首页 趣味语文古诗词正文

唐雎不辱使命(tang ju bu ru shi ming)

 qínwáng使shǐrénwèiānlíngjūnyuē:“guǎrénbǎizhīānlíngānlíngjūnguǎrén!”ānlíngjūnyuē:“wángjiāhuìxiǎoshénshànsuīránshòuxiānwángyuànzhōngshǒuzhīgǎn!”qínwángshuōānlíngjūnyīn使shǐtáng使shǐqín

 qínwángwèitángyuē:“guǎrénbǎizhīānlíngānlíngjūntīngguǎrénqiěqínmièhánwángwèiérjūnshízhīcúnzhějūnwèizhǎngzhěcuòjīnshíbèizhīqǐng广guǎngjūnérjūnguǎrénzhěqīngguǎrén?”tángduìyuē:“fǒufēiruòshìānlíngjūnshòuxiānwángérshǒuzhīsuīqiāngǎnzhíbǎizāi?”

 qínwángránwèitángyuē:“gōngchángwéntiānzizhī?”tángduìyuē:“chénwèichángwén。”qínwángyuē:“tiānzizhīshībǎiwànliúxuèqiān。”tángyuē:“wángchángwénzhī?”qínwángyuē:“zhīmiǎnguānxiǎntóuqiǎngěr。”tángyuē:“yōngzhīfēishìzhīzhuānzhūzhīwángliáohuìxīngyuènièzhèngzhīhánguībáihóngguànyàozhīqìngcāngyīng殿diànshàngsānzizhějiēzhīshì怀huáiwèixiūjìnjiàngtiānchénérjiāngruòshìshīèrrénliúxuètiānxiàgǎojīnshì。”tǐngjiànér。?

 qínwángnáozhǎngguìérxièzhīyuē:“xiānshēngzuòzhìguǎrénhánwèimièwángérānlíngshízhīcúnzhěyǒuxiānshēng。”

 wén

 qínwángpàirénduìānlíngguóguójūnānlíngjūnshuō:“suànyàoyòngbǎidejiāohuànānlíngānlíngjūndìngyàoyīng!”ānlíngjūnshuō:“wánggěiēnhuìyòngdepánjiāohuànmenxiǎodepánshízàishìshànshì使shǐzhèyàngdàncóngxiānwángjiēshòulefēngyuànshǐzhōngshǒuwèigǎnjiāohuàn!”qínwángzhīdàohòuhěngāoxìngyīnānlíngjūnjiùpàiqiǎntángchū使shǐqínguó

 qínwángduìtángshuō:“yòngbǎidejiāohuànānlíngānlíngjūnquètīngcóngzhèshìwèishénmekuàngqiěqínguómièdiàohánguówèiguóérānlíngquèpíngjièfāngyuánshídexìngcúnxiàláideyuányīnzhǐshìyīnwèiānlíngjūnkànzuòzhōnghòudezhǎngzhěsuǒzàixiànzàiyòngānlíngshíbèideràngānlíngjūnkuòdelǐngdànshìwéibèideyuànzhèshìqīngshìma?”tánghuíshuō:“bìngshìzhèyàngdeānlíngjūncóngxiānwángchénglefēngsuǒshǒu使shǐshìfāngyuánqiāndegǎnjiāohuàngèngkuàngzhǐshìzhèjǐnjǐndebǎidene?”

 qínwángránduìtángshuō:“xiānshēngcéngtīngshuōguòtiānzideqíngjǐngma?”tánghuíshuō:“wèicéngtīngshuōguò。”qínwángshuō:“tiānzideshíhòuhuìdàoxiàshùbǎiwànréndeshīxiānxuèliútǎngshùqiān。”tángshuō:“wángcéngjīngtīngshuōguòbǎixìngma?”qínwángshuō:“bǎixìngguòjiùshìzhāidiàomàoziguāngzhejiǎotóuwǎngshàngzhuàngle。”tángshuō:“zhèshìpíngyōngnéngderénshìyǒucáinéngyǒudǎnshíderénzhuānzhūshāwángliáodeshíhòuhuìxīngdewěisǎoguòyuèliàngnièzhèngshāhánguīdeshíhòudàobáiguāngzhíchōngshàngtàiyángyàoshāqìngdeshíhòucāngyīngzàigōng殿diànshàngmensānréndōushìpíngmínzhōngyǒucáinéngyǒudǎnshíderénxīndefènháiméizuòchūláishàngtiānjiùjiàngshìlexiōngdezhēngzhàojiāshàngjiāngchéngwèirénlejiǎruòyǒudǎnshíyǒunéngderénbèidìngyàomejiùràngliǎngréndeshīdàoxiàzhīnèitǎngmǎnxiānxuètiānxiàbǎixìngdōuyào穿chuānshàngbáidesàngxiànzàijiùshìzhèshíhòu。”shuōwánjiànchūqiào

 qínwángbiànleliǎnzhíshēnérguìxiàngtángdàoqiànshuō:“xiānshēngqǐngzuòzěnmehuìdàozhèzhǒngmíngbáilehánguówèiguómièwángdànānlíngquèpíngjièfāngyuánshídefāngxìngcúnxiàláijiùshìyīnwèiyǒuxiānshēngnínzàia!”

 zhùshì

 táng(jū):zuòtángqiěrénmíngānlíngguódechénzi使shǐmìngshìwánchénglechū使shǐderènméi

 qínwángqínshǐhuángyíngzhèngdāngshíháiméiyǒuchēnghuáng使shǐpàiqiǎnpàichūānlíngjūnānlíngguódeguójūnānlíngshìdāngshízhànguódexiǎoguóxiànnányānlíng西běiyuánshìwèiguódeshǔguózhànguóshíwèixiāngwángfēngwèiānlíngjūn

 jiāohuàn

 zhōngyòngláijiāzhòngdezhù

 jiāhuìgěiēnhuì

 suīrán使shǐzhèyàngsuī使shǐránzhèyàng

 

 shuōtōngyuè”,gāoxìngkuài

 wèigào

 xiǎng

 yòngyòngzuòjiè

 qínmièhánwángwèiqínmièhánguózàishǐhuángshíniánqián230nián),mièwèiguózàishǐhuángèrshíèrniánqián225nián)。

 zhīdezhù

 jūnwèizhǎngzhěcuòānlíngjūnkànzuòzhōnghòuzhǎngzhěsuǒzàicuòzài

 qǐng广guǎngjūnshìràngānlíngjūnkuòlǐng广guǎngkuòchōng

 wéibèi

 fēiruòshìshìzhèyàngdefēishìshìdàizhǐqínwángshuōdeqíngkuàng

 zhízhǐjǐnjǐn

 (fú)ránshèngdeyàngzi

 gōngxiāngdāngxiānshēng”,dàiduìréndechēng

 píngmíndàiméiyǒuguānzhíderéndōu穿chuānsuǒchēng

 miǎnguānxiǎn(xiǎn)tóuqiǎng(qiāng)ěrguòshìzhāidiàomàoziguāngzhejiǎoyòngtóuzhuàngleqiǎngzhuàngluǒxiǎnchìjiǎo

 yōngpíngyōngnéngderén

 shìzhèzhǐyǒucáinéngyǒudǎnshíderén

 zhuānzhūzhīwángliáohuìxīngyuèzhuānzhūshāwángliáodeshíhòuhuìxīngdewěisǎoguòyuèliàngzhuānzhūchūnqiūshíguóréngōngziguāngxiǎngshāwángliáojiù使shǐzhuānzhūshǒucángzàizijièxiànwèimíngshālewángliáo。“huìxīngyuèxiàwéndebáihóngguàn”“cāngyīng殿diànshàngdōushìránxiànxiàngzhèxiēxiànxiàngtóngrénshìliánláishìdàixìndeshuō

 nièzhèngzhīhánguī(guī)báihóngguànnièzhèngshāhánguīdeshíhòudàobáiguāngzhíchōngshàngtàiyángnièzhèngzhànguóshíhánguórénhánguīshìhánguódexiāngguóhánguódeyánzhòngzitónghánguīyǒuchóujiùqǐngnièzhènghánguīshāle

 yào(yāo)zhīqìngcāngyīng殿diànshàngyàoshāqìngdeshíhòucāngyīngdàogōng殿diànshàngqìngshìwángliáodeérzigōngziguāngshāwángliáohòuqìngtáodàowèiguógōngziguāngpàiyàoshālecāngtóngcāng”,huībái

 怀huáiwèixiūjìn(jìn)jiàngtiānxīndefènháiméiyǒuzuòchūláishàngtiānjiùjiàngshìlezhēngzhàoxiūjìnxiōngdezhēngzhàoxiūxiángdezhàojìnxiōngxiǎndezhào

 chénérjiāng(jiāng)zhuānzhūnièzhèngyàojiāshàngjiāngchéngwèirénlezhèshìtángànshìqínwángjiāngxiào仿fǎngzhuānzhūnièzhèngyàosānrénshāqínwáng

 ruòguǒ

 dìngdòng

 gǎo(gǎo)báidezhīpǐnzhèzhǐ穿chuānsànggǎobáijuànbáichóu

 shìzhèyàngdài

 qínwángnáoqínwángbiànleliǎnnáomiàndǎnqièzhī

 zhǎngguìérxièzhīzhíshēnérguìxiàngtángdàoqiànrénméiyǒudèngérzuòzuòshíliǎngzhetúnkàozàijiǎogēnshàngwèilexiàngduìfāngbiǎoshìjìngzhòngshàngshēntǐngzhítúnkāijiǎogēnjiùshìzhǎngguìxièdàoqiàn

 míngbáidǒng

 píngjiè

 cúnxìngcún

 zhědeyuányīn

 zhǐ

 yīnwèi

 zàimáodùnchōngdezhǎnguòchéngzhōngzhǎnshìrénxìngbiànhuàdeguǐshìběnwénxiānmíngdediǎnqínwángyíngzhèngzàimièhánwángwèizhīhòuxióngshìtiānxiàgēnběnxiǎoxiǎodeānlíngfàngzàiyǎnshìxièxiāngwēixiédehuǎngyánzhàānlíngzàikànláiānlíngjūngǎnshuōhuàngènggǎnshuō”,“ānlíngjūnguǎrén”,zhèzhǒngmìnglìngshìdekǒuwěnbiǎoxiànledeqiánghéngyòubiǎoxiànleduìānlíngjūndeqīngmièliàozàiānlíngjūnjìngpèngleruǎndīngziyīndāngtángchū使shǐláiqínqínwáng便biànzàiqiángduìfāngcóngdechǔshàngzēngjiālexiéwēideshì,“qiěqínmièhánwángwèiérjūnshízhīcúnzhějūnwèizhǎngzhěcuò”。qínwángshìqiánglíngruòshìdezuǐliǎnjiànzhēngníng,“érjūnguǎrénzhěqīngguǎrén?”miànduìqínwángdeshèngyínwēitángcùnràngzhēng:“suīqiāngǎnzhíbǎizāi?”wěiwǎndefǎnchìleqínwángdeyàoqiúbiǎoshìleduìqínwángqiánglièdeqīngmièzhè使shǐběnláijiùhěnjiānruìdemáodùngèngjiāhuàlewénzhāngzhìdǒulánzhědùnshēngjiāozhīqíngwèichōngdehòuguǒérdānyōu

 qínwángwèiréngǎnlǎoértángrángǎnzàilǎotóushàngměngzhǎngqínwángbèishìtiānzizhīxiāngwēixiéértángzhēnfēngxiāngduìzhīfènkàngzhēngtángxiáshìwèibǎngyàngtǐngjiànérxiāngpīn使shǐqínwángzuòzhěchōngfēndiàodòngleduìkuāzhāngděngshùshǒuduànhōngtuōfēntóngshíduìèrréndeqíngtàizhǐdebiànhuàlüèjiādiǎnrǎnqiánghuàchōngjīngxīnyíngzàoxìngdejīngxīndòngdechǎngmiànchénggōnghuàchūtángwèiqiángbàodexiānmíngxìng

 zhèpiānwénzhāngsuǒdeshìqiángguóruòguózhījiānchǎngwàijiāodòuzhēngdeqíngkuàngzhànguóshídezuìhòushíniánqínqiūfēngsǎoluòzhīshìxiāngjiǎnmièzhūhóuguóqián230niánmièhánqián225niánmièwèiānlíngshìwèideyōngxiǎoguóqínyòngdezhèngzhìpiànzhànérrénzhībīngqínrénwǎngwǎngjièqiānzhīmíngxíngmièguózhīshí),yóuyǐnānlíngjūnpàitángchū使shǐqínguóshìwénzhāngyòngrénduìhuàshēngdòngzàoletángdexíngxiàngbiǎoxiànletángwéiguódeyánzhèngchǎngwèiqiángbàogǎndòuzhēngdejīngshéncóngérjiēshìleruòguóānlíngnénggòuzàiwàijiāoshàngzhànshèngqiángqíndeyuányīntángzhèzhǒnglǐnránqīnfànderénqiángjīngshénzàishǐzhǎngzhōngzhíshēnghuī

 běnwénfēnsānfēn

 fēn1duàn),xiětángchū使shǐqínguódebèijǐngqínwángpàirénxiàngānlíngjūnchūbǎizhīānlíngdeyàoqiúzhèshìmíngxiǎndepiànyīnwèiānlíngzhǐshìfāngyuánshídeyōngxiǎoguóānlíngjūnkànchūqínwángdexīnwěiwǎnjiājuébìngpàitángchū使shǐqínguózàixiūhǎotángzàitūnbìngfǎntūnbìngdòuzhēngdebèijǐngxiàchū使shǐqínguórèndejiānchéngxiǎngjiànzhèfēnshìwèixiàmiàndeqíngjiézuòdiàn

 èrfēn2、3duàn),xiětángtóngqínwángjìnxíngzhēnfēngxiāngduìdedòuzhēngdejīngguòfēnliǎngcéng

 céng2duàn),xiětángjiānjuézhìqínwángdepiànbiǎoxiànchūwéiguódeyánzhèngchǎngtángdàoqíntíngqínwángjiùduìānlíngjūnchūyándezhǐmiànzhuāngchūshīēnjiāhuìdeliǎnkǒngzhǐānlíngjūnguǎrén”“qīngguǎrén”,miànmièhánwángwèiláixuàn耀yàodejūnshìshí使shǐtángcóngdezhìtángduìdòngruòguānhuǒzhòngshēnshòuxiānwángyuànzhōngshǒuzhīgǎndeyánzhèngchǎngduànránjué”。zhèzhǒngjiānruìdeduìshì使shǐshuāngfāngjiāndemáodùnjìnzhǎnzhèshìdòuzhēngdehuí

 èrcéng3duàn),xiětángshìzhīfǎnqínwángdetiānzizhī”。qínwángdepiànbèijiē穿chuānxuàn耀yàoméiyǒudàodedeshìjìnyòngzhànzhēngjìnxíngdòngxiàmiáohuìyóutiānzizhīyǐndezhànzhēngdechǎngjǐngduìtángháoshìruòjiēguòhuàshìzhījìnxíngfǎnránérrányǐnchūzhuānzhūnièzhèngyàoxíngdeshìbìngbiǎoshìyàoxiàomenyàogēnqínwángpīnmìngshuōzhūxíngdòng,“tǐngjiànér”。zhèshìdòuzhēngdeèrhuíshìzhèchǎngdòuzhēngzhōngdegāocháo

 sānfēn4duàn),xiětángzàizhèchǎngdòuzhēngzhōngdàoleshèngqínwángméiyǒuliàodàotánggǎngēnpīnmìngzhǐhǎozhǎngguìérxièzhī”,biǎoshìzhèzhǒngbiǎoshìsuīshǔquánzhīdànfǎnyìngchūquèshíkàndàoletángzàibǎocúnānlíngshízhèjiànshìqíngshàngdezuòyòngzhèshìdòuzhēngdejié

 běnwénletángchū使shǐqínguóqínwángjìnxíngzhēnfēngxiāngduìdedòuzhēngbiǎoxiànletángsuīchénzhezhènjìngwèiqiángbàodejīngshén

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37626.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org