首页 趣味语文古诗词正文

杂诗七首·其四(za shi qi shou qi si)

 nánguóyǒujiārénrónghuáruòtáo

 cháoyóujiāngběiàn宿xiāoxiāngzhǐ

 shíbáozhūyánshuíwèihào齿chǐ

 yǎngsuìjiāngróng耀yàonánjiǔshì

 wén

 nánfāngyǒuwèiměidezidemiànróngtáohuābānjiāoyànyòuhuābānqīng

 zǎochénláidàojiāngdeběiànyóuwánwǎndàoxiāoxiāngdexiǎodǎozhōngxiū

 dāngshíderénbìngxīnshǎngměideróngyánháinéngwèishuíkāikǒuchàngwèishuízhǎnshìróngyánne

 zhuǎnshùnjiānsuìyuèxiāoshìshìréndeqīngchūnshèngyánshìnányǒngyuǎncúnzàide

 zhùshì

 nánguódàifànzhǐjiāngnándàirónghuáróngmào

 xiāngzhǐxiāngshuǐzhōngdexiǎozhōuxiāngshuǐzàinándòngtíngzhǐshuǐzhōngxiǎozhōucháoyóuběiàn宿xiāngzhǐshìxiāngshuǐshényīngyuánjiǔ》。zuò宿xiāngzhǐ”。

 báozhūyánzhòngshìměimàoderénzhèzhǐzhòngshìyǒucáiderén

 hào齿chǐzhǐchànghuòshuōhuàzhèshìzhǐtuījiànjièshào

 yǎngtóuyángtóuzhījiānyánshíjiānzhīduǎn

 róng耀yàohuākāixuànyàndeyàngzizhèzhǐréndeqīngchūnshèngyánjiǔshìjiǔliújiǔdài

 xiāotǒngwénxuǎnxuǎncáozhíshīliùshǒuhuòdàishīpíngjiādezànshǎngkěndìngshìcáozhíshīzhōngdezhemíngpiānzhāngshīshìzhōngdeshǒu

 zhèshǒushīshìcáozhíhòusuǒzuòcǎiyòngshǒubiǎoxiànle怀huáicáidemèncáozhídànwéncáihěngāoérqiěyǒuzhèngzhìbàoqiújiàngōngchuímíngqīngshǐcáocāoxiǎngcáozhíwèitàizijiéguǒméiyǒushíxiàncáocāohòuyīnbèishòuxiōngcáowèiwén)、zhízicáoruìwèimíngdecāifēngliánshēnghuódōuhěnāndìnggēnběntánshàngshíxiànzhèngzhìbàozhèshǒushījiārénjiārénderóngmàoyànruòtáozhīhuācáinéngdejiéchū;“shíèrshuōjiāréndeměimàochàngcáinéngdōuwèishírénsuǒshǎngshí怀huáicái;“yǎngèrshuōshíguāngliúshǐjiārénderónghuánánjiǔshìleshèngniánshíshīzhǎnbàodeshēnchénkǎitàn

 zàiguódiǎnwénxuézuòpǐnzhōngcóngyuándekāishǐjiùxíngchéngleměirénxiāngcǎoxiánnéngzhīshìdechuántǒngcáozhízhèshǒushīzàigòuxiěshàngmíngxiǎnxuéyuánjiǔzhōngdexiāngjūnxiāngrénèrshényóuzōngzhìzàiyuánxiāngzhǎngjiāngdài,《xiāngrénpiānzhōngyǒuwénjiārénzhàojiārénzhǐxiāngréncáozhízhèshǒushīzhōngdeqiángòuyòngyuēcóngxiāngjūn》、《xiāngrénpiānshēngérlái。《sāoyún:“ruòjiāngkǒngniánsuìzhī。”“wéicǎozhīlíngluòkǒngměirénzhīchí。”cáoshīèryòushìcóngmentuōtāiérchūzhèzhǒngchéngzhǎnguānbāngzhùshuōmíngzhèshǒushīdezhǔshìshū怀huáicáidemènyuándàiliúwénxuǎnshīzhù》(juǎnèrshìpiānzhǐshuō:“yáncáiměiyǒuyòngjīndànyóuxiánsànzhījiànzhòngdāngshìjiāngkǒngshísuìgǎigōngwèijiànsuìyānméiérwényānjièjiārénwèishāng。”qīngdàizhāngshīshǎng》(juǎnjiǔshuō:“shīshāngzhībàocáifānréndiàojūnérniánjiānglǎotōngjiārénzuòshǒuèrjīnzhōngèrkǎiyīnyùnzhǎng。”liúzhāngliǎngréndejiěshìdōushìwèizhōngkěndecáozhízàiqiúshìbiǎowénzhōngqiánglièbiǎoxiànleyàoqiúzàizhèngzhìshàngjiàngōngdeyuànwàngwénzhōnghòumiànfēnyǒuyún:“chénqiègǎnxiānzǎobēngwēiwángshìchénrénkānzhǎngjiǔchángkǒngxiāncháotiángōufénwèigànérshēnmíngbìngmiè。”zhèduànhuàdepiānyǎngsuìjiāngróng耀yàonánjiǔshìèrdenèiróngshìxiāngtōngde

 yǒuzhǒngshuōrènwèizhèshǒushīdezhǔshìzuòzhěshāngérshìwèicáobiāomíngpíng。“jiāréngàizhǐbiāoshíwèiwáng。《wèizhì》:biāohuángchūsānniánfēngwángniángǎifēng寿shòuchūnxiànniánfēngbáicháoyóu宿qiāndìng。”(jiànhuángjiécáozijiànshīzhùjuǎncáobiāoshìcáozhídecáozhícáobiāotóngshòucháotíngcāiyǒutóngbìngxiāngliánzhīgǎnhuángjiédekànbèishuōdànzhèngjìnggōngchítóngzhìshuō:“àncáobiāosuīyīngguòwángdefēngjuéfēngchéngquèbìngzhēnzàidāngshíjiāngnánquánzàisūnshìkòngzhìzhīxiàcáobiāoyóuzhìjiāngnánzhèwángfēngzài寿shòuchūnjìndiǎncáozhíhuìzhīsuǒshīxiěnánguó’‘jiārén’,‘cháoyóujiāngběiàn宿xiāoxiāngzhǐděngděngnéngshìzhǐcáobiāoérshìjièyòngchǔdejìngchéngláishūduìshíbáozhūyándegǎnkǎizhǔzhǐshì怀huáicái。”zhèyàngjiǎngjiàoqíng

 zhèshǒushīcáozhídelìngshǒumíngzuòměipiānzhǔxiāngdāngzàishùmiáoxiěshàngquèyǒufēngjiǎnyuēdebiéjìnxíngxiàjiào。《měipiānquánshījiàozhǎngjiéxià

 měiyāoqiěxiáncǎisāngjiānróutiáofēnrǎnrǎnluòpiānpiānrǎngxiùjiànshǒuhàowànyuējīnhuán。……jièwènnǎizàichéngnánduānqīnglóulíngāoménjiézhòngguānrónghuá耀yàocháoshuílìngyánméishìsuǒyíngshíānjiāréngāoqiúxiánliángnánzhòngrénáoáoānzhīsuǒguānshèngniánchùfángshìzhōngzhǎngtàn

 《měipiāndezhǔguòshǎopínglùnzhědōuzhǐchūshìcáozhíměi怀huáibàocáinéngérshīzhǎnqīngwángyáotángshījiě》(juǎnsānshuō:“zijiànqiúshìérjiànyòngměizhījiànshòuwèi。”《měipiānshī》“nánguópiāndezhǔxiāngtóngyòutóngyòngshǒuchéngnánměinánguójiāréndōushìcáozhí。《měipiān》“jiāréngāoxiàshuōchéngnánměiwèizhòngrénsuǒjiěnánguópiāndeshíèrxiāngtōngdiǎnmíngle怀huáicáidezhǔzhǐ。“shèngniánchùfángshìèrnánguópiāndeyǎngèryàngzàijiéwěibiǎoxiànleshēnchéndekǎitànshàngmiànměipiāndeyǐnwénzàirǎngxiùèrxiàshěnglüèleshízhèshíliántóngrǎngxiùèrdōushìxiěchéngnánde姿tàizhuāngshùcóngfāngmiànláihuàdeměiérnánguópiānxiějiārénzhīměijǐnyònglerónghuáruòtiāofēichángjiǎnkuò。《měipiānzàifāngmiàndemiáoxiějiàonánguópiānfēngdànxiěměi姿tàizhuāngshùdeduànyóuwèichūzhèliǎngshǒushītóngyòngxiětóngzhǔdàn使shǐyònglexiánglüètóngdexiě,“nánguópiānjiǎnliànshuǎnglǎng,《měipiānhuáshànshēngdòngzàishùshàngshànshèngchǎngyòngzàoháoléitóngzhīgǎnzhèbiǎoxiànlecáozhígāochāodexiězuòcáinéng

 zhōngróngshīpǐnpíngcáozhíshīyún:“gāocǎihuámàoqíngjiānyuànbèiwénzhì。”zhèshìduìcáozhíshīhěnshēndepíng。“qíngjiānyuànshìlùnxiǎngnèiróngzhǐchūcáozhíshīyǒuxiǎoyuànfěiérluàndecáozhíhòudeshǎoshīzuòqīngláochóudequèduōjìnshìxiǎodeyuànfěizhī,《shī》“nánguópiān”、《měipiāndōushìjiùshìfēnggāoshìzànměicáozhíshīyǒufēngyǒushuǎnglǎnggāngjiàndefēngmàocǎihuámàoshìzànměicáozhíshīyánhuáměifēngzhōngróngzhǔzhāngshīyīngdānggànzhīfēngfēng),rùnzhīdāncǎi”(《shīpǐn》),shuǎnglǎnggāngjiàndefēngwèigànzàiyònghuáměidecǎijiārùnshìèrzhějiéláidàoyōuměideshùjìngjiècáozhídeshīgāocǎihuámào”,deshùbiāozhǔnsuǒhuògāopíngjiàmíngyīnglínzàipíngcáozhíyóu》、《shēngtiānxíngzhūshīshíyún:“zǎohóngércāngrán。”(《shīsǒunèibiānjuǎnshìchénglezhōngróngdepíngbiāozhǔn

 cáozhídeshīzǒngdeshuōláishìfēngcǎièrzhějiānbèidànfēntóngdeshīpiānzàimǒufāngmiànwǎngwǎngyǒusuǒzhòngyǒudefēnggèngqiújìnxiēyǒudecǎigènghóngxiēdefēnshīpiānxiàngkōnghóuyǐn》、《měipiān》、《báipiān》、《míngdōupiānděngpiānshāozhǎngduìǒuchénjiàoduōcǎihuámàodejiùxiǎngèngwèichūdànréngrányǒufēnglìngwàiyǒufēnshīxiàngtiánhuángquèxíng》、《tàishānliángxíng》、《shīliùshǒuděngpiānshāoduǎnmiáoxiějiàojiǎnliànduìǒuchénshǎozhèlèishīpiāngèngxiānmíngxiǎnshìchūgāodedànréngrányǒucǎiwángshìzhēnpíngcáozhíshīshuō:“zijiàntiāncáiliúsuīguānqiānérshíxùnxiōngcáitàigāotàihuá。”(《yuànzhīyánjuǎnsānwángshìzhēnrènwèicáozhíshīchéngjiùcáocāocáojiànwèigōngyǔndàncáozhíshīzàicǎihuámàozhèfāngmiàndequèchāoguòxiōngbiékōnghóuyǐn》、《měipiānlèishībiǎoxiànyóuwèichūwángshìzhēnyòushuō:“zihuánzhīshīèrshǒuzijiànzhīshīliùshǒushíjiǔshǒu》,néngbiàn。”(tóngshàngyòucóngfēngdezhìgāngjiànfāngmiànduìcáozhídeshīliùshǒugěihěngāopíngjiàrènwèihàndàimíngshìdeshīshíjiǔshǒubìngjiàwángshìzhēnhuáwénfēngsuǒduìcáozhízuòchūzhèyàngdepíngjiàdànyóukànchūcáozhídetóngshīpiānzàifēngcǎièrzhědemǒufāngmiàndequèyǒusuǒzhòng

 《shī》“nánguópiānzhèshǒushīzhōngshíbáozhūyánèrshìwéncǎifěirándànshuōláishùshàngdezhǔyàoshìjiǎnliànqiàozhíduǎnqíngzhǎnghányùnfēngjìngshēnsuìsuīránxiàngměipiānchénzhìzǎohuáměidànzhǒngshuǎnglǎngránzhīměijīngyínyǒngjué

 cáozhí(192-232),zijiànpèiguóqiáojīnānhuīshěngzhōushìrénsānguócáowèizhemíngwénxuéjiājiànānwénxuédàibiǎorénwèicáocāozhīziwèiwéncáozhīshēngqiáncéngwèichénwángshìhòushìhào”,yīnyòuchēngchénwánghòurényīnwénxuéshàngdezàoérjiāngcáocāocáochēngwèisāncáo”,náncháosòngwénxuéjiāxièlíngyùngèngyǒutiānxiàcáiyǒushícáozijiànzhàndòudepíngjiàwángshìzhēnchánglùnhànwèiláièrqiānniánjiānshījiākānchēngxiāncáizhěcáozhíbáishìsānréněr

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37621.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org