首页 趣味语文古诗词正文

筹笔驿(chou bi yi)

 pāozhìnányángwèizhǔyōuběizhēngdōngtǎojǐnliángchóu

 shíláitiānjiētóngyùnyīngxióngyóu

 qiānshānqīngziliǎngcháoguānjiànhènqiáozhōu

 wéiyánxiàduōqíngshuǐyóujiěniánniánbàng驿liú

 wén

 zhūliàngpāoyǐnwèizhǔrénfēndānxìnghànzhīyōuchùzhēngzhànjiéjǐnquánwéiyùnliángchóu

 shíshìshùnshí仿fǎngtiāndōuxīnxiéyùn使shǐyīngxióngnánzhǐhuīyóu

 shǔhànqiānjiāngshānbèixiǎoziqīngpāozhìhènbiānwěizhǐnéngguàiliǎngcháolǎochénqiáozhōu

 érjīnzhǐshèngxiàshānyánpángduōqíngdejiāngshuǐ仿fǎng怀huáiniànwǎngshìtíngrào驿bēnliú

 zhùshì

 chóu驿jiùzhǐzàijīnchuānshěng广guǎngyuánběi。《fāngshènglǎn》:“chóu驿zàimiánzhōumiánxiànběijiǔshíjiǔshǔzhūhóuchūshīchángzhùjūnchóuhuà。”

 pāozhìtóurēngzhǐbiénányángzhūliàngyǐndefānglóngzhōngjīnběixiāngyángshǔnányángjùn

 běizhēngzhǐgōngcáocāodōngtǎozhǐgōngsūnquán

 shíláishídàoláitóngtóngxīnxié

 yùnshíyùnguòyóunénggòuzuòzhǔ

 zizhǐshǔhòuzhǔliúchán

 liǎngcháozhǐliúbèiliúchánliǎngcháoguānjiànzhǐwénchénjiāngqiáozhōushǔchényīnquànliúchánjiàngwèilìngréntònghèn

 jiězhīdàodǒng

 shīshǒuliánjiùliánzhūliàngzàiliánchóu驿zuòchūgāodezǒngkuò:“pāozhìnányángwèizhǔyōuběizhēngdōngtǎojǐnliángchóu。”zhūliàngyīnliúbèisānmáoqǐngpāolezàinányángdeyǐnshēnghuówèizhǔgōngliúbèifēnyōuchūláizuǒliúbèijiàngōngběizhēngdōngtǎodeyùnchóuwéidemóudōushìhǎodezhèzhǔyàoshìběizhēngchóu驿shìwèiwèiyùnchóushìběizhēngdōngzhēngshìpéichènshízhǐdōngliúbèidōngzhūliàngshìfǎnduìdeméiyǒudōngtǎozhèshíshàngshìnánzhēngběi”,shuōnánzhēngběiérshuōběizhēngdōngtǎo”,yīnwèishàngyònglenánwèikāizhòngsuǒzhèyàngshuō

 liánshíláitiānjiētóngyùnyīngxióngyóu。”shíláidāngzhànchìzhīzhàndāngshísūnquánliúbèiliǎngjiādebīngliánláinéngcáocāojūnxiāngzhǐshìkàolezhǎngjiāngzhīxiǎncáocāoběifāngdejūnduìshuǐzhànyòukàoledōngfēnghǎoyònghuǒgōngláishāohuǐcáojūndezhànchuánshèngzhèshìyòngtiānshíláihuòshèngsuǒshuōtiānjiētóng”。shíyùnxiàngshāngyǐnshīshuōde:“guānzhāngmìng?”guānzhāngfēidōuzǎolenéngbāngzhùzhūliàngběiyīngxióngyóuzhǔ

 jǐngliánqiānshānqīngziliǎngcháoguānjiànhènqiáozhōu。”zhūliànghòuwèijiāngdèngàijūngōngshǔqiáozhōuquànhòuzhǔtóujiànghòuzhǔtīngledehuàtóujiàngleshǔguóqiānshānziādòuqīngqīngduànsònglezàiliúbèihòuzhǔliǎngcháodewénchénjiāngzhǔyàoshìzhǐzhūliàngguǎnzhèngshìyòuguǎnjūnshìshìliǎngcháoguānjiànyǒuzhīdìngshìhènqiáozhōude

 wěiliánguījiédàochóu驿:“wéiyánxiàduōqíngshuǐyóujiěniánniánbàng驿liú。”zài驿tíngdeyánxiàshuǐháizàibàng驿liúzhehǎoxiàngzài怀huáiniànzhūliàng

 zhèshǒushīxiānxiǎngdàozhūliàngxiědechūshānběikěndìngdeyòngbīngjǐnliángchóu”,zhèjiùgēnchóu驿deguīhuàjūnshìjiéránshìjǐnliángchóu”,érdechūshīdàoyǒuzhèjiùkāichūhànliánguīshíyùnshíláicáiyǒuyùnjiùnánbànlejǐngliánguīdàoyùnshìzipāoshānqiáozhōuzhǔzhāngguījiàngguījiédàoyánxiàshuǐdeduōqíngzhèzhūliàngguīhuàdeshèngcuòzhéguīshíyùnshāngyǐnchóu驿》:“guǎnyǒucáizhēntiǎnguānzhāngmìng?”rènwèiběidesuǒnéngchénggōngyóuguānzhāngmìngnéngbāngzhùběiguījiémìngyùnwēntíngyúnjīngzhàngyuán》:“xiàguólóngkōngzhǔzhōngyuánzhú鹿yóurén。”chēngshǔguówèixiàguóchēngwèiguówèizhōngyuánhányǒushàngguódexiàguózhōngyuánduìkànghányǒuxiǎoqiángruòtóngdewèisuǒshuōzhōngyuánzhú鹿yóurén”,rènwèipiānchù西nánderuòxiǎodexiàguóyàogēnzhōngyuánqiángdewèiguózhú鹿shìyóuréndezhūliàngdeběiyàoyòngshǔguóláitǒngzhōngyuánfēirénnéngzhèjiùběidenéngchénggōngguīzhīshíyùnhuòtiānmìnglezhèyàngdekànshèngguòliǎngpiānchóu驿dekàn

 jiùxiěchóu驿shuōshāngyǐnshīdekāitóu:“yuánniǎoyóuwèijiǎnshūfēngyúnzhǎngwèichǔ。”chāoshī:“èrqiánsuǒjiànjuéhóuyīnglíngzài。”kàndàochóu驿shàngdeyuánniǎoháixiàngzàiwèijiǎnshūfēngyúnzhǎngzàibǎoyíngzhàxiěchūzhūliàngdeyīnglíngzàizhèkāitóushìqièyòutuīzūnzhūliàngxiěfēichángyǒushìluóyǐndeduōqíngyǒngbàng驿liúsuǒnéngde

 zhèshìshǒu怀huáishīnéngshìzuòzhěluòhòuyóulǎnchóu驿shísuǒzuòchuàngzuòniándàixiáng

 luóyǐn(833nián2yuè16—910nián1yuè26),zhāojiànxīnchéngjīnzhèjiāngyángshìxīndēngzhènréntángdàishīrénshēnggōngyuán833niántàinián),zhōngshísānniángōngyuán859niánzhìjīngshīyīngjìnshìshìniánxiántōngniángōngyuán867niánnǎibiānwénwèichánshū》,wèitǒngzhìjiēsuǒzēngèsuǒluógǔnzèngshīshuō:“chánshūsuīshèngmíngxiū”。hòuláiyòuduànduànkǎoleniánzǒnggòngkǎoleshíduōchēngshíèrsānniánjiùshì”,zuìzhōngháishìshāérguīshǐchēngshíshàng”。huángcháohòuluànyǐnjiǔhuáshānguāngsānniángōngyuán887nián),55suìshíguīxiāngyuèwángqiánliúrènqiántánglìngxūnlángzhōnggěishìzhōngděngzhígōngyuán909niándàihòuliángkāipíngsānniánshìxiǎngnián77suì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37630.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 70人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org