首页 趣味语文古诗词正文

隆中对(long zhong dui)

 liànggōnggēnglǒnghǎowèiliángyín》。shēnzhǎngchǐměiguǎnzhòngshírénzhīwéilíngcuīzhōupíngyǐngchuānshùyuánzhíliàngyǒushànwèiwèixìnrán

 shíxiānzhǔtúnxīnshùjiànxiānzhǔxiānzhǔzhīwèixiānzhǔyuē:“zhūkǒngmíngzhělóngjiāngjūnyuànjiànzhī?”xiānzhǔyuē:“jūnlái。”shùyuē:“rénjiùjiànzhìjiāngjūnwǎngjiàzhī。”

 yóushìxiānzhǔsuìliàngfánsānwǎngnǎijiànyīnpíngrényuē:“hànshìqīngtuíjiānchénqièmìngzhǔshàngméngchénliàngxìntiānxiàérzhìshùqiǎnduǎnsuìyòngchāngjuézhìjīnránzhìyóuwèijūnwèijiāngānchū?”

 liàngyuē:“dǒngzhuōláiháojiébìngkuàzhōuliánjùnzhěshèngshùcáocāoyuánshàomíngwēiérzhòngguǎráncāosuìnéngshàoruòwèiqiángzhěfēiwéitiānshírénmóujīncāoyōngbǎiwànzhīzhòngxiétiānziérlìngzhūhóuchéngzhēngfēngsūnquányǒujiāngdōngsānshìguóxiǎnérmínxiánnéngwèizhīyòngwèiyuánérjīngzhōuběihànmiǎnjǐnnánhǎidōngliánhuì西tōngshǔyòngzhīguóérzhǔnéngshǒudàitiānsuǒjiāngjūnjiāngjūnyǒuzhōuxiǎnsāiqiāntiānzhīgāoyīnzhīchéngliúzhāngànruòzhāngzàiběimínyīnguóérzhīcúnzhìnéngzhīshìmíngjūnjiāngjūnshìzhīzhòuxìnzhehǎizǒnglǎnyīngxióngxiánruòkuàyǒujīngbǎoyán西zhūróngnányuèwàijiéhǎosūnquánnèixiūzhèngtiānxiàyǒubiànmìngshàngjiāngjiāngjīngzhōuzhījūnxiàngwǎnluòjiāngjūnshēnzhōuzhīzhòngchūqínchuānbǎixìngshúgǎndānshíjiāngyíngjiāngjūnzhěchéngshìchénghànshìxìng。”

 xiānzhǔyuē:“shàn!”shìliàngqínghǎo

 guānzhāngfēiděngyuèxiānzhǔjiězhīyuē:“zhīyǒukǒngmíngyóuzhīyǒushuǐyuànzhūjūnyán。”fēinǎizhǐ

 wén

 zhūliàngqīnzàitiánzhōnggēngzhǒngàiyínchàngliángyín》,shēngāochǐchángchángguǎnzhòngxiāngdāngshírénmendōuchéngrènzhèjiànshìzhǐyǒulíngdecuīzhōupíngyǐngchuānnánzhōudeshùzhūliàngguānshénhǎoshuōquèshíshìzhèyàng

 shìféngxiānliúbèizhùzhāzàixīnshùbàijiànliúbèiliúbèihěnzhòngshùduìliúbèishuō:“zhūkǒngmíngzhèrénshìrénjiānzhedelóngajiāngjūnyuànjiàn?”liúbèishuō:“nínláiba。”shùshuō:“zhèrénzhǐnéngbài访fǎngwěizhàoshàngménláijiāngjūnyīnggāizūnqīnbài访fǎng”。

 yīnxiānjiùlóngzhōngbài访fǎngzhūliàngzǒnggònglesāncáijiàndàozhūliàngshìliúbèijiàopángbiānderén退tuìxiàshuō:“hànshìdetǒngzhìbēngkuìjiānxiédechénzidàoyòngzhènglìnghuángshàngméngshòufēngchénzāonánchūbēnnénghéngliàngdexíngnéngfǒuréndeliàngnéngfǒushèngrènxiǎngyàowèitiānxiàrénshēnzhāngránércáizhìmóulüèduǎnqiǎnjiùyīnshībàinòngdàojīntiānzhèmiàndànshìdezhìxiàngdàoxiànzàiháiméiyǒuxiūnínrènwèigāicǎizěnyàngdebànne?”

 zhūliànghuídào:“dǒngzhuōzhǎngquánláiháojiétóngshíbīngzhànzhōujùnderénshùshèngshùcáocāoyuánshàoxiāngshēngwàngshǎozhīyòushǎoránércáocāozuìzhōngzhīsuǒnéngbàiyuánshàopíngjièruòxiǎodeliàngzhànshèngqiángdeyuányīnjǐnkàodeshìtiānshíhǎoérqiěshìréndemóuhuàdāngxiànzàicáocāoyōngyǒubǎiwànjūnxiéchíhuángláihàolìngzhūhóuzhèquèshínéngzhēngqiángsūnquánzhànjiāngdōngjīngsānshìleshìxiǎnyàomínzhòngguīyòurènyòngleyǒucáinéngderénsūnquánzhèfāngmiànzhǐzuòwèiwàiyuándànshìmóujīngzhōuběikàohànshuǐmiǎnshuǐzhídàonánhǎidedōunéngdàodōngmiànjùnhuìjùnxiānglián西biānjùnshǔjùnxiāngtōngzhèshìjiādōuyàozhēngduódefāngdànshìdezhǔrénquèméiyǒunéngshǒuzhùzhègàishìtiānyòngláizhùjiāngjūndejiāngjūnyǒuzhànlǐngdenezhōushìxiǎnyàoyǒu广guǎngkuòféiderántiáojiànyōuyuègāopíngjièjiànleliúzhānghūnyōngnuòruòzhāngzàiběimiànzhànhànzhōngrénmínyīnshíchǎnfēngliúzhāngquèzhīdàoàiyǒucáinéngderéndōuwàngdàoxiánmíngdejūnzhǔjiāngjūnshìhuángshìdehòudàiérqiěshēngwànghěngāowénmíngtiānxià广guǎngfànluózhìyīngxióngxiáncáishìguǒnéngzhànjīngliǎngzhōushǒuzhùxiǎnyàodefāng西biāndemínhǎoyòuānnánbiāndeshǎoshùmínduìwàiliánsūnquánduìnèixīnzhèngzhìdàntiānxiàxíngshìshēnglebiànhuàjiùpàiyuánshàngjiānglǐngjīngzhōudejūnduìzhízhǐzhōngyuándàijiāngjūnnínqīnlǐngzhōudejūnduìcóngqínchuānchūlǎobǎixìngshuígǎnyòngzhúlánshèngzhefànshíyòngzhuāngzhejiǔláihuānyíngjiāngjūnnínneguǒzhēnnéngzhèyàngzuòmechēngdeshìjiùchénggōnghànshìtiānxiàjiùxìngle。”

 liúbèishuō:“hǎo!”cóngzhūliàngdeguāntiāntiānqīnláiguānzhāngfēiděngréngāoxìngleliúbèiquànjiěmenshuō:“yǒulekǒngmíngjiùxiàngdàoshuǐyàngwàngmenyàozàishuōshénmele。”guānzhāngfēishìzàishuōshénmele

 zhùshì

 lóngzhōngmíngjīnxiāngyángchéng西13gōnglóngzhōng

 duìhuíyīngduì

 liàngzhūliàng(181-234),kǒngmíngzhōulángyángdōurén

 gōngqīnlǒngtián

 hǎo(hào):àiwèichàng

 《liáng(fǔ)yín》:yòuzuòliángyín》,míngchuánshuōzhūliàngcéngjīngxiěguòshǒuliángyín

 guǎnzhòngmíngchūnqiūshíhuángōngdeguóxiāngbāngzhùhuángōngjiàn

 (yuè)zhànguóshíyànzhāowángdemíngjiāngcénglǐngyànzhàohánwèichǔguóbīnggōngliánxiànshíchéng

 zhījiùshìzhī”。méiyǒurénzhīdàizhǐzhūliàngguǎnzhòng”。chéngrèntóng

 wéizhǐyǒuyǒushànyǒuhǎoguānhǎo

 xìnránquèshízhèyàng

 xiānzhǔxiānxiānzhǔliúbèitúnzhùzhā

 xīnxiànnánshěngxīnxiàn

 zhòngzhòngshì

 wèiduìshuōgào

 gàishìfǒu

 zhīdàidàizhūliàng

 láizhīláilái

 jiùjiànshìdàozhūliàngbài访fǎngjiùjiējìnxiàng

 zhìwěi),zhàoshàngménláizhìzhāozhìyǐnlái

 wǎng(wǎng)jiàzūnwǎngwěijiàchējièchēzhǐliúbèi

 bài访fǎngyóushìyīn

 suì(suì):shìjiù

 dàozhèshìbài访fǎngdefánzǒnggòng

 nǎijiàncáijiàndàoyīnshìjiù

 píngzhèshìmìngrén退tuìde

 hànshìqīngtuízhǐhàncháotǒngzhìbēngkuìshuāibài

 jiānchénzhǐdǒngzhuōcáocāoděngqièmìngdàoyònghuángdezhènglìng

 méngchénméngshòufēngchénzhuānzhǐhuángzāonánchūbēn

 dōnghàndejīngchéngběnláizàiluòyángdǒngzhuōqiánghànxiànliúxiéqiāndōudàoshǎn西zhǎngāncáocāoyòuqiángqiāndōudàonánchāng

 dàiwánghóudechēngzhèshìliúbèichēng

 (duó)liànghéngliàngdexíngnéngfǒuréndeliàngnéngfǒushèngrén)。

 xìntōngshēn”,shēnzhāngxiǎngérbiǎozhuǎnzhézhìshùzhìmóucáishíyòngyīn

 chāngjuézhèshìshībàideránránéryóuréngháitíngzhǐxiū

 wèirènwèiānwèndàizěnme

 chūchǎnshēngcóng

 láitōng”,biǎoshíjiānkuàzhàn

 shèngshùshùshùqīngshèngjǐn

 tóngxiāng

 zhòngguǎrénshǎoshìbīngbáoruò

 zhànshèngwèiwèibiànchéngzhědeyuányīn

 fēiwéijǐnérqiě

 móuchóuhuàjīnxiàn zài

 xié(xié):xiéchíkòngzhì

 lìnghàolìng

 zhūhóuzhèzhǐdāngshífāngdejūn

 zhèchéngdequè

 zhēngfēngzhēngqiángzhēngshèngjīngjīng

 guóxiǎnérmínshìxiǎnyàomínzhòngguī

 xiánnéngwèizhīyòngwèibèi

 wèiyuánwèizuòwèiyuánwàiyuán

 móuzhàn

 jǐnquánliánliánjiētōngdào

 yòngzhīguózhèshìyòngbīngzhīguófāngshìbīngjiāzhēngzhī

 dài(dài):gài

 zhùgěi

 suǒyònglái

 yǒuyǒuma

 xiǎnsāi(sài) :xiǎnjùndeyàosāi

 tiānzhīzhǐrántiáojiànyōuyuèchǎnfēngráoxíngshìxiǎndefāng

 gāoliúbāng

 yīnkàopíng

 liúzhāngànruòliúzhāngdāngshídezhōuhūnyōngnuòruò

 yīnxìngwàng

 érdànshì

 cúnàiàiliàng

 zhòuhòudàiliúbèishìzhōngshānjìngwángliúshènghànjǐngliúdeérzidehòudàisuǒchēngshìzhīzhòu”。

 xìnxìnyòngdào

 zhewénmíng

 zǒnglǎn广guǎngfànluózhìlǎnzhèyǒuzhāozhìde

 yánxiǎnzhǐxíngshìxiǎnyàodefāng

 西zhūróngxiàng西zhōngguó西dehǎo

 nányuèxiàngnánānzhōngguónán

 nèiduìnèi

 xiūzhì

 zhèngzhèngzhì

 jiāngjīngzhōuzhījūnjiānglǐng

 wǎnluònánnányángluòyángzhèfànzhǐzhōngyuándài

 shēnqīn

 chuānpíng

 (80)dānshíjiāngxíngróngrénmínqúnzhòngqíngyíngjiēkuǎndàisuǒàidàidejūnduì

 (81)chéngshìguǒzhēnxiàngzhèyàng

 (82)tiāntiān

 (83)yuègāoxìng

 (84)zhīdàidàizhūliàngguānbiànhǎozhèjiànshì

 (85)zhīzhǔwèizhījiānxiāozidexìng

 (86)yóuhǎoxiàng

 (87)yuànwàng

 dōnghànniányóudōnghànwángcháodecánzhàránzāihàideměngliè广guǎngdenóngmínjiārénwángdiānpèiliúwèishēngbèidìngérzǒuxiǎndōnghànlíngzhōngpíngyuánnián(gōngyuán184nián),zàizhāngjiǎoxiōngdelǐngdǎoxiàbàolezhemíngdehuángjīnjūnyònghuángjīnguǒtóuhǎnchūcāngtiānhuángtiāndāngsuìzàijiǎzitiānxiàdekǒuhàojūndàochù,“suǒzàifánshāoguānjiélüèzhōujùnshīzhǎngduōtáowángxúnzhījiāntiānxiàxiǎngyīngjīngshīzhèndòng”。chuānhuángjīndelàngcháoxùnjuǎnlezhǎngjiāngběide广guǎngchénzhòngledōnghànháoqiángzhǔdefǎndòngtǒngzhìmiànlínmièdǐngzhīzāidedōnghànwángcháowèilewéifēngpiāoyáodetǒngzhìmángdiàobīngqiǎnjiāngxiàngnóngmínjūnfēngkuángfǎn;deháoqiángshìchènhuìzhāobīngmǎijiāzhènnóngmínjūndexíngliè

 jīngguòhuángjīnchénzhòngdōnghànwángcháojīngshìyǎnyǎnmíngcúnshíwángleérzàizhènhuángjīndeguòchéngzhōng,“háojiébìngkuàzhōuliánjùnzhěshèngshù。”dejūnshìfēnfēnyōngbīngzhòngfāngjīngguòshíduōniándehuǒpīnshāgōngsūnzànzhànyōuzhōu;gōngsūnzhànliáodōng;yuánshàozhànzhōuqīngzhōubìngzhōu;yuánshùzhànyángzhōu;cáocāozhànyǎnèrzhōu;liúbiǎozhànjīngzhōu;sūnsūnquánzhànjiāngdōng;hánsuìténgzhànliángzhōu;liúyānliúzhāngzizhànzhōuwéiliúbèiméiyǒudìngdepánlǐngduìniǎnzhuǎnfāngxiānhòugōngsūnzàncáocāoyuánshàoliúbiǎoděng

 jiànānyuánnián(gōngyuán196nián),cáocāoyínghànxiàndàodōuzhèngzhìshànglexiétiānzilìngzhūhóudeyǒuwèibìngxiānhòujūnxiāomièleyuánshùyuánshàoděngshìzhànlǐngleyōuqīngbìngděngzhōupíngdìngleběifāngyǒupíngdìngnánfāngtǒnghuáxiàdeshì

 zhūliàngchūshēnmíngménshìshǎoshíjiùcáihuáhéngchāoqúnchūzhòngshǐchēngshǎoyǒuqúnzhīcáiyīngzhīshēnzhǎngchǐróngmàoshénwěishírényān。’,《sānguózhì·zhūliàngchuánzài:“zhūliàngkǒngmínglángxiéyángdōurénhànxiàowèizhūfēnghòuguījūngònghànwèitàishānjùnchéngliàngzǎocóngzhūxuánwèiyuánshùsuǒshǔzhāngtàishǒuxuánjiāngliàngliàngjūnzhīguānhuìhàncháogèngxuǎnzhūhàodàixuánxuánjīngzhōuliúbiǎoyǒujiùwǎngzhīxuánliànggōnggēnglǒnghǎowèiliángyín》。shēnzhǎngchǐměiguǎnzhòngshírénzhīwéilíngcuīzhōupíngyǐngchuānyuánzhíliàngyǒushànwèiwèixìnrán。”zhūliàngjiùshìzàidōnghànniándezhànluànniándàichūshēngchéngzhǎngláideqīnyǎnlezhànluàngěibǎixìngzàochéngdejiārénwángdetòngbiéshìzhūliàngsuítóngshūzhūxuánnánxiàguòchéngzhōng沿yánzhǒngbáiqiānmíngdeliángbēicǎnjǐngxiànggèngshìzàiniánqīngzhūliàngdexīnlíngshàngxiàleshēndelàoyìntóngshíwèihòuláizhūliàngzhìxiāochúfēnliètǒngtiānxiàdiàndìnglexiǎngchǔgōngyuán197niánzhūxuánbìngshìniánfāngshísuìdezhūliàngjiùkāishǐleshēnghuó, “gōnggēnglǒngnányángzhōngzhūliàngguòleshíhánshǔchūnqiū

 zhūliànggāolóngzhōng,“gōnggēnglǒngdeshíniánguòdebìngfēishìzhǒngshìjuédeshìwàitáoyuánshēnghuózàilóngzhōngzhūliàngrènzhēnyánshǐzǒngjiédàixìngwángdejīngyànjiàoxùnqièzhùdāngshídezhèngzhìxíngshìlěngjìngguāncháfēnzhèngzhìtuánshídexiāozhǎngdòuzhēngdechéngbàibìngqiějīngchángdāngyīnzhànhuòérliúwángdàojīngzhōudemíngshìhuīshùshí广guǎngyuánmènggōngwēiděngrénzònglùnshíbiànhuànjiāohuànzhèngjiànchàngtánwèilái

 zuìpèichūnqiūshíguódemíngxiāngguǎnzhòngzhànguóshíyànguódemíngjiāngbìngměiguǎnzhòng”,zhìyàoxiàngguǎnzhòngyànggànfānyǒutiānxiàtǒngdeshìwèizhūliànggāolóngzhōngjìngguāntiānxiàfēngyúnbiànhuànděngdàishímíngzhǔshíxiàndezhèngzhìxiǎnghóngwěibào

 zěnyàngcáinénggòushíxiànde鸿hóngzhīzhìne?zōngguānshíjūnhùnzhàndejiéguǒdàochìzhànqiánzhǐshèngxiàlecáocāosūnquánliúbèiliúbiǎoliúzhānggōngsūnhánsuìténgděngrénmewèishénmezhūliàngtóukàojīngpíngdìngleběifāngbìngxiétiānzilìngzhūhóudecáocāohuòshìyǒujiāngdōngsānshìdesūnquánéryàowèichùbēnzǒudìngdepándeliúbèichūmóuhuàne?zhěrènwèizhǔyàoyǒuxiàyuányīn

 1.suīráncáocāoshízuìqiángzhèngzhìshànglexiétiānzilìngzhūhóudeyǒuwèibìngxiānhòujūnxiāomièleyuánshùyuánshàoděngshìzhànlǐngleyōuqīngbìngděngzhōupíngdìngleběifāngyǒupíngdìngnánfāngtǒnghuáxiàdeshìdànzhūliàngshēnzhīcáocāodeshǒuxiàyǒuxúnguōjiāděngxiáncáimóushìtóuzhàngxiànánshīzhǎncáinéngtóngshídōnghànwángcháosuīmíngcúnshíwángdànzàihànshìrénzhōngréngyǒujiàodeyǐngxiǎngzàiduōhànshìréndeyǎnzhōngcáocāomíngwèihànchénxiāngshíwèihànzéidàotóngxiāngwèimóuzhūliàngránkěnwèichūmóuhuà

 2.sūnquánsuīyǒujiāngdōngzhīsānshìdànquētǒngtiānxiàdexióngxīnérzhūliàngzhìzàijiéshùfēnlièwánchéngtǒngkuàngqiěsūnquánchéngxiōngshǔxiàzǎoyǒuzhāngzhāozhōuděngyuánlǎozhòngchénzhūliàngshēnzhīdàosūnquánzhīchùtóngyàngnánshīzhǎngàishìzhīcáiyīnzàizhāngzhāojiànliàngsūnquánshízhūliàngkěnliúxiàrénwènzhūliàngyuēsūnjiāngjūnwèirénzhǔránguānnéngxiánliàngérnéngjǐnliàngshìliú。”

 3.liúbèizàidāngshísuīzhīérjīngzhōuliúbiǎodànbīngláisuījīngcuòbàizhuàngxīnwèishírénsuǒjìngzhòngjiùliáncáocāorènwèi: “jīntiānxiàyīngxióngwéi使shǐjūn(liúbèi)cāoěr。”zhūliàngshěnshíshìrènwèiliúbèiduójīngzhōuzhōuzuòwèiguózhīxiàogāoliúbāngchéngjiùtóngshíliúbèishēnbiānzhíquēzhēnzhèngdemóulüèzhīshìzhūliàngrènwèizuǒliúbèichōngfēnhuīdecáigànshíxiànbàoyīndāngliúbèisānmáoshízhūliàngxīnrányīngyǔnchūshānzuǒliúbèi。《lóngzhōngduìchóuchúmǎnzhìdìngtiānxiàsānfēnběizhànlüè dōnghànjiànānshíèrnián(207nián),zhūliàngdehǎoyǒushùxiàngliúbèituījiànlezhūliàngérshíliúbèizhèngjīngzhōuliúbiǎoménxiàjǐnguǎnliúbiǎozōngshìzhīduìliúbèidàishàngbīnzhīràngliúbèisuǒtúnbīngxīn(jīnnánxīn)。dànliúbèizuòwèidàixiāoxióngbìnggānxīnrénxiàqièpànwàngzhuàngshíqiúnéngshíxiànzhú鹿zhōngyuándezhìliúbèiduìzhūliàngrénshìzǎoyǒusuǒwénxiāngyángzài:“liúbèi访fǎngshìshìcāocāoyuē:‘shēngshìshíshí?shíshízhězàijùnjiéjiānyǒulóngfèngchú。’”,yīndāngshùjiànzhūliàngshíshuōdào:“zhūkǒngmíngzhělóngjiāngjūnyuànjiànzhī?”shísuìdeliúbèi便biàndàimàozhelóngdōngdeyánhánxuěsānwǎnglóngzhōngxiàngniánfāngèrshísuìdezhūliàngqǐngjiàotǒngtiānxiàdezàisānguóyǎnzhōngluóguànzhōngjiāngsānmáomiáoshùchéngleduànshífēnjīngcǎideshìzhūliàngrènwèiliúbèishìzhìtóngdàoxìnlàidemíngzhǔ便biànduìdāngshíshèhuìxíngshìdeguāncháfēnpántuōchūbìngqiězhēnduìliúbèituándechùjìngxiàngliúbèichūletàowánzhěngdesānfēntiānxiàjiànguóběizhōngyuándezhànlüèfāngzhēnzhè便biànshìzhemíngdelóngzhōngduì》。gōngliúzhāngzhūliàngzhāngfēizhàoyúnděngjiāngbīngliúdìngbáijiāngzhōujiāngyángzhū。 jiànānshíjiǔnián

 《sānguózhì·shǔzhì·zhūliàngchuánzhōngduìshǐdezàixiàn

 zhūliàngkǒngmínglángxiéyángdōurénhànxiàowèizhūfēnghòuguījūngònghànwèitàishāndōuchéngliàngzǎocóngxuánwèiyuánshùsuǒshǔzhāngtàishǒuxuánjiāngliàngliàngjūnzhīguānhuìhàncháogèngxuǎnzhūhàodàixuánxuánjīngzhōuliúbiǎoyǒujiùwǎngzhīxuánliànggōnggēnglǒnghǎowèiliángyín》。shēngāochǐměiguǎnzhòngshírénzhīwéilíngcuīzhōupíngyǐngchuānshùyuánzhíliàngyǒushànwèiwèixìnrán

 shíxiānzhǔtúnxīnshùjiànxiānzhǔxiānzhǔzhīwèixiānzhǔyuē:“zhūkǒngmíngzhělóngjiāngjūnyuànjiànzhī?”xiānzhǔyuē:“jūnlái。”shùyuē:“rénjiùjiànzhìjiāngjūnwǎngjiàzhī。”yóushìxiānzhǔsuìliàngfánsānwǎngnǎijiànyīnpíngrén:“hànshìqīngtuíjiānchénqièmìngzhǔshàngméngchénliàngxìntiānérzhìtàiduǎnqiǎnsuìyòngchāngjuézhìjīnránzhìyóuwèijūnwèijiāngānchū?”liàngyuē:“dǒngzhuōláiháojiébìngkuàzhōuliánjùnzhěshèngshùcáocāoyuánshàomíngwēiérzhòngguǎráncāosuìnéngshàoruòwèiqiángzhěfēiwéitiānshírénmóujīncāoyōngbǎiwànzhīzhòngxiétiānziérlìngzhūhóuchéngzhēngfēngsūnquányǒujiāngdōngsānshìguóxiǎnérmínxiánnéngwèizhīyòngwèiyuánérjīngzhōuběihànmiǎnjǐnnánhǎidōngliánhuì西tōngshǔyòngzhīguóérzhǔnéngshǒudàitiānsuǒjiāngjūnjiāngjūnyǒuzhōuxiǎnsāiqiāntiānzhīgāoyīnzhīchéngliúzhāngànruòzhāngzàiběimínyīnguóérzhīcúnzhìnéngzhīshìmíngjūnjiāngjūnshìzhīzhòuxìnzhehǎizǒnglǎnyīngxióngxiánruòkuàyǒujīngbǎoyán西zhūróngnányuèwàijiéhǎosūnquánnèixiūzhèngtiānxiàyǒubiànmìngshàngjiāngjiāngjīngzhōuzhījūnxiàngwǎnluòjiāngjūnshēnzhōuzhīzhòngchūqínchuānbǎixìngshúgǎndānshíjiāngyíngjiāngjūnzhěchéngshìchénghànshìxìng。”xiānzhǔyuē:“shàn!”shìliàngqínghǎoguānzhāngfēiděngyuèxiānzhǔjiězhīyuē:“zhīyǒukǒngmíngyóuzhīyǒushuǐyuànzhūjūnyán。”fēinǎizhǐ

 《lóngzhōngduìyuē:“dǒngzhuōláiháojiébìngkuàzhōuliánjùnzhěshèngshùcáocāoyuánshàomíngwēiérzhòngguǎráncāosuìnéngshàoruòwèiqiángzhěfēiwéitiānshírénmóujīncāoyōngbǎiwànzhīzhòngxiétiānziérlìngzhūhóuchéngzhēngfēngsūnquányǒujiāngdōngsānshìguóxiǎnérmínxiánnéngwèizhīyòngwèiyuánérjīngzhōuběihànmiǎnjǐnnánhǎidōngliánhuì西tōngshǔyòngzhīguóérzhǔnéngshǒudàitiānsuǒjiāngjūnjiāngjūnyǒu?zhōuxiǎnsāiqiāntiānzhīgāoshìyīnzhīchéngliúzhāngànruòzhāngzàiběimínyīnguóérzhīcúnzhìnéngzhīshìmíngjūnjiāngjūnshìzhīzhòuxìnzhehǎizǒnglǎnyīngxióngxiánruòkuàyǒujīngbǎoyán西zhūróngnányuèwàijiéhǎosūnquánnèixiūzhèngtiānxiàyǒubiànmìngshàngjiāngjiāngjīngzhōuzhījūnxiàngwǎnluòjiāngjūnshēnzhōuzhīzhòngchūqínchuānbǎixìngshúgǎndānshíjiāngyíngjiāngjūnzhě?chéngshìchénghànshìxìng。”

 cónglóngzhōngduìzhōngmenkànchū,《lóngzhōngduìshìzhūliàngduìdāngshízhèngdekànbìngqiězhēnduìliúbèituángēndechùjìngchūdeyǒuyuǎnjiànzhuōshídezhànlüèfāngzhēngàikuòláizhūliànglóngzhōngduìdenèiróngzhǔyàoyǒuxiàfāngmiàn

 1.dāngshídexíngshìshìjīncāoyōngbǎiwànzhīzhòngxiétiānziérlìngzhūhóuchéngzhēngfēngsūnquányǒujiāngdōngsānshìguóxiǎnérmínxiánnéngwèizhīyòngwèiyuánér。”érjīngzhōuzhōunǎiyòngzhīyīngyòngjīngzhōuliúbiǎozhōuliúzhāngnéngshǒuchéngdehuì, “ruòkuàyǒujīng,”dàijīngdeliúbiǎoliúzhāngjiànkàodegēncáocāosūnquánsānfēntiānxià

 2.zàiduójīngzhōuzhōudetóngshíyòngshìzhīzhòuxìnzhehǎi,”deshēngwàngzhāolǎnréncái,“nèixiūzhèng”,zhúzēngqiángzhèngzhìjīngjūnshìshí

 3.zàizhōuyàotuǒshànchùhǎo西nánshǎoshùmíndeguān,“西zhūróngnányuè,”jiěchúhòuběishídehòuzhīyōu

 4.zàijīngzhōuyàowàijiéhǎosūnquán,”sūnquánjiànkàngcáocāodeliánméngdàitiānxiàyǒubiàn,”zàifēnbīngliǎng,“mìngshàngjiāngjiāngjīngzhōuzhījūnxiàngwǎnluòjiāngjūnshēnzhōuzhīzhòngchūqínchuān,”guǒzhèyàngdehuàliúbèichénghànshìxìng。”zōngguānhòuláideshǐjìnchéngzhūliàngzàilóngzhōngduìzhōngduìdāngshíxíngshìdefēnběnshàngshìguānshídewèiliúbèituánzhìdìngdezhànlüèjuéshàngshìxíngzhīyǒuxiàode

 zhūliàngrènwèichéng,xìnghànshìyīnggāicǎixiēlüè?

 1.dàijīngdeliúbiǎoliúzhāngjiànkàodegēncáocāosūnquánsānfēntiānxià

 2.zàiduójīngzhōuzhōudetóngshíyòngshìzhīzhòudeshēngwàngzhāolǎnréncáinèixiūzhèngzhúzēngqiángzhèngzhìjīngjūnshìshízàiwàijiāoshàngtuǒshànchùhǎo西nánshǎoshùmíndeguānbìngsūnquánjiànkàngcáocāodeliánméng

 3.dàitiānxiàyǒubiànzàifēnbīngliǎngmìngshàngjiānglǐngjīngzhōuzhījūngōngwǎnchéngluòyángliúbèiqīnlǐngzhōudejūnduìgōngqínchuān

 《lóngzhōngduìjiùshìxiěliúbèiqiánbài访fǎngzhūliàngqǐngzhūliàngchūshānwèichūmóuhuàwénzhāngtōngguòlóngzhōngduìgěizhězàolezhūliàngzhèyǒuyuǎnjiànzhuōshídezhèngzhìjiājūnshìjiādexíngxiàngshànshěnshíshìguāncháfēnxíngshìshàntòuguòxiànzhuàngzhǎngquánbìngnénggāozhānyuǎnzhǔtuīzhīwèiláizuòzhěduìzhūliàngzhèrénxíngxiàngdezàoshìzhúshēnwánchéngde

 wénzhāngkāitóuxiěgōnggēnglǒnghǎowèiliángyín》”,jiùnàixúnwèi。“gōnggēnglǒng”,bìngshìjiǎndānxiěqīngēngzuòérshìzhezhòngshuōmíngyǐntiánzhěxiǎngdàoyǒuzhuōyuècáishíderénéryǐnshìyǒuzhòngzhòngyōushìzàixīnérhǎowèiliángyín》”,jiùzhènghánjiēshìlezhèwèn。《liángyín》,shìshìshǒuliúchuánzàizhījiāndegǎnkǎishíshìyōushāngzhànluàndezhūliàngyínsòngzhèshǒuzàijièshū怀huáibiǎogǎnshāngluànshìdexiǎnggǎnqíngduìjūnhùnzhàndemǎnzuòzhěyònghǎoshuōmíngbìngfēiǒuěryínjiàngǎnkǎizhīshēn。“shēnzhǎngchǐ”,shìwàimàomiáoxiědàncóngzhètángtángbiǎodewàimàomiáoxiějǐnwèilexiǎnshìréndekuíwěiyīngjùnérqiězàijiēshìréndenèixīnshìjièsuǒzuòzhějiēzhexiěměiguǎnzhòng”,zhèjiùgèngkànchūtóngyúnyúnzhòngshēngguǎnzhòngshìchūnqiūshízuǒhuángōngjiǔzhūhóukuāngtiānxià”,chéngjiùdexiǎnshídeháojiéshìzhànguóshíyànzhāowángdeguóxiāngcéngguózhīshīxiàguóshíchéng使shǐwánglángbèichūbēndeyīngxióngzhūliàngmenshuōmíngmenyàngxiōng怀huáizhìjuéfēiyōngrénliúduìzhūliàngdeguānshàngyǒutóngdefǎnxiǎngduìzuòzhězhezuòlejiāodài。“shírénzhīwéilíngcuīzhōupíngyǐngchuānshùyuánzhíliàngyǒushànwèiwèixìnrán”。zhèshuōdeshírén”,ránshìzhǐdāngshíshèhuìshàngdebānrénmenzhī”,bìngshuōmíngcáinéngxiàpíngshēngzhìqiàqiàshuōmíngshēnchéndexìngzhēngshuōmíngshìzhǒngkuākuātánfēngmángderénérshìshēngwénzhāngjǐnshèncóngshìderényīnérbèishírénzhēnqièlejiěshìhěnrándeshìzhìlejiědeyǒushàndecuīzhōupíngshùwánquánchéngrènzhūliàngdeshìshídejuéfēiwàngzūnjiēzhexiěshùxiàngliúbèituījiàngèngjiànchūdeshéncǎifēifánshùshuō:“zhūkǒngmíngzhělóngjiāngjūnyuànjiànzhī?”yònglóngduìzhūliàngzuòlechónggāoéryòuxíngxiàngdepíngjiàzàifēngjiànshídài,“lóngshìbèishénhuàledelíngzhīzhǎngyònglóngláizhūliàngzàidāngshísuànshìzuìgāoguòdepíngjiàleránéryòuyòngshuōmíngsuīyǒuzhuōjuédecáigànquèshìyīngxióngyòngzhīzhèyòuwénzhāngdeshǒuliànggōnggēnglǒnghǎowèiliángyín》”zuòleyǒuyīng。“xiánruòdeliúbèitīngyǒuzhèyànglóngshìderénránshìqiúzhīxīnqièleshì便biàntuōkǒushuōchūjūnlái”。shìbìnglejiězhūliàngjuéfèngyíngqiúwéndewèirénsuǒshùjiēzheshuō:“rénjiùjiànzhìjiāngjūnwǎngjiàzhī。”zhèjǐnzhūliàngzhǒngjuéshēnjiùdepǐnzhìzhìgāoshàngdezūnyánxiělechūláiérqiěwèiliúbèishēnqīnwǎnglóngzhōngqiújiànzhūliàngzuòlediànzhìzàolefēnliúbèijiàqiújiànzhūliàng,“fánsānwǎngnǎijiàn。”zhèshìduìliúbèishìfǒuzhēnchéngqiúxiánxiàshìdeguānchákǎoyàntóngshíshìduìzhūliàngshéngāojuéqīngjiéjiāochūshìdezàijiēshìliúbèifánsānwǎngqiújiànzhūliàngzhèjiùwánquánzhèngmíngliúbèideqiúxiánxiàshìshìchūzhēnxīnchéngzhūliàngzhècáitóngxiāngjiànliúbèisānwǎng”,zhǐzàitǎowènchéngjiùwènzhīqiánliúbèixiānpíngzuǒyòurénděngzhèjiùjìnshuōmíngmensuīránzhǐshìchūxiāngjiàndànjuéfēibāndewǎngláichóunòngxiǎngyǒushìxiāngshāngshìshízhèngshìzhèyàngliúbèipíngzuǒyòuzhīhòushǒuxiāncónghànshìqīngtuíjiānchénqièmìngzhǔshàngméngchéndetiānxiàzhèngzhìxíngshìshuōbiǎoduìhànshìjiāngshānqīngtuíhuángzāodàoxiéchídeshēnqièyōushāngduìjiānchénzhǔyàozhǐcáocāoqièzhèngbǐngdeqiánglièmǎnjiēzheyòushífēnqiānxùndekǒuwěnjiāndìngdetàishùshuōlexìnghànchújiān”,“xìntiānxiàdepíngshēngbàozuìhòuchéngzhìkěnqièchūxúnxiàngzhūliàngqiújiàocóngéryǐnchūzhūliàngdeduìzhūliàngduìshìběnwéndezhòngdiǎnshìzhōnghuàzhūliàngzhèzhuōyuèdezhèngzhìjiājūnshìjiāxíngxiàngdezhòngdiǎn

 zhūliàngzàiduìzhōngwèiliúbèichéngjiùshǔhànguīhuàletiáomíngquèéryòuwánzhěngdenèizhèngwàijiāozhèngjūnshì线xiànxiāngdāngzhōuxiángmiáohuìchūlewèishǔdǐngsānfēnzhīshìdelánzhèlánshìjiànzàiduìxiànshíjìnxíngxuéfēndechǔzhīshàngdeliúbèihòuláijiùshìběnshàngànzhàozhèzhèngzhìfāngànjiànleshǔhànzhèngquánxíngchéngletiānxiàsānfēndezhèngzhìmiàn

 cóngxiězuòshàngkànběnwéndecéngwèiqīngjiégòushífēnjǐnyánzuòzhěshǐzhìzhōngwéiràozhezhūliàngduìzhèzhōngxīnxiǎngwéiràozhezhūliàngzhèrénxíngxiàngjìnxíngxiělùnzuòzhěxiānxiělóngzhōngduìqiánxiělóngzhōngduìshíhòuxiělóngzhōngduìhòujiégòuleránxiělóngzhōngduìqiáncǎiyònglezhèngmiànshùdefāngxiěchūleréndeshēnghuóxiǎngjiāoyóushèhuìshēngzhèjiùlüègōulēichūlezhūliàngréndezhòngtóngéryòucóngmiànjiāxiětōngguòshùdejiànliúbèidejiàsānwǎng”,jìnérchèntuōchūzhūliàngdecáizhìfēifánzhèjiùwèizhūliàngduìzuòlediànzhìzàolefēnxiānyǒuliúbèizhīqǐngérhòuyǒuzhūliàngzhīduìránshìshùnchéngzhāngguǒshuōlóngzhōngduìqiánshìtōngguòzuòzhědeshùréndefǎnxiǎngláichūzhūliàngdegāomíngdehuàmelóngzhōngduìshíshìràngréndēngchǎngxiànshēnshuōjìnxínglùnshùcóngérgèngxióngbiànzhǎnshìréndegāomíngzhūliàngduìtiānxiàxíngshìshēnguāncháxuéfēndeduìzuòleyǒutiáowěnlùnshùqiánsuǒshùxiānlùnzhēng”,lùnzhēng”,zuìhòuxiězhēngdezhòuguīhuà沿yánzheshìběnshēnzhǎndeguīyóujìnyuǎncéngcéngjìnchǎnshùledejiànjiězhèyàngxiěláijīnglùnshùledāngqiánxíngshìyòutuīduànlejiāngláidezhǎnshìzàilùnjiàngēnshíshénmefāngshìshénmefāngshìshénmefāngxiān”,shénmefānghòu”,tánqīngèrchǔzàilùntǒngshíxiāntánduìnèiduìwàiděngduōfāngmiàndezhǔnbèihòutánjìngōngshífēnqīngérwénzhōngsuǒxiělóngzhōngduìhòudefǎnxiǎnglùnshìduìrénxíngxiàngdehuàháishìcóngwénzhāngdejiégòuláikàndōushìyǒudezhěng

 běnwényándegàikuòjīngliàndàolexiāngdāngwánměidegāozhūxiěliànggōnggēnglǒnghǎowèiliángyín》。shēnzhǎngchǐměiguǎnzhòng。”jǐnjǐnyòng22jiùzhūliàngdeshēnghuózhuàngkuàngxiǎngzhuàngmàowàimàoshēngpíngbàogōuhuàchūláizàizhūliàngduìhòuxiěliúbèidefǎnxiǎngzhǐyòngshànjiùliúbèiduìzhūliàngdegāopíngjiàshídexīnjìngxiělechūláiérdāngguānzhāngyuèshíliúbèijǐnyòngzhīyǒukǒngmíngyóuzhīyǒushuǐzhètōngdǒngdeshēngdòngxíngxiàngdàojǐnlemenzhījiānfēndeqīnguānérzhōngshìjǐnwèijǐndeshēnnèiróngliúdàizhěxúnwánwèizàijiùquánwénláikànpiānwèiyǒuxiànránérquènéngduìqiánqiánhòuhòuxiěme广guǎngkuòfēnmetòulùnshùmezhōuxiángshìnánnéngguìdejiànběnwényánjiǎnérgāiwénshěngérshēnde。《sānguózhìbèishírénwèishànshìyǒuliángshǐzhīcái”,jiànbān

 chén寿shòu(233-297),chéngzuò西jìnshǐxuéjiā西ānhànjīnchuānnánchōngrénxiǎoshíhòuhǎoxuéshīshìtóngjùnxuézhěqiáozhōuzàishǔhànshícéngrènwèijiāngjūnzhǔ簿dōngguānshūlángguānlìngshǐsànhuángménshìlángděngzhídāngshíhuànguānhuánghàozhuānquánchéndōucóngchén寿shòuyīnwèikěncónghuánghàosuǒzāoqiǎnchùjìnhòurènzhezuòlángzhǎngpíngtàishǒuzhìshūdàishǐděngzhí。280niánjìnmièdōngjiéshùlefēnlièmiànchén寿shòudāngshíshísuìkāishǐzhuànxiěbìngsānguózhì》。jīng10niánjiānxīnchén寿shòuwánchéngleliúchuánqiāndeshǐzhesānguózhì》。《sānguózhìshìchuánsānguóshǐshūzhōngyǒu440míngsānguóshǐréndechuánquánshūgòng65juǎn,36.7wànwánzhěnglehànzhìjìnchūjìnbǎiniánjiānzhōngguóyóufēnlièzǒuxiàngtǒngdeshǐquánmào

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37655.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 82人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org