首页 趣味语文古诗词正文

侠客行(xia ke xing)

 zhàomànyīnggōushuāngxuěmíng

 yínānzhàobáiliúxīng

 shíshārénqiānliúxíng

 shìleshēncángshēnmíng

 xiánguòxìnlíngyǐntuōjiànqiánhéng

 jiāngzhìdànzhūhàichíshāngquànhóuyíng

 sānbēiránnuòyuèdàowèiqīng

 yǎnhuāěrhòushēng

 jiùzhàohuījīnchuíhándānxiānzhènjīng

 qiānqiūèrzhuàngshìxuǎnliángchéng

 zòngxiáxiāngcánshìshàngyīng

 shuínéngshūxiàbáishǒutàixuánjīng

 wén

 yànzhàodexiáshìtóushàngzhexiáshìdeyīngyāopèiyuèshǎnliàngdewāndāo

 zheyínānbáizàijiēshàngchíchěngjiùxiàngtiānshàngdeliúxīngyàngxùn

 mengàishìshízhǎnshārénqiānzhīxíngréndǎng

 menshìzuòchénghòuxiùérjiānggōngláoměimíngyǐncánglái

 xiǎngdāngniánhóuyíngzhūhàixìnlíngjūnjiéjiāozhītuōjiànhéngjiāoxiānghuānyǐn

 zhūhàikuàichīròuhóuyíngdàowǎnjiǔ

 bēijiǔxià便biànkāngkǎinuòyuànwèizhīliǎngchādāonuòzhòngtàishān

 jiǔhòuyǎnhuāěrjìnshēnggǎndòngcāngtiānguànzhǎnghóng

 zhūhàiwèixìnlíngjūnjiùzhàohuīlejīnchuí使shǐzhàodōuhándānshàngxiàdōuwèizhīzhènjīng

 èrwèizhuàngshìdeháoqiānqiūzhīhòuréngránzàiliángchéngchuánwèiměitán

 menzòngránérxiáyóuxiāngkuìwèishìyīngháo

 shuínéngxiàngyángxióngyàngzàishūyánjiūtàixuánjīngdàolǎoérbèizisuǒzuòwèine

 zhùshì

 zhèshìshǒumiáoxiěsòngxiádeyánshīshìbáisānshǒuzhōngdeshǒuxíngzhèshìxíngzǒudexíngérshìxíngdexíngděngshuōxiáde”。

 zhàoyànzhàozhīdexiáyànzhàoduōkāngkǎibēizhīshì。《zhuāngzi·shuōjiàn》:“zhàowénwánghǎojiànjiànshìjiāménérsānqiānrén。”mànméiyǒuhuāwényīngshíjiāngběifāngshǎoshùmíntōngchēngwèiyīngguānmàodedàizimànyīngshǎoshùmínzuògōngcāodeméiyǒuhuāwéndedàizizhèxiěxiádeguāndài

 gōubǎodāomíngshuāngxuěmíngwèibǎodāodefēngrènxiàngshuāngxuěyàngmíngliàng

 xùndeyàngzi

 xìnlíngxìnlíngjūnzhànguógōngzizhīwèirénxiánxiàshìménxiàshísānqiānrén

 zhūhàihóuyíngdōushìxìnlíngjūndeménzhūběnshìhóuyuánshìwèiguódōuchéngliángdōngméndeménguānliǎngréndōushòudàoxìnlíngjūndedōuwèixìnlíngjūnsuǒyòngzhìkǎoròudànchī

 dànzhūhàiràngzhūhàiláichī

 “sānbēiliǎngshuōbēijiǔxiàjiùzuòchūlechéngnuòbìngqiěchéngnuòkànyuèháizhòng

 báihóngrénrènwèifányàochūxiànxúnchángdeshìjiùhuìyǒuxúnchángdetiānxiàngchūxiànbáihóngguàn”。

 xuǎnxíngróngshēngmíngshèngliángchéngwèiguódōuchéngjīnnánkāifēng

 tàixuánjīng西hànyángxióngdezhéxuézhezuòyángxióngcéngzàihuángcángshūdetiānrènxiàokāngōngzuò

 báizhèshǒuxiáxíngfēngshūleduìxiádeqīngduìzhěngwēinányòngshìgōngshēnghuódexiàngwǎng

 qiáncóngxiádezhuāngshùbīngrènzuòmiáoxiěxiádewàimào

 èrxiěxiágāochāodeshùdànmíngdexíngcáng

 zàixuànrǎnxiájīngshénhòu,“xiánguòliǎngshìchéngshàngxiàdeguòjiāngxiázhànguóshíxìnlíngjūnzhèyàngdemíngzhǔliánláibáizhèngshìxiǎngjiéshíxiàngxìnlíngjūnzhèyàngdemíngzhǔchéngjiùshēnguǎnyànzhītánmóuwángzhīshùfènzhìnéngyuànwèi使shǐhuándìnghǎixiànjìngdezhèngzhìbàojiēzheshíxiěxìnlíngjūnjiùzhàoyòngliǎngwèixiádeshìxiěxìnlíngjūnkuǎndàihóuyíngzhūhàiliǎngwèixiáwèixìnlíngjūndegǎnqíngsuǒgǎndòngkāngkǎiángbáihóngguànxiàyuèháizhòngdenuòyánzànyángzhūhàihuīchuíshājìnérzhènjīngzhàoguósuīránhóuyíngzhūhàidōudànzàiwèidōuliúxiàshèngshēngmíngxiáchuánxiāngkuìwèidāngshìyīngxióngshīrénjǐnzàilièsòngchànghóuyíngzhūhàièrzhuàngshì”,tóngshíduìxiàoshūtiāncǎotàixuánjīngdeyángxióngbèiqíngjiāmièshì:“shuínéngshūxiàbáishǒutàixuánjīng》?”èryángxióngfǎnchènxiájīngshéndechónggāowěi

 yǒurénrènwèizhèshǒuxiáxíngjǐnjǐnshìxiězhūhàihóuyíngshìduìdeqiánxiědexiádexíngxiàngjiùzhūhóuliǎngrénzhūbìnghuìjiànshùérshìyǒnggǎnhóuzhǔyàoshìzhìmóushèngxiánguòxìnlíngyǐnguòshìjiāngxiáxìnlíngjūnzhèyàngdemíngjūnliánláileyīnzhūhóudōushìzhèzhǒngfāngshìjiéshíxìnlíngjūndebáizhèngshìxiǎngjiéshíxiàngxìnlíngjūnzhèyàngdemíngzhǔchéngjiùshēnguǎnyànzhītánmóuwángzhīshùfènzhìnéngyuànwèi使shǐhuándìnghǎixiànjìngdezhèngzhìbào

 qiánrényǒuyuējièrénshìjiāokuàilěibáizhèshǒushīdāngshì

 menzhīdàotángdàiyóuxiázhīfēngwèishèngxíngzhèshìtángdài西jiāotōngquánguójīngfánróngchéngshìshāngxìngwàngdeshèngtángshídàiyǒuguānsuǒxiàjǐnshìyànzhàochuántǒngdeduōrènxiáérbiéshìguānlǒngdàidefēngrónghànwèiwénshū。”(chényín:《tángdàizhèngzhìshǐshùlùnlùn稿gǎo》)gèngchéngleshǎoniánjiànshùshàngrènxiádefēngbáishǎoniánshídàishòuguānlǒngwénhuàfēngdeyǐngxiǎngyīnyòuqínshūguānbǎijiāwài,“shíhǎojiànshù”(《hánzhōushū》)“gāoguānpèixióngjiàn”(《xiāngyángjiùyóuzèngshǎo》)shénzhìshēngdōujiànde:“jiànyínxiàoxióngxīnqiān。”(《zèngzhāngxiānggǎoèr)“zhǎngjiànbēijiǔnánérfāngcùnxīn。”(《zèngcuīshì》)kānchēngshìwénshū”,jiānbèibáishēnlemeshīrénbáiàijiànnezhèqīngcáizhòngshàngrènxiáfēnkāishuō;“shíhǎojiànshùbiàngànzhūhóu。”zhèngshìdāngshírènxiáliúxíngdeshèhuìshíwèileshìxīnbàode使shǐshàngrènxiádeshǎoniándōuqiúgànfānháozòngkuàideshìdàoshèhuìshàngdebiànzànbáizhèshǒuxiáxíngjiùshìzhèrènxiáshíwèizhǐde

 《xiáxíngshìshīrénbáikuāzhāngdecóngyóuxiádeshìkāishǐ:“zhàomànyīnggōushuāngxuěmíngyínānzhàobáiliúxīng。”jǐnèrshí仿fǎngquánshìxiěérxiěréndàndāngshíyóuxiáérdeshìfēngmàojiùshēngdezhǎnxiànzàiqiánleyīnwèishīrénbìngshìwèiérkuāzhāngdexiěérshìchùchùzheyǎnréndejīngshénshìérxiě。“màndeyīng’,“shuāngxuěmíngdegōu”,“liúxīngdebáizhèxiēdāngshíliúxíngderènxiáshìjǐnyǒudiǎnxíngxìngérqiěliúchūzhǔrénháozòngkāngkǎizhīdōuxiěhuóle

 shīrénjìnérxiěyóuxiádexíngwèi:“shíshārénqiānliúxíngshìleshēncángshēnmíng。”jǐnshìèrshíjiùgāogàikuòlepáiyōujiěnánmíngshàngzhòngchéngnuòděngděngdegāoshàngrénshīrénshìzòngxiáxiāngcánshìshàngyīngdexiǎngjiāzàndeshìshíshàngshīrénzhīsuǒshǎohǎorènxiánǎishìwèixiǎngrénérxiàngwǎngdenéngbānderènxiáshèhuìshíxiěshēnérshēngdòng

 zuìhòushīrénzhànguóshíqièjiùzhàoduójìnjūnzhōngdehóuyíngzhūhàièrzhuàngshìchǎnmíngzòngxiáxiāngcánshìshàngyīngzhīzhǐ。“xiánguòxìnlíngyǐntuōjiànqiánhéngjiāngzhìdànzhūhàichíshāngquànhóuyíngsānbēiránnuòyuèdàowèiqīngyǎnhuāěrhòushēngjiùzhàohuījīnchuíhándānxiānzhènjīngqiānqiūèrzhuàngshìxuǎnliángchéngzòngxiáxiāngcánshìshàngyīngzhèsānbēiránnuòyuèwèizhīqīngyǎnhuāěrhòushēng。”zhòngránnuòshàngderènxiázhēnshìkāngkǎichéngxiàozhàqīngfēng。”(zhānghuázhuàngshìpiān》)dezhènhànleliángchéng:“qiānqiūèrzhuàngshì”,shìdāngzhīérkuì。“cánshìshàngyīng”!shīrénduìèrzhuàngshìtànqíngjiànle

 ránérshīrénjǐnzàilièdesòngchàngèrzhuàngshì”,tóngshíduìxiàoshūtiāncǎotàixuánjīngdeyángxióngbèiqíngjiāmièshì:“shuínéngshūxiàbáishǒutàixuánjīng》”shìwèizhuàngsuǒwèi

 báixiáxíngshīsuīzàizànxiájīngshéndànyóushīrénjiùshìshàngrènxiádesuǒshīshìshīréndexiězhàoshīréndeháoqíngzhuàngzhìzàishīzhōngbiǎoxiàn。。

 shīyuēzuògōngyuán744niántángxuánzōngtiānbǎosānzàiyóuzhōushítángdàiyóuxiázhīfēngwèishèngxíngzhèngshìdāngshírènxiáliúxíngdeshèhuìshíwèileshìxīnbàode使shǐshàngrènxiádeshǎoniándōuqiúgànfānháozòngkuàideshìdàoshèhuìshàngdebiànzànbáizhèshǒuxiáxíngjiùshìzàizhèrènxiáshíwèishàngdebèijǐngzhīxiàchuàngzuòde

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37634.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 26人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org