首页 趣味语文古诗词正文

苏武庙(su wu miao)

 húnxiāohàn使shǐqiángāoshùliǎngmángrán

 yúnbiānyànduàntiānyuèlǒngshàngyángguīsāicǎoyān

 huílóutáifēijiǎzhàngshíguānjiànshìdīngnián

 màolíngjiànfēnghóuyìnkōngxiàngqiūshìchuān

 wén

 chūhàn使shǐbēijiāogǎnkǎiwànduān

 érjīnmiàogāoshùzhuāngyánjiǔyuǎnmiǎorán

 liúběihǎiyīnshūduànjuétóudǐngtiānmíngyuè

 huānglǒngyánghuíláimángmángcǎoyuánshēngyān

 huícháojìnlóutáijiùjiǎzhàngquèzōngyǐng

 fèngmìngchū使shǐjiāguānpèijiànzhèngshìxiāozhuàngnián

 fēnghóushòujuémiǎn怀huáimàolíngjūnchénxiāngjiàn

 kōngduìqiūshuǐdiàoxiānhuángāitànshìhuánián

 zhùshì

 hànshíchū使shǐxiōngbèikòuduōniánjiānzhēnhànzhāoshíshǐbèiyíngguī

 “yúnbiānhànyàoqiúhuíguóxiōngguǐyánhòuhàn使shǐzhìchánghuìjiàohàn使shǐxiàngdānshuōhànshèyànyànshūyánzàimǒuzhōngxiōngcáichéngrènshàngzàiyànduànzhǐbèiliúxiōnghòuhàntíngyīnxùnjuézhǐxiōng

 lǒngshàngzhǐhuíguóhòuyángrénghuíyuánchùlǒngtōnglǒng”,lǒngguānzhèlǒngguānzhīwàixiōng

 jiǎzhànghànshìzài:"liúzhūmíngyuèguāngcuòtiānxiàzhēnbǎowèijiǎzhàngwèizhàngjiǎshén。"“fēijiǎzhàngzhǐhàn

 guānjiànzhǐchū使shǐshídezhuāngshùdīngniánzhuàngniántángcháoguīdìngèrshízhìshíjiǔsuìwèidīng

 màolínghànlíngzhǐguīhànshífēnghóuchíjiéguīláihànxuānjuéguānnèihóushísānbǎishìchuānshìdeshíjiānchūlùn·zihǎn》:“zizàichuānshàngyuēshìzhě。”zhèzhǐwǎngshì

 “húnxiāohàn使shǐqiángāoshùliǎngmángránliǎngfēndiǎnmiào”。zhejiùxiěránjiàndàohàn使shǐzhījīnghuòshìhuíguóshíbēijiāojiādedòngxīnqínghànzhāoshíxiōnghànqīnhàn使shǐdàoxiōnghòuzhīshàngzàinǎizhàchēnghàncháohuángshèyànshànglínyuànzàiyànshàngdeshūzhīzàimǒuzhōngxiōngfāngcáichéngrènbìngqiǎnhuíguóshǒushìxiǎngxiàngchūhuìjiànhàn使shǐshídeqíngjǐngzàiguòmànzhǎngsuìyuèjǐnjiānxīnzhòuránjiàndàoláihàncháode使shǐzhěbiǎoxiànchūwèiqiánglièdòngdegǎnqíngzhèyǒuxīnsuāndezhuīyǒuwàidejīngèbēijiāojiāgǎnkǎiqióngzhǒngzhǒngqíngshíbēnnányánzhuàngnánjìnshòushīrénhúnxiāoèrgàikuòjīngliànzhēnqièchuánshén,“húnxiāoèrshēngmiáohuìchūdāngshínèixīnwàizàidededefēichángqíngtàishēnxiǎnshìchūguóruòdeàiguójīngshénzhèshìshēngqiánshìdexiějìngtóuèryóuréndàomiàoyóujīnmiáohuìyǎnqiánmiàojǐng。“gāoshù”,xiěchūmiàocāngxuànrǎnchūnóngdeshǐfēnxiěmiàozhōngdejiànzhùshùběnshìzhīmendōuzhīdàoshēngqiánsuǒjǐndeqiānxīnwàngènglejiějiānzhēndejiàzhílerénxīnshìtàiyánliángdegǎntàntòuchūshīrénchóngjìngzhuīzhīqíngbáishǔdàonán》:“cáncóngkāiguómángrán。”mángránmiǎoránjiǔyuǎnzhīgāoshùliǎngmángránshìshuōshùdōuniándàiyǎoyuǎnzhèjiùwèisānliǎngzhuǎnduìdāngniánshēnghuódezhuīmiǎnxiǎngchuàngzàoletiáojiàn

 “yúnbiānyànduàntiānyuèlǒngshàngyángguīsāicǎoyānmiáohuìdeshìliǎnghuàshìyòngwǎnláizhuīshēngqiándejiézhuàng怀huáiniànchónggāodeàiguójīngshénshàngshìwàngyànguīzàijìngdewǎntiānkōngzhōnggāoxuánzhelúndàiyǒuqíngdiàodemíngyuèwàngzheyàncóngyáoyuǎndeběifāngfēiláiyòuxiàngnánfāngfēizhídàodeshēnyǐngzhújiànxiāoshīzàinántiāndeyúncǎizhōngzhèhuàxíngxiàngbiǎoxiànlezàiyīnxùnjuédemànzhǎngsuìyuèzhōngduìguódeshēnzhǎngniànguīdeshēntòngjǐnchūlebèiliúfàngběihǎishíguóyīnxùnduànjuédeshǐshíérqiěbiǎoxiànchūzhǐyàoshàngcúnjiùniànniànwàngyuánměitiānwàng鸿hóngyànchuánshūguózhípàndàoyuèshàngzhōngtiāndeàiguózhōngxīnzhèzhǔyàoxiěguódexīnjìngxiàshìhuāngsāiguīzàihūnàndebàngwǎnfàngyǎnyuǎnwàngzhǐjiànlóngzhàozàipiànhuāngyānzhōngdeliántiānsāicǎoqiūlǒngshàngguīláideyángqúnzhǔyàoxiěyángshíhuánjìngdejiānxīnhuāngliángbiǎoxiànchūpínjiànnéngàiguózhīzhìdexiōng怀huáizhèhuàxíngxiàngzhǎnshìleyángjuésāidedāndiàoshēnghuógàikuòleyōujìnxiōngshíjiǔniándehuánjìngjīngxīnqíngxiāngjiāochùhúnránhànliánliǎngshìcóng广guǎngkuòdekōngjiānjiǎoláixiěliúshínèixīnwàizàidòngtàihuánjìng

 “huílóutáifēijiǎzhàngshíguānjiànshìdīngniánliǎngxiěhuísuǒjiànsuǒgǎncóngxiāngtiáoyáodeshíjiāndejiǎoshàngxiěchū使shǐguīguóqiánhòuderénshìbiànhuànshuōshíjiǔniánhòuguīguóshíwǎngdelóutái殿diànsuīránjiùdànzǎoshìdāngdejiǎzhàngcúnzàiliúchūzhǒngshìrénfēihuǎngshìdegǎnkǎiyǐnhánzheduìdezhuīshǐzàishǐqiángzhuàngchūháijǐnbái”。língshūzhōngyǒudīngniánzhuàngniánfèng使shǐhàoshǒuérguīzhīèrshuōhuíxiǎngdāngniándàiguānpèijiànfèngmìngchū使shǐdeshíhòuháizhèngdāngzhuàngshèngzhīnián。“jiǎzhàng”、“dīngniánqiǎoduìxiàngwèishīpíngjiāsuǒchēngliánxiānshuōhuí”,hòushùshí”,shīpíngjiāchēngzhīwèiwǎn”,rènwèihuàbǎnzhìwèitiàotuō”(shěnqiántángshībiécái》)。shíyóuhuíshí”,shífǎnchènhuí”,gèngzēnggǎnkǎichū使shǐshìhànwèizhījiéjiànxíngshízhèngzàizhuàngniánshìguīhànzhīhuí”,hànshìjiāngshānsuīránjiùránérrénshìquèjiǒngrányǒuqiánlezhèmiànbāohánleshēnchéndegǎn。“huíshìxiěcháotíngrénshìdebiàngèng,“shíànshìlerénshēngmìngchéngdezhuǎnhuànliǎngtōngguòduìshíjiānzhuǎnhuàndexíngxiàngmiáohuìxiǎnshìleliúshíjiānzhīzhǎngzhěcóngxiǎngxiàngdàoshíjiǔniánzhōngsuǒjīngshòudenánzhīduō

 “màolíngjiànfēnghóuyìnkōngxiàngqiūshìchuānliǎngzhōngshūxiěguīguóhòuduìdezhuīdàohànxuānjuéguānnèihóushísānbǎijīngzhǎngmiánmàolíngzàijiàndàowánjiéguīláidefēnghóushòujuélezhǐnéngkōngmiànduìqiūtiāndeliúshuǐdiàojīngshìdexiānhuángshǐzàilíngquànjiàngshícéngshuō:“zizhīgōngjiēwèixiàsuǒchéngjiù。……xiōngqīnjìnchángyuàngānnǎojīnshāshēnxiàosuīméngyuètānghuòchénggānzhī。”huíguóhòuzhāozhàofèngláoyuánmiào”。zhèzhǒngjūnzhīshìróngzhōngjūnàiguówèidegǎnqíngzuìhòudàizheshǐxiàndeàiguózhìshìdexíngxiànggèngzhēnshígǎnrénzhǎnxiànzàimenmiànqián

 wǎntángguóshìshuāituímínmáodùnjiānruìbiǎozhāngmínjiésòngzhōngzhēnxīnxiàngguóshìshídàideyàohuángshīyún:“yángsuīróngbáidānxīnjǐnhànchén。”wēntíngyúnzhèshǒushīzhèngzàolewèibáidānxīndehànchénxíngxiàng

 shìshǐshàngzhemíngdejiānchímínjiédeyīngxióngréntiānhànyuánniánqián100niánchū使shǐxiōngbèikòuliúxiōngduōjiàngjiānzhēnhòubèiliúfàngdàoběihǎiyángzhízhìzhāoshǐyuánliùniánqián81nián),cáifǎnhuíhàncháoqiánhòuzhǎngshíjiǔniánzhèshǒushījiùshìzuòzhězhānyǎngmiàohòuzhuīpíngdiàozhīzuò

 wēntíngyúnyuē812—866)tángdàishīrénrénběnmíngfēiqīngtàiyuánjīnshān西xiàndōngnánrényǒutiāncáiwénmǐnjiéměishìguānyùnchāshǒuérchéngyùnsuǒyǒuwēnchāzhīchēngránshìcáiyòuhǎoquánguìduōfànhuìzēngshíjìnshìzhǎngbèibiǎnzhōngshēngzhìguānzhōngguózizhùjiàojīngtōngyīngōngshīshāngyǐnmíngshíchēngwēn”。shīzǎohuánóngyànjīngzhìnèiróngduōxiěguīqíngshùchéngjiùzàiwǎntángzhūrénzhīshàngwèihuājiānpàishǒuyàorénduìdezhǎnyǐngxiǎngjiàozàishǐshàngwéizhuāngmíngbìngchēngwēnwéi”。cúnshíshǒuhòurényǒuwēnfēiqīngjīnlián》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37632.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 69人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org