首页 趣味语文古诗词正文

明妃曲二首·其一(ming fei qu er shou qi yi)

 míngfēichūchūhàngōngshílèi湿shīchūnfēngbìnjiǎochuí

 huáiyǐngyánshàngjūnwángchí

 guīláiquèguàidānqīngshǒuyǎnpíngshēngcéngyǒu;(céngyǒu zuòwèicéngyǒu)

 tàiyóuláihuàchéngdāngshíwǎngshāmáoyán寿shòu

 xīnzhīgèngguīliánzhejǐnhàngōng

 shēngwènsāinánshìzhǐyǒuniánnián鸿hóngyànfēi

 jiārénwànchuánxiāohǎozàizhānchéngxiāng

 jūnjiànzhǐchǐzhǎngménājiāorénshēngshīnánběi

 wén

 míngfēidāngshíchéngchūxíngbiéhàngōngshílèi湿shīchūnfēngmiànróngbìnjiǎowēiwēichuí

 tóuhuíkànshēnyǐngjiānzhōuwéiyǒuyánháiràngjūnwángdegǎnqíngdōunánkòngzhì

 huíguòláiquèguàizuìdānqīnghuàshǒuměimàozàiyǎnzhōngpíngshēngshíwèicéngjiànyǒu

 tiānxiāntàiyóushēnghuànánmiáochéngdāngshíyuānwǎngshāhuàgōngmáoyán寿shòu

 cóngxīnzhīgèngnénghuíguīránérréngjuànjuànhàngǎihàn

 wànxúnwènjiāxiāngshìzhǐyǒuniánniányǎnwàng鸿hóngyànwǎngnánfēi

 jiārénsuīránzàiwànzhīyáochuánláixiāohǎohǎoānxīnzàizhānchéngyàochángjiāngjiāxiāng

 nínháicéngjiànjìnzàizhǐchǐzhǎngményōuyōuājiāobèisuǒrénshēngguǒyàoshīfēntiānnánběi

 zhùshì

 míngfēiwángzhāojūnhànyuángōngróngmàoměipǐnxíngzhèngzhíjìnrénzhāohuìgǎizhāowèimínghòurén沿yányòng

 chūnfēngmiànróngzhīměiyǒng怀huáishǒuzhōngyǒngzhāojūnshǒuyǒuhuàshěngshíchūnfēngmiànzhīzhèdechūnfēngchūnfēngmiàndeshěngchēng

 huáipáihuáiqián

 chínéngkòngzhìdegǎnqíng

 guīláihuíguòláidānqīngshǒuzhǐhuàshīmáoyán寿shòu

 tàifēngshén

 zhejǐnhàngōngzhǐzhāojūnréngquánshēn穿chuānzhehàn

 sāinánzhǐhànwángcháo

 zhānchéngzhǐxiōngwánggōngyóumínzhānwèizhàngpéngxiànmíngméngbāo)。

 zhǐchǐyánjìn

 zhǎngménājiāo西hàncéngjiāngchénhuánghòuyōujìnzhǎngméngōng

 zhǎngménhàngōngmíngājiāochénhuánghòuxiǎomíng

 běnshǒushīshìshīzhōngdeshǒuzhèshīzuògōngyuán1059niánjiāyòunián),wángānshízòushàngrénzōnghuángyánshìshūzhīhòudāngshíméiyáochénōuyángxiūguāngliúchǎngjiēxiěyǒushī

 běisòngshíliáoguó西xiàjiāoqīnsuìbǎiwàn”(zhào廿niànèrshǐzhá》)。jǐngyòuniánjiān(1034—1038)lái,“西xiàshìyóu”。dāngshídeshīshēngzhāngyuánzhīliújiùyīnzàisòngzhìértóuxiàngliáoxiàwèiliáoxiàchūmóuxiànzàochéngsòngdebiānhuànshīrénmenjièhànyánsòngxiǎngdàomíngfēiwángānshídemíngfēièrshǒujiùshìzàizhèzhǒngshèhuìbèijǐngxiàchuàngzuòde

 zhèshǒushīmiáohuìwángzhāojūndeměimàozhezhòngxiězhāojūndefēngqíngtàizhīměizhèzhǒngměidegǎnrǎnbìngcóngzhōngxuānxiènèixīnbēizhīqíngtóngshíháijiēshìchūduìguóqīnréndezhìàizhīqíng

 méiyáochénōuyángxiūduìmíngfēideshījiēzhíchìhànzhuō”,duìsòngwángcháozhèngchūpíngwángānshíhuàmíngfēideàiguóxiāngdechúnjiéshēnhòugǎnqíngbìngyǒuzhèzhǒnggǎnqíngrénēnyuànbiékāiláiyóuwèizhuōjiàn

 míngfēishìbēirénzhèbēicónghàngōngshíxiěcóngchūhàngōngshíxiěércóngchūhàngōngshíxiěgèngnéngchūzhāojūnfānzhèzhǔwángānshícóngmíngfēichūchūhàngōngshíxiěxuǎncáishìdāngde

 juédàijiārénxiāngguómiáoxiěderóngmàoměinéngyǐnrénmendetóngqíng。《hòuhànshū·nánxiōngchuándezàishì:“zhāojūnfēngróngjìngshìguāngmínghànguānyǐngpáihuáisǒngdòngzuǒyòujiànjīng。”jiāngyānhènshàngzhezhòngxiěleyǎngtiānzhèjiéwángānshízhèxiēwèigēnmiànxiědelèi湿shīchūnfēng”,“páihuáiyǐng”,zhezhònghuàdeshéntàimiàncóngjūnwángyǎnzhōngxiěchūyǎnpíngshēngwèicéngyǒu”,bìngyīnérchí”,hōngtuōchūmíngfēiróngmàodòngrénsuǒtàiyóuláihuàchéngshìduìgèngjìncéngdehōngtuō。“tàijǐnshìzhǐróngmàoháifǎnyìngledexīnlíngmíngfēipáihuáiyǐngyánzhèngshìjuànliànguóxiànróuqíngdebiǎoxiàn

 zhìshāhuàshīzhèjiànshìchū西jīng》。《西jīngshìxiǎoshuōshìzhīyǒuzhīwángānshíshìzàikǎozhèngshǐpínglùnshǐshízhǐshìjièshìláijiāzhòngmiáohuìmíngfēidetàiérérqiězhèxiēmiáohuìyòudōushìwèimíngfēideshīzhèbēijiézuòdiànjiāzhòngfēn

 shàngmiànxiěshí”,xiàmiànxiěhòu”。duìhòuzuòzhěméiyǒuxiětáishuòdemǒuniánmǒushìérshìshùshíniánjiānzhīshìgàikuòwèixīnzhīgèngguīliánzhejǐnhàngōng”。zhèliǎngjiānshěnglüèleránéryóuqiě”,shìshuō:“míngfēixīnmíngzhījuéhuídàohàngōngzhīwàngránérréngjuànjuànhàngǎihàn。”

 jìndàixuézhěchényíncéngjīngzhǐchūzhōngguódàisuǒyánhànzhīfēnshízhìzàixuètǒngérzàiwénhuàkǒngzixiūchūnqiūjiùshìérjìnzhōngguózhōngguózhīdeérzàishǐshàngyóushìwénxuéshàngyòngwèiwénhuàdebiāozhìchángchángshìsuǒwèiguānwén”。《zuǒchuánshàngjiǎngnánguān”,《lùnzhōngjiǎngzuǒrèn”,hòuláizhíyòngwèiwénxuédiǎnxiěmíngfēishìzhezhòngxiěhuánpèikōngguīyuèhún”,zhèwángānshíxiědezhejǐnhàngōng”,shíshìtóngshǒuwángānshíjiēshèxiǎngtōngguògǎihànláibiǎoxiànmíngfēiàixiāngàiguódezhēnzhìshēnhòugǎnqíngzhèzhǒnggǎnqíngyīnzàihànshīérjiǎnruògèngshìchūduìhuángyǒushénmejīngxīnzhīgèngguīle),shìzhēngchǒnglián”。yīngǎnqínggèngwèichúnjiéxíngxiànggèngwèigāojiēzheyòushàngshēngwènsāinánshìzhǐyǒuniánnián鸿hóngyànfēi”,míngfēixīnxiànghànjiǔdexīnshēngxiědàolòuxīnméiyáochénshuō鸿hóngyànwèizhībēigānchángwèizhīcuī”。wángānshíxiěméiyáochéngèngwèishēngdòngxíngxiàng

 zuìhòuyòuyòngjiārénwànchuánláishuōnàizhīqiángwèikuānjiějiěérbēibēifēnxiěgèngjiānónghòugèngmiàodeshìfēngdàiyòudiǎnchūlebēigēnyuánkuòlebēifànwéimíngfēizhèbēidediǎncónghàngōngshíxiěhàngōnghuòzhěshuōzhǎngmén”,jiùshìhónglóumèngzhōngjiǎyuánchūnsuǒshuōdejiànréndefāng”,cóngchénājiāodàojiǎyuánchūnqiānqiānwànwànhuā”,shēnsuǒzhǎngzhōngqiānwànrényǒushísānqiānyǒushísānwànzhīqīngchūngōngrénzhīyíngōngzhīliángxiǎngérzhīérkuànggōngdeshīchǒngzhìshìde怀huáicáiyòuyǒumǒuzhǒngqíngkuàngdelèishìsuǒcóngxiāngzhǎngméndàoliúdeājiāoyuàn》,háiyǒu西gōngyuànzhīlèidōuzhǐxiězhècáibiǎoxiànchūduìbèibèisǔnhàide广guǎnggōngdetóngqínghuòzhěshūchūshìdefènkǎi

 tángréngōngzhōngduōshǎohuājiàdānjūnzhī”,zǎozàiwángānshízhīqiánjiùmiáoxiěguòlezhǐshìshuōyuànér”;wángānshíquèduōshǎoyǒudiǎnleshuōwángānshíqiúchūqiánrénsuǒwèidào”,shìshídezhìzhīyánzhīshī”,shìshòulewánghuífànchōngděngréndeyǐngxiǎngwánghuíyǐnkǒngzishuōdezhīyǒujūnzhūxiàzhī”,quèwànglekǒngzishuōguòérjìnzhōngguózhōngguózhī”(《lùn》);biéshìjiělerénshēngshīnánběiwánghuíběnshìfǎnduìwángānshíbiànderénzhèngzhìpiānjiànláilùnshīnánzuòdàogōngyǔn

 wángānshí(1021nián12yuè18-1086nián5yuè21),jièhàobànshānshìwénfēngjīngguógōngshìrényòuchēngwángjīnggōnghànběisòngzhōulínchuānrénjīnjiāng西shěngzhōushìlínchuāndèngjiāxiàngrén),zhōngguóběisòngzhemíngzhèngzhìjiāxiǎngjiāwénxuéjiāgǎijiātángsòngjiāzhīōuyángxiūchēngzànwángānshí:“hànlínfēngyuèsānqiānshǒuwénzhāngèrbǎiniánlǎoliánxīnshàngzàihòuláishuízizhēngxiān。”chuánshìwényǒuwánglínchuān》、《línchuānshíděngshīwénjiānshànsuīduōdànshànzhǎngqiěyǒumíngzuòguìzhīxiāngděngérwángjīnggōngzuìshìrénhōngchuánzhīshīguòchuánguāzhōuzhōngdechūnfēngyòu绿jiāngnánànmíngyuèshízhàohái。”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37628.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 30人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org