首页 趣味语文古诗词正文

把酒对月歌(ba jiu dui yue ge)

 báiqiánshíyuányǒuyuèwéiyǒubáishīnéngshuō

 báijīnxiānyuèzàiqīngtiānyuánquē

 jīnrényóubáishīmíngyuèháibáishí

 xuébáiduìmíngyuèbáimíngyuèānnéngzhī

 báinéngshīnéngjiǔjīnbǎibēiqiānshǒu

 kuìsuībáicáiliàoyīngyuèxiánchǒu

 dēngtiānzichuánshàngzhǎngānmián

 chéngwàimáowànshùméihuāyuèmǎntiān。(méihuā zuòtáohuā)

 wén

 yuèliàngzàibáizhīqiánjiùyǒudànzhǐyǒubáideshīxiěyuèliàngxiědezuìhǎo

 jīnbáijīngkāirénshìxiānmíngyuèzàitiānshàngjīngyòuyǒuleduōshǎoyuánquē

 jīntiānderénréngzàiyínsòngbáideshīmíngyuèháixiàngbáishēngqiándeshí

 xuézhebáiduìzhemíngyuèyǐnjiǔyuèliàngbáiyòuzěnmenéngzhī

 tàibáinéngzuòshīyòunéngjiǔjīnbǎibēizuòshīqiānshǒu

 suīránxiūkuìméiyǒubáidecáihuádànliàoxiǎngmíngyuèyīnggāihuìxiánlòuchǒu

 céngdēngshàngtiānzichuáncéngdàoguòzhǎngānmián

 zhùzàizhōuchéngwàijiānmáoshùtáohuāshèngkāiyuèguāngmǎntiān

 zhùshì

 jiǔduānzhejiǔbēi

 shuōzhǐmiáoxiěyuèliàng

 xiānduìréndewěiwǎnshuō

 báishīzhǐbáidejiǔwènyuèshī

 ānzěnme

 liàoyīngyīnggāiliàoxiǎngdào……。

 tiānzichuánzhǐyǐnzhōngxiānzhōngyǒngbáideshī:“tiānziláishàngchuán

 zhǎngānmiánzhǐyǐnzhōngxiānzhōngyǒngbáideshī:“zhǎngānjiēshàngjiǔjiāmián

 zhōudebiéchēng

 zhèshǒushīqiánliùzànsòngbáishànxiěmíngyuèshuōbáideshīzhìjīnháiyǒurénzàiyínsòngzhōngjiānbiǎoshìxiàngbáixuédeyuànwàngbiéyàoxuébáiyǐnjiǔshīdekuángfàngxìngzuìhòuliùxiězuòzhěsuībáiyàngdeshīcáidàndìngyàoxiàngbáiyàngzhuīgōngmíngmiǎoshìquánguìzhèshǒushītōngguòyǒngbáibiǎoxiànlezuòzhěmièshìquánguìshìgōngmíngfènérshījiǔdeháomàiqíng怀huái

 “jiǔduìyuèzhèběnshìbáisuǒzuòdeshǒushībáishēngàiyuèsuǒyǒngmíngyuèzhūshīkuàizhìrénkǒuzhèshǒushīkāishǐjiùàodekǒutuīdàoqièyuèshīzūnbái:“báiqiánshíyuányǒuyuèwéiyǒubáishīnéngshuō。”yǒuzhèyàngdegàifāngyǒngbáizhètuīchóngdebáishī”,zhǔyàoshìzhǐjiǔwènyuèzhèshǒushīérzuòzhětángyínzhèshǒushīzhǔyàojiùshòubáishīpiāndiàodeyǐngxiǎngdànzàishīzhōngbáijiājìnmíngyuèfǎnduìyòushìbáiběnrénnéngxiědeguāngjǐng。“báijīnxiānyuèzàiqīngtiānyuánquē?”hòushìbáishìdedànpèiqiánshìzuòzhěxīnyuèyǒuyīnqíngyuánquēdànxiāozhǎngérshīxiānquènéngshēngzuòzhějiēzheshuōshízhèbìnghànyīnwèijīnrényóubáishīmíngyuèháibáishí”,zhèmiànshuōbáimíngyuèyàngyǒngcúnzhèdiàoménshìbáidexīnshìzuòzhěde

 zhèshǒushīzuìhǎodeháishìshīzhōngzàibáimíngyuèzhījiānjiāle”。guǒshīlezhè”,jiùshīlebáijīngshén。“xuébáiduìmíngyuèyuèbáiānnéngzhī?”báinéngzhīdànyuènéngzhīshìzuòzhěyǐnbáikuàng:“báinéngshīnéngjiǔjīnbǎibēiqiānshǒu。”“bǎibēiqiānshǒujiùshìnéngshīnéngjiǔ”,jiùshìsuǒshuōdedòushībǎipiān”。gǎnbáizhèshìbáifēngyǒudǎnliàngyǒuxìnxīnbìngfēiděngtóngkuángwàngxiàzhuǎnzuìwèituǒtiē:“kuìsuībáicáiliàoyīngyuèxiánchǒu。”qiánmiàozàizhīzhīmínghòumiàozàibēikàngliánxiǎngdàoxīnshī:“àiqīngshānduōmèiliàoqīngshānàiyīngshìqíngmàoliǎngxiāngshì。”zhèzhǒngyǒufēncùndezhīzhěfǎnérhuìgǎndàofǎngǎnérhuìróngjiēshòuhǎoxièlíngyùnshuō:“tiānxiàcáiyǒushícáozijiànzhàndòudòutiānxiàgòngfēndòu。”shīrénshìshuōduìbáipèitóuérduìrénduōràngjiēmiào

 zuìhòuzuòzhějiǎngchūlebáitóngértóngdediǎn:“dēngtiānzichuánshàngzhǎngānmián。”shīhuàyǐnzhōngxiān》:“báidòushībǎipiānzhǎngānshìshàngjiǔjiāmiántiānziláishàngchuánchēngchénshìjiǔzhōngxiān。”zhèshìshuōsuīránméiyǒubáidàohuángzhēngzhàodejīngdànyǒuzhǒngháofàngdebǐngxìng,“shàngzhǎngāndào:“chéngwàimáowànshùtáohuāyuèmǎntiān。”zhèmáojiùshìzuòzhězàizhōujiàndetáohuāānzuòzhěwǎnniánjīngchángzàitáohuāānyǐnjiǔ

 zhèshǒushītǎngqúnchāochéntuōzhuīqiúyóufǎnkàngquánshìdejīngshénháofàngpiāodediàofēngdōushìbáirénzhīfēngháiyǒngrénmiàozàijīntóngdiào

 zuòzhězàizhèshǒushīzhōngyòngjiǔduìyuèdedòngchùchùjiāngbáixiāngliánxiāngduìyòngyuè”、“shī”、“jiǔwèishīdebìngguàn穿chuānquánpiānshūxiělebáigǎnmièshìquánguìdepǐnzhìbiǎomínglezuòzhěxuébáiqiúgōngmíngdeyuànwàngmièshìquánguìdetài

 tángchǎngshīluòbànshēnggōngyuán1507niánmíngzōngzhèngniánzàizhōuchéngnèitáohuāzhùtáohuāānhǎoyǒuzhùyǔnmíngwénzhēngmíngděngyǐnzhōngmièshìshìkuángfàngzuòtáohuāānyánzhì

 tángyín(1470—1523),ziwèihàoliùshìtáohuāānzhǔguótángshēngtáochánxiānděnghànnánzhízhōuxiànrénmíngdàizhemínghuàjiāwénxuéjiāchuánmíngxiànzōngchénghuàliùniángēngyínniányínyuèyínyínshíshēngwánshìgōngéryòucáihéngshīwénshànmíngzhùyǔnmíngwénzhēngmíngzhēnqīngbìngchēngjiāngnáncáiziméncáizi)”,huàmínggèngzheshěnzhōuwénzhēngmíngchóuyīngbìngchēngménjiā”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37624.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 66人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org