首页 趣味语文古诗词正文

闲情赋(xian qing fu)

 chūzhānghéngzuòdìngqíng》,càiyōngzuòjìngqíng》,jiǎnérzōngdànshǐdàngérzhōngguīxiánzhèngjiāngliúdàngzhīxiéxīnliàngyǒuzhùfěngjiànzhuìwénzhīshìdàizuòyīnbìngchùlèi广guǎngyuánduōxiárǎnhànwèizhīsuīwénmiàoshùmiùzuòzhězhī

 guīzhīlìng姿kuàngshìxiùqúnbiǎoqīngchéngzhīyànyǒuchuánwénpèimíngjiéyōulánzhēngfēndànróuqíngnèizhìgāoyúnbēichénzhīgǎnrénshēngzhīzhǎngqíntóngjǐnbǎiniánhuānguǎérchóuyīnqiānzhūwéiérzhèngzuòfànqīngxīnsòngxiānzhǐzhīhǎonǎnghàoxiùzhībīnfēnshùnměiliúmiǎnhányánxiàoérfēndiàojiāngbànjǐngluò西xuānbēishāngkòulínbáiyúnshānyǎngtiānmíngxiánshénmèizhǐxiángyán

 qīngyīngǎnyuànjiējiāoyánwǎngjiéshìmàozhīwèiqiāndàifèngniǎozhìkǒngrénzhīxiānhuánghuòérnínghúnérjiǔqiānyuànzàiérwèilǐngchénghuáshǒuzhīfāngbēiluójīnzhīxiāoyuànqiūzhīwèiyāngyuànzàishangérwèidàishùyǎotiǎozhīxiānshēnjiēwēnliángzhīhuòtuōérxīnyuànzàiérwèishuāxuánbìntuíjiānbēijiārénzhīcóngbáishuǐérjiānyuànzàiméiérwèidàisuízhānshìxiányángbēizhīfěnzhīshàngxiānhuòhuǐhuázhuāngyuànzàiguǎnérwèiānruòsānqiūbēiwényīnzhīdàifāngjīngniánérjiànqiúyuànzàiérwèizhōuxuánbēixíngzhǐzhīyǒujiékōngwěichuángqiányuànzàizhòuérwèiyǐngchángxíngér西dōngbēigāoshùzhīduōyīnkǎiyǒushíértóngyuànzàiérwèizhúzhàoróngliǎngyíngbēisāngzhīshūguāngyǎnmièjǐngércángmíngyuànzàizhúérwèishànhánbiāoróubēibáizhīchénlíngjīnxiùmiǎnmiǎoyuànzàiérwèitóngzuòshàngzhīmíngqínbēiāiláizhōngtuīérchuòyīn

 kǎosuǒyuànérwéixīnyōngláoqíngérwǎngróngnánlínlánzhīqīngsōngzhīyīntǎngxíngxíngzhīyǒujiāoxīnzhōngjīnjìngérjiànyuānxiǎngkōngxúnliǎnqīngzhānyángérliútànwàngcǎnérjīnyánxièxiètiáoérjiùhányǐngxiéméiyuèmèijǐngyúnduānniǎoshēngguīshòusuǒǒuérháidàodāngniánzhīwǎnhènsuìzhīdānxiāomèngcóngzhīshénpiāopiāoérānruòpíngzhōuzhīshīzhàoyuánérpānshímǎoyíngxuānběifēngjiǒngjiǒngmèizhòngniànpáihuáishèdàishìchénfánshuāngcànjiēliǎnchìérwèimíngliúyuǎnqīngāishǐmiàoxiánzhōngliáoliàngércángcuīrénzhīzàituōxíngyúnsòng怀huáixíngyúnshìérshíyǎnrǎnérjiùguòqínérbēizhōngshānérzhìyíngqīngfēnglèiruòzhìguīyóumàncǎozhīwèihuìsòngzhàonánzhītǎnwàncúnchéngyáoqíngxiá

 wén

 dāngchūzhānghéngxiězuòdìngqíng》,càiyōngxiězuòjìngqíng》,menbǐnghuádezǎochóngshàngtiándàndàndexīnjìngwénzhāngzhīchūjiānggōngmíngchǎngdesànkāiláileguīzǒngdàozhìzhōngzhèngdexīnzhèyàngláizhìliúwāixiéhuòzhuìdezhèngdāngdexīnniànxiǎngláiyǒuzhùfěngshíquànjiànjūnzhǔzhuìchéngwéndeshìmendàidàichéngmendechuántǒngxiězuòzhèzhǒngwénbìngjiāngzhīyángyòuwǎngwǎngcóngmǒuxiēxiāngshìdiǎntuīérzhī广guǎngyányuánláidetuī广guǎngdàogèngkāikuòdejìngpíngxiánxiàngshēnyuánduōyǒuxiánxiáshìzhòngzuòqíngsuīránwéncǎinéngqiánrénjīngmiàoyuēbìngzhìwāizuòwénzhāngzhědeběn

 (a,)dechuòyuēfēng姿duōmeguīpiāoérzhòngtóngxiùjuélúndeměimàowèiqīngchéngqīngguójuéyànshūdeměidechuánwényòulìngrénxīnshēngxiàngwǎngzhǐyǒudīngdāngzuòxiǎngdepèicáishàngdechúnjiézhǐyǒugāojiédeyōuláncáinéngjiàofēnfāng。(shìjiāngpiànróuqíngdànhuàzàileshìjiānggāodeqíngzhìyúnbēitànzheshíguāngshìchényòudàolechíràngrénshēnshēngǎnkǎirénshēngjiānqíntóngyàngjiāngzàibǎiniánhòushìdeshízhōngzhǐwèirénshēngzhōnghuānxīnnánérchóuquèshìshíshíduàn!(shíliāohóngwéizhàngzhōngzhèngzuòfànqínérwèizhīxīnxīnxiānzhǎngdeshǒuzhǐzàiqínshàngchūjiāyīnxuěbáideshǒuwànshàngxiàzuò使shǐwèizhīpànzhīměizhōngqiūliúdòngshíérwēixiàoyánérfēnsànzòudexīnshénzhèngzòudàobànhónghuǎnhuǎnxiàng西xiāngbiānchénlüèzuòbēishāngdeshānggōngdeshēngzàilínzhōngjiǔjiǔhuídàngshānyúnliáoràobáiyānniǎoniǎo。(shíéryǎngmiànwàngtiānshíéryòutóucuīdòngshǒudexiánzuòdeshēngshénqíngmefēngcǎimèizhǐyòumeānxiángróuměi

 (zòuchūdeqīngyuèshēng使shǐxīndòngwàngjiēérzuòzuòqīngxīndejiāotánxiǎngyàoqīnqiánwǎngjiéxiàshānménghǎishìquètángshīshòuzhīqiǎnyàoqiànqīngniǎo使shǐsòngdexìnyòubèibiérénqiǎngzàiqiánmiànxīnxiàhuánghuòshùnjiānshénhúnjīngzhīzhuǎnleduōshǎohuíyuànhuàzuòshàngdelǐngjīnāchéngshòujiāoměidemiànróngshàngchūdexiāngxīnluóduàndejīnshāndàowǎnshàng便biànyàocóngshēnshàngtuō,(zhǎngànànzhōngzhǐyuànqiūmànmàntiānguāngháiwèibáiyuànhuàzuòwàishàngdedàiāshùzhùdexiānyāoshēntàntiānlěngtóng,(biànhuàzhīyòuyàotuōjiùdàiérhuànshàngxīndeyuànhuàzuòshàngdeyóuārùnhēidebìnzàixuējiānpángsànxiàláiliánjiārénměiměi便biànyàozàifèishuǐzhōngjīngshòujiānyuànzuòxiùméishàngdedàizhuāngāsuíyuǎnwàngjìnkànércǎizhāngyángbēizhīfěnzhǐyǒuxīnmiáochūhuàcáihǎoxièzhuāngzhīshí便biànhuǐyǒuyuànzuòshàngdelìnā使shǐderóuruòānruòsānqiūshíjiéhèntiānhánliáng便biànyàoyòngxiùjǐndàilìnzhǎngniánhòucáinéngzàibèiyòngyuànzuò线xiànchéngwèishàngdeāsuíxiānxiānxiùchùbiànxíngtànjìn退tuìxíngzhǐdōuyǒujié,(shuìzhīshíshízhǐnéngbèizhìzàichuángqiányuànzàibáitiānchéngwèideyǐngziāgēnsuídeshēnxíngdàochùyóuzǒuliándàoduōyīndeshùxià便biànxiāoshījiàn),shíqíngjìngyòutóngyuànzàihēichéngwèizhúguāngāyìngzhàoderóngzàitángqiánliángxiàhuànguāngcǎitànpíngdànchūzhǎntiānguāngdēngshí便biànyàohuǒmièzhúyǐncángguāngmíngyuànhuàwèizhúzhīérzuòchéngshǒuzhōngdeshànziāzàideyíngyíngzhīzhōngshànchūwēiwēiliángfēngshìbáizhīhòuzǎowǎnyōuliáng便biànyòngdàoshànzi),zhǐnéngyáoyáowàngjiāréndejīnxiùxìngtàn)!yuànhuàshēnchéngwèitóngāzuòchéngshàngdeqíntàndànhuānjǐnérāichóushēngzhōngjiāngtuīdàobiānérzhǐleyīn

 tuīxiángdeyuànwàngdōunéngránxiāngqíngyuànyòngxīnliángwèiqíngsuǒkùndexīnqíngquèrénqīnghuǎnhuǎnduódàonánmiàndeshùlínzàishàngdàizhīdelánbiānlüèzuòzàicāngcāngqīngsōngdezhēxiàgǎnshòuliángyīnruòshìzàizhèxīnderénduìmiànxiāngjīnghuángkǒngjiāngzàixīnzhōngjiāoérshùlínkōngliáosuǒjiànzhǐnéngmènniànxiǎngérkōngzhuīxúnhuídàoyuánshàngzhěngtáitóujiànyáng西xiàyóuchūshēngtànzǒuzǒutíngtíngliúliánwàngfǎnlínzhōngjǐngcǎncǎn。(shēnbiānzizhùzhīérxiàlínzhōngxiànghóngdàizhedezuìhòuyǐngziméilepíngmíngyuèzàiyúnduānzuòchūlìngměijǐng宿niǎoshēngmíngjiàozheguīláiqiúǒudeshòuzhǐháiméiyǒuhuíhái。。zàichídeniánpíngdiàodāngniánshēnshēnkǎitànyǎnqiándeměihǎoguāngjǐngqǐngjiùhuìzhōngjiéhuíxiǎngláimèngzhōngdeqíngjǐngxiǎngyàozàimèngjìngyòuwànqiānnéngdìngxīntóngfànzhōuderénshīluòlechuánjiǎngyòushìdēngshānzhěchùpānyuán。。ángèr宿dexīngguāngjiāngxuānnèizhàotòuliàngshìwàiběifēngzuòshēngyīnshénzhìjiāqīngxǐngzàinéngmiánsuǒyǒudeniànxiǎngdōuzàinǎohǎihuíxuán。(shìshēn穿chuānshùdàiděngdàitiānmíngqiánshíjiēshàngdezhòngzhònglěngshuāngjīngyíngfànguāng。(chéndeháiliǎnzheshuāngchìérwèicéngmíngshēngqīngliáoyōudeshēngyīnwǎngyuǎnchùdàngyángchūjiézòuéryōuxiánpíngzuìzhōngliáoqīngliàngzhōngyòuhánletuíbàideshēngyīnzàizhèyàngdeguāngjǐngniànjiārénqǐngtiānshàngdexíngyúnláituōdexīn怀huáixíngyúnhěnkuàiliúguòguāngyīnrěnrǎnérguòrányīnyīnniànzhewèibēixīnzhōngshìshānjiǎozhìxíngyíngfēngérwàngqīngfēngnéngsǎodelèiduìfànláidezhènzhènqīngtuōdewēibáoxīnyuàn——(wàngzuòmàncǎoyàngdeyínsòngcóngshījīng·zhàonánwèicéngduànjuédezhǎngfēng。(érzhèzhōngjiūshìnéngde)(háishìjiāngwànqiāntǎnránshì怀huáizhǐcúnxiàběnzhēndechìxīnràngxīnqíngzàiyáokuòdehuāngkōngxiáwàixiūliúlián

 zhùshì

 dìngqíngdōnghànzhānghéngdezuòjǐncúnwénlèishísuǒjiǔ

 jìngqíngdōnghàncàiyōng(yōng)dezuòjǐncúncánjiànwénlèi》。

 dàng(dàng):tóngdàng”。

 (yì):zhòngdiédàilèidài

 qiān(qiān):kāi

 miǎn(miǎn):pàn

 níngshì

 qiān(qiān):guòcuò

 tuíjiāntuízhuìshuǐwǎngxiàliútuíjiānxuējiāndàizishuāngjiānxuēwèiróng

 miǎnmiǎo(miǎo):yáoyuǎn

 (yì):zhēzhàng

 tǎng(tǎng):tǎnghuò(dí):xiāngjiàn

 xiè(xiè)xièluòshēng

 jiǒngjiǒngběnshùxīnpángsuǒérāndeyàngzi

 càn(càn):xiānmíng

 (qì):xiūchùwèixiūzhǐxiá(xiá):yáoyuǎndefāng

 《xiánqíngdejiéjǐnkuāshìzhīnéngshìmiáoxiěměirénzhīróngmàopǐnxíng:“piāozhīlìng姿kuàngshìxiùqúnbiǎoqīngchéngzhīyànyǒuchuánwén。”róngmàoshìshuāngxíngyuǎnjìnwénmíng,“pèimíngjiéyōulánzhēngfēndànróuqíngnèizhìgāoyún。”yǒubīngqīngjiédezhìyòuyǒushēnlánhuādefēnfāngqíng怀huáichāoshìchūzhìgāoshàngyúnzhèshuōshìxiěměirénshuōshìzàibiǎobáizhèwèiměirénjiùshìzuòzhěxiǎngdewàihuàshìzuòzhěxīnzhìqíng怀huáidetóushèzàizàoyuánsāozhōngshuō:“fēnyǒunèiměiyòuzhòngzhīxiūnéngjiāngzhǐrènqiūlánwèipèi,” xiǎnránshìtáozuòdeyàngbǎnzhǐguòyuánshìzànliánértáoyuānmínghányòngdexiǎngzàochūwèiměirénér。“ bēichénzhīgǎnrénshēngzhīzhǎngqíntóngjǐnbǎiniánhuānguǎérchóuyīn!”měihǎoshíguāngshìrénshēngjiānxīnbǎiniánzhīhòudōujiāngtóngguīchénxīnzhèshìzàiquànwèiměirénshìzàiquànwèi。“qiānzhūwéiérzhèngzuòfànqīngxīnsòngxiānzhǐzhīhǎorǎnghàoshénzhībīnfēnshùnměiliúmiǎnhányánxiàoérfēn。”jìnzhuàngxiěměiréndeqíngtài

 èrjiéxiěshīrénduìměirénqīnjìnyòuzhòngzhòngdexīnqíng。“diàojiāngbànjǐngluò西xuānbēishāngkòulínbáiyúnshānyǎngtiānmíngxiánshénmèizhǐxiángyán。”lièduǎndùncuò使shǐmen仿fǎngkàndàopíngchízhòngdàndenánzishímiànduìtàiwànfāngdejuédàijiārénxīnzàngzàitiàodòng。“qīngyīngǎnyuànjiējiāoyánwǎngjiéshìshènmàowèi□。dàifèngniǎozhìkǒngrénzhīxiānhuánghuòérnínghúnérjiǔqiān。”yǒuxīndǎnyóufǎnghuángzhèngshìtáoyuānmíngxìngdexiězhàoxīnfánluànānnínghúnshǒushězhījiānfānwǎngfǎnèrliànàizhōngrénxīnzhīzhēntàilìngrénhǎoxiàoyòugǎndòng

 sānjiéshìquándegāocháofǎnzuòzhědànyuǎndefēngchì。“yuànzàiérwèilǐngchénghuáshǒuzhīfāngbēiluójīnzhīxiāoyuànqiūzhīwèiyāngyuànzàishangérwèidàishùyǎotiǎozhīxiānshēnjiēwēnliángzhīhuòtuōérxīnyuànzàiérwèishuāyúnbìntuíjiānbēijiārénzhīcóngbáishuǐjiānyuànzàiméiérwèidàisuízhānshìxiányángbēizhīfěnzhīshàngxiānhuòhuǐhuázhuāngyuànzàiguǎnérwèiānruòsānqiūbēiwényīnzhīdàifāngjīngniánérjiànqiúyuànzàiérwèizhōuxuánbēixíngzhǐzhīyǒujiékōngwěichuángqiányuànzàizhòuérwèiyǐngchángxíngér西dōngbēigāoshùzhīduōyīnkǎiyǒushíértóngyuànzàiérwèizhúzhàoróngliǎngyíngbēisāngzhīshūguāngyǎntiānjǐngércángmíngyuànzàizhúérwèishànhánbiāoróubēibáizhīchénlíngjīnxiùzhīmiǎnmiǎoyuànzàiérwèitóngzuòshàngzhīmíngqínbēiāiláizhōngtuīérchuòyīn。”

 shíyuànliánpiānāchéngyàohuàshēnwèiměirénzhīlǐngyāozhīdàizhīgāoméizhīdàishēnxiàzhījiǎoshàngzhīxiésuíshēnzhīyǐngzhàoyánzhīzhúshǒuzhōngzhīshànshàngzhīqínzhǐwèileqīnjìnměirénpéibànměirénliánchuànshǒudeyùnyònggòuxiǎngxiàngfēngshízhǒngshìtuōtóngměihǎoxīnyuànshífānzhuǎnzhéshízhǒngshèxiǎngdejiéguǒbiǎotóngzhǒngdānyōuyóuwèichènchūxīnyuàndeqiángliè

 kōng怀huáishíyuànbiǎobáizuòzhěqíngjiànjiànbiànchén。“kǎosuǒyuànérwéixīnyōngláoqíngérwǎngróngnánlínlánzhīqīngsōngzhīyīntǎngxíngxíngzhīyǒujiāoxīnzhōngjīnjìngérjiànqiāoxiǎngkōngxún!”shūqíngzhǔréngōngguòfēnxiāojǐnjǐntíngliúxīnyuàngǎnzhūxíngdònghěnyǒuxúnchóuhèndewèidàopíngkōngshèxiǎngchūqíngrénběnjiùzhǐshìwèileshūxīnzhōngfènzhìdeqíngběnjiùzhǐshìwǎngjiēyuànhuìyǒushénmejiéguǒqiúyǒushénmejiéguǒ

 jiéshīrényóuměirénqiúhuídàopíngshēngzhìyuànzhīsuìshànglái。“liǎnqīngzhānyángérliútànwàngcǎnérjīnyánxièxiètiáoérjiùhányǐngxiéméiyuèmèijǐngyúnduānniǎoshēngguīshòusuǒǒuérháidàodāngniánzhīwǎnhènsuìzhīdānxiāomèngcóngzhīshénpiāopiáoérānruòpíngzhōuzhīshīdàoyuánérpān。”zhèmèngzhōngqíngrén退tuìzuòzhěkāishǐjiàozhíjiēbiǎoxiànzhīzàifāngdewǎngshìchéngérshíguāngshìdechóuchàngzuòānshénhúnpiāoyóushìwèileshǐzhōngzhuīqiúdàodemèngzhōngqíngrénbānměihǎoéryòupiāomiǎodexiǎng

 zhījiéshīrénjīngguòniǎnzhuǎnzhōngzàishīzhōngfànglezhuīqiúpínglefánzàoāndeqíng。“ shìmǎoyíngxuānběifēngjiǔjiǔmèizhòngniànpáihuái。”dezàijiābiǎomíngqínggǎndezàizhuǎnzhéshèdàichénfánshuāngcànjiēliǎnchìérwèimíngliúyùnqīngāishǐmiàoxiánzhōngliáoliàngércángcuīrénzhīzàituōxíngyúnsòng怀huáixíngyúnshìérshíyǎnrǎnérjiùguòqínbēizhōngshānérdàiyíngqīngfēnglèiruòzhìguīyóumàncǎozhīwèihuìsòngjùnnánzhīdànwàncúnchéngyáoqíngxiá。”shīrén使shǐrènwèiméiyǒuwàngwànzhǒngxiāngzhǐshìránxúnfánnǎoràngwánquánfàngfàngxīnyuànràngxiōngzhōngdemènmènghuànzhūqīngfēngliúshuǐqíngérzhǐxiǎngliánpiāndebáimèngzhōngjiūméiyǒushénmeshīrényàobǐngchúzhǒngniànbǎochípiànchúnxīn

 tōngguānquánzǒngláijiǎngzuòzhědeqíngdiàoshìchénxiāodeshìshíyuàn”,huǒbāndeqínggǎnshēnshēnbēiguāndeqíngláidànhuàjiégèngshìjiāngxiāojiězhìshīrénzhīxīnréngránhuíwèiwāngshuǐ

 zhèpiānjiégòuxīnyǐngxiǎngxiàngfēngqīnglínghuóyùnyònglexìngshǒuzhōngdeshíyuànbiǎoxiànchūdechuàngzàoxìngdàngchúlehànzhǒngzhepáiduīzǎodiǎnyòngshēngdeqīngxīnrányīnbèirénmenjiǔsòngshuāi

 táoyuānmíngzhèpiānzuòdexiězuòshíjiānshuōshìniánqīngshídezuòpǐnshuōyuēwánchéngzuòzhěrènzhíhuòguīyǐnjiānyuánxíngpèikǎozhèngxiánqíngshìtáoyuānmíngshíjiǔsuìshísuǒzuò

 táoyuānmíngyuē365~427nián),yuánliàngwǎnniángèngmíngqiányuānmíngbiéhàoliǔxiānshēngshìjìngjiéshìchēngjìngjiéxiānshēngxúnyángcháisāngjīnjiāng西jiǔjiāngréndōngjìndàoliúsòngchūjiéchūdeshīrénjiāsànwénjiābèiwèiyǐnshīrénzhīzōng”、“tiányuánshīpàizhī”。shìjiāng西shǒuwèiwénxuéjiàngcéngrènjiāngzhōujiǔjiànwēicānjūnzhènjūncānjūnpéngxiànlìngděngzhízuìchūshìwèipéngxiànlìngshíduōtiān便biànzhíércóngguīyǐntiányuánshìzhōngguówèitiányuánshīrénbèichēngwèijīnyǐnshīrénzhīzōng”,yǒutáoyuānmíng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37587.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 69人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org