首页 趣味语文古诗词正文

玉楼春·戏林推(yu lou chun xi lin tui)

 niánniányuèzhǎngānshìshěshìjiājiāshìqīngqiánhuànjiǔhóngzhúxiāomèi

 tiāojǐnzhōngnánrénxīnxiàshìnánér西běiyǒushénzhōushuǐ西qiáopànlèi

 wén

 niánniánzhegāotóuzàijīngchéngdōngbēn西pǎojìngránshědāngchénglejiājiāfǎnérxiàngchéngle宿defāngyàngměitiāndōuzheqīngtóngqiánmǎijiǔkuángyǐnzhěngdiàoérlángdāngsuǒshìshìtiānhùndàowǎnměitiānwǎnshàngdiǎnhóngzhúzhìtóujīngchángdōushìchèmiánzhídàotiānliàng

 yīnggāizhīdàozidezhēnqíngróngdàodexīnquènánchùcāitòu西běideshénzhōuháiméiyǒushōunánzihànyīnggāiyǒushōudeháoqíngzhuàngzhìqièyàowèilehóngfěnzhīérqīngliúxiàxíngnánérlèi

 zhùshì

 lóuchūnpáimíngwèidàihòushǔxiòngyǒuyuèzhàolóuchūnlòu”、“liǔyìnglóuchūnwǎnōuyángjiǒngyǒuzhàolóuhuāshìjǐn”、“chūnzǎolóuyānyīndiàomínghuòjiālìng)。chēnglánhuā 》、《 chūnxiǎo 》、《西》、《chūnróng》、《guīcháohuānlìng》、《chéngxiānshǒu》、《guīfēng便biàn》、《dōnglínmiào》、《mèngxiāngqīn》、《děngshuāngdiàoshíliùqiánhòuquèshìxiāngtóngsānyùnyùndào

 líntuīxìnglíndetuīguānréndetóngxiāng

 zhǎngānjièzhǐnánsòngdōuchénglínān

 shuōdeziduōjiādezi

 qīngqiántóngqiánchéngtóngfēnqīngqiánhuángqiánliǎngzhǒngguòwèndeshìqíng

 hóngzhúwǎnshàngdiǎnzhúshízhǒngyòujiàochūxuēwèizigòngziliǎngmiànmiànhēihuàniúmiànbáihuàzhìzidōuhēijiàotóucǎizhìzishígāoshēnghǎnwàngdàoquánhēisuǒjiàobáishǎoniánxíng》:“tīngbǎiwànzhōngbàochóuqiānzhǐchǐ。”

 jǐnzhōngzhījǐnzhōngdewénhuàyòngqiánqíndòutāohuìzhījǐnwèihuíwénshīdediǎnjìndòutāohuìruòlánshànshǔwéntāoshìqiánqínjiānwèiqínzhōushǐbèiliúshāshìzàijiāzhījǐnwèihuíwénxuánshīyòngzèngtāoshīzhǎngbǎishíwǎnzhuǎnxúnhuánshénwǎn

 rénměirénzhèzhǐzhèshuōdexīnshìshìzhuōde

 shuǐ西qiáoliúchénwēng·qiáozàimǐnshuǐzhī西”(zàijiànjiànōuxiàn“,wèidāngshímíngqiáozhīyòudānxiànzhì·guānjīnzàishuǐ西qiáozàishuǐ西mén。“chùfànzhǐsuǒzhīchù

 shìliúzhuāngwèiguīquànlínxìngyǒurénérxiědepiānjiāzuòyǐnjiǔxiáyuánshìwénrénjīnjīndàodekuàishìdànshízhíguóyùnshuāituíshíshìjiānwēirénzǎoméiyǒulexīnyīnduìlínxìngyǒuréndezòngjiǔxiáshēnghuóshēngǎnwǎnhànyīnérxiěguīquànxīnpàirén

 deshàngpiànmiáoxiělíndelàngmànháomài。“niánniányuèzhǎngānshìshěshìjiājiāshìyánjiǔqīngjiā。“zhǎngānjièzhǐnánsòngdōuchénglínānjīnhángzhōu)。niánniánchífánhuádedōushìjiētóushìshějièzhǐjiǔlóuguǎnjiāménérjiāménfǎnxiàngzhīsuǒjiànxìngqíngzhīluò。“qīngqiánhuànjiǔhóngzhúxiāomèiyánzòngqíngyóuèrgàicóngxíngzèngyào》“xiāngjiùyǐndòuqiàyǒusānbǎiqīngtóngqiányàndàohuànshā》“wài绿yángchūnchuángqiánhóngzhúděnghuàchū。“shì,“zhǐxiūzòngjiǔlàngyòujiànshēnghuózhīkōng

 zuòzhězàizuòzhōngdàoguòzhèwèilínxìngpéngyǒudexiázòngshēnghuócānmiáoxiěbiǎomiànshàngshìduìlíndeháomàixìngdezànshǎngshíshàngshìduìlíndefàngdàngxíngwèidewǎn

 xiàpiànjiùdiǎnduìlíndeguīzhēn。“tiāojǐnzhōngnánrénxīnxiàshì?”èrduìchéngwénhánpíngliànqīnglóushūyuǎnjiāshìdecuòziqíngzhēnqièzhōngshíkàoshuǐxìngyánghuācháoqínchǔdiǎnzhíxìnlàijiénánér西běiyǒushénzhōushuǐ西qiáopànlèièrróngcáixīnxīnláng·tóngjiànzàiyòngyùnzhī》“zuìliánjūnzhōngxiāodàonánérdàoxīntiěshuǐdiàotóusòngshīshèngshuàijiāng西》“tóngjiànziqīnzàibài西běiyǒushénzhōuděngqíngéryánhuànlínmǒucóngwēihóngcuìzhōngjiětuōchūláizhìwèishōuzhōngyuánjiànfāngōng。“shuǐ西qiáoshìdāngshídefāng,“shuǐ西qiáopànlèiyàotóngxiēmenhùnzàipāozhǒngliáodeshānghènbiézhīlèizhèyàngdeguīzhēnxiéérshénzhuāng,“zhǐzhèngéryǒuzhì”(《gàipínghòucūn)。èryóujiànzhuàngxīn,“使shǐnuòyǒuzhì”(《báizhāihuàpíng)。

 zǒngzhīzhèshǒudeqínggǎndiàoshìfēichánggāodezhōngchōngmǎnzhezhǒnggāoyángdeàiguózhǔqíngduìshēngquǎndelànshēnghuóxièràngrénhòujiépèishǎngshùfēngshàngdeshìjìnwǎnzhōnggāngwàiróuzuòzhěduìzhèwèipéngyǒudehuāngxiáshìfēichángwǎndecóngpiānèryángdeqínggǎnluòchàláikànshénzhìyǒudiǎnyùndànyòngláibiǎozhǒngwǎnyùndeyánquèshífēnwěiwǎnxīnzhōngángkāngkǎixiàwēnhòupíngcuīgāngwèiróuhuǒchúnqīngdezhāngshénjīngqiǎoshàngpiànxiěrénxiàpiànzhìyǒusuǒzhòngyòuxiāngzhāng

 xiǎobiāolíntuī”,huángshēnghuāānxuǎnzuò:“chénglínjiétuīxiāngxiōng。”jiétuījiùshìtuīguānshǒuyuèzhǎngān”,zhǐlíntuīguānxúnxíngshǒudōudejiēshìzhǎngānběnwèihàntángjīngshīzhèyòngláijièzhǐlínānjīnzhèjiānghángzhōu)。zuòzhětóngxiāngjiāzàijiàntiánxiànxiànzàigōngzhíjīngshīniánniánzhǎngshěwèijiāérzàijiāzhīdàofǎnérzhībānshífēnduǎnzàn

 jiēxiàliǎngcóngshěshìjiāyǐnchūlíntuīguāndechángshēnghuóbáitiānshìjiāngqiánjiǔháoyǐngèngbiéshì。“”,jiànhànshū·yuánàngchuán》:“nánfāngbēi湿shīàngnéngyǐnshuōwángér。“shīyuē:“yángèngshì。”wǎnjiāngāoshāohóngzhútōngxiāozuòzhězàilìngshǒumánlíntuīshìshuō:“xiǎohuánjiěshìgāoshāozhúqúnhuāwéiràochūdàoshìlíngérfēngsāomǎnbiānbiānzǒuzhāngtáixiàxiàoshāqiáowēngfēngxuězhōng。”jiànlíntuīguānshìzàiyuànzhōngjìnxíng。“”,zhǐdeshēngyīn。《jìnshū·liúchuán》:“hòuzàidōngchūzhìpànzhìshùbǎiwàn……zhìzhìqiānràochuángjiàowèitóngzuòyuē:‘fēishìěr。’èzhīyīnruájiǔzhīyuē:‘lǎoxiōngshìwèiqīng。’érzijiēhēizizhuǎnyuèwèidìngzhīchéngyān。”lèishìtóuziziquánhēichēngwèi”,zhì便biànhuòquánshèngsuǒmendōuliánshēng”。duìtóngxiāngyǒurénzhèyàngdeshēnghuófāngshìzuòzhěshìshēngǎnāndesuǒxiàpiànjiùzhezhòngzàiquànwèi

 xiàpiàntiāoliǎngyùnyòngduìfāngmiànshìjiāxiāngduìzhàngdeàiqíngzhōngzhēndezilìngfāngmiànshìjīngshīyuànzhōngsānxīnliǎngdeměirén。“jǐnzhōng”,jiànjìnshū·dòutāoshìchuánsuǒzài:“tāojiānshíwèiqínzhōushǐbèiliúshāshìzhīzhījǐnwèihuíwénxuánzèngtāowǎnzhuǎnxúnhuánzhīshénwǎn。”zuòzhěrènwèilíntuīguānzidezhēnzhìqíngyóushìjǐnzhīhuíwénshīyàngmíngquèjiěérbiànhuàduōduāndexīnshìquèshìnánzhuōxiāngxíngzhīxiàyīnggāizhēnziduìdepiànshēnqíng

 zuìhòuliǎngfēngzhuǎndǒuránzhèn,“nánér西běiyǒushénzhōu”,zhèhuàshìquánzhōngxīnxiǎngsuǒzàizuòzhěkǎiránzhǐchūzhàngshēngdāngguójiānánzhīqiūyīngshōuzhōngyuánwèirèn。“xǐngránchénggǎnkǎiwàngshénzhōuliánbàoguókōngbáifēntóu。(yángyánzhèngshuǐdiàotóu》)“làngshuōxiōngtūnyúnmèngzhítūncán西běiwàngshénzhōu。”(dàishuǐdiàotóu》)zhèshìduōshǎoàiguózhìshìzhìdexīnyuànzhēnduìshàngpiànlíntuīguānchénmiǎnshēngdeshēnghuówàngzhíwèixiēshuǐ西qiáopàndepāolèishuǐérshìyàozhènzuòláiyǒusuǒzuòwèiwèihuīzhōngyuánzēngtiānfēnliàng

 liúzhuāng(1187~1269) nánsòngshīrénrénshīlùnjiāqiánhàohòucūnjiàntiánrénsòngwéntánlǐngxiùxīnpàiréndezhòngyàodàibiǎofēngháomàikāngkǎizàijiāngshīrénzhōngnián寿shòuzuìzhǎngguānwèizuìgāochéngjiùzuìwǎnniánzhìchuàngzuòchūleduōxīnlùn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37700.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 47人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org