首页 趣味语文古诗词正文

梁甫吟(liang fu yin)

 zhǎngxiàoliángyínshíjiànyángchūn

 jūnjiàncháosǒujīnshí西láidiàowèibīn

 níngxiūbáizhàoqīngshuǐféngshízhuàngjīnglún

 广guǎngzhāngsānqiānliùbǎidiàofēngànwénwángqīn

 xiánbiàndāngniánshìxúnchángrén

 jūnjiàngāoyángjiǔcǎozhōngzhǎngshāndōnglóngzhǔngōng

 ménbàichěngxióngbiànliǎngchuòláifēng

 dōngxiàchéngshíèrzhǐhuīchǔhànxuánpéng

 kuángluòshàngkuàngzhuàngshìdāngqúnxióng

 pānlóngjiànmíngzhǔléigōngpēnghōngzhèntiān

 pángtóuduōsānshíxiàokāidiànguāngshūshuòhuìmíngfēng

 chāngjiǔméntōngékòuguānhūnzhě

 báizhàojīngchéngguóshìyōutiānqīng

 jìngrénròuzōuzhéshēngcǎojīng

 shǒujiēfēináodiāojiāoyuánwèiyán

 zhìzhějuǎnzhěháoshìrénjiànqīng鸿hóngmáo

 páinánshānsānzhuàngshìxiāngshāzhīfèièrtáo

 chǔnòngbīngmènghāiěrwèiláo

 liángyínshēngzhèngbēi

 zhānggōngliǎnglóngjiànshényǒushí

 fēngyúngǎnhuìdiàorénnièdāngānzhī

 wén

 liángyínaliángyíncóngzhūliàngchàngxiǎngláiduōshǎozhìshìyínsòngguòxīnzhōngpànzheshìdechūntiānzhīdàozhōucháozhùzàijīndejiāngtàigōngmashísuìderénleqīngchénbiānniúshíbiānchàngwèilezuòfānshìbiéxiāngláidàozhǎngānbiāndewèishuǐbiānyòngzhígōudiàoleshínián

 qīngchèdeshuǐyìngzhàozhedebáitòngledexīndāngfēngyúnhuìdeshíhòudāngwénwángláibàishīdeshíhòushìdōnghǎishìtàishānzhìguófānglüèshìtàotàodecáigāochóngdexiánrénzuìchūkànláichángrénbìngliǎngyàngdànshídàoláijiùhuìgànchūfēifándeshìláizhèshìpíngyōngzhībèisuǒnéngliàode

 zhīdàoqínhànchūzhùgāoyángdejiǔguǐshímaliùshíduōsuìlecǎomǎngchūshēnjiànleliúbāngyìngshìguìbàizuòzhǎngjiùsuàngěimiànzilezhènxióngbiànjiùzhéleràngliúbāngtíngzhǐjiǎoshàngfàngměideàngǎiwèiěrgōngtīnglekànjiùpíngsāncùnlànzhīshéjiùgōngxiàleguóshíèrzuòchéngshìliúbāngxiàngwánxiànglaquānyàngdezhuǎnazhuǎnkànkànyàngdeluòzhīzhīshífēnziháiyúnkāisàngànlefānkuàngshēnqiángzhuàngzhìyǒngshuāngquán

 xiōngyǒuzhìguólüèwèiguójiādānyōuxiǎngjiànhuángshàngshìhuángshàngzàigànshénmeneshēngqiāozhèntiānxiǎnghuángshànggōngguìfēimenzuòtóudeyóumángyòumángliǎnde齿chǐxiàoduōcànlànshìgōngqiángwàijīngwēiānshānzhǔnbèifǎnpànzhèxiēshìqínghuángshàngzhīdàomashìzhōuwéiderénquèróngjǐnggàoháiguàirǎoledexìngshuōshìguózhīrénshìdānyōutiānqīngbáiazhěngtiānbèiyúnméngzheazěnmezhàodàozhōngchéngyōuguódexīncháng

 xiànzàidejūnguānliáotóngchīréndeshòu——yīnxiǎncánbàoquèshìzōuyàngdeměngxiūliúqiánxíngshìwēixiǎntóngjiāoyuán——zhōuwéishēnyuāngāoqiānzhàngérfāngyuáncáishíquèxiàngjiāngtàigōngshíyàngxuánchùzhìyóurènyǒubiékànmenshāndewàibiǎoyàochúmenquèzhǐyàoliǎngsāntáozizhīdàoyànyīngshāgōngsūnjiētiánkāijiāngziděngsānréndeshìmaguānjiànshìyàoyòngmenzhījiāndemáodùnbiéyìngpèngyìngdeluànzhěngshìtànguòānshāndeshíshǒuxiàgēnběnméiyǒuxiàngmèngyàngdezhìmóuzhīshìgēnběnchéngleshénmeshì

 liángyínaliángyínxīnshìzhòngashēngyīnbēizhīmíngjiàn——gànjiāngxiéshénmeshíhòuxiāngneshíhòujiùhuìtiānxiàshénmeshíhòucáihuángshàngfēngyúnhuìneshíhòutiānxiàjiāngpíngānshìděngdàibaānxīnděngdàiděngdàizuìhǎodeshí

 zhùshì

 zhǎngxiàoyínchàng

 cháosǒuzhǐshàngwàngjiāngtàigōng)。《zhànguó·qínsān》:“chénfànwénshǐshíshàngzhīwénwángshēnwèiérdiàowèiyángzhībīněr。”yòuqín》:“tàigōngwàngzhīzhúcháozhīfèi。”《hánshīwàichuánjuǎn:“wàngxíngniánshímàishíjīnniánshícháojiǔshínǎiwèitiānzishīwénwáng。”yòuhánshīwàichuán》:“tàigōngwàng……niúcháolìnjīndiàopánwénwángéryòngzhīfēng。”

 jīnglún:《jīng·túnguà》:“jūnzijīnglún。”jīnglúnzhìguójiā

 sānqiānliùbǎidiàozhǐshàngzàiwèibiānchuídiàoshíniángòngsānqiānliùbǎifēngfēngmóulüè

 xiánzhǐshàngbiàn:《jīng·guàjiǔ:“rénbiàn。”rénxíngwèibiànhuàzhòuránzhìfēichángrénsuǒnéngliào

 gāoyángjiǔ西hànrénshí。《shǐ·shēngjiǎlièchuán》:“shēngshízhěchénliúgāoyángrénhǎoshūjiāpínluòwèishíwèijiānménránxiànzhōngxiánháogǎnxiànzhōngjiēwèizhīkuángshēng。……pèigōngzhìgāoyángchuánshě使shǐrénzhàoshēngshēngzhìpèigōngfāngchuáng使shǐliǎngziérjiànshēngshēngzhǎngbài。”shēngchángchēnggāoyángjiǔlóngzhǔngāozilóngzhǔngōngzhǐliúbāng。《shǐ·gāoběn》:“gāowèirénlóngzhǔnérlóngyán。”fēngxíngfēngqiánláiyíngjiē。《shǐ·shēngjiǎlièchuánzàichǔhànzàixíngyángchénggāodàixiāngchíshēngjiànliúbāngliánxiàngshòumìngdàoguóyóushuōwángtián广guǎngbiǎoshìyuànsuǒxiáshíchéngguīhàn

 xuánpéngzàikōngzhōngpiāoxuándepéngcǎokuángzhǐshí

 pānlóng:《hòuhànshū·guāng》:gěngchúnduìliúxiùshuō:“tiānxiàshìsuǒgēnsuíwángnánzhēngběizhànběnláishìwàngpānlónglínfèngchéngjiùgōngmíng。”hòurényīnpānlóngfèngwángjiàngōng

 léigōngchuánshuōzhōngdeléishénpēnghōngxíngróngshēngyīnhóng

 pángtóuduō:《shénjīng·dōnghuāngjīngzàidōngwánggōngchángwántóudeyóuměitóuqiānèrbǎizhīzhōngtiānwèizhīxiàotiānxiàoshíliúhuǒshǎn耀yàowèishǎndiànsānshízǎowǎnshūshuòdiànguāngshǎn耀yàohuìmínghūnànzhèliǎngànzhǐhuángzhěngtiānxúnhuānzuòquánjiānhuànguānnòngquáncháotíngzhènglìngcháng

 chāngshénhuàzhōngdetiānménhūnzhěkànshǒutiānménderén。《sāo》:“lìnghūnkāiguānchāngérwàng。”zhèliǎngzhǐtángxuánzōnghūnyōngdàochǒngxìnjiānnìng使shǐyǒucáinéngderénbàoguómén

 guóshìyōutiānqīng:《lièzi·tiānruì》:“guóyǒurényōutiānbēngzhuìshēnwángsuǒfèiqǐnshízhě。”èrwèihuángjiěháiwèishìrényōutiāncháozhī

 ⒀dàishénhuàzhōngzhǒngchīréndeshòuzhèyīnxiǎnxiōngèderénjìngrénròuzhēngchīrénròuzōudàishénhuàzhōngzhǒngrénshòubáizhìhēiwénshāngrénchùjiànshēngcǎozhèbáizōubiǎoshìjiānréntóngliú

 jiēdòufēiróudiāoxiōngxiǎnzhīrénjiāoyuánchuánshuōchūnqiūshíguóyǒukuàiyuēshífāngyuándeshímíngjiàojiāoyuánxiàyǒubǎizhàngshēnyuānzhǐyǒuwèideréncáigǎnzhànshàng

 zhìzhěèrzhìzhěrěnshízhīérzhězhǐzhīwèijiāohéngshìrénkàn

 páièr:《yànzichūnqiūnèipiānjuǎnèrjiànxiàzàijǐnggōngshǒuxiàyǒugōngsūnjiētiánkāijiāngzisānyǒngshìjiēnéngquèzhīxiāngguóyànyīng便biànxiàngjǐnggōngjiànchúdiàomenjiànjǐnggōngyòngliǎngzhǐtáozishǎnggěiyǒugōngzhīrénshìsānyǒngshìzhēnggōngránhòuyòuxiūkuìshābáiyòngdiǎnzàifěngdāngshíquánxiānglínxiànhàiwéijiānyōngpéidūnděngchén

 chǔhànjǐngshíchǔděngguózhūhóuwángbīngfǎnhànjǐngpàijiāngzhōulǐngbīngtǎozhōudàonánjiàndàomèngzhemíngxiáshì),gāoxìngshuōchǔpànhànquèyòngmèngzhùdìngyàoshībàihāiěrxiào

 zhānggōngzhǐ西jìnzhānghuájìnshū·zhānghuáchuánzài西jìnshífēngchéngjīnjiāng西shěngfēngchéngxiànlìngléihuànjuéshuāngjiàndàimíngjiàngànjiāngxiéléigànjiāngsònggěizhānghuáliúxiàxiéhòuláizhānghuábèishāgànjiāngshīluòléihuànhòudeérziléihuáyǒutiānpèidàizhexiéjīngguòyánpíngjīnjiànnánpíngshìdōng),ránjiàncóngyāojiāntiàojìnshuǐzhōngzǎozàishuǐzhōngdegànjiānghuìhuàzuòliǎngtiáojiāolóngzhèliǎngyòngdiǎnwèizǒngyǒutiānhuìdàomíngjūnshǎngshí

 fēngyúngǎnhuìfēngyúnhuìrénrènwèiyúncónglóngfēngcóngchángfēngyúnhuìxíngróngjūnchénxiāngchéngjiùrényǒucáigànderén。□(zuǒshānyòumàoānzhǐzànkǎn

 báizhèshǒuyǒupáinánshānsānzhuàngshìxiāngshāzhīfèièrtáozhīxiǎnránshìyònglezhūliàngshǒudeshīgàixiězàibáijīnfànghái”,gāngkāizhǎngānzhīhòushīzhōngshūxiězāoshòucuòzhéhòudetòngduìxiǎngdedàishìbēnfànggǎnqíngchìshìbáidedàibiǎozuòzhī

 kāitóuliǎng:“zhǎngxiàoliángyínshíjiànyángchūn?”“zhǎngxiàoshìgāogèngwèiyuèdegǎnqíngshūshīshàngláijiùdāndāozhíxiǎnshìshīrénshíxīnqíngpíngjìngwèiquánshīdìngxiàlegǎnqíngdediàosòngjiǔbiànzhōngyǒukǒngérjiànyángchūnzhījiànyángchūnyǒucóngmáiméizhōngdàozhòngyòngcóngzhōngshīzhǎnbàodexiàshīquánshìyóushēng

 jiēzheliányòngliǎngjūnjiànchūliǎngshǐshìshìshuō西zhōuwàngjiāngtàigōngzhǎngmáiméimínjiānshísuìzàijīndāngxiǎofànshísuìzàicháodāngshísuìshíháichuídiàowèishuǐzhībīndiàoleshíniánměitiāndiàoshíniángòngsānqiānliùbǎidiào),cáiwénwángsuìzhǎnpíngshēngzhīzhìshìshuōqíndeshíliúbāngyuándāngzuòpíngchángshēngkàndànzhèwèichēnggāoyángjiǔdeshēngjǐnpíngxióngbiàn使shǐliúbānggǎibiànletàihòuháishuōwángshíèrchéngjiànghànchéngwèichǔhànxiāngzhēngzhōngdefēngyúnrénshīrényǐnyòngzhèliǎngshǐshìshíshàngzhedexiǎngbào:“xiánbiàndāngniánshìpíngchángrén”,“kuángluòshàngkuàngzhuàngshìdāngqúnxióng”。xiāngxìnhuìzhǎnglúnluòháozuòwèishīrénduìqiányǒuzhejiāndìngdexìnniànsuǒzhèshēngdiàogāokàngángyángyánjiézòujiàoshuǎngmíngkuàizhōngjiānsuīcénghuànguòyùndàndōupíngshēngyùnháishìshūzhǎnpíngtǎnde

 pānlóngjiànmíngzhǔshīrénxiàzicóngguānxiànletòngjiāshànggǎiyòngleshēngyùnǎogèng使shǐréngǎndàoyóuzhènfēngmiànláizhèduànxiěshànghěnxiàngyuándesāo》,shīrén使shǐzhìshēnchǎnghuǎnghuànduōbiàndeshénhuàjìngjièzhōngtōngguòmiáoxiědezāoláifǎnyìngduìxiànshíshēnghuódegǎnshòukànwèileqiújiànmíngzhǔ”,zheyāojiǎodefēilóngláidàotiānshàngshìxiōngèdeléigōngléitiānyòngzhèněrlóngdeshēngláikǒngxiàxiǎngqiújiàndewèimíngzhǔ”,zhǐtóngbānchǒngzuòtóudeyóumengāoxìngxiàoshítiānshàngshǎnxiànchū耀yàoyǎndediànguāngshínǎoyòu使shǐtiānhūnànfēngjiāojiājǐnguǎnshīrénháishìqièékòuguānmàoqiújiànliàojìngchùleshǒuwèitiānméndehūnzhězàizhèduànmiáoxiězhōngshīréndegǎnqíngbiǎoxiànmeqiánglièjiùxiànghàodàngjiāngshuǐcóngkuān广guǎngdechuángránjìnxiáxiǎntānyàngxuánbēnténgtuānzhǐshīrénzàitiānguódezāoshíshàngjiùshìzàixiànshíshēnghuózhōngdezāojièzhùhuànshèdeshénhuàjìngjièjǐnqíngqīnglexiōngzhōngde忿fènmènpíng

 báizhàojīngchéngxiàshíèryòulìngzuòduànzàizhèduànzhōngshīréntōngguòzhǒngdiǎnhuòmínghuòànshūxiělenèixīndeyōutòngbìnglièpēnglexiànshíshēnghuózhōngdexiànxiàngshànghuángnéngcháduìguójiādepiànjīngchéngfǎnshuōshìrényōutiān”。quánjiānmenxiàngèshòu?yàng齿chǐcánhàirénmínérshīréndexiǎngshìrénzhèngzhìtiānxiàxìnyǒugòudecáinéngyǒngzhěngdùngānkūnjiùxiàngdàinéngyòngzuǒshǒujiēfēináoyòushǒudiāodeyǒngshìyàngsuīzhìshēnwēixiǎndejiāoyuánréngwèishīxiàngshìdàngshìshàngyòuzhòngzhòngdiēlexiàláizàixiànshídeshēnghuózhōngzhǐyǒuyōngzhībèizhǐgāoyángzhēnyǒucáinéngderénfǎnérzhǐnéngshōudecōngmíngcáizhìshìrénjiùkànqīng鸿hóngmáodàiguósānnéngpáishāndeyǒngshìbèixiāngguóyànzishèhàijiànyǒucáinéngderénwǎngwǎngshòudàocāimíngmíngyǒumèngzhèyàngdenéngrénérbǐngyòngguójiādeqiánzhēnshìkānshèxiǎnglezhèduànxíngwéndexiǎnzhediǎnshìzidepáilièlechángguīguǒyàoqiúliánguànmeshǒujiēfēináoliǎngzhīhòuyīngjiēxiěpáinánshānliǎng,“zhìzhějuǎnliǎngzhīhòuyīngjiēxiěchǔnòngbīngliǎngshìshīrénquèmenzuòshàngxiàcuòluòdepáilièmiǎnlepíngzhíshīrénxiōngyǒngérláidegǎnqíngliúzhìsānzhéchénghuípánxuánzhīshìgèngxiǎnhéngxióngjiànzhèduàndejiézòusuízhegǎnqíngzhǎnérdiēdàngérérshūzhǎnérpíngshēngyùnérhuànshēngyùnduǎnduǎnshíèrjìngsānyùnjǐnbiànhuàzhīnéngshì

 zuìhòuduànkāitóu,“liángyínshēngzhèngbēi”,zhíjiēyīngpiānshǒuliǎngchéntòngérbēichuàngránshīrényòufēngzhé,“zhānggōngliǎnglóngjiànxiàréngshìxìnxīnbǎibèihuíleshíjiànyángchūnzhèshèwènshīrénquèxìnzhènggànjiāngxiéèrjiànhuìjiǔméichéntóngmíngzhǔshíwèixiǎorénzhōngdāngyǒuhuìzhīshíránzuòguòdiàodewàngzuìhòuréngnénghuìfēngyúnjiàngōngxūnjiùyīnggāiānshímìngděngdàifēngyúngǎnhuìdetiāndàoláibǎojīngcuòzhédeshīrénsuīránchénjìnzàiwǎngtòngzhīzhōngquèréngzàiyòngzhǒngbànwèishǐzhōngméiyǒufàngduìxiǎngdezhuīqiú

 xiězhǎngpiānxíngzuìdāizhìpíngbǎnzhèshǒushīzuìdeshùzhèngzàibiànhuàtōngpiānyòngdiǎndànbiǎoxiànshǒuquèshíbiànhuànwàngshíliǎngshìshìzhèngmiànmiáoxiěwèijiàndezuòyòngjiēzhejièzhùzhǒngzhǒngshénhuàshìdetòngzāosānduànxiāngliánshǔdediǎnjiāozhīzàizhèngqīngrénshěnqiánshuōdehòubàn使shǐshìérjiàn”,yīnérshīdejìngxiǎnhuànduō姿cuòluòyǒuzhìshíérfēngchūnàngránshíérzhuólàngfāngǔnxiǎnxiàngfēnchéngshíérqiǎnshēnmíngbáihuàshíéryǎomíngchǎnghuǎngshēnjiāshàngyánjiézòudeduànbiànhuàshīrénqiánglièéryòudexiǎnggǎnqíngbiǎoxiànlínjǐnzhì

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37619.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 31人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org