首页 趣味语文古诗词正文

狱中上母书(yu zhong shang mu shu)

 xiàowánchúnjīnshēnxùnshēnbàotòngyánjūnjiànbèiliǎngchūnqiūyuānshēnjiānxīnjǐnběnjiàntiānbàochóuróngshēnggàochénghuángnàitiānyòuzhōngnüèxiāncháocáixìng便biànchéngfěnniánzhīchúnfēnshuízhījīnjīnjīnyánèrniánzhīmìngshūshuǐzhīyǎngyānzhìjūntuōkōngménshēngshēngbiéxìngménpiàoshēngxiāngxiāngwènchúnjīnyòuránxiāncóngjiǔjīngxiàozhīzuìshàngtōngtiān

 shuāngzàitángxiàyǒumèiménzuòshuāibáozhōngxiānxiōngchúnāiāikǒuwèishēngsuīránchúnzhīshēnzhīsuǒchúnzhīshēnjūnzhīsuǒyòngwèiwèijūnshuāngdànjūntuīgànjiù湿shījiàoshīshíniánhuìqiānsuǒnánēnwèichóulìngréntòngjué。——jūntuōzhīróngxiōngshēngtuōzhīzhāonán

 chúnzhīhòuxīnxióng便biànwèijiāménzhīxìngránwànzhìhòuhuìwàngzhìjīnérlíngjiéwénzhāngzizhěrénzāixiàohòu西míngxiānshēngwèirénsuǒgòuxiàozhīwèizàomángmángzǒngguīhòuyǒuzhōngxìngzàizàomiàoshíqiānqiūzhǐmàifàntúnwèiněiguǐérzāiruòyǒuwàngyánhòuzhěchúnqiěxiānwénzhōngzàimíngmíngzhūwányínjuékěnshě

 bīngtiānchúnhòuluànqiěwèiyǒudìngshuāngshànbǎochúnwèiniànèrshíniánhòuchúnqiěxiānwénzhōngwèiběisāizhībēibēixiāngtuōzhīyánshènxiānggōngshēngjiāngláijiāshìjǐnwěizhīhánshílánbēiqīngjiǔzhǎnhándēngzhìzuòruòáozhīguǐyuànxīnjiéèrniánxiánxiàozhegōngshēnghǎowèishàndàizhīgōngwèiyángqíng

 lúnjiāngyánshàntòngzāitòngzāirénshēngshúguìsuǒěrwèizhōngchénziwèixiàozihánxiàoguītàilefēnnèishìdàoběnshēngshìshēnruòdànwèisuǒyuántiānrénèmèngshíniánbàochóuláishìshényóutiānjiānkuì

 wén

 xiàowánchúnérjīnleshēnfèngxiàngěiqīnnéngzàishēnláibàoqīnlecóngqīnérbēitòngguòleliǎngniántóuyuànhèncǎntòngyuèyuèshēnjǐnlejiānnánxīnběnláizhòngjiàntiānbàochóu使shǐzhědàozèngshēngzhěhuòróng耀yàoxiàngjiǔquánzhīxiàdeqīnbàogàomendechénggōngnàishàngtiānbǎoyòumenzāihuòzhōngxiāncháozhījūnduìgāngláijiùbèifěnsuìniándewèifēishuízhīdāngshíquèjīntiānduǎnduǎnyánleliǎngniándeshēngmìngquèméiyǒutiānxiàoyǎngqīnzhìzūnguìdetuōshēnkōngménshēngshēngzàixìngzhījiāménpiàohuózhenéngxiāngkàoyǒurénlenéngxiāngānwèijīnyòuyǎnxiānjiǔquánxiàozhīzuìdeshēnzhòngliánshàngtiāndōuzhīxiǎole

 āiliǎngwèiqīndōujiànzàixiàmiànyòuyǒumèimèiérjiāyùnshuāibàibìngxiōnglebìngsuǒāitòngdeshìjiātíngdezhòngduōrénkǒujīnhòuzěnmeshēnghuósuīrándànshìjiùzhèyàngbadeshēnshìqīngěidedeshēnshìwèiguójūnsuǒyòngdewèiwèijūnéryòushìliǎngwèiqīnnedànzūnguìdeduìàibèizhìjiàoxuéshīshíniánláicóngwèigǎibiànàiēnhuìqiānbǎiniánláisuǒshǎoyǒuēnwèicéngbào使shǐbēitòngdàolediǎn!——xiànzàizhǐzūnguìdetuōgěiróngshēngtuōgěizhāonánmèile

 zhīhòuguǒzinéngdàozijiùshìjiāméndexìngyùnguǒránqiānwànyàolìnghòuhuìdewàngzhìjīnlíngluòjiéwénzhāngxiàngzizhèyàngdeyǒunexiàng西míngxiānshēngyàngxiàodehòuwèipángrénsuǒgòuxiàoháiwèihǎoāitiānshìqióngjǐndejiāquènéngyǒngyuǎnmiányánjuéyǒucháotíngzhōngxìngzhòngjiànmemenjiùnéngqiānbǎiniánzàimiàozhōngjiēshòugōngyǎngyòuzhǐshìxiǎngshòumàifàntúnzhìchéngwèi饿èguǐérneguǒyǒurénwàngyánlìnghòuqīnzàimíngzhōngdìngyàozhūshāzhèwánchǔnzhīrénjuéráoshù

 bīngbiàntiānzhīhòuzhànluànhuìyǒutíngzhǐzhīliǎngwèiqīnqǐnghǎohǎobǎozhòngyàozàiguàzàixīnèrshíniánzhīhòugēnqīnjiāngyàosǎopíngběifāngbiānjìngyàobēishāngyàobēishāngsuǒzhǔtuōdehuàqiānwànyàowéibèigōngshēngshìwèiláiyǒuchéngjiùderénjiādeshìdōujiāotuōhánshíjiéyuèshíbēiqīngjiǔzhǎnhándēngláigōng使shǐzhìchéngwèirénde饿èguǐdeyuànwàngjiùdàolezichénghūnèrniánláixiánxiàoláiwèirénsuǒshēnzhīgōngshēngwèihǎohǎokàndàizhèshìgōngshēngdewèiyángzhīqíng

 lúnérzhèdōushìjiāngzhīshídefèizhīyánbēitòngtàibēitòngledànshìrényǒushìdeneguìzàisuǒqīnnéngchéngwèizhōngchénérzinéngchéngwèixiàozihánxiàoguītiānwánchéngdefēnnèizhīshìcóngjiàodeyuánláishuōqièshìběndōuwèichángshēngcúndeshēnkànxiàngjiùdexiéziyàngzhēnzhǐshìwèigāngzhèngzhīsuǒyīnérdǒngletiānrénzhīshíniánláizhǐshìchǎngèmèngbàochóuzàiláishìdeshénhúnjiāngáoyóutiānzhījiānduìqièdōuháokuìzuò

 zhùshì

 xiàozuòzhěchēngguòzàixiěgěidexìnjiànzhōnghuòdiàndedàozhōngbiànchēngxiàozi)”。

 yánjūnduìqīndejìngchēngjiànbèishì

 liǎngchūnqiūhuànleliǎngchūnqiūguòleliǎngniánzuòzhěqīnzàiliǎngniánqián——hóngguāngyuánniánniánxùnguó

 yuānyuānchóucǎntòng

 jiàntiānzhǐhuīmíngcháo

 róngshēng使shǐderénzhǐdào使shǐhuózhederénzhǐdàoróngfēng

 gàochénghuángguóchénggōngdeshìxiàngxiāndeféngào

 zhōngjiāonüèzhǐshàngtiānchéngxiāncháozhǐmíngcháo

 zhǐdekàngqīngjūnduìgānggāngjuéxiàwánchúncānjiāledejūnduìdānrèncānmóu

 (jī)fěnsuìfěnzhèbèikuì

 niánzhīzhǐlóngèrniánniánbīngkàngqīngshībàishìbīngbàihòuxiàwánchúnzhǐshēnliúwáng

 fēnliào

 jīnjīnjǐnjǐn

 shūshuǐzhīyǎngdàizhǐduìdegōngyǎngchū·tángōngxià》:“chuàishūyǐnshuǐjǐnhuānzhīwèixiào。”

 jūnzuòzhědeshèngshìtuōcángshēnkōngménmén

 shēngzuòzhěshēngshìshìxiàyǔndeqièshēng

 (kè)ránráncóngzhuīsuíjiǔjīngfànzhǐ

 shuāngshēng

 ménzuò(zuò):jiāyùn

 zhōngxiānxiōngzhèzhǐméiyǒuxiōng

 tuīgànjiù湿shīchuángshànggànchùrànggěiyòuérshuìzài湿shīchùzhǐqīnzidexīnláo

 róngxiōngzuòzhědejiějiěxiàshūhàoróng

 zhāonánzuòzhědemèimèixiàhuìhàozhāonán

 xīnzhèzhǐzuòzhědezixióngnánhái

 zhìhòubàoyǎngbiéréndeháiziwèihòu

 huìwàngzhèzhǐxiàxìngdàichuánshuōxiàcénghuìzhūhóuhuìshìhòuláihuìxìngxiàderénjiùshuōshìmendexiān

 línglíngluòdàodiǎn

 西míngxiānshēngzhāngbiéhào西míngmíngwénxuéjiāshèdelǐngxiùchóngzhēnshíniángōngyuánnián),hòuniányóuqiánqiānděngdàiwèiqiánqiānhòuláitóujiàngleqīngcháorénmenrènwèizhèyǒusǔnzhāngdemíngjié

 “zàoliǎngguǒshàngtiānmíngràngmíngcháomièwángleme使shǐyǒuhòuhuìbèishāzhōngguīhòuzàozàohuàzhǐtiānmángmángmíng

 “yǒujiāngláiguǒmíngcháohuīwèikàngqīngérzònghuòhòujiāngwànqiānqiūshòurénzhǐxiàngtōngrényàngzhǐxiǎngshòujiǎndāndepǐnhuìzuò饿èguǐnezhōngxìngzàizàozhǐmíngcháohuīmiàoshízhǐguǐshénzàimiàoxiǎngshòumàifàntúnzhǐjiǎndāndepǐnněi(něi)guǐāi饿èdeguǐ

 wénzhōngxiàyǔnhòunánmíngwángshìwèiwénzhōnggōngmíngmíngyīnjiānzhū(jí):zhūshāwánxiāo(wán yín):wánérduōyánzhèngderén

 “èrshíniánhòuèrshìguǒhòuzàiwèirénmeèrshíniánhòuháiyàoqīnzàiběifāngbīngfǎnqīng

 gōngshēngzuòzhějiějiěxiàshūdeérzihóuqínggōngcái

 hánshízhèzhǐqīngmíngjiéshìrénmenshàngféndeshíjiélánjiùdenóngyuèshírándēngchāoguǐhúnchēnglánpénhuì

 ruòáozhīguǐméiyǒuhòuànshíde饿èguǐruòáoruòáoshìchūnqiūshíchǔguógōngmíngzhèdehòudàilìngyǐnziwénkàndàorénziyuèjiāoxíngwèizhèngnénghuìgěizhěngjiātíngdàiláizāinánlínqiánduìrénzheshuō:“guǐyóuqiúshíruòáoshìzhīguǐněiér。”hòuláiruòáoshìzhōngyīnwèiyuèjiāopànchǔérbèimièlequán

 jié(lí):dàizhǐchénghūn

 wèiyángqíngzhǐshēngjiùzhījiāndeqíng。《shījīng·qínfēng·wèiyángyǒusòngjiùshìyuēzhìwèiyángshuōshìxiějìngōngzizhòngěrchūwángqíngōngshōuróngzuòjìnjūnsòngguīguóshídewàishēngkānggōngsòngdàowèishuǐzhīyángzuòshīzèngbiéhòushìsuìyòngwèiyángshēngjiù

 jiāngyánshànchūlùn·tài》:“rénzhījiāngyánshàn”。

 tàitiān

 “dàozhàodàojiādeshuōrénběnláishìcóngérshēnghòuyòuguī

 (xǐ):cǎoxié

 zhèngzhī

 “yuányīnwèimíngbáiletiānrénshìdeguān

 wéngòngduànduànshēnjuébiédeyuányīnzhōngjiānsānduànfēnbiécóngsānfāngmiànxiàyángǎnxièqīndeyǎngzhīēnzhǔānpáijiāréndeshēnghuódeshēnhòushìzuìhòuduànshūjuébiédekāngkǎizhīqíngquánwéntiáoqīngcéngfēnmíngbēizhuàngcāngliángchàngsāntànxióngqiánggǎnrénzhìshēn

 shǒuxiānchùdòngzhědeshìxiàwánchúnshēnbàodehènxiǎngdào,“jūntuīgànjiù湿shījiàoshīshíniánhuìqiānsuǒnánēnwèichóulìngréntòngjué”。zhèshìduìshuāngyǎngzhīēndechónggāozànyuèyìngchènchūzuòzhěēnwèichóudejiùzhīqíngyǒudàoshì,“shuíyáncùncǎoxīnbàosānchūnhuī”,deēnhuìběnláijiùnánbàowàngèngkuàngxiàwánchúnyòugǎnshūshuǐzhīyǎng”。zuòérzidechúleshěngzhīwàikànláishìnéngzuòjiěshìledànshūdeèrliǎngjiéquèduìnéngbàodeyuányīnzuòleqíngjiāoróngdechénshùláilìngréngǎnpèizuòzhějiāngbàoguó”、“xùnbàodeguānchuàntōngláijiāchǎnshùzhǐchū:“chúnzhīshēnzhīsuǒchúnzhīshēnjūnzhīsuǒyòngwèiwèijūnshuāng?”zhèjiùnéngfǒuzhēnzhèngbào”,fàngdàolekàngqīngmíngdemíndòuzhēngbèijǐngxiàláikǎocházhǐyàotiānshàngwèijiàn”,shāzhīchóuwèibàozuòzhějiùnéngxīnānchénghuānshuāngdexiàhuànhuàshuōxiàwánchúnshìchéngqīndebàoguózhīzhìláibàoqīndeyǎngzhīēndexiǎngzuòzhǐshǒuzàiqīnshēnbiāndewèidejiāquèéryàodàofǎnkàngmíndedòuzhēngfēngyúnzhōngzhǎn鸿hóngzhīxióngzhècáishìzhēnzhèngdebào”。qíng怀huáizhōngguódàideduōmínzhìshìyòngzhǒngxíngshìdeyánkēngqiāngyǒushūxiěchénshùguòleérxiàwánchúnzàizhèfēngxìnzhōngshìwèimíngshìzhēnchéngdechìlièdeniànzhīqíng

 xìndeqiánliǎngjiézuòzhětǎnlehuíhuándenèixīntāoshǒuxiānxiǎngdàodeshìxiào”、“shēnbào”,dànzàiduōzuòtíngliúérshìfēngzhuǎntònghuílecáixìng便biànchéngfěndekàngqīngyōuguózhīqíngzànshíyānméileniànzhīqíngtòngdìngtòngjuéniánjìngjīnshízàishìránzhōngdeǒuránránshēnguóchízǎozǒngshìyàojuāndewèiqínggǎnzhuǎnhuàndeyòuxiàzixiǎngdàoleshuāng,“jīnjīnyánèrniánzhīmìngshūshuǐzhīyǎngyān”,qínwángshìcōngcōngjiùshìèrzàiquèméiyǒutiāngōngyǎngqīnchuàishūyǐnshuǐjǐnhuānlìngréngānchángcùnduànshìniànzhīxīncháodǒuzhǎng,“zhìjūntuōkōngménshēngshēngbiéxìngménpiàoshēngxiāngxiāngwènchúnjīnyòuránxiāncóngjiǔjīngxiàozhīzuìshàngtōngtiān”,zhèxiēnányánbiǎodetòngchǔxiāojiědehènyōngsāizàiduānchūleèrjiéde!……wèishēng”。zhèshìgǎnqíngliúníngdexuánzuòzhědenèixīntiānpíngwánquánqīngxiàngāiāikǒu”。dànshìjiùzàizhèshùnjiānbàoguózhīqíngyòuměngjiāzhīfǎnchūlesuīrándezhuāngyánshìyántuīchūlewèiwèijūnshuāngdeguāngcǎilùnduànzhìnánjiěderénshēngmìngshìjīngjiěkāizhízhedeniànzhīqíngyòuchènshìtáitóuláiyǒuledànjūntuīgànjiù湿shī……”zhèyànglìngréntòngjuédewéntuōyǎngshuāngdeérdeānpái

 zǒngguānshàngshùgǎnqíngdebiànhuàchádàoxiàwánchúnshìzàijiǎnduànháiluàndemáodùnzhōngchùqíngguāndezhōngzàishēngmìngdezuìhòuguāntóuwǎngzhùlerénshēngdeduòbǐngqiàdāngjiāngbàoguóbàoyǒuróngzàixiǎnshìleshǎoniányīngxióngdechónggāoxiǎngjìngjiè

 zhèngyóuháojiǎoshìrántǎndàngsuǒcáiwàijiàoréngǎndàoqīnjìngxìntànèrliǎngjiéxiāngyìngzhàodeshìsānjiézhǎndīngjiétiědegàobáiqīnwànzhìhòu”。xiàwánchúnzhīsuǒjuéduànshìyīnwèiduìzhèwènkànhěnshēnshìlàngtáoshādeniándàiduōjiāzisàngshīmínjiérènzéizuòwèirénsuǒgòuxiàonéngqīngcóngshì使shǐxiàjiāpíngtiānxiàozisūnzàizhěruòzhōngxìngzàizào”,“zidìnghuìmiàoshíqiānqiū”,xiǎngshòuzisūnmendemàifàntúnhǎoduōzhèzhǒngjiànjiěránfǎnyìngleniánjǐnshídexiàwánchúnzàifēnglàngzhōngduànliànxiāngdāngchéngshúdàngèngzhǔyàodeháishìmǎnqiāngxuèdeqiángyǒudebèngshèjīngxiàlejiābàoguódezhuàngzhì使shǐchénzhōuduànjuéhòuzàisuǒsuǒzàijiāodàizhèyàoshìshíkǒuxiāngdāngyán:“ruòyǒuwàngyánhòuzhěchúnqiěxiānwénzhōngzàimíngmíngzhūwányínjuékěnshě!”

 jiēxiàláiwénpiānzhòngānwèijiārényǒngtànrénshēnglìngmiàngōulēichūxiàwánchúndexìngfēngmàokěnwàngshuāngbǎozhòngzhǐwànghánshílánshíjiédebēiqīngjiǔzhǎnhándēngqiānguàjiéèrniánxiánxiàozhedeziyánshīshìdeyǒngchàngláishūháoqínggǎnzhélěngduìdāoshényóutiān

 xiàwánchúnshísuìsuíqīnxiàyǔnlǎoshīchénzilóngcānjiākàngqīnghuódòngqīnxùnguóhòuyòuzuǒzàitàiyǒngyuánniánqīngshùnzhìnián,1647niányuèbèixièsòngnánjīngjiǔyuèjiùniánjǐnshísuìxiàwánchúnzàinánjīngzhōngshízhī怀huáizheshìguīdejīngshéndànshēnxùn”,quènéngshēnbào”,liúxiàduōhànshìxiěxiàlezhōngshàngshū》——zhèfēngxiěgěishèngshìdejuébiéxìn

 xiàwánchún(1631~1647)yuánmíngcúnhàoxiǎoyǐnlíngshǒuzuòlíng),míngduānhànmíngsōngjiānghuátíngxiànxiànshànghǎishìsōngjiāngrénmíngzhemíngshīrénshǎoniánkàngqīngyīngxióngmínyīngxióngxiàyǔnzisuìnéngshīwénshísuìcóngchénzilóngcānjiākàngqīnghuódòngwángjiānguóshòuzhōngshūshěrénshìbàibèixiàjuémìngshīlínxíngshénbiànzheyǒunánguāncǎo》、《xìngcúnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37667.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 51人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org