首页 趣味语文古诗词正文

五柳先生传(wu liu xian sheng chuan)

 xiānshēngzhīrénxiángxìngzháibiānyǒuliǔshùyīnwèihàoyānxiánjìngshǎoyánrónghǎoshūqiúshénjiěměiyǒuhuì便biànxīnránwàngshíxìngshìjiǔjiāpínnéngchángqīnjiùzhīhuòzhìjiǔérzhāozhīzàoyǐnzhéjǐnzàizuìzuìér退tuìcénglìnqíngliúhuánxiāoránfēngduǎn穿chuānjiédānpiáokōngyànchángzhewénzhāngshìzhìwàng怀huáishīzhōng

 zànyuēqiánlóuzhīyǒuyán:“pínjiànguì。”yánruòrénzhīchóuxiánshāngshīzhì怀huáishìzhīmíntiānshìzhīmín

 wén

 liǔxiānshēngzhīdàoshìderénqīngchǔdexìngmíngyīnwèidezhùzháipángbiānzhǒngzheliǔshùjiùwèihàoānānjìngjìnghěnshǎoshuōhuàxiànrónghuáhuānshūzhǐlǐnghuìyàozhǐzàidejiěshìshàngguòfēntànjiūměidāngduìshūzhōngdenèiróngyǒusuǒlǐnghuìdeshíhòujiùhuìgāoxìngliánfànwànglechīshēngxìngàijiǔjiāpínqióngchángchángnéngdàomǎnqīnpéngyǒuzhīdàozhèzhǒngjìngkuàngyǒushíbǎilejiǔláizhāodàijiǔjiùjǐnxìngwàngdìngzuìzuìlejiùhuíjiājìngránshuōzǒujiùzǒujiǎnlòudeshìkōngkōngdàngdàngzhēdǎngzhùfēnglièduǎnshàngmǎnledīngshèngfàndelánziyǐnshuǐdeshuǐpiáojīngchángshìkōngdeshìháishìānránchángchángxiěwénzhāngláishāowēitòuchūdezhìcóngshīfàngzàixīnshàngjiùzhèyàngguòwándeshēng

 zànshuōqiánlóudezicéngjīngshuōguò:“wèipínjiànéryōubēishāngwèiguìércōngmángzhuīqiú。”zhèhuàgàishuōdejiùshìliǔxiānshēngzhèlèiderénbabiānjiǔbiānzuòshīwèibàodìngdezhìxiàngérgǎndàokuàizhīdàoshì怀huáishìshídàiderénneháishìtiānshìshídàiderénne

 zhùshì

 rénchùrénjiězuòrénchùsuǒ

 xiángzhīdào

 xìngxìngmíngdàinánzièrshíérguānguānhòulìngbiémíngchēng

 yīnwèihàoyānjiùwèihàowèizhīwèiyānzhù

 qiúshénjiězhèzhǐshūzhǐqiúlǐnghuìyàozhǐzàidejiěshìshàngguòfēntànjiū

 huìzhǐduìshūzhōngdeyǒusuǒhuìhuìhuìlǐnghuì

 xīnrángāoxìngdeyàngzi

 shìhǎo

 qīnjiùqīnpéngyǒujiùzhèzhǐjiùjiāojiùyǒu

 xiàngzhèyàngzhǐshàngwénsuǒshuōdexìngshìjiǔjiāpínnéngcháng。”

 huòyǒushí

 zàoyǐnzhéjǐnjiǔjiùjǐnxìngzàowǎngdàozhé(zhé),jiù

 zàizuìwàngdìngzuìwàng

 jīng

 cénglìnqíngliúliǔxiānshēngtàizhēnláilejiùjiǔwánjiùzǒucéng(zēng)jìnglìnqíngshěliúshìkāi

 huánxiāoránjiǎnlòudeshìkōngkōngdàngdànghuán(dǔ):zhōuwéidōushìqiángxíngróngshìjiǎnlòuqiángxiāoránkōngdeyàngzi

 duǎn穿chuānjiéduǎnshàngledīngduǎnduǎn穿chuānjiézhǐlàn穿chuānjiéfèng

 dānpiáokōngxíngróngpínkùnnánchībǎodān(dān),shèngfàndeyuánxíngzhúpiáo(piáo),yǐnshuǐyòngjīngcháng

 yànānránruòdeyàngzi

 zhōngguòwándeshēng

 zànchuánjiéwěidepínglùnxìngwén

 qián(qián)lóuzhànguóshíxiàxiānshēngguóyǒumíngdeyǐnshìzhemíngdedàojiāxuéshìjìnzhūhóupìnqǐnghòucéngziqiándiàosàngqiánlóudezichēngzànqiánlóugāntiānxiàzhīdànwèiāntiānxiàzhībēiwèipínjiànguìqiúrénérrénqiúér。”

 yōuchóudeyàngzi

 yíngqiúdeyàngzixīnqíngqièdeyàngzi

 yántuījiūsuǒshuōdehuà

 zhè

 ruòrénrénzhǐliǔxiānshēng

 chóu(chóu):bèitónglèi

 shāng(shāng):jiǔbēi

 zhìwèibàodìngdezhìxiànggǎndàokuàiyònglái

 怀huáishìxiàmiàndetiānshìdōushìchuánshuōzhōngdeshàngwángshuōzàishídàirénmínshēnghuóāntiándànshèhuìfēngchúnhòushí

 tōngguòduìliǔxiānshēngzhèjiǎxiǎngréndemiáoshùláiyòngkuàngdewénzhāngshūletáoyuānmíngdezhìwénzhōngmiáoshùleàihǎoshūróngānpíndàowàng怀huáishīzhēnrándefēngjiànshídàizhīshífēnzidexíngxiàng

 zhèpiānwénzhāngfēnwèiliǎngfēnfēnshìzhèngwénèrfēnshìzàn

 zhèngwénfēnyòufēnwèixiǎojiéjiékāitóuzhìyīnwèihàoyān”,jiāodàiliǔxiānshēnghàodeyóuláikāipiāndiǎn。“xiānshēngzhīrén”,wénzhāngkāitóuzhèwèixiānshēngpáichúzàimíngménwàngzhīwàijǐnzhīdechūshēnguàn,“xiángxìng”,liǔxiānshēngshìwèiyǐnxìngmáimíngderénjìndàishìhěnjiǎngjiūméndeérliǔxiānshēngjìngzhèzhǒngfēngbèidàoérchízhèjiùànshìliǔxiānshēngshìwèiyǐnshì。“zháibiānyǒuliǔshùyīnwèihàoyān”,jiùzhèyàngsuí便biànlehàoliǔxiānshēngjǐnyǐnxìngmáimíngérqiěgēnběnjiùzhòngshìxìngyòngzhuāngzidehuàshuō,“míngzhěshízhībīn”,běnjiùguānjǐnyàodànkànzhōngliǔshùdeyuányīnliǔxiānshēngzháibiānbìngtáozhǐyǒuzhèmeliǔshùzhèhòumiànsuǒxiěhuánxiāoránshìzhìdeliǔxiānshēngdefángjiǎnlòushēnghuópínqióngzhèliǔshùdàidiǎnqīngjìngdànjiǎndecǎiliǔwèihàojiùxiǎnshìleliǔxiānshēngdexìng

 èrjiéxiánjìngshǎoyán”zhìxīnránwàngshí”,xiěliǔxiānshēngdebǐngxìngzhìjiēzhexiěliǔxiānshēngdeshēnghuóxìng。“xiánjìngshǎoyánróng”,zhèshìliǔxiānshēngzuìchūdefāngxiánjìngshǎoyánshìliǔxiānshēngdewàizàibiǎoxiànróngcáishìliǔxiānshēngdezhēnshímiànmàoyīnwèizhuīqiúróngliǔxiānshēngjiùbēnmángyòngfánzàoránjiùxiánjiùjìngyòngzhediédiéxiūdànzhèzhǒngxiánjìngshǎoyánbìngděngliǔxiānshēngméiyǒuzhìdànzhèjiézhǔyàoshìxiěhǎoshūérshànshūdànliǔxiānshēnghǎoshūqiúshénjiě”,qiúshénjiějiùliǔxiānshēngderóngyǒuguānliǔxiānshēngshūdedeshìzhǒngqiúzhīdemǎnjīngshéndexiǎngshòusuǒměiyǒuhuì便biànxīnránwàngshí”。zhèbiǎomíngleliǔxiānshēngshìwèiyǒuzhīshíderénshídàideshèhuìduìdexiànzhìhài

 sānjiéxìngshìzhìlìnqíngliú”,xiěliǔxiānshēngdeyǐnjiǔshìhǎozuòzhěqiángdiàodeshìshìchūtiānxìngérfēiménzhīshìdefàngdàngzòngjiǔzuìdànshìjiāpínyòushìmáodùnderóngnéngbǎituōpínkùn便biànnéngchángdàojiǔzhèshuōmíngyīnshìjiǔérshījiézhìqīnyǒuqǐngchījiǔquèháoshùyǐnzuìfāngxiūyòufǎnyìngledetǎnrènzhēnbìngméiyǒudāngshísuǒwèimíngshìdewěijiǎoqíngyǐnjiǔshìzàizhǒngshídàihuánjìng使shǐdàojiětuōdezhǒngfāng

 jiéhuánxiāoránzhìzhōng”,xiěliǔxiānshēngdeānpínzhewénsuīránshìlòushídànquèānránzhèzhèngshìānpíndàodebiǎoxiànérchángzhewénzhāng”,chénwǎngshìshūměiyǒuhuìdejiéguǒbìngqiě,“wàng怀huáishīyòushìróngdexìng使shǐránzhèxiēqiánwénxiāngzhàoyīngyòushōushùlequánpiān

 duìliǔxiānshēngdeshēnghuózhìzuòleshùhòuèrfēnwénzhāngjiéwěi仿fǎngshǐjiājiāzànzhèzàndeshízhìjiùshìqiánlóuzhīdeliǎnghuà:“pínjiànguì。”zhèliǎnghuàqiánmiànxiědàoderóngxiāngzhàoyīngzhèshìliǔxiānshēngzuìdediǎnyōudiǎntáoyuānmíngzhèngshìtōngguòliǔxiānshēngshìzhì”,biǎodexiǎnggǎnqíngwénzhāngzuìhòuyǒuliǎngshèwèndehuà:“怀huáishìzhīmíntiānshìzhīmín?”biǎoleduìshàngshèhuìchúnfēngshàngdexiàngwǎngzhīqíngyòushuōmíngshìwèiyǒuzheměihǎoxiǎngdeyǐnshìtóngshíshìduìshìfēngbodehēiànxiànshídezhēnbiāncháo

 táoyuānmíngyuē365~427nián),yuánliàngwǎnniángèngmíngqiányuānmíngbiéhàoliǔxiānshēngshìjìngjiéshìchēngjìngjiéxiānshēngxúnyángcháisāngjīnjiāng西jiǔjiāngréndōngjìndàoliúsòngchūjiéchūdeshīrénjiāsànwénjiābèiwèiyǐnshīrénzhīzōng”、“tiányuánshīpàizhī”。shìjiāng西shǒuwèiwénxuéjiàngcéngrènjiāngzhōujiǔjiànwēicānjūnzhènjūncānjūnpéngxiànlìngděngzhízuìchūshìwèipéngxiànlìngshíduōtiān便biànzhíércóngguīyǐntiányuánshìzhōngguówèitiányuánshīrénbèichēngwèijīnyǐnshīrénzhīzōng”,yǒutáoyuānmíng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37607.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 66人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org