首页 趣味语文古诗词正文

饮中八仙歌(yin zhong ba xian ge)

 zhīzhāngshìchéngchuányǎnhuāluòjǐngshuǐmián

 yángsāndòushǐcháotiāndàoféngchēkǒuliúxiánhènfēngxiàngjiǔquán

 zuǒxiāngxìngfèiwànqiányǐnzhǎngjīngbǎichuānxiánbēishèngchēngxián

 zōngzhīxiāoměishǎoniánshāngbáiyǎnwàngqīngtiānjiǎoshùlínfēngqián

 jìnzhǎngzhāixiùqiánzuìzhōngwǎngwǎngàitáochán

 báidòujiǔshībǎipiānzhǎngānshìshàngjiǔjiāmián,(dòujiǔ zuòdòu)

 tiānziláishàngchuánchēngchénshìjiǔzhōngxiān

 zhāngsānbēicǎoshèngchuántuōmàodǐngwánggōngqiánhuīháoluòzhǐyúnyān

 jiāosuìdòufāngzhuōrángāotánxióngbiànjīngyán

 wén

 zhīzhāngjiǔhòuhuǎnghuǎngyōuyōuzàichéngchuányǎnjīnghūnhuāzhuìjǐngzhōngjìngzàijǐngshuìzhele

 yángwángjìnyǐnjiǔsāndòuhòucáijìnjiàntiānzishàngpèngdàozhuāngzàijiǔdechējiǔwèiyǐnkǒushuǐzhíliúwèiméinéngfēngzàishuǐwèijiǔdejiǔquánjùnérhàn

 zuǒxiāngshìwèizhīměizhīxìnghuāfèiwànqiányǐnjiǔzhǎngjīngtūnbǎichuānzhīshuǐchēngbēiháoyǐnshìwèiletuōlüèzhèngshì便biànràngxián

 cuīzōngzhīshìxiāodeměishǎoniánbēiyǐnjiǔshíchángchángàoshìqīngtiānjùnměizhī姿yǒushùlínfēng

 jìnsuīzàiqiánzhāijièchīyǐnjiǔláichángménjièwànggàngànjìngjìng

 báiyǐnjiǔdòushībǎipiānzhǎngānjiējiǔyǐnjiǔchángchángzuìmiánjiǔjiātiānzizàichíyóuyànzhàowèishīzuòyīnjiǔzuìkěnshàngchuánchēngshìjiǔzhōngzhīxiān

 zhāngyǐnjiǔsānbēihuīháozuòshūshírénchēngwèicǎoshèngchángxiǎojiézàiwánggōngguìmiànqiántuōmàodǐnghuīshūruòshénzhùshūyúnyānzhīxièzhǐzhāng

 jiāosuìbēijiǔxiàcáijīngshénzhènfènzàijiǔshànggāotánkuòlùnchángchángjīngzuò

 zhùshì

 zhīzhāngzhīzhāngyuèzhōuyǒngxìngjīnzhèjiāngxiāoshānrénguānzhìshūjiānxìngkuàngfàngzòngdànhàomíngkuáng”,yòuchēngshūwàijiān”。zàizhǎngānjiànbái便biànchēngwèizhéxiānrén”,jiěsuǒpèijīnguīhuànjiǔtòngyǐnzhèliǎngxiězhīzhāngzuìhòuyáoyáohuǎnghuǎngxiàngchéngchuányàngzuìyǎnhūnhuādiēluòjǐngzhōngshuìzhele

 yángyángwángjìntángxuánzōngdezhízicháotiāncháojiàntiānziwèitòngyǐnhòucáicháochējiǔchē

 fēnggǎihuànfēng

 jiǔquánjùnmíngzàijīngānjiǔquánxiànchuánshuōjùnchéngxiàyǒuquánwèijiǔmíngjiǔquán

 zuǒxiāngzhǐzuǒchéngxiāngshìzhītiānbǎoyuánnián(742niányuèwèizuǒchéngxiāngtiānbǎonián(746niányuèwèilínpáixiāng

 zhǎngjīngjīngrénwèijīngnéngbǎichuānzhīshuǐyòngláixíngróngshìzhīdejiǔliàngzhī

 xiánbēitānjiǔshèngjiǔdedàichēng

 zōngzhīcuīzōngzhīshàngshūcuīyòngzhīzifēngwèiguógōngguānzhìshìshǐshìbáidepéngyǒushāngjiǔbēi

 báiyǎnjìnruǎnnéngzuòqīngbáiyǎnqīngyǎnkànpéngyǒubáiyǎnshìrén

 shùlínfēngcuīzōngzhīfēng姿xiùměishùwèi

 jìnkāiyuánjìnshìcéngwèishìlángzhǎngzhāizhǎngzhāijiè

 xiùhuàdexiàng

 táochánzhèzhǐshǒuménjièjiàojièyǐnjiǔjìnzhǎngzhāixìnquèshìjiǔyuētáochán”。

 báiháoyǐnwénmíngérqiěwénmǐnjiéchángjiǔzhùshīxìng

 zhāngréntángdàizhemíngshūjiāshàncǎoshūshírénchēngwèicǎoshèng”。

 tuōmàodǐngxiězhāngkuángfàngdezuìtàishuōzhāngměidāngzuìchángjiàobēnzǒusuǒhuīshénzhìtóuérshūxǐnghòushìshǒuwèishénshìchēngzhāngdiān”。

 jiāosuìzhīshìpíngmínshìjiǔwénmíngshìxiáng

 zhuōránshéncǎihuàndeyàngzi

 《yǐnzhōngxiānshìshǒubiéyǒudexiàoxiàngshī”。jiǔxiānshìtóngshídàiderényòudōuzàizhǎngānshēnghuóguòzàishìjiǔháofàngkuàngzhèxiēfāngmiànxiāngshìshīrénliàndeyánrénxiědejiāngmenxiějìnshǒushīgòuchéngshēngdeqúnxiàng

 xiānzhōngshǒuxiānchūxiàndeshìzhīzhāngshìzhōngzuìlǎoniánshìzuìgāodezàizhǎngāncéngjiějīnguīhuànjiǔwèi”(báiduìjiǔjiān》)。shīzhōngshuōzuìjiǔhòude姿tàijiùxiàngchéngchuányàngyáoláihuǎngzuìyǎnménglóngyǎnhuāliáoluàndiējìnjǐngjìnghuìzàijǐngshúshuìxǐngxiāngchuánruǎnxiánchángzuìqīng”,rényuē:“lǎozichéngchuányóulàngzhōng”(míngwáng?;《juǎn)。huóyòngzhèdiǎnyòngkuāzhāngshǒumiáozhīzhāngjiǔhòudezuìtàizuìmànzhezhǒngxiéxuèhuáhuānkuàideqíngdiàowéimiàowéixiàobiǎoxiànlekuàngzòngdexìngzhēng

 chūxiànderénshìyángwángjìnshìtángxuánzōngdezhízichǒngshísuǒwèizhǔēnshìpín”,“bèiròuqīn”(zèngtàizitàishīyángjùnwángjìn》),yīngǎnyǐnjiǔsāndòucáishàngcháobàijiàntiānzideshìjiǔxīnzhòngtóngshàngkàndàochējiǔchējìngránliúkǒushuǐláihènyàodefēngqiāndàojiǔquánjīnshǔgānxiāngchuánchéngxiàyǒujīnquánquánwèijiǔmíngjiǔquán”(jiànsānqín》)。tángdàihuángqīnguóguìxūnchényǒulǐngfēngyīnrénzhōngzhǐyǒujìncáihuìgōufēngdeniàntóurénshìhuìzhèyàngxiǎngfēifēideshīrénjiùzhuāzhejìnchūshēnhuángzhèdiǎnmiáodexiǎngxīnzuìtàixiàzhēnshíéryǒufēncùn

 jiēzhechūxiàndeshìshìzhī742niántiānbǎoyuánnián),dàiniúxiānwèizuǒchéngxiānghǎobīnyànshǎngyǐnjiǔfèiwànqiánháoyǐndejiǔliàngyǒujīngtūnbǎichuānzhīshuǐdiǎnchūdeháohuáshēchǐránérhǎojǐngzhǎngkāibǎozàishìzhīwèilínpáixiānghòuzàijiāqīnyǒuhuìyǐnsuījiǔxìngwèijiǎnquèmiǎnláosāomǎnshīdào:“xiánchūxiāngshèngqiěxiánbēiwèiwènménqiánjīncháolái?”(《jiùtángshūshìzhīchuán》)“xiánbēishèngchēngxiánhuàyòngshìzhīshī。“shèngqīngjiǔ,“xián”,zhuójiǔjiéxiāngdeshìshíkàn,“xiánshuāngguānyǒufěnglíndewèizhèzhuāzhùquánwèideshīzhèzhòngyàofāngmiànhuàrénxìngjīngxīnmiáohuìshìzhīdexiàoxiànghányǒushēndezhèngzhìnèirónghěnnàirénxúnwèi

 sānxiǎnguìrénzhǎnxiànhòugēnzhechūxiàndeshìliǎngxiāodemíngshìcuīzōngzhījìncuīzōngzhīshìtǎngtuōshǎoniányīngjùndefēngliúrénháoyǐnshígāojiǔbēiyòngbáiyǎnyǎngwàngqīngtiānqièpángruòrénzuìhòuwǎnshùyíngfēngyáonéngchíyòngshùlínfēngxíngróngzōngzhīdejùnměifēng姿xiāozuìtàihěnyǒuyùnwèijiēzhexiějìnqiānxiěshǐshànzhǎngmáodùnchōngdeqíngjiéláibiǎoxiànréndexiǎngxìngshànzhuāzhùmáodùndexíngwèimiáoxiěréndexìngzhēngjìnmiàndānchánzhǎngzhāijièmiànyòushìyǐnjīngchángzuìjiǔchùzhāizuìdemáodùndòuzhēngzhōngdànjiéguǒwǎngwǎngshìjiǔzhànshèng”,suǒjiùzhǐhǎozuìzhōngàitáochánleduǎnduǎnliǎngshīyōubiǎoxiànlejìnshìjiǔérwàngxíngfàngzòngérsuǒdexìngdiǎn

 shàngyàorénzhǎnxiànhòuzhōngxīnrénlóngzhòngchūchǎngle

 shījiǔtóngbáijiélejiězhīyuánbáishuōguòbǎiniánsānwànliùqiānqīngsānbǎibēi”(《xiāngyáng》),“xìnghānluòyáoyuè”(《jiāngshàngyín》)。miáoxiěbáideshīdiāobānchūlebáideshìhǎoshīcáibáishìjiǔzuìzhōngwǎngwǎngzàizhǎngānshìshàngjiǔjiāmián”,wèichángwèi。“tiānziláishàngchuánzhèdùnshí使shǐbáidexíngxiàngbiàngāowěilebáizuìhòugèngjiāháozònghéngkuángfàng使shǐtiānzizhàojiànshìmegōngjìngchénghuángchéngkǒngérshìháoshēnghǎn:“chénshìjiǔzhōngxiān!”qiánglièbiǎoxiànchūbáiwèiquánguìdexìng。“tiānziláishàngchuán”,suīwèishìshìshíquèfēichángbáidexiǎngxìngyīnéryǒugāodeshùzhēnshíxìngqiánglièdeshùgǎnrǎnshìbáidezhìyǒubáixiǎngxìngdeběnzhìfāngmiànbìngjiālàngmànzhǔdekuāzhāngjiāngbáizàochéngzhèyàngjiéàoxúnháofàngzòngàoshìfēngjiànwánghóudeshùxíngxiàngzhèxiàoxiàngshéncǎixíngshénjiānbèihuànzheměidexiǎngguānghuīlìngrénnánwàngzhèzhèngshìqiānbǎiniánláirénmínsuǒàideyǒulàngmàncǎidebáixíngxiàng

 lìngbáijiānchūxiàndezhòngyàorénshìzhāngshàncǎoshūhǎojiǔměizuìhòuhàokuángzǒusuǒhuībiànhuàqióngruòyǒushénzhù”(《juǎn)。dāngshírénchēngcǎoshèng”。zhāngsānbēijiǔzuìhòuháoqíngbēnfàngjuémiàodecǎoshūjiùhuìcóngxiàliúchūshìquánguìdewēiyánzàixiǎndewánggōngrénmiànqiántuōxiàmàozichūtóudǐngfènshūyóuhuīzǒulóngshéyúnyānbānshūjuǎn。“tuōmàodǐngwánggōngqián”,zhèshìděngdeàogōnghānchàngbiǎoxiànlezhāngkuángfàngàoshìdexìngzhēng

 zhōng殿diànhòuderénshìjiāosuìyuánjiāozàigānyáozhōngchēngjiāosuìwèijiànshìpíngmínjiāosuìjiǔdòuhòufāngyǒuzuìshígèngxiǎnshénqíngzhuōgāotánkuòlùntāotāojuéjīngdònglejiānzàizuòderénshīhuàjiāosuìdexìngzhēngzhōngzàixuànrǎndezhuōyuèjiànshílùnbiànkǒucáiyòngjīngquèjǐnyán

 《xiāndeqíngdiàoyōuxiéxuècǎimíngxuánqīngkuàizàiyīnyùnshàngyùndàoāchéngshìshǒuyánwánzhěngdexíngzàijiégòushàngměirénchéngzhāngrénzhǔfēnmíngměiréndexìngdiǎnchèntuōyìngzhàoyǒuzuòqúnyuándiāoshùshàngquèyǒuchuàngxìngzhèngwángshìsuǒshuō:“chuàngqiánsuǒyīn。”zàidiǎnshīzhōngdequèshìbiékāishēngmiànzhīzuò

 zhèshǒushīyuēshìtiānbǎonián(746niánchūdàozhǎngānshísuǒzuòshǐchēngbáizhīzhāngshìzhījìncuīzōngzhījìnzhāngjiāosuìrénshànyǐnchēngwèijiǔzhōngxiānrén”,dōuzàizhǎngānshēnghuóguòzàishìjiǔháofàngkuàngzhèxiēfāngmiànxiāngshìshīshìwèizhèrénxiěxiàoxiàng”。

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37610.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org