首页 趣味语文古诗词正文

登徒子好色赋(deng tu zi hao se fu)

 dēngzishìchǔwángduǎnsòngyuē:“wèirénmàoxiánkǒuduōwēiyòuxìnghǎoyuànwángchūhòugōng。”

 wángdēngzizhīyánwènsòngyuē:“màoxiánsuǒshòutiānkǒuduōwēisuǒxuéshīzhìhǎochényǒu。“wángyuē:“zihǎoyǒushuōyǒushuōzhǐshuō退tuì。”yuē:“tiānxiàzhījiārénruòchǔguóchǔguózhīzhěruòchénchénzhīměizhěruòchéndōngjiāzhīzidōngjiāzhīzizēngzhīfēntàizhǎngjiǎnzhīfēntàiduǎnzhefěntàibáishīzhūtàichìméicuìbáixuěyāoshù齿chǐhánbèiyānránxiàohuòyángchéngxiàcàirándēngqiángkuīchénsānniánzhìjīnwèidēngziránpéngtóuluáněryǎnchún齿chǐpángxínglóuyòujièqiězhìdēngziyuèzhī使shǐyǒuziwángshúcházhīshuíwèihǎozhě。”

 shìshíqínzhānghuázàiyīnjìnérchēngyuē:“jīnsòngshèngchēnglínzhīwèiměiluànzhīxiéchénwèishǒuwèiqiěnánchǔqióngxiàngzhīqièyānwèiwángyán?ruòchénzhīlòusuǒcéngzhěwèigǎnyún。”wángyuē:“shìwèiguǎrénshuōzhī。”yuē:“wéiwéichénshǎocéngyuǎnyóuzhōulǎnjiǔdōuchūxiányánghándāncóngróngzhèngwèiqínwěizhījiānshìshíxiàngchūnzhīyíngxiàzhīyángcānggēngjiējiēqúnchūsāngjiāozhīshūhuáhánguāngměiróngdàishìzhuāngchénguānzhěyīnchēngshīyuē:‘zūnlǎnzi’。zèngfānghuáshénmiàoshìchùzihuǎngruòyǒuwàngérláiruòyǒuláiérjiànshūyǎngguānhánwēixiàoqièshìliúmiǎnchēngshīyuē:‘mèichūnfēngxiānróngjiézhāihuìyīnshēngzèngshēng。’yīnqiānyánérgàiwēixiānggǎndòngjīngshénxiāngpíngyánxīnyángshīshǒuzhōngguòchàchēng。”

 shìchǔwángchēngshànsòngsuì退tuì

 wén

 chǔguódēngzizàichǔwángmiànqiánshuōsòngdehuàihuàshuō:“sòngrénzhǎngxiánjìngyīngjùnshuōhuàhěnyǒukǒucáiéryánwēimiàoyòuhěntānàiwàngwángyàoràngchūhòugōngzhīmén。”

 chǔwángdēngzidehuàzhìwènsòngsòngshuō:“róngmàojùnměizhèshìshàngtiānsuǒshēngshànyánbiànshuōshìcónglǎoshīxuéláidezhìtānàixiàchénjuéshì。”chǔwángshuō:“tānàiquèyǒudàojiǎngmayǒudàojiǎngjiùliúxiàláiméiyǒuyóushuō便biàn。”sòngshìbiànjiědào:“tiānxiàdeměiméiyǒushuíshàngchǔguózichǔguózizhīměizhěyòuméiyǒushuínéngchāoguòjiāxiāngdeměiérjiāxiāngzuìměideniángháishùlíndōngjiāwèixiǎojiědōngjiāwèixiǎojiělùnshēncáiruòzēngjiāfēntàigāojiǎndiàofēntàiduǎnlùnruòshàngzhīfěnxiántàibáishījiāzhūhóngyòuxiántàichìzhēnshìshēngqiàdàohǎochùméimáoyǒucuìniǎozhīmáoxiàngbáixuěbānyíngjiéyāoshēnxiānguǒshàng齿chǐzhěngyǒuliánchuànxiǎobèitiánměixiào使shǐyángchéngxiàcàidàiderénmenwèizhīhuòqīngdàozhèyàngwèi姿juélúndeměizàiqiángshàngkuīshìsānniánérzhìjīnréngwèiyīngjiāowǎngdēngziquèshìzhèyàngdezipéngtóugòumiàněrduǒluánsuōzuǐchúnwàifānér齿chǐcānchàwānyāotuóbèizǒuquéguǎiyòuhuànyǒujièzhìchuāngzhèyàngwèichǒulòudedēngziquèfēichángàibìngqiěshēngyǒuháiziqǐngwángmíngchájiūjìngshuíshìhǎozhīne?”

 zàishíhòuqínguódezhānghuázàichǔguóchènduìchǔwángjìnyánshuō:“jīnsòngxuānyánglíndexiǎojiězuòwèiměirénérměinéng使shǐrénluànxìngchǎnshēngxiéniàn;chénrènwèilǎoshízūnshǒudàojuéháisòng.bìngqiěchǔguópiānyuǎnzhīdezidōnglínzhīzizěnmenéngduìwángshuōneguǒshuōyǎnguānglòujiādequèyǒugòng便biàngǎnshuōle。”

 chǔwángshuō:“chángshìzhezàiduìshuōdiǎn。”shuō:“shìchénniánshǎodeshíhòucéngjīngchūményuǎnyóubiànjiǔzhōubiànfánshèngdechéngshìkāixiányángzàihándānyóuwánzàizhèngwèiliǎngguódeqínshuǐwěishuǐbiāndòuliúdāngshíshìjiējìnchūnjiāngyǒuxiàtiānwēnnuǎndeyángguāngcānggēngniǎojiējiēmíngjiàozhòngměizàisāngjiāncǎisāngzhèngwèijiāodeměiměimiàoyànguāngcǎizhàoréntàimànmiàomiànróngjiāohǎochénkànmenmiànměiderénchēngyǐnshījīngdehuà:‘沿yánzhexīnshàngrénxiéshǒutóngxíng。’sònggěizhèfānghuáměizuìmiàoleměirénhǎoxiàngyàoláiyòuméiyǒuláiliāorénxīnfánluànhuǎngānjǐnguǎnqíngqièdànxíngquèyòuhěnshūyuǎnměiréndedòngdōuzhòngtóngtōutōukànkànxīnzhōngyóuxīnwēixiàozhènghánqíngmàimàiànsòngqiūshìyòuchēngyǐnshījīngdehuà:‘wànzàichūnfēngdechuīxiàxǐngguòláipàixīnxiānmàoměirénxīnchúnjiézhuāngzhòngzhǒngchízhèngděngdàihuìzèngjiāyīnshìzhèyàngnéngjiéhái。’yǐnshēnhòu退tuìwǎnyánxiègàizuìzhōngháishìméinéngzhǎodàodòngdeshīzhǐyǒupíngjièjīngshénshàngzhīchíxiāngkàozhezhēndehěnxiǎngqīnyǎnkànkànderóngyánxīnxiǎngzhedàoguīfànnánzhīfángkǒusòngshījīngzūnshǒushǐzhōngméiyǒuchāoyuèguīdechàcuòsuǒzhōngméiyǒushénmeyuèguǐdedòng。”

 shìchǔwángtóngshuōhǎosòngjiùle

 zhùshì

 1.dēngzixìngdēngwèizhīshìfǒuzhēnyǒurénnéngjǐnwèiwénxuéshàngdegòujiǎo

 2.chǔwángzhèshìzhǐchǔxiāngwáng

 3.duǎnzhèzhǐgōngsuǒduǎn

 4.xiánwényīngjùn

 5.wēiwēimiàojīngcǎideyánlùn

 6.zhǐxiàwén"退tuì"xiāngduìzhǐliúxià

 7.dōngjiāzhīzidōngbiānlínjiādeér

 8.zhe(zhuó):chá

 9.shīzhūyānzhī

 10.shùshùbáishēngjuànzhèshìxíngróngyāo

 11.huòyángchéngxiàcài使shǐyángchéngxiàcàiliǎngdenánzizheyángchéngxiàcàishìchǔguóguìfēng

 12.kuītōukàn

 13.wèitóngméiyǒuyīng

 14.luán(luán):juǎn

 15.yǎn(yàn)chún齿chǐshūyòuzhěngde齿chǐzàiwàimiànyǎn齿chǐwàideyàngzi齿chǐxíngróng齿chǐshūzhěng

 16.pángxíng(jǔ)lóu(lǚ):wānyāotuóbèizǒuyáoyáohuǎnghuǎnglóutuóbèi

 17.yòujièqiězhìzhǎngmǎnlejièchuāngzhìchuāng

 18.使shǐyǒuzi使shǐshēngyǒuér

 19.shúcháshútōngshú”。duānxiáng

 20.qínzhānghuázàidāngshíqínguódezhānghuázhèngzàichǔguózhānghuáchǔmíngzhèshìwàngdàichēng

 21.luànzhīxiéměinéng使shǐrénluànxìngchǎnshēngxiéniàn

 22.zhǐsòng

 23.nánchǔqióngxiàngzhīqièzhǐchǔguópiānyuǎnzhīdezidōnglínzhīzi”。

 24.zhōulǎnjiǔbiànjiǔzhōujiǔjiǔzhōu

 25.dōufāngdōuhuìfànzhǐfánshèngdedōushì

 26.xiányángdāngshíqínguódōuchéngzhǐzàijīnshǎn西shěngxiányángshìdōngběi

 27.hándānzàihándānyóuwányóuwánhándāndāngshízhàoguódōuchéngzhǐzàijīnběishěnghándānshì

 28.cóngróngzhèngwèiqín(zhēn)wěi(wěi)zhījiānzàizhèngwèiliǎngguódeqínshuǐwěishuǐbiāndòuliúcóngróngdòuliútíngliúzhèngwèichūnqiūshídeliǎngguómíngzhǐzàijīnnánshěngxīnzhèngshìdàohuáxiànyángdàiqínwěizhèngguójìngnèideliǎngtiáo。《shījīng·zhèngfēng·qínwěixiěměiniánshàngjiézhèngguózàiànbiānhuìyóudeqíngkuàng

 29.xiàngjiējìnlínjìn

 30.yíngxiàzhīyángjiāngyǒuxiàtiānwēnnuǎndeyángguāngyíngyíngjiējiāngyàochūxiàn

 31.cāng(cāng)gēng(gēng)jiē(jiē)jiēcānggēngniǎojiējiēmíngjiào

 32.qúnchūsāngzhòngměizàisāngjiāncǎisāng

 33.jiāozhīshū(shū):zhǐzhèngwèijiāodeměi

 34.huáhánguāngměimiàoyànguāngcǎizhàorén

 35.chēngshīchēngyǐnshījīngdehuà

 36.zūnlǎnzi(qū):沿yánzhexīnshàngrénxiéshǒutóngxíngxiù。《shījīng·zhèngfēng·zūn》:“zūncànzhízizhī。”

 37.huǎng(huǎng):tónghuǎng”。yǒuwàngyǒusuǒwàng

 38.huǎngwèiwénhuǎngxīnshéndìngdeyàngzizhèliǎngshìshuōměirénhǎoxiàngyàoláiyòuméiyǒuláiliāorénxīnfánluànhuǎngān

 39.shūjǐnguǎnqíngqièdànxíngquèyòuhěnshūyuǎn

 40.yǎngguānměiréndedòngdōuzhòngtóng

 41.qièshìliúmiǎn(miǎn):tōutōukànkànzhènghánqíngmàimàiànsòngqiū

 42.mèichūnfēngxiānróngwànzàichūnfēngdechuīxiàxǐngguòláipàixīnxiānmàomèixǐng

 43.jiézhāihuìyīnshēngměirénxīnchúnjiézhuāngzhòngzhǒngchízhèngděngdàihuìzèngjiāyīnzhāizhǐzhuāngzhòng

 44.zèngshēngshìzhèyàngnéngjiéhái

 45.yīnqiānyánéryǐnshēnhòu退tuìwǎnyánxiè

 46.wēizhǐzhōngméinéngdòngdeshī

 47.yánhěnxiǎngqīnyǎnkànkànderóngyán

 48.xīnxīnxiǎngzhedàoguīfànnánzhīfáng

 49.yángshīshǒuzhōngguòchàkǒusòngshījīngzūnshǒuzhōngméiyǒushénmeyuèguǐdedòngguòchàguòshīchàcuò

 50.chēngzhíchēngdào

 “dēngzixiàngbèizuòwèihǎozhīdedàimíng便biànshìcónghòushǐshízhōngdēngzishuōshìchánqiǎoxiǎorénháishuōhǎoyǒuxiēlìngrénxiàojiēfēizhōngxiědēngzizàichǔwángmiànqiánhuǐsònghǎosòngdōngjiālínzhìměiérdòngxīnwèishuōmíngbìnghǎoyòudēngzichǒudēngziquèshēngleháizifǎnshuōdēngzicáihǎozuòzhěmiáoxiědedēngzizhǐshìchǒujiǎnzhílìngrénèxīnérdēngziyuèzhī”,ruòhǎodēngzichēngwèimáng”。shízuòzhěshìgēnsāo》“zhòngzhīéméiyáozhuówèishànyíntuīér广guǎngzhīdeshìzhǐchìxiánnéngdechánqiǎoxiǎorénértóngshígèngshìjièzhānghuáde“‘qíngzhǐláijiǎwèifěngyín”(shànwénxuǎnběnzhù),zhébiǎofěngjiànchǔwángzhī

 xiělesānzhǒngduìdàinánguāndetàidēngzishìrénàisòngběnrénshìjiǎoqínggāoqínzhānghuáhǎoérshǒuzuòzhěèrzhǒngshìwèilefǎndēngzizhīliúshízuòzhězàntóngdeshìsānzhǒngqíngzhǐzhèzhǒngtàijìnrénxìngéryòuzhìshìguódàiwénrénduìdàiliǎngxìngguāndàibiǎoxìngdetàidàoxuéjiāhuòlànyínzhějiàozhèquèshìzhǒngdetàiyīndàiwénxuézuòpǐnzhōngshíyǒufǎnyìng

 jǐnhuàzhīxíngróng:“zēngzhīfēntàizhǎngjiǎnzhīfēntàiduǎnzhefěntàibáishīzhūtàichì。”“méicuìbáixuěyāoshù齿chǐhánbèi。”zhèzhǒngfāngchéngleqiánrénshījīng·wèifēng·shuòrén》:“shǒuróuníngzhīlǐngqiú齿chǐqínshǒuéméi”,zhǐshìdemiáoxiěgènggèngjǐnhuàxíngróngzhīnéngshì

 zhèpiāndēngzihǎowènshìhòudēngzi便biànchénglehǎozhīdedàichēngránérzhǐyàowénjiùnánxiàndēngzizhuīzhúměiyòucóngjiànqiānshǐzhōngxiánwèiróngmàochǒulòudezizhèshízàifēichángnándēngzizàishēnghuófāngmiàngǎnqíngzhuānjuéfēihǎozhīsuǒnéngbàndàodeyīnéryǒushíshìqiúshìjiāchéngqīngdeyào

 sòngzhīsuǒyǐngxiǎngzhǔyàoshìyīnwèizuòzhěqiǎomiàoyùnyònghōngtuōdeshǒumiáohuìleměidexiàoxiàngwénzhōngyǒuzhème:“dōngjiāzhīzizēngzhīfēntàizhǎngjiǎnzhīfēntàiduǎnzhefěntàibáishīzhūtàichì”,zhèduànhuàdànzhíbèihòushìyǐnyòngérqiěháiyǒurén仿fǎngxiàofāngxiězuòmínshàngsāngzàimiáoxiěcǎisāngluódeměimàoshícǎiyòngletóngyàngdeshǒushīzhōngxiědào:“xíngzhějiànluóxiàdānshǎoniánjiànluótuōmàozheqiàotóugēngzhěwàngchúzhěwàngchúláiguīxiāngyuàndànzuòguānluó。”luójiūjìngyǒuduōmeměishīzhōngbìngméiyǒuzhíjiēmiáoxiězhǐxiěchūtiāodānziderénliàoxiàdānziqīngniánréntuōxiàmàozinóngwànglechúcǎoshénzhìzhāoláijiāréndeyuànjiùyīnwèiguānshǎngluólezhèzhǒngmiáoxiěměideshǒuzhí沿yányòngzhìjīnhàochēng西wángdewángluòbīnzàichuàngzuòzàiyáoyuǎndefāngshícǎiyònglezhǒngshǒuzàizhōngshìzhèyàngmiáoxiěwèiměimàoyángniángde:“zàiyáoyuǎndefāngyǒuwèihǎoniángrénmenzǒuguòdeshēnpángdōuyàohuítóuliúliànzhāngwàng。”rénmenwèishénmeyàohuítóuliúliànzhāngwàngnejiùyīnwèiwèiyángniángzhǎngshízàitàipiàoliànglenǎizhì使shǐzuòzhěchūlezhèyàngdegǎnkǎi:“yuànbiànzhǐxiǎoyángtǎngzàideshēnpángměitiānràngyòngbiānqīngqīngzàideshēnshàng。”huángméideguāndēng》,shìtóngyàngzhèngyuèshíyuánxiāoduìniánqīngguānhuādēngkànzhekànzhexiǎohuǒziduìzhōuwéiguānzhòngkàndēngérzhuǎnjīngdīngzhepiàoliàngdezikànhěnshìmǎnyòngzhǒnghōngtuōdeshǒumiáoxiěměishuōjīngchénglezhǒngchuántǒngdebiǎoxiànshǒuzhuīběnyuángàichūsòngdedēngzihǎo》。

 zuòzhànguóhòuchǔxiāngwángshídāngshíchǔguóchùshuāiluòzhuàngtàixiāngchuánshìzuòzhěwèifěngchǔxiāngwángdeyínshēnghuóérzuò

 sòngyòumíngziyuānzhànguóshíyānjīnxiāngyángchéngrénchǔguózuòjiāshēngyuánzhīhòucéngshìchǔqǐngxiāngwánghǎowèiyuánzhīhòujiātánglēijǐngchàmíngxiāngchuánsuǒzuòshénduō,《hànshū·juǎnsānshí·wénzhìshíyǒu16piānjīnduōwángliúchuánzuòpǐnyǒujiǔbiàn》、《fēng》、《gāotáng》、《dēngzihǎoděngdànhòu3piānyǒurén怀huáishìsuǒzuòsuǒwèixiàrén”、“yángchūnbáixuě”、“gāoguǎdediǎnjiēérlái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37605.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 34人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org