首页 趣味语文古诗词正文

下途归石门旧居(xia tu gui shi men jiu ju)

 shāngāoyuèshuǐqīngshǒuyánshāngbiéqíng

 jiāngjūnguàyánhúnsànyānjiāoshù

 xīnchàngshuínénglùnyǒukuìdāochéngguóshìēn

 yúngòngqīngsānyuèjiǔsuìshítóngjiànhóumén

 xiànjūnshūchángmǎnànhándānzhàobáixiálàn

 chángxuédàoqióngmíngquánmèngzhōngwǎngwǎngyóuxiānshān

 dāngtuōxièshízhōngbiéyǒuyuètiān

 yǎngrénjiāndiāoxiǔzhōngfēngyúnzàixuānyǒu

 biéchóukuīchuāngguīláixiàohóngshǒu

 yǐnyǐnshāntáogōngliànjiān

 níngshéndēngpāntiánrándànjuéxīnxián

 shùrénzhījiǎzizuóyóudàibīngshuāngyán

 suīsuìgǎijīnleránshīsuǒzài

 biéjūndàojǐnhuānxuánzhīyáoxiāngdài

 shíménliúshuǐbiàntáohuācéngdàoqínrénjiā

 zhīchùshǐjiùzhōngréngjiànfánsāng

 xiāorányuǎnshìshìjiānzhuāngluánjiàyòuyuǎn

 zhǎngcóngguìyóuláoshēngwànjīnchǎn

 jūnzhǎngxiāngyúnyóusàncóng

 zhīchàngbiéxīnxiàngchūnfēngyángliǔ

 wén

 shāngāoyuèshuǐqīngshǒuyánshìnánzhìbiéshídeshāngqíng

 jiùyàogàobiénínyángyánérhúnzhèngyíngràozhechūnjiāodeshùcóng

 shíxīnzhōngdejiéyǒushuízhīxiǎonezhēnshìyǒukuìdāngchūchéngshòunínduìguóshìxiāngdàideēnqíng

 wèishǎngchūnmenzàichūnchéngsānyuèchàngyǐnměidāngyíngjiējiéhòumenjiēshòuwánggōngguìdeyànqǐng

 chángchángxiànnínànshàngbǎimǎndàoshūshàngmiàndezhūjiùxiàngyúnxiázàikōngzhōngxiāngyìng

 céngwèixuédàoérzuānyándàojīngxuéxiānwǎngwǎngmèngzhōngdōuzàixiānshānshàngyóuxíng

 zǒngpànzheyǒutiānhuìdàojiětuōérjìnzhōngbiéyǒuyuèdexiānjìng

 rénshēngběnláiduǎnzànhuāyàngdiāolíngyòutóngzhèchuāngqiánzhōngshānshàngdebáiyúnpiāosàndìng

 qiánshāngbiéshìnínsōngshānchuāng访fǎngxiānxuédàoguīláishíxìngfènduìnínzhèhóngcuīxiānzishǒuxiāngyíng

 yǐnshānyǐncéngliúxiàtáogōngdāngniánliàndānxiūxíngdezōngyǐng

 dāngchūchéngxīnchéngpāndēngzàidùnshíjuéxīnkuàngshéntáitiánránqīngjìng

 xiērénzhǎng寿shòushuōqīngdeniánlíngbīngxuěháidàizhechùzidemiànróng

 cóngkāiniánniándeshēnglebiànhuàdànjīntiānháishìnénggòujiāngshíbiànqīng

 yàobēishāngjīntiāndexiāngbiénéngjǐnhuānliàoyǒushījiǔwèidōngdepéngyǒuduìyuǎnjiēgāoyíng

 shíménjiùxiàngtáohuāyuánmiáoxiědeyàngdàochùshìshuǐràozhetáohuāyào访fǎngwènderénjiāshìzhīyǒuhànyǒutánggèngzhīshìjiāndeqíngjǐng

 zhīcóngnòngláideròuzhūyángzhāodàirénjiāzhōuwéishìpiànpiànsāngcóngshēng

 menyóuzàishēnghuózàishìwàiyǒushíyòuwānjiàzhīdàomendeyóuzōng

 yǒuzhèmehǎodefāngzhěngtiānxiēquánguìmenjiāodàonefèixīn使shǐnéngwànguànjiāchǎnshìláoyòng

 gàobiénínzhǎngxiāngwǎngdehuānjiùxiàngyúnsàntíng

 yàoxiǎngzhīdàozàibiéshíxīnqíngyǒuduōbēishāngnínkànkànbàngwǎndeyángliǔzàichūnfēngzhōngdòngdeqíngjǐng

 zhùshì

 ⑴àntàipíngzhì》:héngwàngshānzàidāngxiàndōngliùshíchūnqiūchǔzizhòngzhìhéngshānshānshíwèijīnlíngcháoduìzhīshān。《zhēngàochēngshíxíngguīdòngxuépántáoyǐnchángchíliàndānyǒutáogōngshūtángshíménhuījǐngdānzhūshūtángjīnwèichéngxīnshíménshānshuǐyóupándào沿yándèngérqiàoèrjiāshícāntiānzuǒyōngyòubàoluóliègǒnggāozhěkàngcéngxiāoxiàzhěyǎnàozhōngyǒuquánqiànkōngyuānyuānérláichūnxiàlínlǎobēnchíqiūdōngchéngliúyíngràoliànguānshīzhōngsuǒchēngyǐnshān、“táogōngliàn”、“shíménliúshuǐzhūzhīshíménjiùgàizàichù

 ⑵yánshī:“xuécóngyānjiāodùnshìhuán。”

 ⑶hóuhóuguìfànzhǐguānxiǎnguì

 ⑷《shénxiānchuán》:wánglièdōngbàoshānzhōngjiànshíshìzhōngyǒushūliǎngjuǎnànrénjuànxiěshūwèishūyuēshū”。hándānzhěshūzhōngzhīzhūxiězhībáizhějuàndānbáixiāngyìnglànránxiá

 ⑸jiāngyānshī:“shípáimíngquán。”mǐnchìzhùmíngquányánshuāngqiǎnshuōmíngyōuquánmíngquándàozhōngyōumíngzhī

 ⑹《hànshū·jiāozhì》:tiānziyuē:“chénghuángshìzituōěr。”yánshīzhù:“xiǎotuōzhěyán便biànsuǒ。”《lièxiānchuán》:wángziqiáochéngbáizhùshāntóushǒuxièshírénshùér

 ⑺《língtáizhìzhōng》:“shīcúnrénxuédānzhīdàosānbǎiniánshíliànchéngwéibiànhuàzhīshùhòuzhāngshēnwèiyúntáizhìguānchángxuánshēngbiànhuàwèitiānzhōngyǒuyuèshìjiān宿nèihàotiānrénwèiyuēgōng。”

 ⑻《míngshāndòngtiān》:zhōngshānzhōuhuíbǎimíngzhūtàishēngzhītiānzàirùnzhōushàngyuánxiànyúnyún

 ⑼chuāngzàisōngshānhóngsānhuángshírénxiānzhě。《广guǎngzhì》:qīngchéngshāndòngzhōuhuíèrqiānhóngxiānshēnglánghuánzhīhuáéryǐndàiwèiqīngchéngzhēnrén

 ⑽《yīnhuà》:xuānzhōudāngyǐnshānyántáozhēnbáiliàndānsuǒyóuzàihòuwèishě

 ⑾《zuǒchuán》:jìndàorénshírénzhīchéngzhějiàngxiànrénhuòniánzhǎngziérwǎngshíyǒunián使shǐzhīniányuē:“chénxiǎorénzhīniánchénshēngzhīsuìzhèngyuèjiǎzishuòbǎiyǒushíjiǎzijīnsānzhī。”

 ⑿táohuāzhùshuǐshǐsāngzhīqínrénzhītáoyuán

 ⒀《zhuāngzi》:“xiāoránérwǎngxiāoránérlái。”míngyīn》:“xiāoyīnxiāoyīnshūyīnyōuxiàngyúnxiāoránránxīnérěrzhīguōcuīyúnwǎngláinánzhīmào。”

 ⒁jiāngyānbié》:“jiàshànghàncānluánténgtiān。”

 ⒂guìfànzhǐguānxiǎnguìxìnshī:“wànjīnchǎndōngqiúcānghǎijūn。”

 ⒃tōngyòng

 shīkāipiānyún:“shāngāoyuèshānqīngshǒuyánshāngbiéqíngjiāngjūnguàyánhúnsànyānjiāocūn。”jiéwěiyún:“jūnzhǎngxiāngyúnyóusàncóngzhīchàngbiéxīnxiàngchūnfēngyángliǔ。”wèigǎnrénzhìshēnránbiérénzhīquèjiànguōruòxiānshēngcéngbāoyángbáixìngzhōngtiānzhēntuōdemiànpíngkànzhònggōngmíngdemiànérzuìhòuluòjiǎozàiduìbáilínzhōngniánxiědexiàguīshíménjiùshīdequánshìshàngduìzhèshǒuxiàngláishòuzhòngshìdeshīpíngjiàgāoshìzhīwèibáidejuéxǐngzhīzuòshēngdezǒngjiéshuōbiǎomíngbáicóngnóngmínjiǎoshídeshēnghuózhōngkànchūlerénshēngdezhèng”,cóngérxiàngěrzhàgōuxīndòujiǎodezhěngshìkuàishèhu씓juébiéle

 quánshīfēnwèisānduànxiàmiànjiùzhúduànjìnxíngfēn

 shīdekāitóushìxiěbáiyuándānqiūzàimáoshāngàobiédeqíngxíng。“shāngāoyuèshuǐqīng。”zhèshìdiǎnchūgàobiédehuánjìngzàishānyuèshuǐzhīyīngzhǐdeshìmáoshānzàijīnjiāngróngxiàn),érshìhéngwàngshānzàijīnānhuīdāngxiàndōngliùshí)。yīnmáoshānzàidōnghànláijiùshìdàojiàodeshèngzhōngxīnérqiězàishānyuèshuǐzhījiānnáncháodàoshìtáohóngjǐngsuǒyǐnzhīnánshǐběnchuánzhōngshuōshìzàiróngzhīshān”,máoshān。《hóngzhìróngxiànzhìzhōngzàitáohóngjǐngdeyǐnzhīsuǒliàndānzhīchùdōuzàimáoshānyuándānqiūzàitiānbǎodàojiāngdōng访fǎngdàodāngzàimáoshānérshìhéngwàngshānshuōzàishānyuèshuǐzhījiāndemáoshānbáijǐnjǐnzhelǎoyǒuyuándānqiūdeshǒuzàiyángàobiéshàngjiùyàochéngchuánledànshìdexīnháiyíngràozàilǎoyǒudeshēnbiānrěnànbiāndànjiànyānràojiāoshùqíngjǐngpàiànránshāngbiédefēn

 zhèduìjiāoqíngshēnhòudelǎopéngyǒuzàiyánbiézhīshíniánjiāowǎngdeqíngjǐngdōuyóurányǒngxiàngxīntóuxiàshíshìmenduìwǎngshìdehuí

 shǒuxiānshìbáiyuándānqiūzàizhǎngānjiāoyóudehuíyuánbǎoyuánniángōngyuán742),yuándānqiūzhǎngānwèi西jīngzhāochéngguānwēicéngtōngguòzhēngōngzhǔtángxuánzōngdemèijiāngbáituījiàngěitángxuánzōngxuánzōngkāishǐxiàngduìguóshìyàngduìdàibáibáichūdàohuánggōngbèizhàojiànshíxuánzōnghuángjiàngniǎnyíngjiànyuán。……suìzhíhànlínzhuānzhǎngmìng。”(fànchuánzhèngtángzuǒshíhànlínxuéshìgōngxīnbēi》)báiduìyuándānqiūzhètuījiànzhīēnzhōngshēngdōuhuìwàngdesuǒzàizhèshǒuzènggěiyuándānqiūdeshīzhōngshǒuxiānjiùdàozhèjiànshìdāngshíèrréntóngzàizhǎngānchūntiānmentóngzàizhǎngānjiǔshìzhōngyǐnjiǔniánjiéshímenyòufēngwánggōngxiǎnguìjiāyànjiēzheyòuhuímentóngqiúxiānxuédàodeshìbáifēichángxiànyuándānqiūdàoshūmǎnjiàshūmǎnànzàijiébáijuànshàngxiěmǎnlezhūdededàojīngzàibáikànláijìngxiáguāngyàngdecànlàn。“chángxuédàoqióngmíngquánmèngzhōngwǎngwǎngyóuxiānshāndāngtuōxièshízhōngbiéyǒuyuètiān。”zhèduànwénshìbáidāngshízhōngdàojiàoshénxiāndezhōngshíxiězhào。“qióngmíngquánjiùshìtànsuǒchéngxiāndàodeàomiàojuéqiào。“tuōshìshuōpāochéndeqiānguàjiùxiàngtuōxiéziyàngzhíliúliàn。“zhōngshìyǐnyòngledàojiàoshénxiānshìyǒujiàoshīcúnderénxuédàoxièjiànjiàozhāngshēndelǎorénlǎorénchángxuánshēngnéngbiànhuàwèitiānzhōngyǒuyuèshìjiān宿nèirénhàowèitiān”,biérénchēngwèigōng”(jiànlíngtáizhōng》,《hòuhànshū·fèizhǎngfángchuánzàishìwényǒusuǒtóng)。zhèzhōngzhǐdeshìtóngrénshìjiāndeshénxiānshìjièsuǒshuōshìbiéyǒuyuètiān”。báiwèishénmezhèyàngzhōngshénxiāndàojiàofāngmiànránshìyīnwèizàirénjiānxíngnán”,“dàoqīngtiānchū!”zàizhèngzhìshàngzāodàocǎnzhòngdeshībàicáidùndàoliúlìngfāngmiànshìdàojiàodeshénxiānshìjièquèshíyǒuyǐnréndefāngduìzàixiànshízhōngzāoshòucuòzhéshòudàoderénmendàojiàodeshénxiānshìjièshìmenzhǎnxiànjīngshényóudexiǎngtiānguózàizhèmenshòushāngdexīnlíngdàowèibèideshēnxīnzànshídàoxiūhuī

 cóngyǎngrénjiānxiàxiědeshìbáiyuándānqiūcóngsōngshānfēnbiéláidàojīnmáoshānxiāngféngdejīng。“diāoxiǔshìgǎntànrénshēngshíguāngshīèrrénxiāngbiézhījiǔ;“zhōngfēngyúnshìshūqíngtóngshíqīngshāndexiǔgǎnkǎirénshēngdexiǔ。“zhōngfēngshìzhǐjīnlíngdezhōngshānmáoshānjīnlíngyuǎnqíngbiāoshānzàimáoshānjiàn。“yúnshìzhǐmáoshāndeyúnfēngèrfēngzàiyuándānqiūmáoshāndeyǐnchùdechuāngkǒushàngjiàn。“chuāngshìsōngshānfēngdǐngshàngdechùmíngshèngfēngjǐngchùdàizhǐsōngshān。“hóngshìdàojiàozhōngdexiānrénzhǐyuándānqiūkāiyuánzhōngbáicéngcóngyuándānqiūzàisōngshānqiúxiānxuédàomencéngtóngyóuguòsōngshānshàngdechuāngděngfēngjǐngmíngshènghòuláièrrénjiùfēnbiélejīnmenyòuzàidàojiàomíngshānmáoshānshànghuìmiànzěnnénglìngrénshǒugāoxìngneshàngshìběnshīdeduànxiěbáiyuándānqiūzàimáoshāngàobiédeqíngjǐngbìnghuíleshíniándeyǒuhǎojiāowǎngèrrénzàizhǎngāndejiāoyóutóngqiúxiānxuédàodejīngcóngsōngshānfēnshǒujīnzàimáoshānzhòngféngděngzhǒngzhǒngqíngjǐng

 cóngyǐnzhìyáoxiāngdàishíshìběnshīdeèrduànmiáoxiěhuíbáilǎopéngyǒujiànmiànzhòngyóumáoshāndeqíngjǐnggǎnkǎi

 “yǐnyǐnshāntáogōngliànjiān。”táogōngshìzhǐdàojiàomáoshānzōngdekāishānréntáohóngjǐngcéngzàimáoshānzhǎngyǐnliàndānyǐnyǐnshānrándōushìzàimáoshānzhōngdetáogōngdāngyǒuànyuándānqiūdeshuōzàimáoshānxiūdàoliàndān。“língshéndēngpāntiánrándànjuéxīnxián。”èrshìshuōbáiniánqīngshícéngpāndēngguòmáoshānshíshìqīngjiànzǒupíngjuéfēichángqīngsōngyánwàizhīshìshuōdeyāojiǎojīnle。“shùrénzhījiǎzizuóláiyóudàibīngshuāngyán。”èrshìzhǐzhòngjiànmiàndemáoshānlǎopéngyǒumenjīndōushìmǎntóushuāngxuěbìnjiēbáile。“jiǎzi”,bǎisuìzhījiǎzishìliùshíniánshuōzhīdàomenyǒujiǎzi”,shìshénérzhīyóushuōmenshìlǎoshénxiān”,zhīdàomenyǒuduōsuìshù。“suīsuìgǎijīnleránshísuǒzài。”èrshuōkāizhèdeniánsuìjiǔsuīránshíguòjǐngqiānduōfāngjǐngdōugǎibiànleyàngdànshìduìqiándejiùyóuchùháishìnéngqīngchǔbiànrènchūláiguōruòjiāngjīnleránshísuǒzàijiěshìchéngbiǎomíngbáishìjuéleyàoqièxìnhuànxiǎngtuōle。”(《bái91zhèxiǎnránshìwàngwénshēngshìshīyuánde。“biéjūnzāojǐnhuānxuánzhīyáoxiāngdài。”zhèzhòngyóusuīránshíjiāncāngxuángàobiéjūnyàoyīnméiyǒujǐnhuānérgǎndàoqiànzàiwèiláizhīqiánjiùzǎozuòhǎoleyíngjiēdezhǔnbèidehǎozhīqíngshìzǎojiùliàodàode

 cóngshíménliúshuǐxiàdeshíèrshìběnshīdesānduànxiěbáibiéyuándānqiūjiāngyàohuídàoshíménjiùdeqíngkuànggǎnxiǎngjǐnkòuleshīde,《xiàguīshíménjiù》。shíménjìngzàichùzhèshìyǒuzhēngdewènqīngrénwángshuōshīzhōngdeshíménzàihéngwàngshānmentóngdeshuōchōngguójiàoshíménshíménshāndefāngshénduōyǒushíchùzàibáideshīzhōngjiùyǒuqiūjiāzhōnghuìjiāngpéngyǒudejiāshuōchéngshìdejiùjùnshíménbáobáidōngdejiāhěnjìnyǒunéngyǒujiùzàidànshīzhōngsuǒxiědeshíménshīzhōngxiědào:“shíménliúshuǐbiàntáohuācéngdàoqínrénjiāzhīchùshǐjiùzhōngréngjiànfánsāng。”shīzhōngdeshíménxiǎnránshìtáoyuānmíngxiàdetáohuāyuándefānbǎnzhīèrxiǎnránshìtáohuāyuánzhōngdeyǒuliángtiánměichísāngzhúzhīshǔqiānjiāotōngquǎnxiāngwéndegǎixiěbáisuǒshuōdeqínrénjiādāngshìzhǐtáohuāyuánlèideshìzhīsuǒjuéfēishìjùnjìndeshíménshānéryīngshìbáisuǒzhíyànxiàndenáncháoshānshuǐshīrénsuǒzuìyóulǎndeyǒngjiāshímén。“kāngshàngguānyǒngjiāyóushíménjiāngtíngyǒu屿qiānzàiyóucún。”(《zhōugāngqīngjìngtányànbié》)“jìnyúnchuānnánshíménzuìguānguàběidòuqióngshuǐduānpēnxuěkōngyíngshēngzhòuhán。”(《sòngwángshānrénwèiwànzhìwáng》)zhèyǒngjiāshíméndesuǒzàijiùshìdàoshūzhōngsuǒwèideyuándòngtiān”、“nǎisānshíliùdòngtiānsānshí”(《zhèjiāngtōngzhì·chùzhōu·qīngtiánxiàn》)dedàojiàoshèngyòushìxièlíngyùnxiàdemíngshèngzhīdāngránshìbáisuǒxiàngwǎngdeshìwàitáoyuánlesuǒshīzhōngshuō;“xiāorányuǎnshìshìjiānzhuāngluánjiàyòuyuǎn。”jiùshìshuōyàotáodùnshìshìyuǎnrénjiānchéngluánjiàyuǎnyuǎnfēixiàngshénxiānshìjièsuǒshuōshīzhōngdeshíménnéngshìdōngjiājìndejùnshíménérzhǐnéngshìtáoyuánxiānjìngménnéngshìdōngjiājìndejùnshíménérzhǐnéngshìtáoyuánxiānjìngshénxiāndòngtiāndeyǒngjiāshímén

 zhèyàngshīzhōngdexiàèrhǎojiěshìlejiùshìkāimáoshānsuǒyàodexiàzhànjiùshìyǒngjiāshíménjiù”,yīnbáiduōzàizhèdōngmànyóuyǒngjiāshíményǒudejiùshìnéngde。“èrxiǎnshìbáimiǎoshìquánguìqīngshìguìdexiǎngbiǎoxiànlebáishòudàojiāyǐngxiǎngsuǒxíngchéngdekuàngchāotuōshòuwàisuǒdeyóurénshuōzhèshìdàojiàoyǐngxiǎngsuǒgěibáidemiàn

 “jūnzhǎngxiāngyúnyóusàncóng。”,“yúnyóuguōruòjiěshìshuōzhèjǐnshìduìyúndejuébiéérshìduìshénxiānxìndejuébié。……gèngshìshuōduìěrzhàgōuxīndòujiǎodezhěngshìkuàishèhuìdejuébié。”(《bái98zhèyàngjiěshìsuīgāobáidexiǎngjìngjièdànwéishīréndeyuánbáideguòshìlǎopéngyǒuyuándānqiūbiéércóngmenjiùxiàngyúnfēisànyàngtiānfāngzhǐyǒuliǎngzhǎngxiānglejǐnérbìngméiyǒudàojiàoshénxiānshìkuàishèhuìjuébiédewēiyányīnwèizàiwèijìnhòudezhōngguófēngjiànshèhuìdàoshìsānjiàodexiǎngjiùxiàngshìxiǎngxuèzhōngshǎodechéngfēnliúdòngzàiměizhōngguówénréndexuèmàizhǐguòzhǒngxiǎngchéngfēndezàirénshēnshàngtónglehuòzhěshìrénzàitóngdeshízhǒngxiǎngzàixīnzhōngdewèishēnglezhǎngluòhuòzhǎngluòdebiànhuàdànjuéwánquánxiàngmǒuxiǎngjuébiézhīshuōshìgēnběnnéngdezhèngbáishīzuìhòuèrsuǒshuō。“zhīchàngbiéxīnxiàngchūnfēngyángliǔ。”zhèběnláishìshuōxiāngbiézhīqíngmiánmiánjuétóngchūntiāndeliǔyàngjiānrènzhéduànmenjièjiěshìshuōduìdàojiàodegǎnqíngjiùmiánruǎndeliǔyàngdezhǎngjiānrènshìhěnróngzhéduàndejǐnguǎnzàidewǎnniánduìdàojiàodeshénxiānxìnquèshíyǒusuǒjuédànduìdàojiàoréngháishìwǎngérqíngshēn

 báitiānbǎojiǔzài(750)céngyǐnzàishíménchēngshíménjiùshīwèitiānbǎoshísānzài(754)zàijīnlíngshízuòwángzhù:“xiàshìquēbiérén。”guōruòbáicéngrènwèishīwèibáishìshìzhīniányúnjuébiézhīzuòānxiānshēngbáiquánbiānniánzhùshìyòurènwèishìbáibiéyǒurényuándānqiūsuǒzuòdàndōunéngzuòwèiquèlùn

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37710.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 163人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网