首页 趣味语文古诗词正文

酬张少府(chou zhang shao fu)

 wǎnniánwéihǎojìngwànshìguānxīn

 zhǎngkōngzhīfǎnjiùlín

 sōngfēngchuījiědàishānyuèzhàodànqín

 jūnwènqióngtōngshēn

 wén

 réndàowǎnniánjiùbiéhǎoānjìngduìrénjiānwànshìdōuguānxīn

 méiyǒugāobàoxiàoguójiāzhǐyàoqiúguīyǐnjiāxiāngdeshānlín

 yíngzhesōnglínqīngfēngjiědàichǎng怀huáizàishānjiānmíngyuèdebànzhàoxiàzuòdànqínyóuzài

 shìshìháiwènshénmeqióngtōngzhītīngtīngshuǐshēnchùshēngyīn

 zhùshì

 chóushīchóu

 zhāngshǎomíngxiángshǎotángrénchēngxiànwèiwèishǎocóngjūnwènqióngtōngkànzhāngshǎoshìshīréntóngdàozhīrén

 wǎnniánniánlǎozhīshíwéixiězuòwéi”,zhǐ

 hǎo(hào):àihǎo

 niànshì

 zhǎngyóuliáng

 kōngzhīránzhīdào

 jiùlínzhǐqínniǎowǎngzhīsuǒzhèjiùcéngjīngyǐndeyuánlín

 chuījiědàichuīzheshīrénkuānjiědàishídexiánsànxīnqíng

 jiědàibiǎoshìshúhuòbiǎoshìxiánshì

 jūnzuòruò”。

 qióngnéngdāngguāntōngnéngdāngguān

 dào

 yǐnshìde

 shēnàndeshēnchù

 zhèshìshǒuzèngyǒushīquánshīxiěqíngduōxiějǐngshīqiánquánshìxiěqíngyǐnhánzheshīrénwěibàonéngshíxiàndemáodùnmènxīnqíngjǐngliánxiěyǐnshēnghuódeqíngqíngjǐnghúnchéngliǎngwàngdòngxiějìngwèigāorénshìzuòlechuánshéndexiězhàoliánshìjǐngqíngwènxíngshìzuòjiézuòxuánjiěguǎnzuòhánéryǒuyùnwèiquánshīzheshùhǎojìngzhīzhìxiěduìxiánshìshēnghuódekuàibìngbiǎoshìduìtiānjiāndedàoyǒusuǒlǐngjīngnéngchāoránwàicóngbiǎomiànshàngkànshìhěnguāndàncóngshīzhōngháishìtòuchūdiǎndiǎnshīluòmènde

 shīkāitóujiùshuōwǎnniánwéihǎojìngwànshìguānxīn”,miáoshùlewǎnniánwéihǎoqīngjìngwànshìjiēguānxīndexīntàikànshìguānshíbiǎochūshīrényuǎnbàoshíxiàndenàiqíngshuōréndàowǎnniánwéihǎoqīngjìngduìshénmeshìqíngdōuguānxīnlezhàkànshēnghuótàixiāozhīzhìdànzhèshìbiǎomiànxiànxiàngtuīqiúláizhèwéihǎojìngdewéiyǒuwénzhāngshìquèshízhǐhǎojìngèrshìdònglecáizhǐhǎojìngsānshìxiǎnshìchūduānxiāodeshēnghuótàixiězhōngniánzǎoniánwéihǎojìng”,quèxiěwǎnniánbiànwéihǎojìng”,nàirénxúnwèipǐnwèinánxiànzhōngbāohánzhexīnlíngdeyǐntòng

 hànliánjǐnchéngshǒulián,“zhǎngdàochūshīrénxiǎngdemièxiǎngshàngdemáodùntòngzàilěngyìngdexiànshímiànqiánshēngǎnnéngwèiránxiǎngshíxiànjiùzhǐhǎolìngxúnchūshìchéng便biànzhǐshèngxiàchūshìtiáoletiàochūshìfēichǎngfàngshānshuǐguīyǐntiányuán,“kōngzhīfǎnjiùlín”。kōngbāohánzheduōsuānchǔgǎnkǎiliǎngtòulezhōngniánxiāowángwéishísuīrènjīngguāndànduìcháozhèngjīngwánquánshīwàngkāishǐguòzhebànguānbànyǐndeshēnghuó,“wǎnniánwéihǎojìngwànshìguānxīn”,zhèngshìshínèixīndezhēnshíxiězhào

 wángwéizǎonián怀huáiyǒuzhèngzhìbàodexióngxīnzàizhāngjiǔlíngrènxiāngshíduìxiànshíchōngmǎnwàngránérméiguòduōjiǔzhāngjiǔlíngxiāngbiǎnguāncháozhèngquánluòdàojiānxiānglínshǒuzhōngzhōngzhēnzhèngzhízhīshìshòudàopáichìzhèngzhìmiànhēiànwángwéidexiǎngsuízhīmièzàiyándexiànshímiànqiányuàntóngliúyòugǎndàonéngwèi。“zhǎng”,jiùshìxiǎngshàngmáodùnmèndefǎnyìngbiǎomiànshàngshuōnéngziyǐnhánzheláosāojǐnguǎnzàilíndāngzhèngshíwángwéibìngwèishòudàohàishíshàngháishēngleguāndànnèixīndemáodùnmènquèyuèláiyuèjiāshēnleduìzhèzhèngzhíéryòuruǎnruòzàijiāshàngzhǎngjiēshòujiàoyǐngxiǎngdefēngjiànzhīshífēnziláishuōchūjiùzhǐshèngxiàtiàochūshìfēiquānzifǎnhuíjiùshídeyuánlínguīyǐnzhèle。“kōngzhīfǎnjiùlínwèixiǎngluòkōngguīyǐnránéryòuzàitiándànhǎojìngdewàibiǎoxiànèixīnshēnchùdeyǐntònggǎnkǎiháishìbiànde

 jǐngliánxiědeshìshīrénguīyǐnjiùlínhòudetōngsòngshìxiǎngluòkōngdebēiāibèisōngfēngchuījiědàishānyuèzhàodànqíndexiánshìsuǒdàibǎituōleshìhuàndezhǒngzhǒngshīrényíngzhesōnglínqīngfēngjiědàichǎng怀huáizàishānjiānmíngyuèdebànzhàoxiàzuòdànqínyóuzàiyōuránránérzàizhètiándànxiánshìdeshēnghuózhōngrángǎnshòudàoshīrénnèixīnshēnchùdeyǐntònggǎnkǎishīrénkěndìngzànshǎngzhǒngsōngfēngchuījiědàishānyuèzhàodànqíndeyǐnshēnghuóxiánshìqíngshíshàngshìzàimènzhīzhōngzhuīqiújīngshénjiětuōdezhǒngbiǎoxiànzhèhányǒuxiāoyīnyòuhányǒuguānchǎngshēnghuóxiāngduìzhàoyǐnshìyànèfǒudìngguānchǎngshēnghuódewèi

 “sōngfēng”、“shānyuèjūnhányǒugāojiézhīwángwéizhuīqiúzhèzhǒngyǐnshēnghuóxiánshìqíngshuōtáoxiànshízuìlùnzǒngtóngliúsuízhúliúhǎoshīrénzàiqiánmiànshūxiěxiōngzhīhòuzhuāzhùyǐnshēnghuódeliǎngdiǎnxíngjiéjiāmiáohuìzhǎnxiànlexiānmíngshēngdòngdexíngxiànghuàmiànjiāngsōngfēng”、“shānyuèdōuxiěshìtōngrénqíngjǐngxiāngshēngjìngxiāngxiézhǔguānróngwèizhèjiùzēngqiángleshīdexíngxiàngxìng

 wěiliánshīrénjièzhāngshǎoyòngchǔ·dejiéxiànchūshīrénxiànyōuránwènrénjiānqióngtōngwèijiùjǐnzhīyánwài。“jūnwènqióngtōngshēn”,yòngwèndexíngshìzhàoyīnglechóutóngshíyòumiàozàizuòruòyàowènqióngtōngzhīyàochàngzhexiàngdeshēnchùlehányùnnàirénjuéshìzàishuōshìshìháiwènshénmeqióngtōngzhīgēnkuàiguīyǐnbayòudàndàngōuchūhuàmiànyòngláijiéshùquánshīzhēnyǒudiǎnyùnwàizhīzhì”、“wèiwàizhīzhǐ”(kōngshēnglùnshīshū》)deshényùn”。wángwéimiǎnduìdāngshìbiǎolùnyǐnyuēshìzàishuōtōngxiǎnqióngyǐnhuōzhěqióngtōngwèi怀huáiérliánshàngwénláikànyòushìzàishuōshìshìháiwènshénmeqióngtōngzhīgēnkuàiguīyǐnbazhèjiùdàiyǒuxiēxiànshízuòdewèile

 cóngbiǎomiànshàngkànshīrénxiǎnhěnguānshìzhèzhǒngduìwànshìguānxīndetàizhèngshìzhǒngmǎnqíngdebiǎoxiànxíngjiānliúchūdemènshuōmíngleshīrénréngránwèiwàngcháozhèngxiāochénxiǎngshìxiǎnghuànmièdechǎn。“zhǎngkōngzhīfǎnjiùlínliǎnghánshìfēichángshēnyǒngdeméiyǒuhuítiānzhīyòuyuàntóngliúzhǐnéngjiéshēnyǐndùnyòuyòngqīngsōngdediàomiáoxiěyǐnzhībìngduìyǒurénshuōjūnwènqióngnéngshēn”,yǒushēnshìzhǐyǒuzàishānlínshēnghuózhōngcáilǐnglerénshēngdezhēnbiǎoxiànchūshīrényuàntǒngzhìzhězuòdetàiyánhányǒuzhìrénshēnshīdeyòudàndàngōuchūhuàmiànhánéryǒuyùnwèinàirénjuérénshēnzhèngshìzhèyàngzhǒngmiàojié

 zhèshǒushīshìwángwéixiěgěizhāngshǎozhāngjiǔlíngdezuòpǐncóngguānchóukàndāngshìzhāngshǎoxiānyǒushīxiāngzèngwángwéizàixiěshīwèichóushīfǎnyìnglexiǎngtóngliúzhǐhǎojiéshēnàizǒuyǐnzhī

 wángwéi(701nián-761niánshuō699nián—761nián),hàoshìhàndōngzhōujīnshān西yùnchéngrénshān西xiàntángcháoshīrényǒushīzhīchēngshìpíngjià:“wèizhīshīshīzhōngyǒuhuàguānzhīhuàhuàzhōngyǒushī。”kāiyuánjiǔnián(721niánzhōngjìnshìrèntàichéngwángwéishìshèngtángshīréndedàibiǎojīncúnshī400shǒuzhòngyàoshīzuòyǒuxiāng》《shānqiūmíngděngwángwéijīngtōngxuéshòuchánzōngyǐngxiǎnghěnjiàoyǒuwéijīng》,shìwángwéimíngdeyóuláiwángwéishīshūhuàdōuhěnyǒumíngduōcáiduōyīnhěnjīngtōngmènghàoránchēngwángmèng”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37697.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 74人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org