首页 趣味语文古诗词正文

酒德颂(jiu de song)

 yǒurénxiānshēngtiānwèicháowànwèiwèijiōngyǒuhuāngwèitíngxíngzhéshìtiānzòngsuǒzhǐcāozhīzhídòngqièwéijiǔshìyānzhī

 yǒuguìjiègōngzijìnshēnchùshìwénfēngshēngsuǒnǎifènmèirǎngjīnqiè齿chǐchénshuōshìfēifēngxiānshēngshìfāngpěngyīngchéngcáoxiánbēishùláofènránzhěnzāotáotáoránérzuìhuōěrérxǐngjìngtīngwénléitíngzhīshēngshúshìtàishānzhīxíngjuéhánshǔzhīqièzhīgǎnqíngguānwànrǎorǎoyānjiānghànzhīzàipíngèrháoshìyānguǒluǒzhīmínglíng

 wén

 yǒurénxiānshēngtiānkāiláidemànzhǎngshíjiānkànzuòshìcháowànniándāngzuòzhǎyǎngōngtiānshàngdedāngzuòshìzideménchuāngliáokuòdeyuǎnfāngdāngzuòshìdetíngyuànfàngkuàngtiānwèizhàngwèiyóuzàitíngxiēshí便biànpěngzhezhīziduānzhejiǔbēizǒudòngshízhejiǔzhǐjiǔwèiyàoshìyòuzěnkěnhuìjiǔwàideshì

 yǒuzūnguìdewángsūngōngzidàideyǐnshìliǎtīngdàozhèyàngzhīhòu便biànlùnláiliǎngrénxuānxiùziliāojīnyàodòngshǒudèngliǎngyǎnyǎoqiè齿chǐchénshuōzheshìchénshuōshìfēijiǎngméiwándāngmenjiǎngzhèngjìnshírénxiānshēngquèpěnglejiǔbēizhōngměijiǔqīngkǒuzhōngyōuxiánbǎidòngziwèijìngshēnzheliǎngjiǎozuòshàngzhěnzhejiǔdiànzhejiǔzāoxiǎngtáotáoránjìnkuàixiāngzhījuézuìhěnjiǔcáixǐngjiǔjìngxīntīngshítīngdàoléitíngdeshēngyòngxīnkànshíliántàishānmekànqīnghánshǔlěngdebiànhuàgǎnjuédàohàiwàngzhèxiēqíngnéngràngdòngxīnxiàshēnzikànshìjiānwànshìwànjiànmenxiàngjiānghànshàngdepíngbānluànzāozhígōngzichùshìzàishēnbiān便biànguǒluǒmínglíngbānmiǎoxiǎo

 zhùshì

 jiǔyǐnjiǔdexìngsòngwéndezhǒng

 rénshíyòngzhǐchēngshèngrénhuòyǒudàoderén

 xiānshēngduìyǒuzhědezūnchēngrénxiānshēngchùzuòzhěyòngdài

 cháo(zhāo):píngdànzhìshíshíwèicháo

 wàncháowànniáncháonián

 jiōngyǒu(jiōngyǒu):ménchuāngjiōngményǒuchuāng

 huāngfāngchēngfāngfāngyuǎndefāngwèihuāng

 dōushìdòngyòng……wèi……wèi

 wǎng

 zhī(zhī):shízhǒngyuánxíngshèngjiǔ

 (gū):shízhǒngyǐnjiǔzhǎngshēnyāokuòkǒu

 qiè(qiè):

 (kē):shízhǒngshèngjiǔ

 miǎncóngshì

 guìjièzūnguì

 jìn (jìn)shēnchādàijiānjìnchāshēndàishíshìhuànzhěchuíshēnchāchēngshìwèijìnshēnjìnzuòwèijìn

 chùshìyǒucáiéryǐnshìderén

 fēngshēngmíngshēng

 suǒsuǒwèizhīshī

 fènmèi(mèi)rǎng(rǎng)jīnhuīdòngxiùjīnxíngróngdòngdeshéntàifènměngrányòngmèixiùrǎngxuānjīndejiāolǐnghòuzhǐdeqián

 qiè齿chǐyǎo

 fēngwèiláishìxiōngměngfēngzuòwèifēng

 shìzàizhèshí

 yīng(yīng):xiǎokǒudetáozhìróngyīngzuòwèiyīng

 cáoniàngjiǔhuòzhùjiǔ

 shùláo(láo):kǒuzhōnghánzhezhuójiǔshùhánzheláozhuójiǔ

 fènránliāoziránjiámáo

 (jījū):shēnliǎngshǒuruòzhuàngwèiduìrénjìngdezuò姿

 zhěn(qū)(jiè)zāozhěnzhejiǔdiànzhejiǔzāojiǔcǎodiàn

 táotáomào

 ránzhījuédeyàngzi

 huōěrchùzhǐjiǔxǐngshíshēnsuìkōngdeyàngzi

 qièjiēchù

 gǎnqínggǎnqíngyīnsuǒgǎnérqíngdòng

 rǎorǎoyānfēnluàndeyàngzi

 èrháozhǐgōngzichùshì

 guǒluǒqīnghēiyāofēng

 mínglíngédeyòuchóngguǒyíngzhuōmínglíngcúnzàiliúzuòyòuchóngdeshíránhòuchǎnluǎnbìngfēngdòngkǒurénrènwèiguǒyíngyǎngmínglíngwèizimínglíngbiànwèiguǒyíngchùèrchóngchùshìgōngzi

 zhèpiānshīwénfēnwèisāncéngshǒuzhìwéijiǔshìyānzhīwèicéngzuòzhěchuánzhīgōulēilewèidǐngtiānchāoshíchāokōngderénxiānshēngxíngxiàng,“tiānwèicháowànwèi”,suōzhǎngwèiduǎnsuōjiǔyuǎnwèishùnzhuāngzixiàdejiǔwéndepéngqiānsuìwèichūnqiānsuìwèiqiūde椿chūnyuèchūwànbèizuòzhězhǎnkāixiǎngxiàngdechìbǎngzhànzàizhòutiāndegāoshìqiúrénshìdebiànhuànrángǎnjuémiǎoxiǎowēijīnjīndànzhījiāozhīhuàwèijiōngyǒuhuāngwèitíng”,suōwèixiǎosuōkuàngyuǎnwèiméntíngxiōng怀huáizhī广guǎngkuòyǎnjièzhīgāoyuǎnchāochénliánzhuāngzixiàdejuéyúnqīngtiān”“tuányáoyángjiǎoérshàngzhějiǔwànzhīpéngnéngwàngxiàngbèishàngchūrénxiānshēngzhīgāohéngkōngchūshìyòuwèihòuwénzhǎnshìshèdebèijǐngjiēzhexiěrénxiānshēngdeshízhùxíngqióngqióngtóngfánxiǎng:“xíngzhéshìtiānzòngsuǒ”,ránfāngzhǐxiàngjiōngyǒutíngmeyóuchūtōngchēnéngzàichéngtōngshìnénggài——rénxiānshēngháofàngtuōtiāndāngbèidāngyīnzòngsuǒsuíxīnsuǒzhèshuōdàozhuāngzisuǒlùnshuōmiáodexiāoyáoyóujìngjièlezhìzuòzhědechùyóuérshíyóuqiándekōnglíngdàodegàishùzàiyánshēndàorénxiānshēngdedòngzhǐ”,cóngéryǐnchūjiǔqièzhèngshìbāndetòngyǐnérshìkuángyǐnlùnshìjìngzhǐshífēnháishìxíngdòngshíshìcāozhīzhí”,jiùshìqiè”,shǐzhōngjiǔwèi,“wéijiǔshì”。shǐzàiliúlíngchūménguàjiǔchēlìngrénchúsuízhīyuē便biànjuémái”。zhèzuòwèishàngmiànhuàdezhùjiǎojiànzhèrénxiānshēngshìliúlíngsuǒxiàngwǎngdeàoránshìzhuōránjiǒngzhīxiǎngrényùnhánzheliúlíngběnréndexìngyǐngziérwéijiǔshìyānzhī”,kànshìchāoránshàngxièyíngyíngzhēngmíngduózhīshìrénwèidànshìbēijiāochóuchóugèngchóuzhèmiànquèhuòduōhuòshǎoxièlemǎnxiànshídeláosāobāocángzheshìfèndeqíng

 èrcéngcóngguìjiègōngzidàoshìfēifēng”,chūrénxiānshēngzhīduìmiànduìkuángyǐnsuǒzuòchūdefǎnxiǎngwéiràojiǔzhǎnkāileyǐnfǎnyǐndemáodùnchōng使shǐwénzhāngzhédànghuízhuǎn。“guìjiègōngzishìzhěyàowéiguìdemíngjiàoérchāshēndeguānhuànzuòzhěchēngwèiyǐndechùshì”,zhèfěngzhīmenrányàohànwèilàijìnjiēdejiàoguīzhèxiērénnéngróngrěnyǒujìnshìfēngkuángdejiǔzàipánghuàimiǎoshìyīnér,“wénfēngshēngsuǒ”,wén”,xiǎnshìlezhèxiērénxiáàidexīnxiōngráoshédeliǎ;“zhīguòyǐnnǎizhìfènmèirǎngjīnqiè齿chǐ”,zuòzhěliánxiàfèn”、“rǎng”、“”、“qièdònghuóhuàchūzhèwéiérgōngzhīshìxiōngxiōngdezhēngníngmiànmàomenchénshuōdexīnránshì”,shíjiāntuòhéngfēi,“shìfēizhīshuōfēngyōngérgēnběnméiyǒuzhízhīréndezhīméiyǒugěngjièzhīshìderóngshēnzhīchùshàngdemiáoshùjuéshìzuòzhědesuíxiǎngxiàngérshìduìdāngshíhēiànbàizhèngzhìdezhǒnggàikuòfǎnyìngzhēnqièérdòngrén

 sāncéngxiěrénxiānshēngduìgōngzichùshìgōngdehuíguǒduìzhèchénmiǎnzhīfǎnéryǒusǔnrénxiānshēngzhīkuàngběnxìngdàofǎndàoérxíngzhīzhēndexíngwèiláichōngmendemíngjiàorénxiānshēngshìsuǒxìngbiànběnjiāshìbēijiēzhebēiwénwénérshìpěngyīngchéngcáoxiánbēishùláo”,duōmedejuànkuángjiǎnzhíshìmǎnkǒumǎnliǎnmǎntóumǎnshēndōujìnyínjiǔlejǐnyǐnjiǔde姿tàisuízhīérbiànzuòfènrán”,yuèfànfēnzhěnzāo”,tiānrénxiānshēngxīnān,“táotáoránérzuì”。zhèlièàogōngdexíngwèishìduìsuǒwèidejiàodezuìtiāozhànshìduìgōngzi”、“chùshìdezuìbàngbiékànzhèxiēzhèngrénjūnzishìchūnfēngbēnzǒuzuānyínghuàndànshénshāngjiéěrzhàyǒuxiānshēngmetáoránchùzhìqièjiēxiàzuòzhějièzuìtàijìnkuòzhǎnshēnjiǔ”。zuìshìzuìmerán”,háozhījuéxǐngshìxǐngmehuǎngěr”,xīnlǎngxiōngqīngzhèsuīzuìyóuyǒusānfēnxǐngxǐngháidàisānfēnzuìdegǎnguānyīnchángréntīngjuéshìjìngtīngwénléitíngzhīshēng”;shìjuéshìshúshìtàishānzhīxíng”;chùjuéshìjuéhánshǔzhīqièzhīgǎnqíng”。xiětīngjuéshìjuézhǐshìmiáohuìzuìtàishìzhǒngpéichèndeshìhōngtuōchūrénxiānshēngwèihànqínggāndàndegāoshàngpǐn。《píngzhùzhāomíngwénxuǎnshuō:“jiǔzhōngwàngjuéshìfēizhīhánshǔ便biànshì。”píngfēichángquèqièzuòzhěxiàderénxiānshēngshìwén”“”“jué”,érduìrénquèkànchángtòuchè:“shìwànrǎorǎoyānjiānghànzhīzàipíng”,shìshàngwànshìmeluànzāopiàodìngyǒushénmeliúliàndeěrděnggōngzichùshìyóuguǒyíngmínglíngzhèyàngmiǎoxiǎodedōng西néngzhǎngjiǔchēnggōngzichùshìwèièrháo”,quèyòuwèichóngzishìmiàodefěngdemièshìzhècéngdeshìduōwèijiěcháobiànshìfēiértōngguānquánwénquèshìxiàotòngkuàilínjīngwèifēnmíngshìfēibiànwèirénxiānshēngsuīchénmiǎnjiǔquèchénmiǎnxīnjiǔyóushìérxìngérgōngzichùshìsuīchénmiǎnjiǔquèchénmiǎnzhámǎnkǒudeshuōjiàoyuèxiǎnshìchūmendesuǒwèideyǒuzhězuìsuǒwèidezhězuìyǒuzhèngshìzhèpiānwénzhāngdezhǐsuǒzài

 zhèpiānpiánwénquánpiānderénxiānshēngwèizhǔjièyǐnjiǔbiǎomínglezhǒngsuíxīnsuǒzòngsuǒdeshēnghuótàibìngduìfēngjiànshìmenzuòlexīndefěngyánxíngxiàngshēngdòngqīngchāoyīnyùnkēngqiāngzhǔduìzhìyǒuzhìwénhàodànghānbǎoyǒupiāoránchūchénlíngyúnàoshìzhīgǎnzuòzhěxiēguìjiègōngzi”,“jìnshēnchùshì"mendechǒutàirénxiānshēng”“táotáo"deyōuránzàixiāngduìdàolexiānmíngdefěngxiàoguǒzuòzhěxuànrǎnlejiǔzuìhòuderántáozuìzhīgǎnshìjìnshēngōngzimenchóngshǐbāndòngshēngzhīzhōngzuòlejǐnqíngdecháofěng

 西jìnpèiguórénlúnfàngdàngchángzhòuwèixiájiāchǎnyǒuwèixìngshìjiǔzuòjiǔsòng》,cháonòngwèiwèijiànwēicānjūnjìntàishǐchūduìshèngyánwèizhīhuàyòng寿shòuzhōngwèizhúlínxiánzhī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37636.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 69人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org