首页 趣味语文古诗词正文

对楚王问(dui chu wang wen)

 chǔxiāngwángwènsòngyuē:“xiānshēngyǒuxíngshìmínzhòngshùzhīshén!”

 sòngduìyuē:“wéirányǒuzhīyuànwángkuānzuì使shǐyǒuyǐngzhōngzhěshǐyuēxià》、《rén》,guózhōngshǔérzhěshùqiānrénwèiyángā》、《xiè》,guózhōngshǔérzhěshùbǎirénwèiyángchūn》、《báixuě》,guózhōngyǒushǔérzhěguòshùshírényǐnshāngliúzhēngguózhōngshǔérzhěguòshùrénérshìgāoguǎ

 niǎoyǒufèngéryǒukūnfènghuángshàngjiǔqiānjuéyúncāngtiānluànyúnáoxiángyǎomíngzhīshàngfānzhīyànnéngzhīliàotiānzhīgāozāikūncháokūnlúnzhībàojiéshí宿mèngzhūchǐzhīnéngzhīliàngjiānghǎizhīzāifēiniǎoyǒufèngéryǒukūnshìyǒuzhīshèngrénguīxíngchāoránchùshìzhīmínyòuānzhīchénzhīsuǒwèizāi?”

 wén

 chǔxiāngwángwènsòngshuō:“xiānshēngyǒujiǎndiǎndexíngwèibawèishénmeshìrénbǎixìngdōumechēngzànne?”

 sònghuíshuō:“shìdeshìzhèyàngyǒuzhèzhǒngqíngkuàngwàngwángkuānshùdezuìguòyǔnhuàshuōwán。”

 “yǒurénzàidōuchéngchàngchūchàngxià》、《rén》,dōuchénggēnzhechàngdeyǒuqiānrénhòuláichàngyángā》、《xiè》,dōuchénggēnzhechàngdeyǒubǎirénděngdàochàngyángchūn》、《báixuědeshíhòudōuchénggēnzhechàngdeguòshírénzuìhòuyǐnshēngérwèishāngyīnshēngérwèiyīnjiāyùnyòngliúdòngdezhēngshēngshídōuchénggēnzheyīngdeguòrénlezhèyàngkànláiyuèshìgāochàngderénjiùyuèshǎo

 “suǒniǎolèizhōngyǒufènghuánglèizhōngyǒukūnfènghuángzhǎnchìshàngfēijiǔqiān穿chuānyuèyúnbèizhecāngtiānliǎngzhǐjiǎojiǎoluànyúnáoxiángzàigāoyuǎndetiānshàngtiàoyuèzàixiàmiàndexiǎoyànquènéngyànglejiětiāndegāokūnzǎoshàngcóngkūnlúnshānjiǎoxiàchūzhōngzàihǎibiāndejiéshíshānshàngshàibèiwǎnzàimèngzhūguòchǐláishēnshuǐtángdexiǎonéngyàngzhījiānghǎide广guǎngkuò

 “suǒguāngshìniǎolèizhōngyǒufènghuánglèizhōngyǒukūnshìrénzhīzhōngyǒujiéchūréncáishèngréndewěizhìxiàngměihǎodecāoxíngchāochūchángrénércúnzàibānderényòuzěnnéngzhīdàodesuǒzuòsuǒwèine?”

 wénèr

 chǔxiāngwángxiàngsòngwèndào:“xiānshēngnándàoyǒushénmehǎodexíngwèimawèishénme广guǎngshìmíndōushuōnínhǎone?”

 sònghuíshuō:“shìdecuòyǒuzhèmehuíshìdànwàngnínnéngkuānshùdeguòshīrànghuàshuōwán。”

 “yǒuwèizàiyǐngdōuchàngderénkāishǐchàngxià》、《rén》,dōuchéngláigēnzhechàngdeyǒushùqiānrénjiēzhechàngyángā》、《xiè》,dōuchéngláigēnzhechàngdeyǒushùbǎirénhòuláichàngyángchūn》,《báixuě》,dōuchéngláigēnzhechàngdeguòshírénzuìhòushíéryòngshāngyīngāoshíérshēngyínjiānwǎnzhuǎnliúdezhēngyīnzhèshídōuchénglǒngláigēnzhechàngdeguòshùrénérzhèshuōmíngchàngdeyuèshìgāoshēnnénggēnzhechàngdejiùyuèshǎo。”

 “niǎozhōngyǒufènghuángérzhōngyǒukūnfènghuángpāikōngzhíshàngjiǔqiāndegāokōngguàn穿chuānyúnxiábèiqīngtiānzàigāomiǎodetiānkōngzhǎnchìáoxiángértiàoyuèzhījiāndeyànquènéngfēnghuángtóngyànghéngliàngtiāndegāonekūnzǎoshàngcóngkūnlúnshānchūzàijiéshíshàibèiwǎnshàngzàimèngzhūtóu宿chùxiǎoxiǎochítángzhīzhōngdeérzěnnéngkūnyàngzhījiānghǎidehàohànnezhǐshìniǎozhōngyǒufèngzhōngyǒukūnazàishìzhōngyǒuchūlèicuìderénxiēgāojiéderényǒuměibāndepǐnxíngchāoshìérxiēshìshàngdefánziyòuzěnnéngjiědexíngwèine?”

 zhùshì

 yòngzàiwèiyǒuzhīqiánbiǎoshìxúnwènxiāngdāngxiàndàihàndegài”、“néng”、“huòděng

 shìmínzhòngshùzhīshénwèishénmemeduōshìmínchēngnínyazhèshìzhǒngwěiwǎndeshuōshídeshìshuōduōshìmínzàizhǐyòngshǒudexiāngpèibiǎoshìfǎnwènhuògǎntàndeshìmínzhèzhǐxuédàohuòyǒngderéndàimínzhīzhòngshùshùmínzhòngmínchēngzànměishénhàiyánzhòng

 wéichéngbiǎoshìduìduìfāngdehuàjīngtīngqīngchǔhuòtóngxiāngdāngxiàndàihàndeshì”、“ènděngránzhèyàngyòngláidàishàngwénsuǒshuōdeqíngkuàng

 yuànwàngwánjiéshù

 wàiláiderénchàngyǐng(yǐng):chǔguódeguódōuzàijīnběijiānglíngxiàn西běi,《xià》、《rén》:chǔguódemínjiānjiàotōngxiàxiāngrénzhǐshǔderénmínguóguódōujīngchéngshǔ(zhǔ):liánjiēgēnzhe(hè):gēnzhechàng

 《yángā(-ē)》、《xiè(xiè-)》:liǎngzhǒngshāowèigāode。《yángā》,míng。《xiè》,xiāngchuánwèiguódōngjīnshāndōngdōngdewǎnchūbìnshíwǎnjiùrénsuǒchàngxièshìshuōrénmìngduǎnyǒuxièshàngdeshuǐshùngàn

 《yángchūn》、《báixuě》:chǔguógāode

 yǐnyǐnyònghuàshānghuīyīnzhōngdesāndàiyīnyǒugōngshāngjiǎozhēng(zhǐ)、yīnxiāngdāngjiǎnzhōngde1、2、3、5、6.jiāhùnliúliúchàng

 shìzhè(mí):yuè

 fèngfènghuángdàichuánshuōzhōngdeniǎowángshuōxióngdejiàofèng”,dejiàohuáng”,tōngchángdōuchēngzuòfèng”。kūn(kūn):dàichuánshuōzhōngdezhǒng

 juéjǐnqióngyúnzhǐgāokōngdeyúnbèiyòngbèituódōng西cāngtiāntiānáoxiáng(áoxiáng):zhǎnkāichìbǎnghuíxuánfēipíngyòngxiāngdāngjiè”,zàiyǎomíng(yǎo):zhǐyuǎndefāng

 yòngzàizuòzhǔdemíngzhīqiánzhǐshìzuòyòngxiàwéndetóngfānyàn(yàn):zhǒngxiǎoniǎoyòngzàiwèiliàoqiándezāibiǎoshìfǎnzhīzuòjièdebīndàishàngwéndefènghuáng”。xiàwéndenéngzhīliàngjiānghǎizhīzāide”、“zāi”、“zhītóngliào(liào):liàng

 cháo(zhāo):zǎochénchūkūnlúnguó西běidezhemíngshān西ěrgāoyuándōnghéngguànxīnjiāng西cángjiāndōngyánqīnghǎijìngnèi(xū):qiūbàobào(qí):jiéshí(jié-):hǎibiānshàngdezuòshānzàijīnběichāngběimèngzhūdàimíngzàijīnnánshāngqiūdōngběichéng西běi

 chǐchǐdexiǎochí(ní):xiǎoliànghéngliàngliàng

 fēidàn

 guīxíng(guī-qí-):zhuōyuèdexiǎngměihǎodecāoxíngshìzhǐdāngshídebānrénduōhányǒupíngchángfányōngdeānzěnmebiǎoshìfǎnwèn

 shìzhīmínzhèshìzhǐbānderéntōngrén

 yòngxiànjīndehuàshuōsòngdeqúndàiguāngàishìzāotòulejǐnshìtóngliáozhōngshāngfēiméishǎogěixiǎobàogàojiùliánshìmínzhòngshùdōushuōdehǎohuàlezhì使shǐchǔxiāngwángqīnguòwènjiànyánzhòngxìngmiànduìchǔxiāngwángdewènsòngwèibiànránérzhěngpiānyīngduìzhīquèyòuméiyǒuzhíjiēwèishēnbiàndehuàérshìyǐnshèjièxiǎofēnbiéyīndòngshèngrénwèizuòxiānzuòzhàoshuōmínggāoguǎfèngyànkūnxiāngbìnglùnduìshìzàitóuqīngmièpiēzuìhòushèngrénshìzhīmínduìshuōmíngshìzǒngzhīduìláibiāobǎngdejuéfánchāozhuōěrqúnsuǒzuòsuǒwèiwèiyúnyúnzhòngshēngsuǒjiěwèiguài。“shìzhīmínyòuānzhīchénzhīsuǒwèizāi!”shìduìfěibàngzhědeyǒuhuíbiǎoxiànleàoqīnggāodeqíng怀huái

 sòngdexíngxiàngyǒudìngdedàibiǎoxìngzàiliǎngqiānniándefēngjiànshèhuìchúxiēshēngāowèideguānliáowénrénhuòwèishànggāowèidecáiwénrénzhīwàijuéduōshùzhīshífēnzidōuhuòduōhuòshǎodeyǒusòngdexìngzhēngmencáigāoérmìngbáozhèngzhíérruǎnruòduìshèhuìdehēiànchǒuèshífēnmǐngǎnquèyòunéngwèimendōuxiǎngshìxiǎngwèiguówèimínzuòfānshìdànshìshìdeshìxiǎoréndetiāntángyīnmenchángchángzàishìshàngshīlǎodàozuìhòuzhǐluòmìngfánmìngqīnggāo怀huáizhebèirénjiědetòngfènkǎiérfāngshǎngzhèxìngzhēngyǎnhuàzhìxiàndài便biànxíngchéngsuǒwèidexiǎoqíngdiào

 sòngyuándōuyǒuzhōngguódàizhīshífēnzidegòngxìngbiéjǐnzàixìngderuǎnruògāng

 sòngyòumíngziyuānzhànguóshíyānjīnxiāngyángchéngrénchǔguózuòjiāshēngyuánzhīhòucéngshìchǔqǐngxiāngwánghǎowèiyuánzhīhòujiātánglēijǐngchàmíngxiāngchuánsuǒzuòshénduō,《hànshū·juǎnsānshí·wénzhìshíyǒu16piānjīnduōwángliúchuánzuòpǐnyǒujiǔbiàn》、《fēng》、《gāotáng》、《dēngzihǎoděngdànhòu3piānyǒurén怀huáishìsuǒzuòsuǒwèixiàrén”、“yángchūnbáixuě”、“gāoguǎdediǎnjiēérlái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37652.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 47人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org