首页 趣味语文古诗词正文

与梦得沽酒闲饮且约后期(yu meng de gu jiu xian yin qie yue hou qi)

 shǎoshíyóuyōushēnglǎohòushuínéngjiǔqián

 gòngshíqiāndòuxiāngkànshíqiànsānnián

 xiánzhēnglìngqióngjīngshǐzuìtīngqīngyínshèngguǎnxián

 gèngdàihuángjiāyùnshúgòngjūnzuìtáorán。(yùn zuòniàng)

 wén

 shǎoniánshíshàngzhīwèishēngéryōudàolǎoláishuíháitòngzhèjiǔqián

 zhēngshíqiānqiánmǎidòuhǎojiǔzuìyǎnxiāngkàndōushízhǐchàsānnián

 xiánláizhēngqiújiǔlìngqióngsōujīngshūshǐjiǔzuìlíngtīngyínyǒngshèngguòlǐnglüèguǎnxián

 dàidàohuāhuángshíjiādejiǔniàngshúzàizuìfāngxiūgòngtáorán

 zhùshì

 mèngshīrénliúmèng

 jiǔmǎijiǔ

 hòuhòuhuìzhī

 yóuháishàngqiě

 shíqiānshíqiānqiányánjiǔjiàzhīgāoshìjǐnqíngháoyǐn

 shíqiànsānniánshīrénbáiliúdōushēng772niánxiěshīshíliǎngréndōuliùshísuì

 zhēngzhēngyǐnzhǐxíngjiǔlìngdedòngzuò

 lìnggāodejiǔlìngtángláishèngxíngshìjiāndezhǒngyǐnjiǔyóu

 qióngxúngēnjiūyuán

 jīngshǐmǎndejīnglùncáixué

 qīngyínqīngdeyínchàngshī

 huángzhǐhuāshèngkāideshíhòutōngchángzhǐzhòngyángjié

 jiāyùnjiāzhōngniàngdejiǔ

 táoránxíngróngxiánshìhuāndeyàngzi

 shīzhōngxiányǐnèrtòuchūshīrénéryòuxiánchóunánqiǎndexīnjìng

 qiánliǎngliánmiànshàngshìshūxiěshīyǒuhuìshídexìngfènjiǔshídeháoshuǎngxiányǐnshídehuānziquèbāohánzhewèiliángchéntòngdegǎnqíngcóngshǎoshídàolǎohòu”,shìshīrénduìshēngpíngdehuí。“yōushēngjiǔqián”,shìzhōngjiǔèryīngyǒuzhīyòuyǒuzhèngzhìbàoshēnshìzhīgǎnyǐnhánzhōng。“shǎoshíèrxiànchūshīrénshǎogèngshìshídezhìchūshēngzhīwèideháo。“lǎohòuquè使shǐzhěliánxiǎngdàoshīrénzhǒngyuèjǐnshìqínglěngnuǎnbǎojīngzhèngzhìcāngsāngérshēnxīnjiāocuìdeleshīrénhuíshǒupíngshēngnánmiǎnyǒuzǎosuìzhīshìshìjiāndegǎnkǎi。“gòngliánchéngshàngxiàyōuxiěshénqíngmiào。“shíqiāndòushìqīngzhùháoqíngdekuāzhānggòngxiànchūliǎngwèilǎoyǒuzhēngxiāngjiěnángtóngměijiǔshízhēnzhìlièdeqíngjǐngànshìliǎngrényǒuxiāngtóngdechùjìngtóngbìngxiāngliántóngyàngxiǎngjiǔjiěmèn。“xiāngkànèrjìnérzàixiànchūzuòdìngzhīhòuduānxiángdeqīnqièdòngrénchǎngmiànmenliǎngréndōushēngtóngniánjīngkuàiliùshíliùsuìànsuìláisuànkuàiliùshísuìleshíqiànsānnián”。liǎngwèibáicāngcāngdelǎorénliǎngzhāngzhòuwénmǎnmiàndelǎoliǎnmiànmiànxiāngdōugǎnkǎiwànqiānpéngyǒudeshuāiyánlǎotàijiùshìmendemiànjìngziliánduìfāngjiùshìliánmenzàizhèyándeníngshìhánlèidewēixiàozhīzhōngbāohánzheduōshǎohuànhǎichénbǎojīngyōuhuàndegǎnqíng

 jǐngliánmiáoxiěxiányǐndejiéguòchéngjiāngzhōngzhǐxiězhèdexiánshìshēnxiánérxīnwèichángxiánjièzhīshídeyóuláiqíngyǎngxìngshìjiǎpáiqiǎnliáocáishìzhēnsuīyǒugāofāngjiédeqíng怀huáikuāngshíjiùshìdezhìxiàngmǎnjīnglúndecáixuéquèzhǐnéngyǐnjīngshǐxíngxíngjiǔlìngzhìshíguāngzhèzhèngshìrénrénzhìshìdexìngzhèdezuì”,shìzuìérfēizhēnzuìshuōshìzuìshíqiāndòudeměijiǔshuōshìzuìshèngguǎnxiándeqīngyín”,suīránměijiǔzuìrénquènéngzuìxīnbāndezhúyuèěrdòngtīngquèxiàngzhīdeqīngyínyàngzòuchūxīnlíngdezhāngyǐngǎnqíngshàngdegòngmíngzhèèrxiányǐnnèixīndefánmèndōubiǎoxiànlínjǐnzhì

 wěiliánshīrényǎnqiándehuìyǐnxiàngwèiláiyǒuqíngshītuīxiànggāofēnggèngkāichūgèngshàngcénglóudejìng使shǐshíjiānyánzhǎnglezhǔkuòshēnhuàlefānxiányǐn”,shìyóuwèijǐnxìngshìèrrényòuxiāngyuēzàizhòngyángjiājiéshídàojiāzàihuìyǐnshíjiāniàngdehuājiǔjīngshúleshìmàidejiǔgèngwèichúnměigèngnéngjiěchóu。“gòngjūnzuìtáorán”,biǎoxiànlezhìyǒujiāndeshēnqínghòuyòuliúchūwèishēnzhòngdeāishāngchóuzhǐyǒuzàizuìxiāngzhōngcáinéngqiútáoránzhīcáinéngchāotuōchóuzhīwàizhèběnshēnjiùshìzhǒngtòngdebiǎoxiàn

 zhèshǒushīshīwèixiányǐn”,biǎomiànshàngshūxiějiěnángjiǔháoshuǎngtòngyǐndekuàngxiánshìshēncángdequèshìxiánérshìzuìérnéngwàngyōudeqínggǎnyùncánglemenduìrénshēngchóushìshìjiānnándeshēngǎnshòuyànbiǎoxiànlezhèliǎngwèiyǒuzhexiāngtóngmìngyùndeshīréndeshēnhòuyǒuqíngshīyùnshēnhòuwàiyǒujiāngshēnqíngqīngchūzhīnèixīndetòngyōufányòngxiánshìdàochūjiāqiángleshūqíngxiàoguǒquánshīyánjiǎndànqíngshēntōngpiānyòngquèháopíngbǎndāizhìjiànchūzhǒnghuǒchúnqīngdeshùgōngshīzhōngxiányǐnèrtòuchūshīrénéryòuxiánchóunánqiǎndexīnjìng

 qiánliǎngliánmiànshàngshìshūxiěshīyǒuhuìshídexìngfènjiǔshídeháoshuǎngxiányǐnshídehuānziquèbāohánzhewèiliángchéntòngdegǎnqíngcóngshǎoshídàolǎohòu”,shìshīrénduìshēngpíngdehuí。“yōushēngjiǔqián”,shìzhōngjiǔèryīngyǒuzhīyòuyǒuzhèngzhìbàoshēnshìzhīgǎnyǐnhánzhōng。“shǎoshíèrxiànchūshīrénshǎogèngshìshídezhìchūshēngzhīwèideháo。“lǎohòuquè使shǐzhěliánxiǎngdàoshīrénzhǒngyuèjǐnshìqínglěngnuǎnbǎojīngzhèngzhìcāngsāngérshēnxīnjiāocuìdeleshīrénhuíshǒupíngshēngnánmiǎnyǒuzǎosuìzhīshìshìjiāndegǎnkǎi。“gòngliánchéngshàngxiàyōuxiěshénqíngmiào。“shíqiāndòushìqīngzhùháoqíngdekuāzhānggòngxiànchūliǎngwèilǎoyǒuzhēngxiāngjiěnángtóngměijiǔshízhēnzhìlièdeqíngjǐngànshìliǎngrényǒuxiāngtóngdechùjìngtóngbìngxiāngliántóngyàngxiǎngjiǔjiěmèn。“xiāngkànèrjìnérzàixiànchūzuòdìngzhīhòuduānxiángdeqīnqièdòngrénchǎngmiànmenliǎngréndōushēngtóngniánjīngkuàiliùshíliùsuìànsuìláisuànkuàiliùshísuìleshíqiànsānnián”。liǎngwèibáicāngcāngdelǎorénliǎngzhāngzhòuwénmǎnmiàndelǎoliǎnmiànmiànxiāngdōugǎnkǎiwànqiānpéngyǒudeshuāiyánlǎotàijiùshìmendemiànjìngziliánduìfāngjiùshìliánmenzàizhèyándeníngshìhánlèidewēixiàozhīzhōngbāohánzheduōshǎohuànhǎichénbǎojīngyōuhuàndegǎnqíng

 jǐngliánmiáoxiěxiányǐndejiéguòchéngjiāngzhōngzhǐxiězhèdexiánshìshēnxiánérxīnwèichángxiánjièzhīshídeyóuláiqíngyǎngxìngshìjiǎpáiqiǎnliáocáishìzhēnsuīyǒugāofāngjiédeqíng怀huáikuāngshíjiùshìdezhìxiàngmǎnjīnglúndecáixuéquèzhǐnéngyǐnjīngshǐxíngxíngjiǔlìngzhìshíguāngzhèzhèngshìrénrénzhìshìdexìngzhèdezuì”,shìzuìérfēizhēnzuìshuōshìzuìshíqiāndòudeměijiǔshuōshìzuìshèngguǎnxiándeqīngyín”,suīránměijiǔzuìrénquènéngzuìxīnbāndezhúyuèěrdòngtīngquèxiàngzhīdeqīngyínyàngzòuchūxīnlíngdezhāngyǐngǎnqíngshàngdegòngmíngzhèèrxiányǐnnèixīndefánmèndōubiǎoxiànlínjǐnzhì

 wěiliánshīrényǎnqiándehuìyǐnxiàngwèiláiyǒuqíngshītuīxiànggāofēnggèngkāichūgèngshàngcénglóudejìng使shǐshíjiānyánzhǎnglezhǔkuòshēnhuàlefānxiányǐn”,shìyóuwèijǐnxìngshìèrrényòuxiāngyuēzàizhòngyángjiājiéshídàojiāzàihuìyǐnshíjiāniàngdehuājiǔjīngshúleshìmàidejiǔgèngwèichúnměigèngnéngjiěchóu。“gòngjūnzuìtáorán”,biǎoxiànlezhìyǒujiāndeshēnqínghòuyòuliúchūwèishēnzhòngdeāishāngchóuzhǐyǒuzàizuìxiāngzhōngcáinéngqiútáoránzhīcáinéngchāotuōchóuzhīwàizhèběnshēnjiùshìzhǒngtòngdebiǎoxiàn

 zhèshǒushīshīwèixiányǐn”,biǎomiànshàngshūxiějiěnángjiǔháoshuǎngtòngyǐndekuàngxiánshìshēncángdequèshìxiánérshìzuìérnéngwàngyōudeqínggǎnyùncánglemenduìrénshēngchóushìshìjiānnándeshēngǎnshòuyànbiǎoxiànlezhèliǎngwèiyǒuzhexiāngtóngmìngyùndeshīréndeshēnhòuyǒuqíngshīyùnshēnhòuwàiyǒujiāngshēnqíngqīngchūzhīnèixīndetòngyōufányòngxiánshìdàochūjiāqiángleshūqíngxiàoguǒquánshīyánjiǎndànqíngshēntōngpiānyòngquèháopíngbǎndāizhìjiànchūzhǒnghuǒchúnqīngdeshùgōng

 zuòzhěbáiwǎnniánliújiāowǎngshénchàngmíngshìchēngliúbái”。tángwénzōngkāichéngèrnián(837nián),báiliútóngzàiluòyángzhèngzhìshànggòngzāolěng使shǐliǎngwèizhìyǒugèngwèixīnxīnxiāngyìnjīnniánjìnxiāngduìtòngyǐnliánxiǎngdàoshǎoshídeyōushēng”,jìngǎnkǎiwànduānèrrénxiāngyuēyǐnjiǔshíbái便biànchuàngzuòleshī

 bái(772nián-846nián),tiānhàoxiāngshānshìyòuhàozuìyínxiānshēngtàiyuándàocéngshíqiānxiàguīshēngnánxīnzhèngshìtángdàiwěidexiànshízhǔshīréntángdàisānshīrénzhībáiyuánzhěngòngtóngchàngdǎoxīnyùndòngshìchēngyuánbái”,liúbìngchēngliúbái”。báideshīcái广guǎngfànxíngshìduōyàngyánpíngtōngyǒushīshīwángzhīchēngguānzhìhànlínxuéshìzuǒzànshàngōngyuán846niánbáizàiluòyángshìshìzàngxiāngshānyǒubáishìzhǎngqìngchuánshìdàibiǎoshīzuòyǒuzhǎnghèn》、《màitànwēng》、《xíngděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37689.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org