首页 趣味语文古诗词正文

西江月·批宝玉二首(xi jiang yue pi bao yu er shou)

 xúnchóuhènyǒushíshìshǎkuángzòngránshēnghǎonángnèiyuánláicǎomǎng

 lǎodàotōngshìwánwénzhāngxíngwèipiānxìngguāizhāngguǎnshìrénfěibàng

 guìzhīpínqióngnánnàiliángliánhǎosháoguāngguójiāwàng

 tiānxiànéngjīnxiàoshuāngyánwángāoliángxiàoérxíngzhuàng

 wén

 yuánxúnchóuhènyǒushíxiàngguāyǒushíhòukuángsuīránbiǎomiànshàngshēngfēngliútǎngziquánshìcǎozhuāng

 luòdǒngshìbènwánlièshèngxiánwénzhāngxíngwèixìngqíngguàidànzhíyòufǎnchánggēnběnguǎnbiérénfěibàng

 guìshízhīdàomǎnpínqióngshíyòushòuleliángcuòguòlehǎoshíguāngduìchíjiāzhìguódōupàishàngyòngchǎng

 tiānxiànéngshùxiàngbèijīnrénchéngshuāngsònggěiguìérmenhuàbiéxuéjiǎbǎozhèbānyàng

 zhùshì

 西jiāngyuètángjiàofāngmínghòuyòngwèipáimíngyòumíngbáipíngxiāng”“”“jiāngyuèlìngděngshìdàixiǎoshuōchángyòngpáishuāngdiàoshíqiánhòuduànliǎngpíngyùnyùn

 nángwàibiǎozhǎngxiāngzhǐréndejiāchēngréndewèichòunáng

 cǎomǎngcóngshēngdecǎoyòngzhīzhèxuéshù

 lǎodàokùndùn

 shìzhǐshèhuìshēnghuózhōngderénqíngshìmóushēngzhīdàochéngwěiyuángāoèbǎnběnzuòshù”,zhǐshìchángshēnghuózhōngdezhǒngshìhónglóumèngjiǎběngēngchénběndexiě

 piānxíngwèiduānzhèngérpiān

 guāizhāngxìngqíngguài

 duìjiāgǎndàomǎn

 sháoguāngzhǐměihǎodeshíguāng

 xiàocáixiánpǐnxínghǎoméichū

 yángào

 wán(kù):juànzhǐdàiguìrénjiāzi

 gāoliángyuánzhǐjīngměideshípǐnyǐnshēnwèiguìzhījiā

 xiàoxiào仿fǎngxíngzhuàngyàngzi

 zhèliǎngshǒuchūhónglóumèngsānhuíxiǎoshuōyuánwénshuō:“(jiǎbǎohuízàiláishíhuànleguāndàitóushàngzhōuwéizhuǎndeduǎndōujiéchéngxiǎobiànhóngjiéshùgòngzǎnzhìdǐngzhōngtāizǒngbiāngēnbiànhēiliàngcóngdǐngzhìshāochuànzhūyòngjīnbǎozhuìjiǎoshēnshàng穿chuānzheyínhónghuābànjiùǎoréngjiùdàizhexiàngquānbǎomíngsuǒshēnděngxiàmiànbànsōng绿huālíngjǐnbiāndànhòuhóngxiéyuèxiǎnmiànfěnchúnruòshīzhīzhuǎnpànduōqíngyánruòxiàotiānránduànfēngyùnquánzàiméishāopíngshēngwànzhǒngqíngduīyǎnjiǎo。──kànwàimàoshìhǎoquènánzhīhòurényǒu西jiāngyuèèrdequè。”zhèliǎngshǒutuōwèihòurénsuǒzuòshíshìxiǎoshuōzuòzhějiǎbǎode

 zhèmiànshàngshìduìjiǎbǎodecháoxiàofǒudìngshízhìshàngshìduìdezànměibāoyángcóngfēngjiànshèhuìjiēlúndàobiāozhǔnhéngliàngjiǎbǎoshìbèifǒudìngderénshìcóngzuòzhěderénshēngguānshèhuìguānláikànquèshìxiēguózéiwánquánxiāngfǎndebǎochízherénlèishànliángtiānxìngdezhēnzhèngderénsuǒshuōzhōngdōushìfǎnhuàjiǎbǎojiǎjiǎoshìbiǎoxiàndetiānxìngzàiyàngdeguìzhījiāchùchùshòushùxiànzhìshìjiùyàochǎnshēngmènjiùyàocǎizhǒngzhǒngfāngshìxuānxièzàidàoxuéxiānshēngmenkànláizhèjiùshìxúnchóuhèn”“shìshǎkuángletōngguòzhèshǒuzuòzhěyòngfǎnmiànwénzhāngjiǎbǎozuòwèifēngjiànpànzhědexiǎngxìnggàikuòjiēshìlechūláishuōjiǎbǎoshìcǎomǎng”“wán”“piān”“guāizhāng”“néng”“xiàoděngshuōbǎoyánxíngwéibèishèhuìlúnzhōngyōngzhīdàokànláishìcháoshíshìzànyīnwèizhèxiēdōushìjièfēngjiàntǒngzhìjiēdeyǎnguāngláikànde

 zàicáoxuěqíndeshídàijīngsòngdàizhūzhùguòdejiāzhèngzhìjiàoshūshū》,zǎobèifēngjiàntǒngzhìzhěfèngwèijīngdiǎnyǒushàngdequánwēixìngjiǎbǎoshàngxuéshíjiǎzhèngjiùfēnguòzhǐshìxiānshūjiǎngmíngbèishúshìzuìyàojǐnde”。ránérjiǎbǎoduìzhèxiēzuìyàojǐndedōng西piānpiān”,zhìbànjiāshēng”,“duànnéngbèi”。zhèdāngrányàobèifēngjiàntǒngzhìjiēshìwèicǎomǎng”“wánledànjiǎbǎoduì西xiāng》、《dāntíngzhīlèixuéxiānshēngsuǒzuìfǎnduìdeshūquèàizhēnbǎogěiguānyuánéwèiróngérxiělěiwénxiǎnhěnyǒucáiqíngliánxuēbǎochāidōushuōměijiāxuépángshōude”,chéngrèndǒngduōzàijǐnghuànxiāndeyǎnzhōngjiǎbǎoshìtiānfēngāomíngxìngqíngyǐnghuì”。jiànsuǒchùdejiǎotóngpíngjiàréndebiāozhǔnyàngjiǎbǎobìngshìnèiyuánláicǎomǎng”“tōngshì”,érshìyànèjiǎcūnzhīliúdezhèngxièzhīwèiyuàndewénzhāngzhǐshìxiēshèngxiándeshuōjiàowénzhídeshíwénjiǎbǎoyànèfēngjiànzhīshífēnzideshìhuàndàojiānfěngxiēzhōnggōngmíngderénshìmíngdiàozhī”“guózéiguǐzhīliú”;fǎnnánzūnbēidefēngjiàndàoguānniànshuō:“érshìshuǐzuòderòunánzishìzuòderòujiànleér便biànqīngshuǎngjiànlenánzi便biànjuézhuóchòutōngrén!”cháoxiàodàoxuésuǒchuīdewénjiànzhàndesuǒwèizhàngmíngjiéshìnào”,shìmíngdiào”,jiǎbǎozhèxiēbèifēngjiàntǒngzhìjiēshìwèipiān”“guāizhāng”“dàodeyánxíngbiǎoxiànleduìfēngjiàntǒngzhìjiēdejīngshénzhīzhùkǒngmèngzhīdàodetiāozhànpànérguǎnshìrénfěibàng”,zhèngbiǎoxiànlezhǒnggǒuqiěsuíqiāndexìnggèngshìduìzhǒngàoànjuéqiángdepànxìngdesòngyáng

 zhōngpínqióngnánnàiliángshìshìjiǎjiābàiluòhòujiǎbǎoyàoyǒuduànkùnkāndeshēnghuójīng。《hónglóumèngshíjiǔhuíxiějiǎbǎorénjiātànshìréndeqīnhuāngmángzhāodàijiǎbǎobǎishàngzhuōziguǒpǐnshìrénjuéméiyǒuyàngchīzhīzhǐgěijiǎbǎoniānlesōngzirángchuīyòngshǒutuōgěijiǎbǎozhèbiǎoxiànchūjiǎbǎoshìshífēnjiāoguìdejiùzàizhèfāngzhīyànzhāiyǒutiáoshuōjiāngláijiǎbǎohándōngsuānxuěwéizhān”。duìzhàoláikànhòudechùjìngshìshífēnliángdejiǎbǎozàicáoxuěqínyuánzhedeshíhuíhòudejīngsuīránjīngérzhīledànyǒuduànpínqióngdejīngshìkěndìngdesuīrángěixiàndàirénkànláijiǎbǎodepànxiǎngzàidāngshíshìjìndedànjìngshìshēngzhǎngzàifēngjiànguìjiātíngdeguìxiánrén”。yànèfēngjiàntǒngzhìjiēderénqíngshìzhuīqiúgōngmíngquèguòguànlejǐnshídexuējiēshēnghuósuǒdànguìyúnsànjiādàobàiluòshìránpínqióngnánnàiliángde

 jiǎcūnyánliánpiāndiéchūdebiǎnchìránhuì使shǐyǒushùxīnshǎngnéngdezhělǐngdàobiǎomiànshàngshìbiǎnshìshízhìshàngshìbāoshìzànjiǎbǎojiǎjiǎoshìbiǎoxiàndetiānxìngzàiyàngdeguìzhījiāchùchùshòushùxiànzhìshìjiùyàochǎnshēngmènjiùyàocǎizhǒngzhǒngfāngshìxuānxièzhèyàngdeguìqīngniánànfēngjiànjiējiēbānréndebiāozhǔnyàoqiúshìnéng”“xiàoshuānglenéngxiàngxiānyàngcháotíngzhìfēng”,wèihuángzuòxiánchénliángxiāngnéngxiàngwángfèngyàngzhìjiācáichēngjiādeménmiànsuǒshuōshìguójiāwànglezhèyàngnéng”“xiàoshuāng”“guójiāwàngderénránnánjìnfēngjiànshèhuìtǒngzhìjiēdeyǎnshìjiùchéngleguìzhījiādewángāoliángdefǎnmiànjiàocái——“xiàoérxíngzhuàng”。

 zhèliǎngshǒuxiěxiǎoshuōzhǔréngōngchūchūchǎngshíduìzhěrènshíxiǎoshuōzhǔréngōngrénxíngxiàngjìnérrènshíhónglóumèngquánshūdexiǎngnèiróng

 cáoxuěqínyuē1715nián5yuè28yuē1763nián2yuè12),míngzhānmèngruǎnhàoxuěqínyòuhàoqínqínzhōngguódiǎnmíngzhehónglóumèngdezuòzhěcúnzàizhēngliáoníngliáoyángběifēngrùnhuòliáoníngtiělǐng),chūshēngjiāngníngjīnnánjīng),cáoxuěqínchūshēnqīngdàinèizhèngbáibāoshìjiāshìjiāngníngzhīzàocáoyínzhīsūncáoyóngzhīzishuōcáozhīzi)。gānlóngèrshínián(1762nián),yòuziyāowángxiànguòdeyōushāngbēitòngchuánggānlóngèrshínián(1763niánchú(2yuè12),yīnpínbìngérshìguāncáoxuěqínshìshìdeniánfènlìngyǒugānlóngèrshíjiǔniánchú(1764nián2yuè1)、jiǎshēn(1764niánchūchūnzhīshuō

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37613.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org