首页 趣味语文古诗词正文

方山子传(fang shan zi chuan)

 fāngshānziguānghuángjiānyǐnrénshǎoshízhūjiāguōjiěwèirénzhīxiájiēzōngzhīshāozhuàngzhéjiéshūchíchěngdāngshìránzhōngwǎnnǎidùnguānghuángjiānyuētíngānshūshíshìxiāngwénchēhuǐguānwǎngláishānzhōngrénshíjiànsuǒzhemàofāngsǒngérgāoyuē:“fāngshānguānzhīxiàng?”yīnwèizhīfāngshānzi

 zhéhuángguòtíngshìjiànyānyuē:“rénchénzàochángwèiérzài?”fāngshānzijuéránwènsuǒzhìzhěgàozhīéryǎngérxiào宿jiāhuánxiāoránérzijiēyǒuzhī

 sǒngránzhīniànfāngshānzishǎoshí使shǐjiǔhǎojiànyòngcáifènqiánshíyǒujiǔniánzàishānjiànfāngshānzicóngliǎngxiéèrshǐyóu西shānquèqián使shǐzhúérshèzhīhuòfāngshānzichūzhīyīnshànglùnyòngbīngjīnchéngbàiwèishìháoshìjīněrjīnghànzhīyóujiànméijiānérshānzhōngzhīrénzāi

 ránfāngshānzishìyǒuxūndāngguān使shǐcóngshìjiānjīnxiǎnwénérjiāzàiluòyángyuánzháizhuànggōnghóuděngběiyǒutiánsuìqiānjiēláiqióngshānzhōngérránzāi

 wénguānghuángjiānduōrénwǎngwǎngyángkuánggòuérjiànfāngshānzitǎngjiànzhī

 wén

 fāngshānzishìguāngzhōuhuángzhōudàideyǐnshìniánqīngshíyǎnghàndàiyóuxiázhūjiāguōjiědepǐnxíngxiāngdeyóuxiázhīshìdōutuīchóng。(děngdàoniánsuìshāozhǎngjiùgǎibiànzhìfènshūxiǎngláichímíngdāngdàidànshìzhíméiyǒujiāoshànghǎoyùndàolewǎnniányǐnzàiguāngzhōuhuángzhōudàimíngjiàotíngdefāngzhùmáocǎochīshíshèhuìjièláiwǎngfàngzuòchēhuǐhuàishūshēngmàozàishānláiwǎngméiyǒurénrènshírénmenjiàndàidemàozishàngmiànfāngfāngdeqiěyòuhěngāojiùshuō:“zhèjiùshìdàishīdàidefāngshānguānliúxiàláideyàngzima?”yīnjiùchēngwèifāngshānzi”。

 yīnbiǎnguānzhùzàihuángzhōuyǒujīngguòtíngshízhèngqiǎopèngjiànleshuō:“āizhèshìdelǎopéngyǒuchénzàochénchángyazěnmehuìzàizhène?”fāngshānzihěnjīngwèndàozhèláideyuányīnyuányīngàoletóuhuíéryǎngtiānxiàoqǐngzhùdàojiādejiāxiāotiáoránérdeziérdōuxiǎnchūrándeyàngzi

 duìgǎndàoshífēnjīnghuíxiǎngfāngshānziniánqīngdeshíhòushìjiǔrènxìnghuān使shǐjiànhuījīndeyóuxiázhīshìshíjiǔniánqiánzàitíngxiàjiàndàofāngshānzidàizheliǎngmíngdesuícóngshēncángliǎngjiànzài西shānyóulièzhǐjiànqiánfāngquèfēi便biànjiàosuícóngzhuīgǎnshèquèwèinéngshèzhōngfāngshānzifènbiānchōngchūjiànshèzhōngfēiquèjiùzàishàngtánlùnyòngbīngzhīdàojīnchéngbàizhīshìrènwèishìdàiháojiézhìjīnyòuguòleduōshǎoziledànshìyīngdeshénránzàiméijiānxiǎnxiànzhèzěnmehuìshìwèiyǐnshānzhōngderénne

 fāngshānzichūshēnshìdàigōngxūnzhījiāyīngyǒuguānzuòjiǎnéngzhìshēnguānchǎngdàoxiànzàishēngmíngxiǎnleyuánběnjiāzàiluòyángyuánlínzháishěxióngwěigōnghóuzhījiāxiāngtónglezàiběiháiyǒutiánměiniánshàngqiāndeshōuzhèxiē使shǐshēnghuóānleránérdōupāokāixiǎngyòngpiānpiānyàoláidàoqióngdeshānzhènándàoshìyīnwèiyǒuhuìxīnzhīchùcáihuìdematīngshuōguāngzhōuhuángzhōudàiyǒuhěnduōrénshìchángchángjiǎzhuāngfēngdiānshānjiùdànshìjiàndàomenfāngshānzihuònéngjiànmenba

 zhùshì

 fāngshānzichénzàocháng

 guānghuángguāngzhōuhuángzhōuliǎngzhōuliánjièguāngzhōuzhōuzhìzàijīnnánhuángchuānxiànhuángzhōujīnběihuánggāng

 yǐnrényǐnshì

 zhūjiāguōjiě西hànshízhemíngyóuxiájiànshǐ·yóuxiálièchuán》。

 .xiāng

 xiáxiázhīshì

 zōngzhīchóngbàiwèishǒuzōngzūnfèng

 zhéjiégǎibiànyuánláidezhìxíngwèi。《hòuhànshū·duànjiǒngchuán》:“jiǒngshǎo便biàngōng······zhǎngnǎizhéjiéhǎoxué。”

 “chíchěngzàidāngdàishīzhǎncáixuébào

 dùndùnshìyǐn

 tíngsòngshíhuángzhōudezhènmíngzàijīnběichéngxiàn西nán

 wèi“(zhènándàoshì······”。

 fāngshānguāntángsòngshíyǐnshìdàidemàozi

 xiàngyóuzhì

 “zhésānshìtíngshǒu》:“yuánfēngsānniánzhèngyuèshǐzhéhuángzhōuzhìtíngběièrshíshānshàngyǒubáiqīnggàiláiyíngzhěrénchénchángwèiliúbīnshīpiānér。”zhéjiàngzhí

 jué(jué)ránchījīngzhùshìdeyàngzi

 “huányòngtáoyuānmíngliǔxiānshēngchuán》“huányíngránfēngchéngwèishìnèikōngsuǒyǒu

 使shǐjiǔzuìjiǔhòuàirènxìngérxíng

 zàishānsòngrénzōngjiāyòuniánshìrènfèngxiángqiānpànshíchéncāozhīchénliàngzhīfèngxiángshìzhèshíshǐchéncāoxiāngshídìngjiāoshānzhǐfèngxiángfèngxiángyǒushān

 fèn

 “jiànshèzhōng

 “jīnghànjīngmíngyīngdeshénqíngjīnghànjīngmíngqiánggàn

 “ránfāngshānzièrshìchéngōngchuán》:chénliànggōng)“dāngyīnzizhéxiānrénzicāo。”shìyǒuxūnshìdàiyǒugōngxūnshǔshìmén

 qióngshānzhōnghuāngdeshānzhōng。“nándàoméiyǒudezàoxiūyǎngnénggòuzuòdàozhèdiǎnma

 rénzhǐxíngdeyǐnlúnzhīshì

 yángkuángzhuāngfēng

 gòuyánxíngxièxúnchángdǎobèirénmenrènwèishìxíngshàngdegòu

 tǎnghuòzhě

 zhòngdiǎnxiěyǐnshídeshēnghuóxiǎngtài(suíxíng)。zhǔzhǐshuōmíngfāngshānziwèixiǎnwénláiqióngshānzhōngderénwénxíngshìwèiyīngyòngwénchuánchuán);nèiróngwèiwényòngzhǔnquèérhán,xíngjiānbǎoshòugǎnqíng.xiěchūzuòzhěxiǎngjiànjiǔéryòuérdeyuèzhīqíng.xuànrǎnleyǐnshìdezhēng.。

 rónggōngmíngérgāndànbáopínjiàn,jièrénzhījiǔjiěxiōngzhōngzhīkuài.fāngshānzishínǎibēi(ànshìshǒu) 。yǒuzhìyòngshìquèshǎngshírènyòngshìjìnmén退tuìyǐnmíngzhìliúchūtóngwèi怀huáicáidegǎnkǎi

 fāngshānzirónggōngmíngérgāndànpínjiàndexíngdòngzuòzhějiédāngshíbèibiǎnhuángzhōudechùjìngwénzhīwàiyòuyǒuzhīqíngshìjièrénzhījiǔjiāoxiōngzhōngzhīkuàilěixiěfāngshānziwèichángshìbēiběnwénshuōshìzuòzhězàihuángzhōuxīntàidezhǒngxíngxiàngdezhéshè

 yuánfēngsānnián(1080nián),chénzàotīngshuōshìbèifàngzhúérxiāngyíngzhōnghòuguòwǎngpínfánshìtǒngzàihuángzhōuniánsānwǎngjiànchángchángláijiàngàixiāngcóngbǎi”(xiángtíngshǒu》)。liǎngrénqíngzhìshēnshìyuánfēngnián(1081niánxiěxiàlezhèpiānsànwén

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37592.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 67人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org