首页 趣味语文古诗词正文

张衡传(zhang heng chuan)

 zhānghéngpíngzinányáng西èrénhéngshǎoshànshǔwényóusānyīnjīngshīguāntàixuésuìtōngjīngguànliùsuīcáigāoshìérjiāoshàngzhīqíngchángcóngróngdànjìnghǎojiāojiērényǒngyuánzhōngxiàoliánxíngliángōngjiùshítiānxiàchéngpíngjiǔwánghóuxiàchǐhéngnǎibānliǎngdōuzuòèrjīng》,yīnfěngjiànjīnghuìshíniánnǎichéngjiāngjūndèngzhìcáilèizhàoyīng

 héngshànqiǎoyóuzhìtiānwényīnyángsuànānwénhéngshànshùxuégōngchēzhēngbàilángzhōngzàiqiānwèitàishǐlìngsuìnǎiyányīnyángmiàojǐnxuánzhīzhèngzuòhúntiānzhelíngxiàn》、《suànwǎnglùn》,yánshénxiángmíng

 shùnchūzàizhuǎnwèitàishǐlìnghéngdāngshìsuǒzhīguānzhéniánshǐzhízàihái

 yángjiāyuánniánzàohòufēngdòngjīngtóngzhùchéngyuánjìngchǐgàilóngxíngshìjiǔzūnshìzhuànwénshānguīniǎoshòuzhīxíngzhōngyǒudōuzhùbàngxíngdàoshīguānwàiyǒulóngshǒuxiántóngwánxiàyǒuchánchúzhāngkǒuchéngzhīqiǎozhìjiēyǐnzàizūnzhōnggàizhōuyǒudòngzūnzhènlóngwánérchánchúxiánzhīzhènshēngyángzhěyīnjuézhīsuīlóngérshǒudòngxúnfāngmiànnǎizhīzhènzhīsuǒzàiyànzhīshìruòshénshūdiǎnsuǒwèizhīyǒuchánglóngérjuédòngjīngshīxuézhěxiánguàizhēnghòushù驿zhìguǒzhènlǒng西shìjiēmiàohòunǎilìngshǐguāndòngsuǒcóngfāng

 shízhèngshìjiànsǔnquánxiàhéngyīnshàngshūchénshìhòuqiānshìzhōngyǐnzàiwéifěngzuǒyòuchángwèntiānxiàsuǒèzhěhuànguānhuǐjiēgòngzhīhéngnǎiguǐduìérchūyānshùkǒngzhōngwèihuànsuìgòngchánzhīhéngchángshēnzhīshìwèixiōngyōuwēinánmíngnǎizuòxuánxuānqíngzhì

 yǒngchūchūwèijiānxiāngshíguówángjiāoshēzūndiǎnxiànyòuduōháoyòugòngwèiguǐhéngxiàchēzhìwēiyánzhěngyīnzhījiāndǎngmíngxìngshíshōuqínshàngxiàránchēngwèizhèngshìshìsānniánshàngshūháizhēngbàishàngshūniánliùshíèryǒngnián

 wén

 zhānghéngpíngzishìnányángjùn西èxiànrénzhānghéngniánqīngshíjiùshànzhǎngxiěwénzhāngcéngdàosāndàiyóuxuéchènjìnleluòyángzàitàixuéxuéshìtōngxiǎojīngguàntōngliùsuīráncáihuábānderéngāodànbìngyīnérjiāoào。(píngshízhǐcóngróngtàipíngjìnghuānshìzhīrénjiāowǎngyǒngyuánniánjiānbèituīwèixiàoliánquèyīngjiànbèigōngzhēngzhàodōuméiyǒujiùrènshíshèhuìzhǎngtàipíngshìcóngwánggōngguìdàobānguānméiyǒuguòshēchǐdezhānghéngshì仿fǎngbāndeliǎngdōuxiěleèrjīng》,yòngláixiàngcháotíngfěngguīquàn。(zhèpiānjīngxīngòurùnyòngleshíniáncáiwánchéngjiāngjūndèngzhìrènwèidecáinéngchūzhòngzhēngzhàoyīngzhào

 zhānghéngshànxièzhìzàofāngmiàndeqiǎoyóuzàitiānwénxiàngdetuīsuànděngfāngmiànhěnyòngxīnhànānchángtīngshuōshànzhǎngshùshùfāngmiàndexuéwènmìnggōngchēzhēngzhàorènmìngwèilángzhōngliǎngqiānshēngwèitàishǐlìngshìzhānghéngjiùjīngxīnyánjiūkǎoyīnyángzhīxuébāokuòtiānwénxiàngzhūzhǒngxuéwèn),jīngyánjiūchūtiānwéndezhèngquèdàozhìzuòhúntiānzhechénglíngxiàn》《suànwǎnglùnděngshūlùnshùxiángjǐn

 (hànshùnchūnián,(zhānghéngyòuliǎngzhuǎnrènyòuzuòletàishǐlìngzhīzhízhānghéngdāngshídexiēguānxiǎnguìsuǒdānrèndeguānzhízǒngshìduōniándàoshēngcóngtàishǐlìngshàngrènhòuguòleniányòuhuídàozhè

 shùnyángjiāyuánniánzhānghéngyòuzhìzàolehòufēngdòngzhèdòngshìyòngchúntóngzhùzàodezhíjìngyǒuchǐshàngxiàliǎngfēnxiānggàizhùzhōngyāngyàngzixiàngjiǔzūnwàimiànyòngzhuànwénshānguīniǎoshòudeànzhuāngshìnèizhōngyāngyǒugēndetóngzhùtóngzhùdezhōuwéishēnchūtiáohuádàoháizhuāngzhìzheshūniǔyòngláidòngjiànwàimiànyǒutiáolónglóngkǒuhánméitóngwánlóngtóuxiàmiànyǒuzhāngzhezuǐzhǔnbèijiēzhùlóngkǒuchūdetóngwándeshūniǔjiànzhìzàohěnjīngqiǎodōuyǐncángzàijiǔzūnxíngdezhōnggàiyánméiyǒudiǎnfèngguǒshēngzhènwàimiàndelóngjiùzhèndòngláiguāndònglóngkǒuchūtóngwánxiàmiàndejiùjiēzhùtóngwánzhèndeshēngyīnqīngcuìxiǎngliàngshǒuhòuderényīnzhīshēngzhèndexiāozhènshēngshízhǐyǒutiáolóngdeguāndònglìngwàilóngtóuháodòngànzhàozhèndòngdelóngtóusuǒzhǐdefāngxiàngxúnzhǎojiùnéngzhīdàozhèndefāngwèiyòngshíshēngdezhènláijiǎnyànwánquánxiāngzhēnshìlíngyànshéncóngdezàizhōngháikàndàocéngyǒuzhèyàngdeyǒutiáolóngdeguāndòngleshìluòyángbìngméiyǒugǎndàozhènjīngchéngdexuézhědōuguàizhèméiyǒuyīngyàntiānhòu驿zhànshàngchuánsòngwénshūderénláilezhèngmíngguǒránzàilǒng西shēngzhènjiāzhècáidōutàndòngdejuémiàocónghòucháotíngjiùchéngshǐguāngēndòngzàiměizhènshēngdefāngwèi

 dāngshízhèngzhìhūnànzhōngyāngquánxiàngxiàzhuǎnzhānghéngshìgěihuángshàngshūchénshùzhèxiēshìhòuláibèishēngwèishìzhōnghuángràngjìnhuánggōngzàihuángzuǒyòuduìguójiādezhèngshìjiànhuángcéngjīngxiàngzhānghéngwèntiānxiàrénsuǒtònghèndeshìshuíhuànguānhàizhānghéngshuōchūmendōugěi使shǐyǎnzhānghéngshìméiduìhuángshuōshíhuàdànxiēhuàndǎngzhōngjiūhàizhānghéngchéngwèihuòhuànshìhuǐzhānghéngchángchángmóushēnānquándeshìrènwèihuòxiāngyīnyōushēnwēimiàonánkànqīngshìxiělexuánbiǎotuōdeqíng

 (hànshùnyǒngchūniánzhānghéngdiàojīngchéngdānrènjiānwángdexiāngdāngshíjiānwángjiāohéngshēchǐzūnshǒuzhìlìngyòuyǒuhěnduōháoháoménmenzuòfēiwèizhānghéngshàngrènzhīhòuzhìyánzhěngchìlìngzhìànzhōngtànjiāndǎngdexìngmíngxiàzitóngshídǎiláishìshàngxiàjìngwèigōngshùnchēngzànzhèngshìchùhǎo。(zhānghéngzàijiānxiāngwèishàngrènzhísānniángěicháotíngshàngshūqǐngqiúzhíhuíjiācháotíngrènmìngwèishàngshūzhānghénghuóleliùshíèrsuìyǒngniánshì

 zhùshì

 jiéxuǎnhòuhànshū·zhānghéngchuán》(zhōnghuáshūbǎn)。fàn(-),wèizōngnáncháosòngshùnyángzàijīnnánchuāndōngrénshǐxuéjiā

 nányáng西ènányángjùnde西èxiànzàijīnnánnányáng

 shǔ(zhǔ)wénxiěwénzhāngshǔliánzhuì

 yóusānzàisāndàiyóuxuéyóuyóuyóuxuézhǐkǎocháxué

 jīngshīzhǐdōnghànshǒudōuluòyángjīnnánshěngluòyángshì)。

 tàixuédàishèzàijīngchéngdequánguózuìgāoxué西hànkāishǐshè

 suìshì

 tōngtōngxiǎoquánmiàntòuchèjiě

 guànguàntōngtōngwèijìn

 jīnghànshíjiāngshī》《shū》《》《》《chūnqiūdìngmíngwèijīng”。

 liùzhǐshèshūshùliùzhǒngxuéwèn

 gāoshìshìshàngderéngāomíng

 jiāoshàngzhīqíngjiāoàodeqíngshàngjīnkuā

 cóngróngcóngróngwěnzhòngzàodànjìngtiándànníngjìngzhuīmíng

 yǒngyuánzhōngxiàoliánxíngyǒngyuándōnghànliúzhàodeniánhàogōngyuánnián-nián)。

 liángōngjiùlián,(bèizhàoqǐngzuòguān)。gōngsāngōngdeguānshǔdōnghàntàiwèikōngwèisāngōngjiùjiùzhíshàngdezhǔhéng”,chéngqiánshěnglüè

 shítiānxiàchéngpíngjiǔshídāngshíchéngpíngtàipíngzhǐguójiāchítàipíngāndìngjiǔshíjiānzhǎng

 wánghóufēngwángfēnghóudeguānguì

 zhǐdàibiǎoshìméiyǒushuíde

 chǐguòshēchǐ

 nǎishìjiù

 仿fǎng

 bān(-):mèngjiāndōnghànzhemíngdeshǐxuéjiāwénxuéjiā

 《liǎngdōu》:zhǐliǎngdōu》,fēn西dōu》《dōngdōu》。

 《èrjīng》:zhǐ西jīng》《dōngjīng》。

 yīnjiètōngguòhòushěngbīnzhī”。

 lián

 fěngjiànyòngwěiwǎndeyánjìnxíngguīquànérzhíyánshì

 jīnghuìjīngxīnchuàngzuòde

 nǎicái

 dèngzhì(zhi):dōnghàndènghuánghòudeānjiāngjūndeshēnfènzuǒānguǎnzhèngshì

 cáirènwèidecáinéngchūzhòngrènwèi……xíngróngdedòngyòngshǎoyǒude

 lèizhàoduōzhàoqǐngyīngjiēshòu

 qiǎoshèzhìzàoxièdeqiǎoqiǎo

 zhìzuānyánzhìjǐn

 yīnyángzhǐyuèyùnxíngguī

 suànzhǐtuīsuànniányuèjié

 duì……:jièbīnduǎnhòuzhìshíqiánzuòzhuàng

 wénchángtīngshuōláichángshùxuéguānshùshùfāngmiàndexuéwènzhǐtiānwénsuànděng

 gōngchēhàndàiguānshǔmíngchēngshègōngchēlìng

 zhēngduìyǒuchūcáiderénzhǐmíngzhēngzhàowèidepíngchángdexiāngxuǎnxiāngbiéchēngzhēng

 bàirènmìngshòugěiguānzhí

 lángzhōngguānmíng

 zàiqiānzàiliǎngqiāndiàodòngguānzhí

 tàishǐlìngdōnghànshízhǎngguǎntiānwénshùdeguān西hànqiánzhǎngguǎntiānxiàngjiānyǒuxiūshǐzhīdetàishǐlìngzhíwánquánxiāngtóng

 suìnǎishìjiù

 yányánjiūkǎoyàn

 yīnyángzhéxuémíngzhǐliǎngzhǒngduìdeshìyuèhánshǔděngzhèzhǐtiānxiàngsuàn

 miàojǐnjīngmiàoyánjiūtòule

 xuánshìdetiān

 zhèngdào

 húntiānzhǒngyòngláibiǎoshìtiānxiàngdelèishìdetiānqiú

 《língxiàn》:shū

 《suànwǎng》:suànshùshū

 xiángmíngxiángmíngquè

 zàizhuǎnliǎngdiàodòngguānzhíyóutàishǐlìngdiàorèngōngchēlìngèryóugōngchēlìngyòudiàorèntàishǐlìng

 yòu

 dāngshìzhǐquánchénguān

 zhéchángchángzǒngshì

 niánduōniánzhǐdiàodòngguānzhí

 shǐzhízàiháicóngbiǎoshíjiān

 yángjiādōnghànshùnliúbǎodeniánhàogōngyuán--)。

 hòufēngdòngyànzhèndezhúzhēnkǎozhèngzhèshìliǎngzhǒngshìyànfēngxiàngdehòufēngshìyànzhèndedòng

 yòng

 yuánjìngchǐyuánjìngyuándezhíjìngyuántōngyuán”。

 gàilóngshàngxiàliǎngfēnxiānggàizhùzhōngyānglónggāo

 zūntóngzūn”,dàishèngjiǔ

 shìzhuāngshì。“shìhòushěngbīnzhī”,“zhīdàihòufēngdòng

 yòngyǒurényánjiūhòufēngdòngwàifāngshūxiětóngdezhuànwénbiǎomíngfāngwèijiǎozhuāngshìshānxíngdōngnán西běifēnbiéhuìhuàdàibiǎofāngdelóngzhūquèxuánguīshé)。

 dōuzhùtóngzhùdōu。“dōuzhùjiùshìdòngzhōngxīndezhènbǎishìgēnshàngxiàxiǎodezhùzifāngxiàngshēngzhènzhùzi便biàndàoxiàngbiānbàngtóngpáng”,pángbiān

 shīguānshèzhìguānjiànyòngláidòngjiànshìměigānggāndōuzhuāngshàngguānjiànguānjiàndòngjiànzhǐxiàsuǒshuōdelóng”)。

 wàiyǒulóngshǒuxiántóngwánlóngzhǐlóngxíngdejiànshǒutóu

 xiàyǒuchánchú(chánchú),zhāngkǒuchéngzhīxiàzhǐlóngshǒuxiàmiàn

 qiǎozhìxiāngyǎozhìzuòjīngqiǎodejiàn

 zūnzhōngjiǔzūnxíngdemiàn

 gàizhōuzhǐgàizizūnxíngxiāngjiēchùméiyǒufèng

 yǒudòngzūnzhènlóngdòngzhènjiùzhènzhèndòngwánérchánchúxiánzhī

 jiàndòng

 érshùnchéngliánchū

 zhènshēngyángzhěyīnjuézhīyángzhèzhǐshēngyīnxiǎngliàngzhěshǒuhòuguāncháhòufēngdòngderén

 dònglejiàn

 shǒuzhǐlóngzhīshǒulóngshǒuwéndōuzhǐlóngshǒu

 yànzhīshìshìyànzhīyànjiǎnyànyànzhèng

 shūdiǎnsuǒwèizhīyǒuzàiwèizài……zhōng”。

 chánglóngérjuédòngjīngshīxuézhěxiánguàizhēngchángcéngjīngcéngyǒuérshì

 驿驿使shǐshí驿zhànshàngchuánwénshūderén

 zhìzhǐláidàojīngshī

 guǒguǒrán

 lǒng西hàncháojùnmíngzàijīngānshěnglánzhōushìlíntáoxiànlǒng西xiàndài。“lǒng西qiánshěngjiè”(zài)。

 shìjiēmiàodàihòufēngdòngmiàoqiǎomiàoshén

 nǎi便biàn

 dòngzhèn

 suǒcóngfāngcóngfāngwèishēng

 shídāngshísǔnbàiyīnshì

 qiānshēngqiān

 wéizhǐwángtiānzichùshèwéichēng

 fěngfěngjiànlùnwǎnzhuǎnbiǎolùn

 zuǒyòushēnbiān

 chángwèntiānxiàsuǒèzhěchángcéngjīngzēnghènèzhǐhuàirénhuàishì

 zhīgěiyǎnmínghuóyòngwèidòng

 guǐduìyòngshíhuàduì

 yānshùduìhuànguāndemièchēng

 chánhuǐbàng

 shēnzhīshìmóushēnānquándeshì

 xiōnghuòxiāngyīnchūlǎozi》:huòsuǒhuòsuǒ

 yōuwēinánmíngyōushēnwēimiàonánkànqīng

 xuānqíngzhìbiǎotuōdeqíng

 yǒngchūchūwèijiānxiāngyǒngshìdōnghànshùndeniánhàogōngyuán-)。

 shíguówángjiāoshēzūndiǎnxiànshídāngshíguówángjiānwángliúzhèngdiǎnxiànzhìlìng

 háoyòuháozhǐquánshìshèngdejiā

 guǐzhǐxíngdòngyuèchūchángguǐdeshìwéifǎndeshì

 héngxiàchēzhìwēiyánzhěngxiàchēguānyuánchūdàorènzhìwēiyánzhìyánzhìzhěngzhìzhěngzhěngdùnzhì

 yīnzhījiāndǎngmíngxìngshíshōuqínyīnzhīànzhōngcházhī

 shàngxiàránchēngwèizhèngránzhèshìjìngwèigōngshùngǎnwèifēizuòdǎide

 shìshìsānniánshàngshūhái(hái)shìshìzhèzhǐguānyuándàozhígōngzuòháidàiguānyīnniánlǎoqǐngqiú退tuìzhídezhǒngshuō

 shàngshūguānmíngtóngcháodàideshàngshūzhíquányàngdōnghànshíshìzàigōngtíngzhōngxiézhùhuángchùzhèngdeguān

 niánliùshíèryǒngnián(zú)。

 běnwénshìpiāndiǎnxíngderénchuánxiángshídewénquánmiànshùlezhānghéngdeshēngmiáoshùlezàixuézhèngzhìwénxuéděnglǐngdezhūduōcáinéngérqiěxiánglüèchūzhòngdiǎnjièshàolezàixuéshàngdegòngxiànjiānguàn穿chuānlezuòzhěduìzhānghéngpǐndeyóuzhōngjǐngyǎngzhīqíngcéngqīngtiáofēnmíngwèixuéduōcáicóngróngdàndewénrénxuézhěxíngxiàngzàiyǎnqiánwénzhāngfēnwèisānfēn

 fēnwénzhāngde1duànshùzhānghéngdexuépǐnwénxuéshàngdechéngjiùkāitóuliǎngànshǐrénchuándeshìshùzhānghéngdexìngmíngguànjiāshìjiēzhejièshàozàiwénxuéshàngdezào。“shǎoshànshǔwénshuōmíngyǒuxiāntiāndebǐngéryóusānyīnjīngshīguāntàixuéshuōmíngzhùzhòngshèhuìshíjiànzhèngshìyīnwèizàiqīngshǎoniánshídàijiùxiàleshēnhòuzhāshídechǔbìngduàngāosuǒcáinéngtōngjīngguànliù”。zàishùlecáihòujǐnjiēzheshù。“suīcáigāoshìérjiāoshàngzhīqíngchángcóngróngdànjìnghǎojiāojiērén。”yǒuqiānwěnzhòngchāochéndepǐnérmiànduìtǒngzhìzhědezhāoluózuòzhěliányòngxíng”“jiù”“yīngděngbiǎoxiànderóngdegāojiépǐnérèrjīngjìnzhèngshíwénxuécáinéngjīngyánjīngshén

 èrfēnwénzhāng2~4duànjièshàozhānghéngzàixuéshùshàngdechéngjiùzhòngdiǎnjièshàohòufēngdòngdejiégòugōngyòng2、3duàncóngzhěngshànggàikuòlezhānghéngzàixuéshàngdechéngjiùbāokuòxuémínglùnzhezuòliǎngfēnzàijièshàozhǎngshízhíguānliánláimiànfǎnyìngleèrzhěwèiyīnguǒdeguānduànzhezhòngjièshàolenéngdàibiǎochéngjiùdehòufēngdòngjièshàodòngsuīèrbǎidànxiángjǐnshùzhìzàoshíjiānzhìxiǎoxíngzhuàngnèiwàijiégòuzhuāngshìgōngyòngděngwénjīngjiǎnpíngshíjièshàogòuzàodiǎnshíyòngzhōng”“bàng”“wài”“xiàfāngwèiwèi便biàncóngdàowàicóngshàngdàoxiàjiǎnyàoérqīngchǔxiěchūgòuzàodiǎnshìjiǔzūnmiáoxiěxíngzhuàngfēichángxíngxiàngyòngyànzhīshìruòshéndekuāzhāngmiáoxiěshūdiǎnsuǒwèizhīyǒudelièzàntànzhemiáoxiěledezhǔnquèzuìhòushùleshēngdòngyǒudeshìjiànyànzhènggōngxiào使shǐwénzhāngpíngshízhōngtòuchūqíngzhì

 sānfēnwénzhāngde5、6duànjièshàozhānghéngzàizhèngzhìshàngdecáigànwénzhāngjǐnxuǎnliǎngjiànshìzuòwèiqièdiǎnshìxuándeyóuláibiǎoxiànlezhānghéngxīnxiǎoxīnjǐnshèndexíngxiàngshìchūrènjiānxiāngshíjiāndǎngdòuzhēngshì。“yīnzhījiāndǎngxìngmíngshíshōuqínbiǎoxiànzhèngzhìzhìhuì,“shàngxiàránchēngwèizhèngbiǎoxiànzhuōránzhèngzhèyàngliáoliáoquèxiěchūlewèizhēnshígǎnxíngshénfēngmǎndelián

 yánníngliànpíngshíshìběnwéndechūdiǎnzuòzhěxiězuòshíjuéshǎoyòngxíngróngjǐnliàngzhuāzhùshǐshímiáohuìshíjīnzhuìyándànpíngshíjīngjǐnzhōngyǒujīngcǎizhīchùhòufēngdòngduànmiáoxiěshēngdòngxíngxiàngshuōmíngzuòzhěxiōngzhōngyǒuqiūsuǒnéngfánjiǎnshēnsuōwéicáinéngjiāngzhānghéngshēngzhōngzàizhūduōlǐngzhōngdeshìjiāodàiqīngchǔxiángmíngyǒutiáowěn

 hànshítiānwénxuéjīngxíngchéngyǒugàitiānhúntiānxuānsānjiāgàitiānshuōzhōusuànjīngwèidàibiǎorènwèitiānyuánfāngtiānzàishàngxiàngsǎngàizàixiàxiàngpánshìzhǒngjiùdechuántǒngshuōxuānpàirènwèitiānwèiyuángòuchénghúntiānshuōjiàojìnxiērènwèitiāndōushìyuándetiānzàiwàixiàngdànzàinèixiàngdànhuángzhèzhǒngshuōsuīránwánquánzhèngquèdànjiàojiējìnshíhúntiānpàizuìchūdedàibiǎozhězhuōyuèdemíngjiāzhānghéngzhǐchūyǒuguāngyuèméiyǒuguāngyuèguāngshìfǎnshètàiyángdeguāngxíngchéngdesuǒxiàngguāngyíngbèiguāngjǐnháituīyuèshíshìqiúzhēdejiéguǒháihuìzhìlexīngjiàolíngxiàn》,chuàngzhìleduōzhòngyàodetiānwén

 húntiānshìtóngzhùdenèiwàiyǒucéngyuánquāndōuzhuǎndòngcéngyuánquānfēnbiéyǒuchìdàohuángdàonánběièrshíjiéèrshíliè宿yuèxīngchéndewèizhìfánzhānghéngsuǒzhīdàodetiānwénxiànxiàngdōuzàishàngmiànwèile使shǐhúntiānnéngzhuǎndòngzhānghéngyòushèlelòu”,zuòwèihúntiāndedònghúntiānbèilòudàidòngzhuǎndòngshíqiàhǎotiānkōngzhōngyuèxīngchéndeluòshíjiānwánquánwěnzhèzuòjīngqiǎodehúntiānzài西jìnzhànluànzhōngshīchuánleliúxiàláidezhǐyǒuhúntiānzhùlòushuǐzhuǎnhúntiānzhùliǎngfènshuōmíngshūdefēnshuōmíng

 (zhāizhōngguódàidemíngchuàngzào》,shànghǎirénmínchūbǎnshè1976niánbǎn

 fàngōngyuán398niángōngyuán445nián),wèizōngnáncháosòngshǐxuéjiāshùnyángjīnnánchuānnánrénguānzhìzuǒwèijiāngjūntàizizhānshìsòngwényuánjiājiǔnián(432nián),fànyīnwèizuǒqiānxuānchéngtàishǒuzhìnǎishānzhòngjiāhòuhànshūwèijiāzhīzuò”,kāishǐzhuànxiěhòuhànshū》,zhìyuánjiāèrshíèrnián(445niánmóufǎnzuìbèishāzhǐxiěchéngleshíshílièchuányuánhuàzuòdeshízhìwèiwánchéngjīnběnhòuhànshūzhōngdezhìsānshíjuǎnshìnáncháoliángliúzhāocóngbiāodehànshūzhōngchōuchūláijìndezhōngyángzhènquèjīnbiānxiǎoxuéjiàocái,《qiángxiànglìngxuǎnzhōngxuéjiàocái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37635.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 70人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org