首页 趣味语文古诗词正文

丹青引赠曹将军霸(dan qing yin zeng cao jiang jun ba)

 jiāngjūnwèizhīzisūnjīnwèishùwèiqīngmén

 yīngxióngsuīwéncǎifēngliújīnshàngcún

 xuéshūchūxuéwèiréndànhènguòwángyòujūn

 dānqīngzhīlǎojiāngzhìguìyún

 kāiyuánzhīzhōngchángyǐnjiànchéngēnshùshàngnánxūn殿diàn

 língyāngōngchénshǎoyánjiāngjūnxiàkāishēngmiàn

 liángxiāngtóushàngjìnxiánguānměngjiāngyāojiānjiàn

 bāogōngègōngmáodòngyīng姿shuǎngláihānzhàn

 xiāntiānhuācōnghuàgōngshānmàotóng

 shìqiānláichìchíxiàjiǒngchāngshēngzhǎngfēng

 zhàowèijiāngjūnjuànjiàngcǎndànjīngyíngzhōng

 jiǔzhòngzhēnlóngchūwànfánkōng

 huāquèzàishàngshàngtíngqiánxiāngxiàng

 zhìzūnhánxiàocuījīnréntàijiēchóuchàng

 zihángànzǎoshìnénghuàqióngshūxiāng

 gànwéihuàròuhuàrěn使shǐhuáliúdiāosàng

 jiāngjūnhuàshàngàiyǒushénféngjiāshìxiězhēn

 jīnpiàogànmàoxúnchángxíngrén

 qióngfǎnzāoyǎnbáishìshàngwèiyǒugōngpín

 dànkànláishèngmíngxiàzhōngkǎnlǎnchánshēn

 wén

 cáojiāngjūnshìwèicáocāohòudàizisūnérjīnquèlúnwèipíngmínbǎixìngchéngwèihánményīngxióngdeshídàifǎnlecáojiāwénzhāngfēngcǎiquèzàishēnshàngliúcúndāngniánwèixuéshūxiānbàishīwèirénzhǐhènméiyǒuchāoguòwángzhīyòujiāngjūnshēngzhuāngōnghuìhuàzhīlǎozhījiāngzhìrónghuáguìduìquèkōngzhōngyúnkāiyuánniánjiānchángchángbèitángxuánzōngzhàojiànchéngēnzàicéngduōdēngshàngnánxūn殿diànlíngyāndegōngchénhuàxiàngniánjiǔtuìyáncáojiāngjūnhuīzhònghuàyòubiékāishēngmiànliángxiāngmendetóudǐngdōudàishànglejìnxiánguānměngjiāngmendeyāojiānjiēpèidàizhejiànbāogōngègōngdemáoshìdōuzàidǒudòngmenyīng姿shuǎnghǎoxiàngshìzhèngzàihānzhànkāiyuánshíxiāndetiānmíngjiàohuācōngduōshǎohuàjiāhuàchūdedōuyuánmàotóngdāngtiānhuācōngbèiqiāndào殿diànzhōnghóngjiēxiàángshǒugōngméngèngzēngtiāndewēifēnghuángshàngmìnglìngzhǎnkāijuànzhǔnbèizuòhuàxiānyòngqiǎndànyángōuhuàchūlúnkuòránhòuxīnhuìpiànjiānjiǔtiānlóngjiùzàijuànshàngxiǎnxiànxiàwàndàifánjiēchénglepíngyōnghuācōngzhēndàozàihuángshàngshàngjiēqiánzhēnxiāngtónghuángshànghánxiàocuīzuǒyòushǎnghuángjīntàiguānmendōuwǎngzhēngjiāngjūndeménshēnghángànhuàzǎoxuéshàngshǒunénghuàqiěyǒuduōfánxíngxiànghángànzhǐhuàwàibiǎohuàchūnèizàijīngshéncháng使shǐhuáliúhǎodeshēngdiāoshīsàngjiāngjūndehuàjīngměiměizàihuàzhōngyǒushényùnǒuféngzhēnmíngshìcáikěnwèidòngxiězhēnérjīnpiàolúnluòzàizhànluàndeshèhuìpíngchángsuǒhuàdequèshìtōngdexíngréndàowǎnniánfǎnérzāoshòushìdebáiyǎnrénshìjiānháiwèiyǒurénxiàngzhèbānchìpínzhǐyàokànkànláixiēshèngmíngderénzuìzhōngjīngkǎnqióngchóujiūchánshēnle

 zhùshì

 dānqīngzhǐhuìhuàxíngshíshīdezhǒngcáicáotángdàimínghuàjiāhuàrénzhechēngtánggāozōngdechǒngxìngguānzhìzuǒwèijiāngjūnchēngcáojiāngjūn

 wèizhǐwèicáocāo

 shùshùrénpíngmínqīngménhánménqīngpínzhījiāxuánzōngniánzuìxuēwèishùrén

 wèirénmíngshuòmàojìndàiyǒumíngdeshūjiāshànzhǎngshūzhèngshū

 wángyòujūnjìndàishūjiāwángzhīguānzhìyòujūnjiāngjūn

 zhèliǎngshìshuōcáoshēngjīngchéngyánqiúhuàshénzhìdàolewànglǎodechéngtóngshíháikànqīngguìyǒugāoshàngdeqíngcāo

 kāiyuántángxuánzōngdeniánhào(gōngyuán713nián——711nián)。yǐnjiànhuángzhàojiànchénshǔ

 chéngēnhuòhuángdeēnchǒngnánxūn殿diàntánggōng殿diànmíng

 língyānlíngyāntángtàizōngwèilebāojiǎngwénkāiguógōngchénzhēnguānshíniánmìngyánběnděngzàilíngyānhuàèrshígōngchénshǎoyánzhǐgōngchénxiàngyīnniánjiǔértuìkāishēngmiànzhǎnxiànchūshēngdemiànmào

 jìnxiánguāndàichéngmíngwénzhězhījiàngānzhǎngjiàn

 bāogōngduànzhìxuánfēngbāoguógōngègōngwèichíjìngfēngèguógōngèrrénjūntángdàikāiguómíngjiāngtóngwèigōngchénzhōngderén

 xiānzhǐtángxuánzōnggōngyuán762niánhuācōngxuánzōngsuǒdejùnmíngcōngshìqīngbáideshānzhòngduōdemàotónghuàyànghuàxiàngmàozàizhèzuòdòngyòng

 chìchíjiàodānchígōng殿diànqiándetáijiēchānggōngmén

 zhàohuángdemìnglìngjiàngzhǐhuàjiādegòucǎndànfèixīnliángjīngyínghuìhuàdejīngyíngwèizhìjiégòuānpáizhèshuōcáozàihuàqiánjīngguòshěnshèndeyùnniàngxiōngyǒuquánérhòuluòzuòhuà

 jiǔzhòngdàizhǐhuánggōngyīntiānziyǒujiǔzhòngménzhēnlóngrénchēnggāochǐwèilóngzhèsuǒhuàdehuācōng

 rénguǎndeguāntàiguǎnhuángchēdeguān

 hángàntángdàimínghuàjiāshànhuàréngèngshànzhǎngānchūshīcáozhùzhòngxiěshēnghòuláichéngjiāqióngshūxiāngjǐnzhǒngtóngdexíng姿biànhuà

 zhèliǎngshuōhángànhuàjǐnxíngshìnéngchuánshén

 gàiyǒushéngàiyǒushénmíngzhīzhùyáncáohuàgāochāoxiězhēnzhǐhuàxiàoxiàng

 gànzhànzhēngdāngzhǐānshǐzhīluànmàoxiězhēn

 kǎnlǎnpínkùnlǎodào

 cáoshìshèngtángzhemínghuàshīānshǐzhīluànhòulǎodàopiàotángdàizōng广guǎngèrnián(764),zàichéngdōuxiāngshíshífēntóngqíngdezāoxiěxiàzhèshǒudānqīngyǐn》。

 shīliàncāngliángxiānshuōcáoshìwèicáocāozhīhòujīnxuēlúnwèixúnchángbǎixìngránhòudàngkāisòngyángcáoxiāncáocāochēngxióngzhōngyuándesuīchéngwǎngshǐdànshīdeshùzàogāochāocǎiměimiàoliúfēngyùnzhìjīnyóucúnkāitóuyángdiēdàngduō姿bāotǒngshèquánpiānqīngshīrénwángshìzhēnshífēnzànshǎngchēngwèigōngduān”(《yángshīhuà

 jiēzhexiěcáozàishūhuàshàngdeshīchéngyuānyuánjìnjīngshéntàigāoshàngqíngcāocáozuìchūxuédōngjìnwèiréndeshūxiěshǒuhǎozhǐhènnéngchāoguòwángzhīshēngchénjìnzàihuìhuàshùzhīzhōngérzhīlǎozhījiāngzhìqíngcāogāoshàngrónggōngmíngguìkàntiānshàngyúnbāndànbáoshīrén姿línghuó,“xuéshūèrzhǐshìpéifàng;“dānqīngèrdiǎncáishìzhèngsuǒzàixiězhǔfēnmíngyángdùncuòcuòluòyǒuzhì

 “kāiyuánxiàzhuǎnzhǔgāozànyángcáozàirénhuàshàngdehuīhuángchéngjiùkāiyuánniánjiāncáoyīngzhàojiàntángxuánzōngyǒuxìngdēngshàngnánxūn殿diànlíngyānshàngdegōngchénxiàngyīnniánjiǔtuìcáofèngmìngzhònghuìshēnghuāmiàohuàshēngwénchéntóudàicháoguānjiāngyāochā竿gānzhǎngjiànbāoguógōngduànzhìxuánèguógōngwèichíjìngmáofēidòngshéncǎi仿fǎngzhīchūyàobēnshāchǎngáozhànfānshìdecáodexiàoxiànghuàxíngshénjiānbèiyùnshēngdòngbiǎoxiànlegāochāode

 shīréncéngcéngxiěláizàizhèhuàrénréngshìchènhuàcáishìzhòngdiǎnsuǒzài。“xiānxiàshīrénmiáoxiělehuàhuācōngdeguòchéng

 tángxuánzōngdehuācōngzhòngduōhuàshīdōumiáoguòtóngxiàoshìzhēnyǒutiānhuācōngqiānzhìchānggōngdechìtáijiēqiányángshǒuzhuōshénxuānángxuánzōngmìngcáozhǎnkāibáijuàndāngchǎngxiěshēngzuòhuàqiáncáoxiānqiǎomiàoyùnránhòulínjǐnzhìluòhuīzhījiānāchénghuàshénxióngjùnhǎoxiàngcónggōngménténgyuèérchūdefēilóngqièfánzàiqiándōumiǎnxiāngxíngshīshīrénxiānyòngshēngzhǎngfēngxíngróngzhēndexióngjùnshénzuòwèihuàdeyǒupéichènzàiyòngzhònghuàgōngdefánláihōngtuōhuàshīdezhēnlóng”,zhemiáocáohuàdeshénmiàozhèduànwénqīngzhùlelièzànměizhīqínghānchàngjīngcǎizhī。“huāxiàshīrénjìnérxíngrónghuàdeshùmèi

 shàngfàngzhehuàhuācōngzhàkànshì殿diànqiánzhēnliǎngliǎngxiāngduìángshǒushīrénhuàzhēnxiěshízàigāomiàozhexiàoquèwèishēngdòngxiěchūlehuàdezhēnchuánshénlìngrénzhēnjiǎbiànxuánzōngkàndàohuàshéntàixuānángshífēngāoxìnghánxiàocuīshìcónggǎnkuàijīnjiǎngshǎngzhǎngguǎncháotíngchēdeguānyuányǎngréndōushènggǎnkǎichàngránruòshīxuánzōngtàiréndetóngfǎnyīngxuànrǎnchūcáohuàdegāomiàochāoqúnsuíhòuyòuyòngdezihuàyǒumíngdehángànláizuòfǎnchèn

 shīrényòngqiánhòuduìdeshǒunóngcǎicáoguòzàigōngtíngzuòhuàdeshèngkuàngzuìhòuyòucāngliángdediàomiáoxiěcáojīnliúmínjiāndeluòjìngkuàng。“jiāngjūnshànhuàgàiyǒushénzǒngshōushàngwéndiǎnmíngcáohuàdejīngzhànjuélúnqīngwèirénhuàxiàngshìzàizhànluàndedòngdàngsuìyuèdàihuàzōngshīliúluòpiāojìngkàomàihuàwèishēngshénzhìwèixúnchángguòxíngrénhuàxiànglecáozǒutóuzāodàoliúdeqīngshìshēnghuóqióngshìshàngméiyǒugèngpínkùndelehuàjiādexīnsuānjìngdekǎncèngdēngyòuxiāngshìshīrénnèixīnjìnyǐngòngmínggǎnkǎiwànfēnyǒushèngmíngchéngjiùjiéchūdeshùjiāwǎngwǎngshíyùnkùndùnchánshēnzhìshīdejiétuīkāicéngjiǎngkuānjiěcáotóngshíliáowèibǎohánduìfēngjiànshèhuìshìtàiyánliángdefènkǎi

 zhèshǒushīzàizhāngshàngcuòzōngjuémiàoshīzhōngbīnzhǔfēnmíngduìqiánglièxuéshūxuéhuàhuàrénhuàzhēnhuàfánzhēnlóng”,huàgōngcáohángàncáozhīshèngjīnzhīshuāiděngděngqiánzhěwèibīnshì绿hòuzhěwèizhǔshìhónghuā绿hónghuāhōngtuōyìngchènhónghuājiàngèngwèichūérxiānmíngzàishīqíngzhǎnshàngyángláncéngchūqiánxiěcáodeshēnshìbāohánliǎngcéngyángyáoduō姿。“zhìzūnhánxiàocuījīnjiāngquánshītuīxiànggāocháohòujǐngēnzhediēduànqióngfǎnzāoyǎnbái”,yòuxíngchéngjiānruìdeduìshīdejiégòuyánglàngshìzhǎnkāizuìhòudechéndiàozijiéshùxiǎncuòzōngbiànhuàéryòuduōyàngtǒngzàijiégòushàngqiánhòuyīngshǒuwěixiāngliánshīdekāitóujīnwèishùwèiqīngménjiéwěishìshàngwèiyǒugōngpín”,màiguàntōnggòuchéngzhǒngbēikǎidezhǔdiàocāngliángdefēnzhōngjiānsānduànxiěcáohuàrénhuàdeshèngkuàngshǒuduànwéncǎifēngliújīnshàngcúnxiāngzhàoyīnggèngduōtángshīxīnshǎngjìngqǐngguānzhùtángguóxuéwǎngdetángshīsānbǎishǒulán

 dānqīngyǐnwèiqíngwèihuàjiāchuánshīxiěhuàpínghuàlùnhuàshīhuàjiéyǒunóngdeshīqínghuàshēnsuìdexiànshízhǔhuàlùnshīchuándexiěróngwèiyǒudeměixuézàizhōngguótángdàiměishùshǐhuìhuàpíngshǐshàngyǒudìngderènshíjiàzhízhèzàitángshīdezhǎnshàngwèichángshìzhǒngxīngòngxiàn

 shīdāngqiánshībìngkànwèichōngshīliàncāngliángxiāncáoshìnǎiwèizhīhòujīnquèlúnwèishùrénránhòusòngxiāncǎifēngyùnyóucúnshēnkāishǒujiùyángdiēdàngduō姿érxiěcáoshìzàishūhuàshàngzhīyònggōngjìnqíngcāogāoshàngshēngchéndānqīngguìzhīlǎozhījiāngzhìxiěxuéshūshìchèntuōxiědānqīngshìdiǎnzhǔfēnmíngyángdùncuòcuòluòyǒuzhì。 “kāiyuánzhōngsòngyángcáoshìrénhuàdechéngjiù。“xiānhuàcáoshìmiáohuìhuācōngdejīngguò。 “huāxiěhuàdeshùmèijìng使shǐzhēnjiǎnánfēnbìnghángànzhīhuàzuòwèifǎnchèn。 “jiāngjūnxiějīngzhànjuélúndehuàshījìngzàizhànluànniándàizhōngluòjiāngwèihuàrénmàihuàwèishēngjìnchūshìtàiyánliángzhīgǎnkǎishūshēnwǎnniánshīzhīchàngwǎngshīzàijiégòushàngcuòzōngshénránbīnzhǔfēnmíngqínggǎnshàngyángyáoduō姿shīdejiégèngwèidàishīrénsuǒzànshǎngqīngdàiwēngfānggāngcéngchēngshīwèishìchōngshèng,“jīnyánshījuǎnzhīzuò”。

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37646.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 55人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org