首页 趣味语文古诗词正文

先妣事略(xian bi shi lue)

 xiānzhōurénhóngzhìyuánniánèryuèèrshíshēngniánshíliùniánláiguīniánshēngshūjìngshūjìngzhěérshēngyǒuguāngyòuérshēngzishāngrénérzhěrényòuniánshēngyǒushàngrènshíèryuèniánshēngshūshùnsuìyòushēngyǒugōngyǒugōngzhīshēngrénzijiājiànránshùpínzhūyuē:“wèiduōzi!”lǎobēishuǐshèngèrluójìnyuē:“yǐnhòurènshù。”rénzhījǐnyīnnéngyán

 zhèngniányuèèrshísānrénzhūérjiànjiārénsuízhīrányóuwèiqǐnshāngzāishìjiārényánhuàgōnghuàchūèrzimìngzhīyuēshànghuàyǒuguāngxiàhuàèrzixiào

 rénhuìguìwàicénghuìmíngwàihuìxíngtàixuéshēngshìshìjiāqiáoxiànchéngdōngnánsānshíyóuqiāndūnérnánzhíqiáobìngxiǎogǎngdōngrénhuánjǐnzhōushìwàisānxiōngjiēxióngdūnshàngjiǎnshírénshuōcūnzhōngjiànzishēngzhíài

 rénzhījiāqiáozhìmiánchéngdēnghuǒyíngyíngměizhìfēnwàièr使shǐrénwènrényōuyánnǎiláoruòmóudōngyuèhuǒtànxiè使shǐziwèituánlèilèibàojiēxiàshìjiāxiánrénérzhěpānxiǎozhěbàoshǒuzhōngrènzhuìchuònèirántóngyǒuēnsuīzhìchuíchǔjiērěnyǒuhòuyánjiāqiáosuìzhìxièbǐngěrrénrénshíjiāzhōngrénwénjiāqiáorénzhìjiēyǒuguāngsuìcóngxiōngyǒujiāxuéměiyīnfēngcóngxiōngzhéliúyǒuguāngliànliànliúrénzhōngjuéqǐnyǒuguāngànsòngxiàojīngshúnǎi

 rénrénzhōushìjiāyǒuyánggǒuzhīējiùguīshìyòusānshírénérdìngwéiwàièrjiùcún

 rénshíniánguīwángsānjiērénsuǒpìnzhěshíèrniányǒuguāngxuéguānzishíliùniánéryǒurénsuǒpìnzhěérbàoàizhīniànrénzhōngzhuīwéièr仿fǎngzuómángránshìnǎiyǒuzhīréntiāntòngzāi

 wén

 wángzhōurénshēnghóngzhìyuánniánèryuèèrshíshíliùsuìjiàdàojiāguòleniánduōshēngxiàshūjìngjiùshìdejiěniánhòushēngxiàyòuguòniánshēnglenánshuāngbāotāiyāozhérénlìngmǎnzhōusuìshíleyòuguòniánduōshēngxiàyǒushàng怀huáiyùnyǒushíèryuèèrniánshēngxiàshēngshūshùnguòniányòushēngxiàyǒugōngshēngyǒugōnghòuxiānyǎngqiánérgèngfèishìjīngchángzhòuzheméitóuxiàngmenjiǎng:“shēngzhèmeduōháizizhēnchīgòutóule!”yǒuwèilǎoduānláibēishuǐpàozheliǎngzhǐtiánluóshuō:“xiàzhèshuǐjiùhuìlǎo怀huáiyùnle。”qīnbēiláiyǐnérjǐncóngshīshēngbiànnéngshuōhuà

 zhèngniányuèèrshísānqīnránzhǎngshìérháixiǎojiànjiāréngēnzheláixīnháiwèiqīnshuìzhelezhēnshìshāngxīnyashíjiāqǐngláihuàshīwèixiānhuàxiànghǎnchūjiěyǒuguāngláizhǔrénjiā:“zishàngzhàozheyǒuguānghuàzixiàmiànzhàoshūjìngjiěhuà。”yīnwèizhèliǎngháizizhǎngzuìxiàngqīn

 xiānmíngguìwàicéngjiàozhōumíngwàijiàozhōuxíngshìtàixuéshēngwàixìngwàishìshìdàidàizhùzàijiāqiáoxiànchéngdōngnánsānshícóngqiāndūnwǎngnánduìzheqiáotóuzhídàogǎngwāndōngdàizhùquánshìzhōuxìngrénjiāwàidesānwèixiōngzhǎngjiājìngdōuhěnyīnshíwèiréndūnhòuchóngshàngjiǎnyuēshícūnrénjiāchángláiyánǎidàiwǎnbèiqīnshàn

 xiānjiāqiáoshíchōukōngjiùfǎngmiánhuāhuídàochéngzǒngmángzhecuōniǎn线xiànchángchángdiǎnzhǎnxiǎodēngmángdàoshēngèngbànwàisāntiānliǎngtóurénláiwènnuǎnwènhánsòngxiēchǎnqīncóngchóuchīchóu穿chuānquèréngránxīnláozuòhǎoxiàngcháobǎoshìdedōngtiānràngmenshāoguòdehuīzàichéngtàntuáncéngcéngdiédiéfàngzhěngshàizàitáijiēxiàmiànsuǒyǒudedōng西dōujǐnyòngquánjiākànjiànxiánrénháizizàishēnhòuqiānzhejīn怀huáiháibàozhechīnǎideháizi便biànqīnshǒuzhōngháishìtíngzuòzhēn线xiànhuójiāzhōngsǎochuāngmíngjìngduìkuānhòuyǒuēnmenāiledōurěnxīnshuōguàihuàguòniánshíjiāqiáosòngláidexièguǒpǐnquánjiāfēnzhǔrénrényǒufènsuǒzhǐyàotīngshuōjiāqiáorénláilejiāxìnggāocǎilièsuìshítángxiōngyǒujiājìnlexuétángměiféngguāfēngxiàtángxiōngzǒngliúxiàzǒujǐnguǎnxīnliànliànshěquènéngzàixuétángliú宿qīnbànxǐngláijiùxiàojīng》,guǒnéngchàbèixiàláiqīn便biànshífēngāoxìng

 qīnhòuwàishìlezhōujiāxìnglexìngchuánrǎnbìngjiùlejiàgěijiālequánjiāxiāngsānshíkǒurénzhǐyǒuwàièrjiùxìngmiǎnnán

 qīnshíniánhòujiějiàgěiwángsānjiēshìqīnshēngqiánqīnpèiderénjiāshíèrniánhòujìnguānxuézàishíliùniánshàngyǒuguāngshìqīnzàishìshídìngdeqīnhūnhòuniányǒulexiǎoérměidāngbàoyòuzhīqíngjiāqiánglièshēnrénjìngshíàitánxiānliǎngrénrěnzhùxiāngduìérzhuīqīnshēngpíngdiǎnsuǒshìhuǎngzuódedōumángránruòshīleshìshàngjìngyǒushīqīnderéntiānzhèyǒuduōmelìngréntòngxīna

 zhùshì

 xiān(bǐ):xiān

 (rú)rénmíngqīngshídàipǐnguāndeqīnhuòzifēngrénhòuchéngwèirénduìqīnhuòzidezūnchēng

 hóngzhìmíngxiàozōngzhūyòutángdeniánhào

 láiguījiàlái

 (yú)niánguòlenián

 shēngzishēngnánshuāngbāotāi

 shāng(shāng)rénshēngshíle

 (jī):mǎnnián

 zhěyǎng

 rèn(rèn):怀huáiyùn

 yǎng

 jiājiànjiābèifèi

 pín(pín)(cù):zhòuméitóu

 lǎo(yù):lǎorén

 rènshù(shuò)huìjīngcháng怀huáiyùn

 zhījǐnduānláiwánle

 yīn(yīn):

 zhèngmíngzōngzhūhòuzhàodeniánhào

 

 qǐn(qǐn):shuìzhe

 yánhuàgōnghuàqǐngláihuàgōngwèideqīnhuàxiàng

 xiào(xiào):xiàng

 huìfēngjiànshídàichēngdezūnzhǎngmíngwèihuì

 tàixuéshēngtàixuédexuéshēngtàixuéwèiquánguózuìgāoxuézàimíngdàijiùshìguózijiān

 zhíqiáoduìzheqiáotóu

 bìngbàng

 xióngyǒuqián

 (xǔ)yánwēnqīnqiè

 zhīdào

 miánmiánhuā

 (lú):cuōchéng线xiànzhǔnbèizhī

 yíng(yíng)yíngshǎndòngdeyàngzi

 fēnbàn

 wèn(wèi):kuìzèng

 móuběnzhǐpínjiāchīlezǎofànméiwǎnfànzhèshìxíngróngzuòzhěqīndeqínláojiǎnyuē

 lèi(lěi)lèifánduōdeyàngzi

 bào(pù):tóng”,shài

 (mǐ):

 pānzhejiǎoxíngzǒu

 bàobàozài怀huáizhōngwèinǎi

 rèn(rèn)zhuìchuòfèngfèng

 ránzhěngjiédeyàngzi

 tóng(tóng)yǒuēnduìdàihěnjiǎngqíng

 chuí(chuí)chǔzhàngzhǒngyòngzhàngbiāndedàixíng

 rěnyǒuhòuyánkěnzàibèihòushuōmáiyuàndehuà

 zhìsònggěi

 rénrénshídōunéngrénrénchīdào

 cóng(zòng)xiōngtángxiōng

 zhé(zhé)liúqǐngjiǎshàngxué

 liànliànshě

 zhōngjuéqǐnbànshuìxǐng

 (jǔ)(yǔ):齿chǐshàngxiàzhěngzhǐshùnchàng

 yánggǒuzhī(kē):bìngyángdiànfēng

 pìndìngxiàdeqīnshì

 xuéguānzixiùcáijīngguòběnshěngkǎoshìzhōuxiànxuédeshēngyuánxuéguānshìliáojiàoguāndetǒngchēngxuéchēngjiàoshòuzhōuxuéchēngxuézhèngxiànxuéchēngjiàoguǎnjiàozàixuédeshēngyuán

 yǒujiéhūn

 zhuīwéizhuīniàn

 zhèshìzuòzhězhuīwángdepiānwénquánwénfēnsānfēn

 fēncóngpiānshǒudàoèrzixiào”,qīnshēngniányuèzhìbìngyuányīnshìdāngshídeqíngjìngzuòzhěqīnshēngmínghóngzhìyuánniánzhèngniánsuànláijǐnniánèrshíliùsuìshìfēichángniánqīngháiwèinéngchōngfēnxiǎngshòurénshēngdeniánlíngshāngshíliùsuìchūjiàniánjiānshēngtāizhōngyāozhéliǎngrénwénzhōngyòngjìnliúshuǐzhàngdeshuōchūqīnshēnghuódechénzhòngsuānxīnsuīránzhèbiǎoqíngdehuàjǐnshù:“yǒugōngzhīshēngrénzijiājiànránshùpínzhū:‘wèiduōzi!”’ránzhǐshùgòuleyīnwèishìshíyánběnshēngèngyǒuèrshāngwèilemiǎnchúméiwánméilededuōzhīqīnjiēshòulelǎosuǒxiàndemínjiānyùnpiānfāngyǐnjǐnshèngèrluódebēishuǐluòxiààndehòuzhèngguòsānnián便biànshìleyīngdāngzhǐchūzhèzuòzhěwèizhíjiēxiěqīnqiánbēixīnqíngyīnwèidāngshídezhǎngháidàoshísuìgèngxiǎosuìcónggòuquèzàileshīdeháilemenshěngshìdeqíngzhuàng:“zhūérjiànjiārénsuízhīrányóuwèiqǐn。”zàiérdàideshèngniánzhīsānshāng。“shāngzāièrfēnliàngchénzhòng

 zuòzhěyòuxiàdāngshíshìjiārényánqǐnghuàgōngmiáohuìróngquèzuòzhěhuǒgòngzuòérshànghuàyǒuguāngxiàhuà”。zhèzuìpíngchángdeshìzhōngbāohándeshēnhòuwēimiàodegǎnqíngduìyǒuzhòngshìqīnyuánguāndewénhuàchuántǒngdezhězhìjīnréngshìxīnyǒulíngnánhuìde。“èrzixiàowénchùyǒuzhedeqíngwèimiàozàishěngjìng

 èrfēncóngrénhuìguìdàotiáonǎi”,shìquánwéndezhǔyàofēnshùqīnniángjiājìngkuàngménfēngqīndexìngshēngpíngshìlüèshùwàijiāfēngděngjiāodàiqīnxíngdegēnyuánnǎizhōngyīngyǒuzhīzhōushìshìkūnshānxiàndejiāzàixiànchéngdōngnánsānshídejiāqiáocóngqiāndūnwǎngnánzhìqiáo沿yánxiǎogǎngdōngdài便biànshìzhùfànwéiwàishìguózijiānjiānshēngyòushìfāngshàngyǒuqiánderéndànchóngshàngjiǎnběnjiāguānrénshuòshuòshuōcūnzhōngjiànzishēngzhíài”,hòuwénháileduìzideàiqīnjiàhòuwàièr使shǐrénwèn”)。cóngzhèyàngwēnnuǎnshídexiǎokāngzhījiāzhǎngchéngdeqīnyǒuqínláojiǎnkuānhòucōnghuìshízhǒngzhǒngpǐnxìngjiùwèiguàilexià便biàntōngguòshìlüèbiǎozhāngqīndeshàngshùxíng

 wénzhōngmiáoshùqīnhuíjiāqiáoniángjiāfǎngmiándàoxiànchéngjiācuō线xiànsuīránbìngyánduǎnquēzhīyōuquèmángxiàngchīlezǎofànméiwǎnfàndeyàngzijiànshìqínláochéngxìngdeyòushuōdōngtiānshēnghuǒshèngxiàdetànxièfēntuánláipáipáiliàngzàijiēxià,“shìjiāxiánrén”,jiànjiǎnjǐnguǎntuōlèihěnduō,“érzhěpānxiǎozhěbào。”quèshǒuzhōngrènzhuìchuò”,“nèirán”,jiànshànchíjiāzàishuōdàitóngdehǎochùsuīmiǎnyǒuquèrěnzàibèihòuchūèyuànyánniángjiāměiniánsòngláichángxiāndexièbǐngěr”,dōujiāréngòngxiǎngjiāzhōngrénwénjiāqiáorénzhìjiē”,yóujiànqīndehòudào

 zuìhòuqīnduìzuòwèizhǎngzidezuòzhěsuǒshīdejiàoyǒuguāngsuìshícóngxiōngyǒujiāxuédàotiānyǒujiā便biànshàngxuéleyǒuguāngxiǎngshàngdànqīnquèyǔnjiànduìzijuéwèiàiyǎnyǒumèngzhīfēngměiměibànzishuìxǐngqīn便biànyǒuguāngànsòngxiàojīng》”,tǎngnéngshúdàoshífēnliú,“”,便biànhěngāoxìngjiànqīnjiàozihěnyánzhèfēntōngguòlièjiātíngsuǒshìdezhuīxiànlenénggànàiéryǒujiànshídeqīndexíngxiàngzhèngyóuzuòzhěshìtōngguòqīnwénqīnjiàndesuǒshìmiáoxiějiāfǎnyìngsuǒjuékōngdòngkuādegǎnjuéér使shǐrénjuéfēichángzhēnshíxìn

 sānfēncóngrénrén”,shùqīnhòuliǎngjiārénshìbiànqiānyǐnchūchéntòngdeniànzhōngduànqīnwàixiāngwánghòuwàijiāzāodexìngyóuchǎngwēnduólejiùděngsānshírénxìngmìngwéiwàièrjiùxìngcúnxiàláizhèzhǒngránzāihuòqīndeshìguānyòushìyǐnyuēyǒuzhǒnghuòdānxíngdeshénguānzuòzhězhǐshìshíyánxiàquèyǒuqiónggǎnkǎi

 xiàduànqīnhòushíniányǒuguāngrénxuéqiěwánhūnjiàzuòzhězhèbiéshuōmíngdeguī宿wèirénsuǒpìnzhě”,yǒuguāngsuǒshìrénsuǒpìnzhě”。gàijiùshíérhūnshìgàiyóuzhīmìngzhèzàiqīnqiányǒuānpáizhèzhǒngniànniànwàngdekǒuwěnhánwèiréngshìshēnhòudewénzhōngxiědào,“érbàoàizhīniànrénzhōng”。xiēyìnxiàngjiàoshēndewǎngshìyóuxīndàngèngduōdewǎngshìquèfēnmínglìngzuòzhěànránshénshāngshāngtòngzhī便biànjuéshuǐdàochéng

 wénzhōngsuǒbiǎodeyǒuduìqīnyǒudeduǎnzànxīnérguānghuádeshēngdechéngzhìdeniànyòuyǒurénlúnzhōngzuìbiànzuìshēnqièdezhǒnggǎnqíngduìàidesòngliànzuòzhěqiúguānshìjuéfěnshìyóuchūdediǎn便biànshìjǐnliàngjiǎnlezhíjiēdezhǔguāndeshūqínggāiwényòngsānrénchēngshìchúshāngzāi”、“tiāntòngzāiliǎngduǎnquánpiānshìdòngshēngshìránéryóusuǒjiēzuòzhěyìnxiàngzuìshēnhánwèihòudeshēnghuójiékuǎnkuǎnláidòngrénwénzhōngérhuòqiānhuòbàoqīnquèláozuòxíngxiàngshìpíngfánéryòude

 biéshìshǒuwěiliǎngfēnzuìzhìwénquèzuìjiàngōngzuìyǒuqíngxìnghéngqiántáiduōwénzhāngjǐnwénjiǎnliànérqiěhányùnxiěqīnzhīzhūérzhībēitòngjǐnsuírénérlìngréngǎndàoshuāngzhòngdebēiyòuhuàgōngwèiérhuàróngjǐnshuōèrzixiào”,lìngrénfǎnqīndāngshípiēxiàxiǎoéryuèjuéqiǎnbiǎoshēnāicuīrénlèixiàzuòzhěyòngleshìqíngdeshǒumǎnkuǎnkuǎnshìlequánwéndòngshēngérgǎnrénzhìshēndeshūfēngcǎi

 zòngguānquánpiānbìngméiyǒuguòduōzuòzhěqiánglièérzhíjiēdegǎnqíngshūérshìtōngguòbáimiáodeshǒuduìshēnghuójiéjìnxíngmiáoshùquèjiānghòuzhòngdegǎnqíngróngxíngjiānróngzhèxiēkànshìjiǎndānpíngfándeshìjiànzhèngsuǒwèihuāshìjièzàipíngfándànrándebèihòuquèshìyǐncángzhezuòzhěduìwángdeshēnshēnde怀huáiniànduìwángshìshìdechéntòngzhīgǎnwánggāoshàngměihǎodepǐn

 guīyǒuguāngqīnshíliùsuìjiàdàoguījiāshísuìshēngxiàèrshíliùsuìshìdāngshíguīyǒuguāngzhǐsuìshíliùniánhòuguīyǒuguāngèrshísuìshēngzinéngchūyǎngérgèngzhīēndeyuányīnzhèpiān怀huáiniànqīnzhīzuòjiùshìzàizhèshíxiěde

 guīyǒuguāng(1506~1571)míngdàiguānyuánsànwénjiāyòukāibiéhàozhènchuānyòuhàoxiàngshēnghànjiāngkūnshānrénjiājìngshíjiǔniánrénhuìshìluòjiādìngāntíngjiāngshàngshūtándàoxuézhòngduō,60suìfāngchéngjìnshìzhǎngxìngzhīxiànshùntōngpànnánjīngtàichéngliúzhǎngnèizhìchìfángxiūshìzōngshí》,nánjīngguīyǒuguāngtángshùnzhīwángshènzhōngliǎngrénjūnchóngshàngnèiróngxiángshíwénshídetángsòngwénbìngchēngwèijiājìngsānjiāyóuguīyǒuguāngzàisànwénchuàngzuòfāngmiàndeshēnzàozàidāngshíbèichēngwèijīnzhīōuyángxiū”,hòurénchēngzànsànwénwèimíngwén”,zheyǒuzhènchuān》、《sānshuǐděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37669.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 78人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org