首页 趣味语文古诗词正文

名都篇(ming dou pian)

 míngdōuduōyāojīngluòchūshǎonián

 bǎojiànzhíqiānjīnbèiqiěxiān

 dòudōngjiāodàozǒuzhǎngqiūjiān

 chíchěngwèinéngbànshuāngguòqián

 lǎngōngjiémíngzhǎngshàngnánshān

 zuǒwǎnyīnyòuzòngliǎngqínlián

 qiǎowèizhǎnyǎngshǒujiēfēiyuān

 guānzhěxiánchēngshànzhònggōngguīyán

 guīláiyànpíngměijiǔdòushíqiān

 kuàijuǎntāixiāpàobiēzhìxióngfán

 míngchóuxiàolièzuòjìngzhǎngyán

 liánpiānrǎngqiǎojiéwéiwànduān

 bái西nánchíguāngjǐngpān

 yúnsànháichéngqīngchénláihái

 wén

 míngdōushèngchǎnyàndeměiluòyánggèngyǒufēngpiānpiāndeshǎonián

 pèidàidebǎojiànjiàzhíqiānjīnshēnzhedeshēhuáxiānyàn

 dòuzàidōngjiāodedàoshàngsàizhǎnglièdeqiūshùjiān

 chíchěngháidàobànshuāngjiùbèngdàolegēnqián

 shìwāngōngshànglexiǎngjiànyángbiānzhuīshànglenánshān

 zuǒshǒuwǎngōngyòushǒujiànzhǐjiànjiùshuāngshèdàole

 biédeqiǎoháiméiyǒushīzhǎnyòuyíngtóushèzhōngkōngzhōngdefēiyuān

 guānlièdexíngrénshēngcǎipángbiāndeshèshǒuwèizàntàn

 guīláiyànpíngguānměijiǔdòu便biànzhíshíqiānqián

 qièlepēngzhǔxiāgēngbàochǎojiǎzàishāokǎoxióngzhǎng

 péngyǐnbànqiánláizuòzhǎngzhǎngdeyánqǐngzuòmǎn

 rǎngmángtíngshēnshǒumǐnjiéhuāyàngfānxīn

 tàiyángyǒngyuǎnchízài西nánliúshìdeguāngjǐngzhuīpān

 shèngyànhòumenyúnzhòusànmíngtiānqīngchénzàiláichàngyǐnyóuwán

 zhùshì

 míngdōuzhemíngdedōuhuìdāngshídelínhándānděngyāoyàndezizhèzhǐchàng

 jīngluòzhǐdōngjīngluòyángshǎoniánzhǐguìwánziluòyángshìdōnghàndeguódōushìguìjūnzhīcóngdōnghàndewénrénshīzhōngjiùchángyǒuxiěluòyángwánshēnghuódezuòpǐnlepiānzhōngxīnshìxiěshǎoniánshàngxiěyāoshìwèizuòpéichèn

 zhítóngzhí

 bèizhǐzhebèitóng穿chuān

 dòukànliǎngxiāngdòuwèizhèshìhànwèiláizhídàotángdàishèngxíngdezhǒng

 zhǎngqiūjiānzhǐliǎngpángzhǒngzhegāoqiūdedàoqiūluòqiáojiàozhāng

 jiéchōu

 nánshānzhǐluòyángzhīnánshān

 zuǒwǎnyòuzuǒshǒugōngxiàngyòushèbāndōuyòngyòushǒugōngzhèyòngzuǒshǒumàinòngqiǎo”,xiàwénzhīqiǎowèizhǎnxiāngyīng

 zòng

 liǎngqínliánliǎngqíntóngshíbèishèzhōngliǎngqínzhǐshàngwénsuǒshuōdeshuāngdàiduìfēiniǎozǒushòudōuchēngqínhòuláicáifēnkāizhuānqínzhǐfēiniǎo

 jiēyíngshèduìmiànfēiláidedōng西。《báipiānyǒuyǎngshǒujiēfēináo”,shìxiāngtóng

 yuān(yuānyuān):yàozi

 zhònggōngduōshànshèzhěgōngqiǎo

 guīyánchēngdàodeshègāoyánměishàn

 pínggōngguānmíngdōnghànshímíngsuǒjiànzàiluòyáng西ménwài

 dòushíqiāndòujiǔjiàzhíwànqiányányànyǐnzhīháoshē

 kuàizuòchéngròukuài(kuài),qièròuchéng

 juǎntāixiātāizuòchéngròugēngjuǎn(juàn),dòngzuòchéngròugēngtāiyǒudeféi

 hánbiējiàngyānjiǎ

 zhìxióngfán(fánfán):kǎoxióngzhǎng

 míngxiàodōuzhǐzhāo

 chóudōushìtónglèitóngbànde

 jìngzhōng

 liánpiāndòngzuòqīngjiédeyàngzi

 rǎngrǎngdàiliǎngzhǒngyóuyòngrǎngshìzhǒnglǎodeyóuyòngliǎngtóutóuxiǎodekuàikuàifàngzàishíwàichílìngkuàitóuzhōngzhěwèishèng

 qiǎojiéwànduānlíngqiǎobiànhuàcéngchūqióng

 guāngjǐngguāng

 pānwǎnliú

 yúnsànyúnzhīsànyánzhòngshǎoniányànsànguīshàngshìshuōzhuǎnyǎnbái西chénshíguānglánjīnwǎnzhǐhǎohuíjiāledànshìjiāyuēhǎolemíngtiānzǎoháiláizhèyàngyóuwányánkōngliáozhīqíngzhuàng

 《míngdōupiānshǔ·xíngshīxiějīngluòshǎoniándòuzǒushèlièyóuyǐnyàndeshēnghuóguānshīdexiězuòniándàiyǒuliǎngzhǒngtóngdeshuōwèizhèshìcáozhízǎodezuòpǐnshìjiànānniánjiānkàndàoluòyángguìyóuzidāndeshēnghuóérzuòzhōngshénzhìyǒuběnrénshēnghuódeyǐngziwèicóngshīsuǒxiědeluòyángshǎoniánshēháohuádeshēnghuóláikànchūxiànjiànānhuòhuángchūniánjiānyīnluòyángzàihànjīngdǒngzhuōzhīluànhòubàilíngluòguìzinéngyǒujiāoshēyíndeshēnghuóshītàiniánjiāncáozhíjīngshísuǒzuòzàishēngmìngdezuìhòuniánzhōngkǎocáozhígōngyuán211niánjiànānshíliùniánsuǒzuòdesòngyīngshìzhōngshuō:“luòyánggōngshìjǐnshāofényuánqiángjiēdùnjīngshàngcāntiān。”jiànshídeluòyángquèshíluòkāncónghòuzhǒngshuō

 zhìshīdezhǔzhǐláiyǒuliǎngzhǒngtóngdejiěshìshuōwèishírénshèzhīshèmiàoyóuchěngzhīéràiguózhīxīn”(《wénxuǎnliùchénzhùyǐnzhāng),fěngwèizhǔzàizhǐjīngluòshǎoniándeshēnghuóshēérbàoxiàoguójiāshuōwèizijiàncáishùxūnérwèiwénsuǒshēngǎnfèn”(《shīshǎngyǐntángè),shǎoniánkuàngyóubiǎoshìxīnránzhěwèishīruòdìnghòusuǒzuòshícáozhíshìqiúqīngkuángdeshǎoniánérxīnjìnghuānjuénéngpiānpiānshǎoniánkuàngérqiěcóngshīdexíngjiānláikànshīrénduìzhèxiēguìyóuzishíwēizàijièshàoshīshíháishìzhāngdeshuōdāngrányǒurénzàishīzhōngkàndàolecáozhíběnrénzǎoniánshēnghuódeyǐngzizhèngshuōmíngshīrénduìzhèzhǒngyóuyànyǐndeshúérqiěmiáohuìdeshǒuduànshìzhēnérchuánshéndeguǒjièqiánrénpínglùnhàndehuàláishuō便biànshìquànbǎiérfěng”,suīránshīréndezàibàoérgěiréndeyìnxiàngquèshìzàizànměisòngyáng

 quánshīzhǔyàodepiāndōuzàixiějīngluòshǎoniándeyóuyǐnyànkāitóuèrhándānlínděngzhemíngdōushìdeyànláipéichènjīngdōuluòyángjiāoshēdeyóuxiáshǎoniányāoyǐnchūshǎonián”,diàozhenóngyànsuíhòuzhuǎnduìshǎoniánxíngmàodemiáoxiěpèidàidebǎojiànjiàzhíqiānjīnsuǒ穿chuāndehuáxiānyànzàizhuāngshùshàngjiànshǎoniándeyǒuérfàngjiēxià便biànxiědehuódòngzàichéngdōngjiāowàidòuzàizhǎngzhǎngdeqiūshùjiādàoshàngpǎodòushìhànwèishíjiāzibiànàihǎodecáozhíběnrénjiùyǒudòushīyándòushuōwèimíngtàiniánjiāncéngzàiluòyángzhùdòutáizhèsuǒxiěyuēdāngshíshìshí。“chíchěngwèinéngbànxiàxiěshǎoniándechílièxiānshuōjiànshèzhōngliǎngzhǐbēnshuōyǎngtiānsuíshǒujiànyòujiāngyíngmiànfēiláideyàoyīngshèluòzàishuōguānzhědechēngzàncóngérjiāngjiàndegāochāohuàdàijǐn。“guīláiyànpíngxiàzhuǎnduìxíngyǐnyàndemiáoshùpíngguānzàiluòyáng西ménwàishǎoniánzàibǎiyànkāi怀huáichàngyǐnjiǔjiàdeángguìzuìfāngxiūshàngyǒuqièdexiāziròugēngháiyǒujiàngdejiǎshāoxióngzhǎnghuàngāopéngzuòbǎikāilezhǎngzhǎngdeyánjiànqióngshē。“liánpiānèrxiěyànhuìhòuderǎngzhībiǎoxiànchūshǎoniándedòngzuòmǐnjiéqiǎobiànhuàwànduānyóuzhíchídàoletàiyáng西chénérshíguāngzàiwǎnliújiāzhècáiyúnbānsànhuídàolechéngzhōngdechùshīxiědàozhèběnyīngjiéshùlehuānjǐnrényánsànránérshīrénránfēngzhuǎnshuōdàolemíngtiānrénmenzàizhòngxīnhuíláixúnhuānzuò

 zhèshǒushīshuōshìshǒushìshīshīzhōngzhǔyàoxiělezhǔréngōngjīngluòshǎoniándexíngwèishìwèifēngpiānpiānshēnshǒujiǎojiàndeyīngjùnshǎoniánshèdeběnlǐngshífēngāochāodànzhǐshìyòngláilièxiāoqiǎnguókāngkǎihǎoshīqióngshēhuáránwèizhījiéjiǎnniánniánguāngyīnzhìéryōuguóyōumínzhīxīnránércáozhíduìjīngluòshǎoniándepíngzhǐshìhěnyǐnyuēhándefāngláibiǎoxiàndetōngguòjǐntàiyándemiáohuìdòuchūláixiěshànshèyuē:“zuǒwǎnyīnyòuzòngliǎngqínliánqiǎowèizhǎnyǎngshǒujiēfēiyuān。”yòuxiěyànhuìdefēngshèng:“kuàijuǎntāixiāhánbiēzhìxióngfán。”miáoxiěwèimiǎnguòfènkuāzhāngérshīrénzhèngshìzàizhèzhǒngkuāzhāngzhōngbàolezhōngdechéngfènguòfèndechěngcáishēháoránhuìréndemǎnsuīráncáozhízàizhèwèizhepíngránzhōngdebāobiǎnjiànyòuzuìhòushuōtiāndehuānjǐn,“bái西nánchíguāngjǐngpānyǐnshíguāngqīngchūnfǎndewǎnzhīránjiéyòushuōqīngchénláihái”,yánwàidefěngzhījiùgèngjiāqīngchǔlechénzuòmíngcǎishūtángshīxuǎnzhōngshuō:“báièrxiàdìngdāngyán寿shòumìngchángshǎoniánéwèilǎochǒuhuòhuānnánjiǔyōuzhīfāngzuòshīzhīyǒujīnzhǐyuēyúnsànháichéngqīngchénláiháiérwànduāngǎnkǎijiēzàiyánwài。”shuōmínglecáozhíshīzhōngdefěngchúnhándechūzhīhénérwǎnránjiàn

 shīsuīránshìshǒushìshīránshīréndemiáoxiěshìshìjīngguòzhěndejiǎncáishědeshībìngméiyǒuyuányuánběnběnjīngluòshǎoniándejiātíngshèhuìwèishēnghuódeměimiànérzhǐshìxuǎnletiānzhīzhōngdehuódòngzhèyàng便biànyǒujiāngzhōngdàoyǒudiǎnxíngdeshìdemiáoxiěshàngnénggòujiǎnlüèfēnmíngfánjiǎnshìláizhǎnkāimiáoxiěyīnérzhètiāndehuódòngzhōngshīrénzhuāzhùleshǎoniándeshèlièyǐnyànliǎngjiànshìdòupǎorǎngzhǐshìdàiguòbiǎoxiànleshīrénjiǎncáishàngdejiàngxīnyònglechíchěngwèinéngbànzhìzhònggōngguīyánshíláihuàshǎoniánshèlièdexiánshúběnlǐngxiěláihuìshēnghuìěrwénjiàn,“qiǎowèizhǎnyǎngshǒujiēfēiyuānliǎngjǐnmiáohuìchūshèdechūshénhuàérqiěàorándeshǎoniánxíngxiàngyuèránzhǐshàng,“guānzhěxiánchēngshànzhònggōngguīyányòucóngmiànjiāngjiàndechūqúnlínjǐnzhìhuàchūláizhèngshàngsāngzhōngxiěshǎoluódeměimàotōngguòpángguānzhědezànměifǎnyīngláixiěérzhèsuǒtóngdezhǐshìmiàolínglánghuànchénglepiānpiānshǎoniánshǒutóngchūzhézǒngzhīshīzàimóupiānjiǎncáixiánglüèshàngyǒuchénggōngzhīchùcéngshuō:“xúnchángrénzuòmíngdōushīsōuqiúmíngdōuqièshìcuòxuànérzijiànzhǐtuīchūshǎoniánshǎoniánzhōngzhǐchūliǎngshìchíchěngyǐnyàn。”jiànqiánrénzhùdàoleshīxiězuòshàngzhuīqiúdiǎnxíngxiánglüèfēnmíngdediǎn

 cóngshīsuǒxiědeluòyángshǎoniánshēháohuádeshēnghuóláikànchūxiànjiànānhuòhuángchūniánjiānyīnluòyángzàihànjīngdǒngzhuōzhīluànhòubàilíngluòguìzinéngyǒujiāoshēyíndeshēnghuóshītàiniánjiāncáozhíjìnluòyángshísuǒzuòzàishēngmìngdezuìhòuniánzhōng

 cáozhí(192-232),zijiànpèiguóqiáojīnānhuīshěngzhōushìrénsānguócáowèizhemíngwénxuéjiājiànānwénxuédàibiǎorénwèicáocāozhīziwèiwéncáozhīshēngqiáncéngwèichénwángshìhòushìhào”,yīnyòuchēngchénwánghòurényīnwénxuéshàngdezàoérjiāngcáocāocáochēngwèisāncáo”,náncháosòngwénxuéjiāxièlíngyùngèngyǒutiānxiàcáiyǒushícáozijiànzhàndòudepíngjiàwángshìzhēnchánglùnhànwèiláièrqiānniánjiānshījiākānchēngxiāncáizhěcáozhíbáishìsānréněr

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37586.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 33人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org