首页 趣味语文古诗词正文

忆旧游寄谯郡元参军(yi jiu you ji qiao jun yuan can jun)

 luòyángdǒngzāoqiūwèitiānjīnqiáonánzàojiǔlóu

 huángjīntiānmǎixiàozuìlèiyuèqīngwánghóu

 hǎinèixiánháoqīngyúnjiùzhōngjūnxīn

 huíshānzhuǎnhǎizuònánqīngqíngdàosuǒ

 xiànghuáinánpānguìzhījūnliúluòběichóumèng

 rěnbiéháixiāngsuí

 xiāngsuítiáotiáo访fǎngxiānchéngsānshíliùshuǐhuíyíng

 chūqiānhuāmíngwànjǐnsōngfēngshēng

 yínānjīnluòdàopínghàndōngtàishǒuláixiāngyíng

 yángzhīzhēnrényāochuīshēng

 cānxiálóushàngdòngxiāncáoránwǎnshìluánfèngmíng

 xiùzhǎngguǎncuīqīnghàndōngtàishǒuzuì

 shǒuchíjǐnpáoshēnzuìhéngmiánzhěn

 dāngyánlíngjiǔxiāoxīngsànzhōngcháofēnfēichǔguānshānshuǐyáo

 háishānxúncháojūnguījiāwèiqiáo

 jūnjiāyánjūnyǒngzuòyǐnbìngzhōuèróng

 yuèxiāngtàixíngcuīlúndàoyángcháng

 xíngláiběiliángsuìyuèshēngǎnjūnguìqīnghuángjīn

 qióngbēishíqīngàn使shǐzuìbǎoguīxīn

 shíshíchūxiàngchéng西jìnliúshuǐ

 zhōunòngshuǐxiāomíngwēilónglínshācǎo绿

 xìngláixiéjīngguòruòyánghuāshìxuě

 hóngzhuāngzuìxiébǎichǐqīngtánxiěcuìé

 cuìéchánjuānchūyuèhuīměiréngèngchàngluó

 qīngfēngchuīkōngràoxíngyúnfēi

 shíxíngnánzài西yóuyīnxiànzhǎngyáng》。

 běiquēqīngyúndōngshāntiānshǒuháiguī

 wèiqiáonántóujūncuótáizhīběiyòuqún

 wènbiéhènjīnduōshǎoluòhuāchūnzhēngfēnfēn

 yánjǐnqíng

 érzhǎngguìjiānjūnqiānyáoxiāng

 wén

 huíluòyángjiǔshāngchéngzāoqiūwèizàitiānjīnqiáonántóuzàojiǔlóuhuāhuángjīntiānmǎiláiyànyǐnhuānxiàoshíguānghānzuì使shǐshùyuèqīngmièwánghóujiāngxiāngtiānxiàduōshǎoxiánshìháojiéyángāoshàngzhīrénzhǐnínshìxīnxīnxiāngyìnchéngzhījiāozhèzhǒngyǒuqíngzàishānhuíhǎizhuǎnqiánhuìwèinánhuògǎibiànwèixiànchūquánxīnxuèqīngxièquánqínggǎnzàisuǒdàohuáinányǐndàishìnínliúzàiluòyángchóushēngmèngxiāngnínrěnxiāngbiéjiùxiāngsuíérxíngxiāngsuíérxíngtiáotiáowàn访fǎngwènsuízhōuxiānchéngshānéryǒusānshíliùànliúhuíhuányíngràozǒuxiàngměiànliúdōujiàngànwànduǒxiānhuāshèngkāigàntiáowàntiáoshānwàngdōusōngshùsǒngqīngfēngchuīdēngyínānwǎnjīnluòláidàopíngchuānhàndōngtàishǒuqīnláixiāngyíngyángzhēnrényāonínchuīshēngzuòcānxiálóushàngxiānmíngxiǎngcáoránwǎnzhuǎntóngfènghuángmíngzhǎngxiùshànguǎnchuīzòucuīrénqīnghàndōngtàishǒuchéngzuìshǒudǎotiàoláishǒuchíjǐnpáodàoshēnshàngjiǔzuìzhěnzàidetuǐshànghānmiánfēngshànglíngjiǔxiāozhěngtiānyǐnjiǔzhīhòu便biànyòuxīngshìdeliǎngfēnbiélenínxiāngguānshānfēnshǒushānyáoshuǐyuǎnhuídàoshānxúnzhǎojiùjiāyuánnínguījiāguòlewèiqiáonínjiābèiyǒnglángrènbìngzhōuzhǎngshǐèzhìróngdejìnfànnínyuèjiānxiāngyuē穿chuānyuètàixíngshānyángchángxiǎodàoshàngchēhuācuīrénkùnquèyánláidàoběidōutàiyuánzhīsuìyuèjiǔzhǎngwèiníndeguìxìnqīnghuángjīnshēnshòugǎndòngháohuázhīyánqīngpánshàngshèngfàngqióngbēiměishí使shǐzuìqiěbǎozànguīxīnshíchángchūyóuláidàochéng西wānzhījìnzhīpángliúshuǐzhǎngtǎngtóngchéngyònghuàshuǐmíngxiǎngxiāowēidàngyànglónglínshǎnshǎnwàncǎo绿qíngxìngláixiédàiláidàochùfēnfēnyángyángdeyánghuāshìxuěhuāpiāobàngwǎnxiézhīshíhóngzhuāngzuìláidàoshuǐbiānbǎichǐqīngtányìngchūmenxiàohǎoderóngyánchūyuèshēnghuīyìngcuìéchánjuānměirénmenhuànchàngxīnluódòngqīngfēngláihuānfēishàngkōngzhōngshēngliáoliàngwǎnzhuǎnràoyúnérfēishíguāngdeshìjiānxíngnánzàiyòu西yóuxiàngcháotíngxiànshàngzhǎngyáng》。cháotángzhōngqīngyúnzhíshàngnánwàngshìguīhuíháidōngshānwèinánqiáotóuyòunínxiāngmiànzàicuótáizhīběiyòuxiāngfēnshǒunínwènchóubiéhènjīnyǒuduōshǎoqǐngkànchūnshíjiéluòhuāfēnfēnzuìwèixiāngshìshuōshuōjǐnmǎn怀huáixīnnánbiǎoshùérguìfēngshàngxìnhánjiéshùshūgěinínqiānzhīwàideyáoyáoxiāngzhù

 zhùshì

 ⑴qiáojùnjīnānhuīháoxiànyuáncānjūnmíngyǎn

 ⑵jūnjiāyánjūnzhǐyuáncānjūndeqīn(pi)měngshòuzhèyuáncānjūndeqīnshìyǒngměngdejiāngjūn

 ⑶“zuòyǐnbìngzhōufànzhǐjīnshān西tàiyuándàikāiyuánshíniángǎiwèiyǐnguānmíng。《xīntángshū·bǎiguānzhì》:(kāiyuánshíniántàiyuánzhìyǐnshǎoyǐnyǐnwèiliúshǒushǎoyǐnwèiliúshǒushìfāngzhǎngguāntóngshíjiānguǎnjūnshìèzhǐróngqiáng

 ⑷“yuèèrzhèniányuètiānyuáncānjūnfānyuètàixíngshāndàotàiyuányóuwáncuīlúncáocāohánxíng》:“běishàngtàixíngshānjiānzāiwēiwēiyángchángbǎnchēlúnwèizhīcuī。”cuīlúnzhéduànchēlúntàixíngshānwānxiázhǎinánxíng

 ⑸běiliángshìyīngzuòběijīngtángdàichēngtàiyuánwèiběijīng

 ⑹“qióngbēijiǔcàishídejīngměiànyǒudetuōpán

 ⑺“shíshíjìnzàitángtàiyuánchéngzhī西nányúnchūxiàngchéng西

 ⑻lónglínxíngróngwéndesuìshā(suō):biānshuǐcǎo

 ⑼shìyīngzàixiédeyìngzhàoxiàróngmàogèngjiāměi

 ⑽“bǎichǐxiěhuàzhèzuòyìngzhàocuìéměizhèshuōměiréndeyǐngzizhàozàishuǐzhōng

 ⑾chánjuānměihǎodeyàngzichūyuèhuīxíngróngliǎnróngxiàngxīnyuèbānjiǎojié

 ⑿gèngchànglúnliúchàng

 shīxiángshùleshīrénhǎoyǒuyuáncānjūndejiāowǎngzhàkànláishīguòxiězuòzhěqīngniánshídàiqiúqīngkuángdeshēnghuózhìshèzòngjiǔxiédàoshìjiāoyóuděngnèiróngshìbìngduōshǎodexiǎngshíránzhīshìxiězuòzhěwángménchēngqíngzhèngzhìzāoshīduìshèhuìxiànshíshìtàirénqíngjūnyǒushēndeyànzhīhòuyīn,“jiùyóu便biànjǐnyǒu怀huáijiùérqiěyǒufēijīndewèishīrénxiàxíngdeshēnghuóshìzuòwèi使shǐkāixīnyándezhuóguānchǎngshēnghuódeduìmiànláixiědexiàtuōlüèxíngderényòushìzuòwèishàngcéngshèhuìwěishìdeduìmiànláixiědeyǒuyánwàizhīzài

 shīpiāndezhīyuányǎndewèijīngwěigòngfēnduànqiánsānduàngěizhězhǎnxiànchūduōměihǎodeqíngshì

 duàncóngluòyángdǒngzāoqiūdàojūnliúluòběichóumèng”,zhuīshīrénzàiluòyángshídefàngdànshēnghuóyuányǎndefānsànzhèzuìyǐnrénzhùdeshìshīrénxiānmíngdexíngxiàngcóngluòyángjiǔjiā(“dǒngzāoqiū”)shuōzhèyǐnzijiùshìtiānxìngzhēngdebiǎoxiàn。“wèitiānjīnqiáozàiluòyáng西nánzhīluòshuǐshàngnánzàojiǔlóu”,shìděngzhǔguāndekuāzhāngzàichēngjiǔzhōngxiāndeshīrénmiànqiánjiǎnzhíjiùméiyǒupèichēngnéngyǐnjiǔderénshǎoniántiānshēnghuóháozòngchōngmǎnjìnjīngshényǐnjiǔshìzhuīqiúzhǒngjīngshénshàngdejiěfàng:“huángjīntiānmǎixiàozuìlèiyuèqīngwánghóu。”“zuìérzhìlèiyuè”,yòushìlìngrénjīnglìngrénjiàojuédekuāzhāngzàizhèyàngderénmiànqiánzhēnzhèngshìwànhóudàozāi!”zhìdejiāoyóujǐnshìhǎinèixiánháoqīngyún”,érzhōngzuìchēngzhījiāodeyòushìshuínexiàrándàichūyuáncānjūnsuízhǐyòngjiǎnduǎnliǎngxíngróngjiāoqīngqíngdàodàowèiduìfāngshēngqiè(“suǒ”)dezhìhuíshānzhuǎnhǎisuànshénme(“wèinán”)lejùnjiéyòushēnyùnzhēnqínggāngkāizhèyàngtóuxiàjiùshuōfēnshǒuleshítiānxuánhuáinán(“pānguìzhīzhǐyǐn访fǎngdàoshìchūhuáinánxiǎoshānzhāoyǐnshì》,éryuánliúluòběi”。guòzhèkāitóugěizhěliúxiàshēndeyìnxiàng

 èrduànzhījiānyǒuliǎngguò。“rěnbiéchéngshàngjūnliúluòběichóumèng”,xiěèrrénfēnshǒudeshě:“háixiāngsuíyòuyǐnxiàwénèrfānxiānghuìyǒuèrshàngxiàxiánjiēwèirán

 èrduàncóngxiāngsuítiáotiáo访fǎngxiānchéngdàojūnguījiāwèiqiáo”,zhuīxiéyuányǎntóngyóuhàndōngjùnsuízhōuzhōuzhìzàijīnběisuíxiàn),hàndōngtàishǒudàoshìyángyóuqíngshìxiānxiěèrrén访fǎngxiānchéngshānfànzhōushǎngjǐnghòuhuànxíngláidàohàndōng。“xiāngsuíliùxiěfēngguāngxiěxíngchéngjiǎnjiémiàotiáotiáo”、“shuǐhuíyíng”、“chū”、“jǐn”,使shǐrényīngjiēxiáránhòuyuǎndàochūyíngdehàndōngtàishǒujiànmiànlehàndōngtàishǒudexíngxiàngzàiduànzhōngzuìshēngdòngàiméiyǒubàndiǎnzhuānchéngérdeguānjiàziyángzhēnrénránshìlǎopéngyǒuduìtiānshìqīnggàizhèwèiwàngxíngzhījiāozàisuízhōuzhúyuàn──“cānxiálóuyǐnjiǔzuòdàoshìshīréntóngbànzòuhàndōngtàishǒunòngyǐngméiyǒuzūnbēiháoshùběnláijiùtuōdeshīréncuògèngsuí便biànledànlànzuìshénérwàngxíngdàozuìhéngmiánzhěnleránértàishǒuduìwèiháituōxiàjǐnpáogěigàishàngzhèjiědechǎngmiànxiěláigǎnrénfèiduànhuánjìngfēnwéimiáoxiěmiàodàoyuànxiāngchēng。“cānxiádelóumíngfèngmíngdexiāndōuzàochéngzhǒngpiāopiāoránfēirénshìjiāndegǎnjuéhuānhuìgāoxìng(“dāngyánlíngjiǔxiāo”),érfēnshǒuyòuxiǎnduōmerónga(“xīngsànzhōngcháo”)。shīrényuányǎnyòuzuòláoyànfēnfēi,“háishānxúncháojūnguījiāwèiqiáo”,zhēnshìtiānxiàméiyǒusàndeyán

 zhìshīqíngchūxiàntiàoyuèzhíjiējìnsānduàncóngjūnjiāyánjūnyǒngdàoràoxíngyúnfēi”,zhuīshīrénzàibìngzhōushòuyuányǎnqīnqíngkuǎndàideqíngkuàngcóngyuèxiāngkànshīrénshìyīngyuányǎndeshèngyāoqǐngkāiāntóngjīngtàixíngshāndàotàiyuánbìngzhōudecáocāoshīyún:“běishàngtàixíngshānjiānzāiwēiwēiyángchángbǎnchēlúnwèizhīcuī。”(《hánxíng》)ránérshīrénxìngzhìhěngāoshílìnghěnhǎosuǒcuīlúndàoyángcháng”。zhèduànxiěrényuáncānjūnwèizhǔxiāncóngyánjūn”(qīnxiějǐnyǐnjìnpéichènréntóngshízàixiǎnshìyuányǎnjiāngjiāzideshēnfèntiānzàiyuányǎnzhēnshìqièshuǎngxīnle:“xíngláiběijīngtàiyuánsuìyuèshēngǎnjūnguìqīnghuángjīnqióngbēishíqīngàn使shǐzuìbǎoguīxīn。”menháishíchángguāngchéng西demíngshèngjìnjìnshuǐcóngzhèéryuánfēngguāngměizhōunòngshuǐchuīxiāozhēnshìkuàixiàliùzhuānxiěxīnshǎngde,“ruòyánghuāshìxuěyǒuxíngchūn”(《yuèxiàzhuó》)zhīkǎiwánzhídàobàngwǎnmenháixiǎngguī。“xiédehóngguāngmendehóngzhuāngzuìyánxiāngluànbiérénměiréndeqiànyǐngdàoyìngqīngqīngdetánshuǐzhōngfēngguāngzhèshíxīnyuèchūshàngměiréndemiànróngxiàngyuèbānjiǎojiémenlúnfānchàngshēngyōuyángsuífēngyuǎnzhuīzhúxíngyúnzhè,“huángjīntiānmǎixiàohuàwèishēngdòngxiānmíngdejǐngwèijǐntàiyánle

 duàncóngshíxíngnánzàidàopiānshōushùqiánwénránhòuxiědàozhǎngānshīshíyuányòuxiāngféngqiánsānduàndōutóngzhèméiyǒuqíngshìdezhuīzhǐyòngwèiqiáonántóujūncuótáizàiqiáojùnzhīběiyòuqúndàiguòshìshuōguānzhōngmiànyuánqiáojùnshìshìshǒuwéiyuēshíshīrénshēnyóuxīnzàibaguānshīrénzàizhǎngāndejìngzhǐyǒuhándeliǎnghuà:“běiquēqīngyúndōngshāntiānshǒuháiguī。”ránérbāohánduōshǎorénshìgǎnkǎiaxiàngkuàngdeshīrénjìngchūlewènbiéhènjīnduōshǎodegǎnkuìérchūnluòhuājǐngxiànggèngzēngtiānlezhèzhǒngbiéhènzhèzhǒngxīnjìngshìyánjǐnqíng”,shīrénzhǐyǒutōngguò怀huáijiù(“yáoxiāng”)defāngshìláipáiqiǎnledāngérzhǎngguìjiānyuǎnshíxīntóugāishìzěnyàngzhǒngwèi

 shīdàoběiquēqīngyún”,shìhánzheláosāodedànzàixiěshàngxíngnán》、《wángshíèrhánzhuóyǒu怀huái》、《zèngcóngnánpíngtàishǒuzhīyáoděngděngzhíshūzhǐxiàodezhǎngpiāntóngduìxiànshídefènmènméiyǒuzhèngmiàndexiěérduìwǎngjiùmèngzhòngwēnquèxiěkuàichànghānbǎotōngguòduìrénwǎngshìdexiǎnghuàlàngmànhuàchūlexiànshídequēhènyīnyǒutiānxíngtōngchángsuǒyǒudezònghéngbēnfàngdeyōudiǎnyòujiānyǒushēnchénhándediǎnzhèshìshīshùshàngdeyōuzhǎngzhī

 zàijiégòushàngshītiāntōngchángzhǒngzòngdeérdezuòfēngtóngérshìànshíyǒudejīngshíxiěchūwěiwěidàoláicéngfēnmíngjiégòuyánjǐnxiěquèyòubiànhuàduōlínxìnghuìzhītōngpiānyánwèizhǔjiānchūsānjiǔqiěǒuěrchūxiànshùdāngyánxiàsānchéngqún),zhěngchìzhōngjiàncānchàzhōngnéngshénchàng”。zhèshìshīshùshànglìngyōuzhǎng

 zhèshǒujiùyóudeshīshìzuòzhěxiěgěihǎoyǒuyuányǎndeyuányǎnshíwèizhōuqiáojùnzhōuzhìzàijīnānhuīzhōucānjūnshīcéngshōuyuèyīnglíng》,zhōngyòudàozhǎngānshīzhīshìdāngzuòtiānbǎosānzài(744niánzhìtiānbǎoshíèrzài(753niánjiān

 tiān(701nián-762nián) ,tàitiānhàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiétiānyòuchēng”。xīntángshūzàitiānwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒutiānshēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàitiānchuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎotiānchéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37691.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org