn,“ǒuránjiānchénjīngguómén。”chénchénshìdegòulánxìnghuàyòngxiètiǎoshuínéngjiǔjīngluòchénrǎndeshīshuōshēngzhǎngzàijīngshīdeguìrénjiāméngshòuchénshìdezhuó。“ǒuránjiānsānbiǎomíngbìnghǎnjīnfěnshìjiāfánhuáxuānxiāodeshēnghuózàidekāitóujiùtǎnbáoguìjiātíngdexīnjìnggàogěizhēnguānshìwàngchūshēnhándepéngyǒumenjiěyàokànchéngshìbāndeguìjiègōngzi

 “yǒujiǔwéijiāozhàozhōu”。yuánshìtángdàishīréndeshī:“mǎixiùzuòpíngyuánjūnyǒujiǔwéijiāozhàozhōu。”píngyuánjūnzhànguóshídàizhàoguódegōngzizhàoshèngrénpíngshēnghuānjiébīnxiězhèliǎngshīduìxiēnénggòushǎngshíxiánshìderénbiǎoshì怀huáiniànjiǔbēijiāoxiàngzhàozhōujuémángmángnèiwéipíngyuánjūnzhíjǐngyǎnglánxìngjìngyòngshītóngyàngshìbiǎoshìduìàiréncáizhědejìngpèidāngrándexīnqíngjǐnxiāngtóng怀huáicáipānménlánxìngshēngzhǎngmíngménqīngyúnyǒudànshìcóngzhēnguānzhàoqiānděngréndezāoshēnshēngǎndàoshèhuìdepínggǎndàoréncáizǒngshìtáotuōzāoshòupáideèyùnyīnéryōuzhòngzhòngmǎn怀huáibēifènzhīdàodexīnjìnghěnnándàoshìréndejiěhǎn:“shuíhuìchéngshēng”,tòuchūluòdebēiāizǒngzhīdeshīwàngfǎnghuángláosāozhīqíngtǒngtǒngbāohánzàifǎndekǒuwěnzhīzhōng

 qiánzuòzhěxiěxīnqíngdezhèzhènghǎowèizhīpéngyǒudexìngfènzuòshìjiùzàigǎndàoshānqióngshuǐjǐndeshíhòudàoliángfénle。“xìndàosuìchéngzhī”。zhòuránkànláizàixìndàozhīhòuyòujiāshàngsuìxiǎnyǒudiǎnlèizhuìdànzhòngqiángdiàowàizhīgǎnshìwèilebiǎoyǒudekuángzhèshìchízhòujǐnténgnuóbiànhuàzhīmiào

 jiēxiàshìxiězhīxiāngféngdeqíngjǐng。“qīngyǎngāowèilǎoxiàngzūnqiánshìjǐnyīngxiónglèi。”qīngyǎnshìgāoxìngdeyǎnshuōjìndàiruǎnnéngwèiqīngbáiyǎnjiànxiāngtóuderén便biànchūqīngdeyǎnzhūduǎnxíngyǒuyún:“qīngyǎngāowàngziyǎnzhōngzhīrénlǎo。”lánxìngfānyòngshuōmenxiāngshízhèngdāngshèngniándōuháiwèilǎoshìqīngyǎnxiāngxiàngkāngkǎigāoguòzàibēitòngyǐnzhīyòujìnlèipāngtuóyīngxióngshīxīngxīngxiāngyǒudeyuèluòdebēiāiyǒngshàngxīntóuxīnjiàxuāncéngyǒuyún:“qiànrénhuàncuìxiùhóngjīnwènyīngxiónglèi。”lánxìngdexīnqíngxiānglèiguòxīnwènjiàohánlányòngshìjǐnquèshìlínjǐnzhìxuānxièqínggǎnzhèshīrénxiàojiāocuòzàixīndeshīxiǎngèngxiānmínggèngbēnfàng

 jūnjiànyuèshuǐzuòshōushùshìquánpiānwéidejǐngyuèérjiǎojiéliángjìnjìndeshìshìyìngchènzhemenbēiliángdeqíng怀huáiyòushìshìmenchúnjiéyǒudejiànzhèng

 bānrénxiěbāokuòlánxìngzàinèizǒnghuānjiàoduōxiěyǎnqiánhuònèizhōngkàndàodejǐngyīnqíngxiějǐngqíngjǐngxiāngshēnghuìshōudàoxíngxiàngshēngdòngjìngjièjuànyǒngdeshùxiàoguǒxiàngjīnzhèyàngzhìjiàozhǎngdediàowánquánjǐngliúlánxìngzhèshǒuzheyǎnchuánqíngshīrénzhíshūxiōngdànzhùshùnshǒuniānláièrjǐngyuēlüèdiǎnrǎnshěnqiānzàikānshuōzhōngrènwèi:“zhǎngdiàoyàocāozòngnéngháoshuǎngzhōngzheèrjīngwēimiánchánzhōngzheèryóujiàncuòzōng。”zhèshìyǒujiàndejīngyànzhītánlánxìngzàixiēpāizhōngshāozuòdiēdànglüèxiěyuèzhèngshìzàiháoshuǎngzhōngjiāgōngzhīzhèshìshìxiánquè使shǐréngǎndàoshīréndòngdegǎnqíngyòuyùnhánzheshēnchéndewèi

 láncóngtóngqíngzhēnguānzhàoqiāndekǎnzāozhe。“gòngjūnchénzuì。”zhèdehěnzhíwánwèibiǎomíngshīrényàoyǒushí使shǐshénjīngcóngxiěshàngkàndemíngbáifàngzòngjiǔxiāngshìdànjìngxiāngtóng。“zòngjiǔwèizuì,“chénzuìquèshìzuìshěngrénshìwèishénmelànzuìxiàmiàngēnzhezuò。“qiěyóuéméiyáozhuójīntóng。”yuánshuōguò:“zhòngzhīéméiyáozhuówèishànyín。”zàilánxìngkànláiwǎngjīnláiyǒucáishízhīshìbèipáichìyòngzhěduōniúmáozhēnguānděngshòudàogōngdedàimiǎndexiànshígǎibiàn便biànquànwèihǎoyǒujiālǎnguǎnzuìleshìzhèzhǒngzuìjiěqiānchóudezuòránshìtáoxiànshídebiǎoxiàndànshīrénlěngqiàodeqíngnǎishìfènxiāodehùn

 “shēnshìyōuyōuwènlěngxiàozhìzhīér”。cóngzhēnguānděngjīncáiréndezāozhōngshīrénxiǎngdàozàizhuódeshèhuìzhōngguòdeshēngháojiāngláidemìngyùnzhíshàiyīnérchūlexúncóngtóufānhuǐdegǎntànzàidekāitóushīréntòuchūduìménchūshēndexièzhèzàishēnmíngshìqiángdiàozhēnguānyǒuzhetóngyàngdefánnǎoduìxiànshíyǒuzhetóngyàngderènshízhēnguānchéngshòuzheshèhuìgěidezàizhètōngguòshīrénduìpéngyǒuānwèitiēxiāngdetàimenkàndàoleduìxiànshíshēnghuódemǎn忿fèn

 zàidòngzhīlánxìngfēnghuíyòngchénzhejiāndìngdediàozishūxiěduìyǒuqíngdezhēn。“xīnqiānjiézàihòushēngyuánkǒngjiézàishēng。”jiéshìfànjiédeshěnglüèshìsuànshíjiāndeshùliàngzàiránzhīdeshízhèngzhòngbiǎoshìdànqīngxīnxiāngyǒu便biànjiǔtiānzhǎngjīngqiānniánwànzàitóngshíxiāngjiànhènwǎnzhǐhǎowàngláishìjīnshēngcuòguòdeshíjiānyòngzhepōuzhèfānshìyánzhuóhuǒjiéránnuòzhòngjūn”。zàisāndīngníngqiánglièbiǎozhēnguānshìshìwèiyǒudeyuànwàng

 lánxìngyǒuxiēxiěbēiliángwányànxiàngchūnyúnchuīsànxiāngliánzhāndiéfēiháizhù”。xiàngxuězhàfānxiāngqīngfēngchuīdàodǎnpíngméi”。使shǐrénláijuéxiāngliú齿chǐjiádànshìlánzuìdediǎnshìzhíshūxìnglínggǎnqíngzhíguànrènwèi,“shīnǎixīnshēngxìngqíngzhīshì。”zhèzhǒngzhǔzhāngxiànzàichuàngzuòzhōng便biànxiǎnshìdiāoshìtiānlàimíngwángguówéishuō:“lánróngruòránzhīyǎnguānránzhīshéyánqíng。”zhèjiàozhǔnquègàikuòchūlánxìngdechuàngzuòfēngjiùjīn〕《zèngliángfénéryánmenkàndàoshīrényùnliúshuǐxíngyúnrènzhēnchúnchōngpèidegǎnqíngzàiduānhānchàngshūguòlánxìngdeshīzhíxiě怀huáibàoyòufēizhùshùchuíliànwèitóuluàncóngjīndefēnzhōngmenxiànzuòzhějīngchánghuàyòngmíngyùnyòngdiǎnliúzàizàigàizhōngshuō:“zhōngyòngshìguìshìzhànghuìduōbǎnlèijiēzhàngjiāngbáishíyòngshìmiàoyàojuésuǒzàishīshuōjiànzhīyuē:‘shìshíyòngshúshìyòngxuéyǒuéryuēyòngzhīshànyòngshìzhězhàshìérjiānyánhuózhě。’”lánxìngtiānfèngliúchàngyùnyòngshíjiùshìshànhuódezhèngyīnzhèshǒujīnxiǎnhānchàngyòushēnchénkāngkǎilínyòunàirénxúnwèizhèshǒuméiyǒuhuádezǎoquè使shǐrénláinèifèiténgshényáodànggǎnjuédàozuòzhěchūfèidechéngjiùzhèngshíletiáochuàngzuòdezhēnzhēnqíngshígǎnshìshīdeshēngmìng

 lánróngruòxiědezhèshǒujīnyǒushìzhèshǒushìzènggěihǎoyǒuliángféndedànzhōngdeéméiyáozhuójīntóngshuōdequèshìlìngpéngyǒudeshìzhèpéngyǒumíngjiàohàncháshìdāngshíyǒumíngdejiāngnáncáiziguànjiāngjiāng),liángfénlándejiāoqíngdōuhěnhǎoshùnzhìdīngyǒuniánhànchákǎozhōngréndànxìnghěnzhèchǎngkǎoshìyóuzhǔkǎoguānyǒudeshìqíngshēngnàochénghànchásuīránshìpíngzhēncáishíxuékǎozhōngdeshòuqiānliánbèipànchōngjūnníng

 liángfénquányíngjiùpéngyǒuxiǎngjǐnqièfāngguòleèrshíniánzhījiǔshùnzhìhuànlekāngréngránshìlánróngruòdeqīnlánmíngzhūzàikāngniánjiānguānfēngtài”(xiāngdāngzǎixiāng),liángfénjiùzàilándejiāzuòqīndezàitàizhōngxiǎnghǎoyǒuzàibiānsāizhīshòujǐnhánshìjiùxiěleliǎngshǒujīngěizhèshìzhōngguówénxuéshǐshàngfēichángchūmíngdeliǎngshǒubèirènwèiměilíngdeliángshēngbiéshībìngxiàngxiù怀huáiniànkāngdejiùde

 lánróngruòkànlewèigǎndòngshìxiěleliǎngquèjīngěiliángfénzhōngzhījiùshìkāipiānshǒuzhōngdeéméiyáozhuójīntóngzhǐdejiùshìchǎngànhànchásuǒshòudeyuānwǎngshìleyòuzàilìngshǒujīndejiéwěishuō:“juésāishēngháizisuànyǎnqiánwàijiēxiánshìzhīzhěliángféněr。”biǎoshìliángfényàngsuǒyàochéngdebiāojiùshìyàohànchájiùhuíláihòuláiděngdàoleshìdāngdehuìqiúqīnyuánshǒulánmíngzhūchūlediǎnpéngyǒumenjiāzàicòulediǎnqiánzhōnghàncháshúhuíláishírénchēngliángfénliǎngguījīnwèishúmìng”。yòuyǒumíngjiàozhōngdexiěshīshìdào:“jīnlántǎng使shǐliángyǒuguānsāizhōngdānglǎojiànér。”zànměileliángfénlánróngruòhànchádeyǒuqíng

 lánxìng(1655-1685),mǎnzhōurénróngruòhàoléngjiāshānrénqīngdàizuìzhemíngrénzhīshīlánzàiqīngdàizhìzhěngzhōngguótánshàngdōuxiǎngyǒuhěngāodeshēngzàizhōngguówénxuéshǐshàngzhànyǒuguāngcǎiduódeshēnghuómǎnhànróngshíguìjiātíngxìngshuāiyǒuguānliánwángcháoguóshìdediǎnxíngxìngsuīshìcóngwángquèxiàngwǎngjīngpíngdànshūdeshēnghuóhuánjìngbèijǐngjiāzhīréndechāocáihuá使shǐshīchuàngzuòchéngxiànchūdexìngxiānmíngdeshùfēngliúchuánzhìjīndelánhuālìng·juéjué》——“rénshēngruòzhǐchūjiànshìqiūfēngbēihuàshànděngxiánbiànquèrénxīnquèdàorénxīnbiàn。”jìngshìzhòngduōdàibiǎozuòzhī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37746.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 80人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org