首页 趣味语文古诗词正文

丽人赋(li ren fu)

 yǒuruòguānwèishìjiāochíwángshìáoyóushǐguīérchēngyuēxiáxiécáitóngjiēréntíngtíngshìyuè嬿yànwǎnchūnníngqíngdàijiàshàngjīnfāngsànshèmàokāiliánpèicuòhuādiànxiǎngluóérjìnyǐnmíngdèngérwèiqiánzhōngyánérshùnzhǎnglángérhuíguīchífānéryǐngfēngdòngzhúérchuībáoyánzhùxiāofēnnǎizhìchūànguānghánxiūyǐnmèichuíluójǐnmíngyáodòngcuìláituōbáozhuāngliúzhānfěnwěibìnqīngluòhuālǐngwēifēngdòng

 wén

 wèiméiyǒugōngmíngdeqīngniánrénzàiyǒuquánshìdewàijiāyóuwánguīláihòuchēngzàndàoxiǎojiēxiàngyǒuwèicáihuáchūzhòngdeshǎoshìdōuchéngfánhuájiēdàoshàngyǒumíngdeměirénmiànqīnglǎngshìjiǎojiǎomíngyuèjiāoměideyàngzimíngmèichūnguāng使shǐréngǎndàowēnxīnzhuānxīnděngdàishànjiàmàishēnxīnxiǎngyàopèideshǎoniánshēnshàngqìnréndefāngxiāngsàndeshèxiāngháiyàolìngrénxīnzuìróngmàojiāoměishèngkāidehuācuìniǎohuáguìmáowèishìdepèidàicānchàcuòzōngxiāngqiànzhǒngyándejīnhuālìngrényǎnhuāliāoluànluówēixiǎngquèjìnnèiyǐnshēnzàidiǎndiǎnzhúguānghòuzàixiàngqiánzǒuzǒulángzhōngzàntíngkǎnxiǎoshùnzhezhǎnglángqīngyíngfǎnhuíchízhōngdefānfēiérréndeshēnyǐngshuǐzhōngqīngfēngyáodòngcuìzhúyáoměirénhuánghūnjiǔjiǔzhùbànshífēnzhōngzàirénjiāowàngzhōngláidàowàihūnànshìnèizhúguāngzhuózhuócángměirénmèideróngmàoluóqúnxiàchuí穿chuānzhecǎixiānyànhuáshangqīngliánjīngměishǒushìzhuàngchūyuèěrshēngxiǎngtuōxiàshēnshàngqīngbáodezhechúliǎnshàngshèngdeyóugòuzhīfěnbèijīngyíngdechénzhān湿shīduìzheqīngchèdeshuǐlüèwēizhěngxiàyúnbìnqīngróudeluòhuāpiāodelǐngqīngfēngláidònglededān

 zhùshì

 ruòguān(guàn):ruòshìniánruòdenánzièrshísuìxíngjiāguānsuǒyòngruòguāndàizhǐèrshísuìzuǒyòuwèishìméiyǒuzuòguān

 jiāoyuējiéjiāoběnshìhàndàizhǎngānchéngzhōngwàizhùdefāngzhèzhǐbānjīngchéngzhōngwàizhùdefāng

 chí(wù):zhǐbēnzǒuwángshìzhǐwángzhījiā

 shǐzhǐwàizhījiāhànxuāndehuánghòuhànyuándeqīnhuánghòuhòuliǎngwèishūjiēfēngwèihóushǐwèitàizishǐliánghànxuānxuānwèifēngshǐliángxiōngshǐgōngzhīsānziwèihóu

 xiáxiéxiǎojiēxiàngyǒuzhǎngānyǒuxiáxiéxíng》,zhuānzhǐdōushìzhōngrényānchóudexiázhǎijiēxiàngxiétōngxié”,jiēxiàng

 tóngjiētóngtuójiēzàiluòyángchéngzhōngluòyánggōngnánjīnménchùshìdōuchéngfánhuázhīchù

 tíngtíngmiànqīnglǎngdeyàngzi

 嬿yàn(yàn)wǎnshùnměihǎodeyàngzi

 níngqíngzhuānxīn

 shàngpèijīnshìchángjīnshìnánziguǒshùtóudejīnzhèzhǐwèishìdeshǎoniánshǐzàihànxiēwánggōngjīndàiwángláibiǎoxiàn

 chāoguòsànshè(shè):sàndeshèxiāng

 mào……gèngmàoshèngkāiliánshèngkāideliánhuā

 zhòngduōfēndeyàngzipèiyòngfěicuìniǎomáozhuāngshìdepèishì

 huādiàn(diàn):huāduǒzhuàngdeshǒushì

 míngdèng(dēng):zhǐréndedēngdèng:“dēngběnliánshàngshìshuōzhǐtīngjiànluóxiǎngdòngkànjiàndēngguāngyǐnyuēdànrénquèchíchíqiánlái

 zhōngzhōngyánzhǎnglángxiē

 chífānéryǐngchízhōngdefānfēiérréndeshēnyǐngshuǐzhōng

 báohuánghūnbáotōng”,jìnyánzhùjiǔjiǔzhù

 xiāofēnbàn

 ànzhǐshìwàiguāngzhǐyǒudēngguāngdeshìnèi

 yǐnshōucángmèizhǐmèideróngmào

 chuíluó(yè)jǐnzhǐqúnxiàchuíértuōzàishàngluójǐnjiēzhǐyǒuhuāwéndezhītuō

 yáoměizhǐpèicuìshàngwénzhīpèi

 báozhuāngqīngbáodezhuāngshùzhuāngtōngzhuāng”。

 shèngdeyóugòu

 zhānfěnwěiluòdeshuǐzhān湿shīliǎnshàngdezhuāngfěnzhānzhānrǎnwěiwěi

 bìnqīngmiànduìzheqīngchèdeshuǐzhěngbìn

 (jū):zhǐdān

 《rénchuàngzuògōngyuán460niánnáncháosòngxiàomíngnián),dāngshíèrshísuìzuǒyòudeshěnyuēzàijīngchéngfāngjiāoyóuzhōngjiéshílewèirénliǎngréncéngxiāngàiliànwǎnshàngxiàtōutōuxiānghuìzhèpiānshìshěnyuēwèirénérzuò

 sòngdegāotáng》、cáozhídeluòshénzhīhòucóngliǎngjìndàonánběicháochūxiànleliàngměirénwèiyínsòngduìxiàngdezuòpǐnzhōngnáncháoshěnyuēderénwèizhōngjiǎojiǎozhě。《rénzhīsuǒnénggāotáng》、《luòshénjiānshìzàoderényuǎnméiyǒushānshénluòchuānshéndeyǐngxiǎngdànrénshìhěnguāngcǎide。《rénzhīrénnǎinánběicháodediǎnxíngxíngxiàngzhōngguódeliǎnghànsānguóshíjiùhěnfēngxíngdànquèshìzàigōngtíngguìzhījiāndàolewèijìnnánběicháoshí便biànshēnzhǎndàoleguānliáoháonánběicháoshíshìzhōngguózhīfēngdegāofēngcóngrénděngyǒngshīkànchūnánběicháoshídezhīdiǎnxíngfēng

 xiānjièshàorénsuǒzàizhīchùhánzhǐchūleréndeshēnfèncóngxiáxiécáidàocuòhuādiàn”,xiānxiěróngmàodiǎnhòuxiěhuáměideshì。“xiáxiécáitóngjiērénliǎnghányǒudiǎnqiánchūzhǎngānyǒuxiáxiéxíng》,hòushìyòngxiáxiéjiēdàozhǐdàichāngzhùzhīsuǒhòuzhōngdetóngjiēzhǐdeshìtóngtuójiē”,luòyángzhōngyǒuyán:“luòyángyǒutóngtuójiēhànzhùtóngtuóèrméizàigōngnánhuìdàoxiāngduì。”hòushìyòngláizhǐdàichéngshìnèidefánhuájiēdàoyòngzhèliǎngdiǎnyǐnhuìzhǐchūrénběnshìchāngdeshēnfèn

 hòushěnyuēfēnbiécóngjìngtàidòngtàiliǎngjiǎozhǎnkāimiáoxiě。“tíngtíngshìyuè嬿yànwǎnchūn”,rén姿róngjiǎojiédemíngyuèshéntài仿fǎngchōngmǎnshēngdechūnguāngjìngdòngchōngmǎnshīqínghuàyòuréndetóngxíngxiàngmiáohuìshēngrénderóngmàoshéntàiwǎnzàiyǎnqiánzuòzhěyòugèngjìntōngguòxiāngwèizhuāngshǒushìděngxiànshízhōngdejiéxiěrénzhīměi

 zàicóngxiǎngluóérjìndàofēngdòngzhúérchuīxiěréndedàoláiyóujìngtàizhuǎndòngtàiyóuduìrénwàimàodezhèngmiànmiáoxiězhuǎnduìqíngjǐngdemiáohuìzàiyǒuhuàmiànyǒuqíngjiédechǎngjǐngzhōngxiǎnxiànréndiǎnzǒushíluódeshēngyǐnyuēchuánláimíngàndedēngguāngjiāngrényǐngtóushèdàoshàngdànshìquèbìngwèikàndàoréndēngchǎng。“xiǎngluóérjìnyǐnmíngdēngérwèiqiánliǎngbìngwèizhíjiēdiǎnchūrénquèbāohánliǎngwèizhǔjiǎoshìzheluóyǐnmíngdēngderénshìjiāoděngdàizhōngdenánzi

 rénzhōngchūchǎngzhōngyánérshùnzhǎnglángérhuíguī”,zàiwēidedòngzuòmiáoxiězhōngréndechóuchújīnchíxiànchūláiérnánzipànérdeshīluòxīnqíngyǐnyuēchá

 “chífānéryǐngfēngdòngzhúérchuī”,zàimǎnchíhuādeyìngchènxiàrényǎotiǎodeshēnyǐngjiànjiànyuǎnqīngfēngchuīguòzhúlínrénqīngbáodeluópiāofēiyánghuāzhúlínliǎngjiǎndānxiànggòngtónggòujiànchūqīngxīnzhìdejìngbìngchèntuōchūleréndedòngrén姿tài

 cóngbáoyánzhùdàozuìhòuxiělerénbànérláitiānmíngérdeqíngjǐngrénbáoyánzhùxiāofēnnǎizhì”,chūshíliǎnshànghánxiūmiànyǒumèitàijǐnpiāopiāotóushìyáoyáowénzhōngzhèngmiànmiáoxiěréndemèidòngrényòuxiàngshìzàizhíwèichūchǎngdenánzideshìjiǎoxīnshǎngjiārén

 “láituōbáozhuāngliúyǐnhánhuānàidexìnxiěchūnánzideliúliànhuíwèirénshí,“zhānzhuāngwěibìnqīngluòhuārénlǐngwēifēngdòng”,zhèqíngjǐngměihǎoérxiélìngrényóuxīnshēngróuqíngquánwénzàiwèiyōuzhǎngdeqíngjǐngzhōngjiéshùyǐnrénxiá

 shěnyuēyùnyòngduōzhǒngshùshǒuduìrénjìnxíngleduōfāngmiàndezhìmiáohuìbìngqiěbǎituōlechǔláiwénrénguànyòngxiāngcǎoměiréntuōshēnshìdechuántǒngrènwèiměiběnshēnjiùshìzhǒngjiàzhílìngwàiwénzhāngwényànduìǒujīnggōngxiǎnxiànchūnáncháopiánqīngyàndediǎn

 shěnyuē(441~513nián),xiūwénhànxìngkāngjīnzhèjiāngzhōuqīngrénnáncháoshǐxuéjiāwénxuéjiāchūshēnménshìjiātíngshǐshàngyǒusuǒwèijiāngdōngzhīháoqiángzhōushěndeshuōjiāshèhuìwèixiǎnshěnlínzisòngzhēngjiāngjūnqīnshěnsònghuáinántàishǒuyuánjiāniánbèizhūshěnyuēpínliúzhìhǎoxuétōngqúnshànzhǎngshīwénshìsòngliángsāncháozàisòngshìshìcānjūnshàngshūzhīlángzheyǒujìnshū》、《sòngshū》、《》、《gāo》、《ěryán》、《shì》、《sòngwénzhāngzhì》,bìngzhuànshēng》。zuòpǐnchúsòngshūwàiduōwáng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37617.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org