首页 趣味语文古诗词正文

为徐敬业讨武曌檄 / 代李敬业讨武曌檄(wei xu jing ye tao wu zhao xi dai li jing ye tao wu zhao xi)

 wěilíncháoshìzhěxìngfēishùnshíhánwēichōngtàizōngxiàchéncénggèngshìwǎnjiéhuìluànchūngōngqiányǐnxiānzhīyīnhòufángzhīménjiànéméikěnràngrényǎnxiùgōngchánmèipiānnénghuòzhǔjiànyuánhòuhuīxiànjūnyōujiāhuīwèixīncháilángchéngxìngjìnxiáxiécánhàizhōngliángshāxiōngshìjūnzhènrénshénzhīsuǒtóngtiānzhīsuǒróngyóubāocánghuòxīnkuīqièshénjūnzhīàiziyōuzhībiégōngzéizhīzōngméngwěizhīzhòngrènhuòzimèngzhīzuòzhūhóuzhīwángyànzhuóhuángsūnzhīhànzuòzhījiāngjǐnlóngchíhòushíxiàtíngzhīshuāi

 jìnghuángtángjiùchéngōnghóuzhǒngzifèngxiānzhīchéngběncháozhīhòuēnsòngwēizizhīxìngbēiliángyǒuyuánjūnshānzhīliúránzāishìyòngfènfēngyúnzhìānshèyīntiānxiàzhīshīwàngshùnnèizhītuīxīnyuánqīngyāoniènánliánbǎiyuèběijǐnsāntiěchéngqúnzhóuxiāngjiēhǎilínghóngcāngchǔzhīqióngjiānghuángkuāngzhīgōngyuǎnbānshēngdòngérběifēngjiànchōngérnándòupíngyīnshānyuèbēngtuíchìzhāfēngyúnbiànzhìcuīgōnggōng

 gōngděnghuòjiāchuánhànjuéhuòxiézhōuqīnhuòyīngzhòngzhǎohuòshòumìngxuānshìyányóuzàiěrzhōngwàngxīnpóuzhīwèigànliùchǐzhītuōtǎngnéngzhuǎnhuòwèisòngwǎngshìgòngqínwángzhīxūnfèijiùjūnzhīmìngfánzhūjuéshǎngtóngzhǐshānruòjuànliànqióngchéngpáihuáizuòmèixiānzhīzhàohòuzhìzhīzhūqǐngkànjīnzhīzhōngjìngshìshuíjiāzhītiānxiàzhōujùnxián使shǐzhīwén

 wén

 fēichícháozhèngdeshìshìwēnshànliángzhībèiérqiěchūshēnbēixiàdāngchūshìtàizōnghuángdeqiècéngyīngèngdehuìérfèngshìzuǒyòudàohòuláilúnchángtàizitánggāozōngzhìguānàimèiyǐnmánxiāncéngduìdechǒngxìngmóuqiúzàigōngzhōngzhuānchǒngdewèixuǎngōngdefēipínměidōuzāodàodedōufàngguòpiānpiānshànmàinòngfēngqíngxiàngjīngyàngzhùlehuángshàngzhōng穿chuānzhehuádedēngshànghuánghòudebǎozuòjūnwángtuīdàoluànlúndechǒuèjìngjiāshàngshébāndexīnchángxiōngcánchéngxìngqīnjìnjiānnìngcánhàizhōngliángshāxiōngmóushājūnwángqīnzhèzhǒngrénwèitiānshénfánrénsuǒtònghènwèitiānsuǒróngháibāocánghuòxīnmóuduówèihuángshàngdeàizibèiyōujìnzàilěnggōngérdeqīnshǔdǎngquèwěipàizhòngyàodezhíwèihuòguāngzhèyàngzhōngzhēndezhòngchénzàijiànchūxiànleliúzhāngyàngqiánghàndezōngshìxiāowángle。“yànzhuóhuángsūnyáodechūxiànrénmendōuzhīdàohàncháodehuángtǒngjiāngyàoqióngjǐnlenièlóngdekǒushuǐliútǎngzàiwángdegōngtíngbiāozhìzhexiàhòushìwángcháokuàiyàoshuāiwángle

 jìngshìtángdelǎochénxiàshìyīngguógōngdezhǎngsūnfèngxíngdeshìxiānliúxiàdexùnshìchéngshòuzheběncháodeyōuhòuēndiǎnsòngwēiziwèiguódemièérbēiāiquèshíshìyǒudeyuányīndehuántánwèishījuéérliúlèinándàoshìháodàodemayīnfènránérláigànfānshìdeshìwèileāndìngtángdejiāngshānsuízhetiānxiàdeshīwàngqíngshùnyīngzheguótuīyǎngdexīnyuànshìgāozhèngzhīshìyàoxiāochúhàiréndeyāonánzhìpiānyuǎndebǎiyuèběidàozhōngyuándesāntiěchéngqúnzhànchēxiāngliánhǎilíngdeduōjiàobiànhóngcāngdechǔcúnzhēnshìqióngjǐnjiāngzhībīnjīngpiāoyángguāngtángdewěigōngháihuìshìyáoyuǎndemazhànzàiběifēngzhōngmíngbǎojiànzhīzhíchōngxiàngtiānshàngdexīngdòuzhànshìdehǒu使shǐshānyuèbēngyúntiānbiànláiduìrényǒushénmerénnéngkuǎláimóugōngyǒushénmebèimengōngdene

 zhūwèihuòzhěshìdàiméngshòuguójiādefēngjuéhuòzhěshìhuángshìdeyīnqīnhuòzhěshìyǒuzhòngrèndejiāngjūnhuòzhěshìjiēshòuxiānmìngdechénxiāndehuàyīnhǎoxiàngháizàiěrbiānmendezhōngchéngzěnnéngwàngquèxiānfénshàngdeshàngwèigàntòumendeyòuzhǔquèzhīgāituōshuíguǒnéngzhuǎnbiàndāngqiándehuònánchéngwèizhǐhǎohǎosòngzǒudejiùzhǔshìdāngjīndehuángshànggòngtóngjiànkuāngjiùhuángshìdegōngxūnzhìfèixiānhuángdemìngmezhǒngfēngjuéshǎngdìngtóngtàishānhuángbānláozhǎngjiǔguǒliúliànzànshídezàiguānjiànshíyóujuékànqīngshìxiāndezhēngzhàojiùdìnghuìzhāozhìyándechéng

 qǐngkànmíngbáijīntiāndeshìjièdàoshìjiādetiānxiàzhèdàowénbāndàozhōujùnràngjiādōuzhīxiǎo

 zhùshì

 wěizhǐfēidebiǎoshìwèizhèngtǒngsuǒchéngrèndelíncháolíncháotíngzhǎngzhèngquán

 zhǐjiātíngjiādeshèhuìwèi

 xiàchénrénbīnzhǔxiāngkuìzèngchénlièzàitángxiàchēngwèixiàchén”。yīnérdàitǒngzhìzhěchōngshínèigōngdecáiqièchēngxiàchén”。zhèzhǐtiāncéngchōngdāngguòtángtàizōngdecáirén

 gènghuànrénzàiyànhuìzhōngchángzuòwèixiūhuòdetuōyán。《hànshūzàiwèizichénghàngèngshíshìérchǒngxìngzhèjièshuōmíngtiānguāngcǎideshǒuduàndàotángtàizōngdechǒngxìng

 (jì):dàowǎnjiéhòulái

 chūngōngchēngdōnggōngshìtàizizhùdefānghòurénchángjièzhǐtàizi

 chǒngxìng

 (bì)chǒngài

 éméiyuáncánédechùzixiūzhǎngérměideméimáozhèjièzhǐměi

 yǎnxiùgōngchánshuōtiānshànjìnchánhàirén。《zhànguózàichǔ怀huáiwángrénzhèngxiùduìchǔwángsuǒàiměishuō:“chǔwánghuāndeměimàodàntǎoyàndezihòujiàndàochǔwángyàoyǎnzhùdezi。”měizhàobànchǔwángyīnérměidezizhèjièànzhǐtiāncéngtōutōuzhìqīnshēngérérjiàhuòwánghuánghòu使shǐhuánghòushīchǒngdeshì(《xīntángshū·hòufēichuán》)。

 mèitángdàixìnxiānrènwèinénghuòhàirénsuǒchēngyòngshǒuduànrénwèimèi

 yuánhòuzhènggōnghuánghòuhuī(huī dí):yòngměiniǎozhīchéngdezhǐhuánghòudehuīcǎizhìzhǎngwěishān

 yōu(yōu):duō鹿gòngyǒupìn鹿yōu鹿chū·shàng》:“wéiqínshòuziyōu。”zhèwèitiānyuánshìtángtàizōngdeqièquèdāngshànglegāozōngdehuánghòu使shǐgāozōngluànlún

 huī(huǐ yì):zhǐhuīshérénwèiyǒu

 xiáqīnjìnxiézhǐzhèngpàiderén

 zhōngliángzhǐyīnfǎnduìhòuérxiānhòubèishādezhǎngsūnshàngguānchǔsuìliángděngchén

 shāxiōngjiùtángshū·wàichuánzàitiānbèiwèihuánghòuzhīhòushāzhíérwéiliáng怀huáiyuǎnlánshìxiōngyuánqìngyuánshuǎngbèibiǎnzhéér

 shìjūnzhèn(zhèn)móushājūnwángqīnshíshǐshūzhōngbìnghòumóushātánggāozōngqīndezàishìchénxiàshājūnwángzhènchuánshuōzhōngdezhǒngniǎoyòngmáojìnjiǔnéngrén

 kuīqièshényīnmóuwèishénzhǐhuángwèi

 jūnzhīàiziyōuzhībiégōngzhǐtánggāozōnghòuzhōngzōngxiǎnwèixuánbèihòufèiwèilíngwánggǎiruìzōngdànwèidànshíshàngshìbèiyōujìnláishìjiànxīntángshū·hòufēichuán》)。èrwèixiàwénliùchǐzhīzàizhāngběn

 zōngméngjiāshǔdǎng

 huòzimèngmínghuòguāng西hànchénshòuhànzhàozhùyòuzhǔhànzhāozhāohòuyīnhòuéryóuchāngwángliúwèiliúhuāngdàohuòguāngyòufèiliúgèngxuānliúbìngshìāndìng西hànwángcháodezhòngchén(《hànshū·huòguāngchuán》)。zuòxìng

 zhūhóuhàngāozihuìwángliúféidezimíngliúzhāngfēngwèizhūhóugāohòuhòuzhuānzhèngzhòngyòngshìwēiliúshìtiānxiàliúzhāngchéngxiāngchénpíngtàiwèizhōuděngmóuzhūmièshìyōngwénwěndìngle西hànwángcháo(《hànshū·gāowángchuán》)。

 “yànzhuóhuángsūnèr:《hànshū·xíngzhìzàihànchéngshíyǒutóngyáoshuōyànfēiláizhuóhuángsūn”。hòuzhàofēiyàngōngwèihuánghòuyīnziérshāleduōhuángzihànchéngyīnhòujiǔwángmǎngcuànzhèng西hànmièwángzhèjièhàncháoshìzhǐchìtiānxiānhòufèishātàizizhōnghóngxiánzhì使shǐtángshìqīngwēizuòzhǐhuángwèiguótǒng

 “lóngchí(chí,yīncúnzàizhēnglùnlìngzhǒngyīnwèihòuèrshǐ·zhōuběnzàidāngxiàwángcháoshuāiluòshíyǒuliǎngtiáoshénlóngjiànglíngōngtíngzhōngxiàhòulóngdetuòxiányòngcángláidàozhōuwángshíkāilóngchíchūhuàwèixuányuánliúhòugōnggōnggǎnéryǒuyùnshēngbāohòuyōuwángwèisuǒhuòfèitàizi西zhōuzhōngmièwángchíxián(jù),

 zhǒngzizhǎngzijìngshìyīngguógōngdezhǎngfángzhǎngsūnyǒu

 xiānzhǐgāngdetánggāozōng

 sòngwēiziwēizishìyīnzhòuwángdeshùxiōngbèifēngsòngsuǒchēngsòngwēizizhèshìjìngde

 liángquèshízhēndeyuányīn

 yuánjūnshāndōnghànshírénhuántánjūnshānyuánjūnshānzhīyuán”,tōngjiǎhuán”。hànguāngshíwèigěishìzhōngyīnfǎnduìdāngshíshèngxíngdechènwěishénxuéérbèibiǎnwèiliùānxiànchéngyōuérshìjiànhòuhànshū·huántánchuán》)。

 shèyuánwèiwángsuǒdeshénshénhòujièzhǐguójiā

 nèitiānxiàtuīxīnzhǐrénxīnsuǒtuīzhòng

 yuánshì

 bǎiyuètōngbǎiyuè”。dàiyuèyǒubǎizhǒngchēngbǎiyuè”。zhèzhǐyuèrénsuǒdepiānyuǎndedōngnán沿yánhǎi

 sānluòyángjìndōngnèinánsānjùnshìdāngshízhèngzhìzhōngxīnsuǒzàidezhōngyuánzhī

 zhóuzhànchēdeměichēng

 hǎilíngxiànmíngzhìsuǒzàijīnjiāngshěngtàizhōushìzàiyángzhōujìnhàndàicéngzàizhìliángcānghóngyīnjiǔcángérjiàobiànchénghóng

 jiāngzhǎngjiāng沿yánànshuǐbiāndepínghuángzhǐwángzhězhī

 bānshēngmíngshēng

 yīn(yīn)chìzhā(zhà):“zhātōngzhà”,shídejiàoshēng

 gōngděngzhūwèijiāchuánhànjuéyōngyǒushìdàichuándejuéwèihànchūcéngfēnggōngchénjuéwèishìdàichuánxiàsuǒchēnghànjué”。

 xiézhōuqīnzhǐshēnfènwèidōushìhuángjiādezōngshìhuòyīnqīnxiéxiāngpèixiāngzhōuqīnzhìqīn

 yīng(yìng):chéngshòuzhǎojiāng

 mìngjūnwánglínshídemìngxuānshìhàngōngzhōngyǒuxuānshì殿diànshìhuángzhāijièdefānghànwéncéngzàizhàojiànbìngwènjiǎhòujièzhǐhuángzhèngzhòngzhàowènchénzhīchù

 póu(póu)zhīchūshǐ·zhāngshìzhīchuán》:“jiǎlìngmínzhǎnglínghàngāolíngpóuxiàjiāngjiāzhī?”zhèjièzhǐhuángdelíngliùchǐzhīzhǐchénghuángwèidexīnjūn

 sòngwǎngshìsòngzǒudeshìfèngzàishēngdewǎngzhězhǐgāozōngzàishēngzhězhǐzhōngzōng

 qínwángzhǐchénxiàbīngjiùyuánwángshì

 jiùjūnzhǐdehuángzuòjūn”,jìn

 “tóngzhǐshānèrchūshǐ》,hànchūfēnggōngchénshìyún:“使shǐdàitàishānruòguóyǒngníngyuánmiáo。”zhèwèiyǒugōngzhěshòujuéwèizisūnyǒngxiǎngzhǐshānwèishì

 qióngchéngzhǐyuándechéng

 mèifēnmíng(jī):xiàng

 xiàliúxiàhòuzhìzhīzhūshuōchíxiǎngyīngdìngyàojiāchéngzhìjiànzhōu·》,yuánwèijūnzhòngzhūhòuzhìzhě。”

 guāngzháiyuánnián(684),tiānfèizhōngzōngxiǎnlìngdànwèilíncháochēngzhìzhèngxiǎngjìndēngwèichēngjiànzhōuwángcháojìngtàizixiánwèihàozhàozàiyángzhōubīngjiànkuāngluòbīnwángbèiluózhìwèiwénlìngjūnzhōngdeshūjūnchūdeshǒuwénzuòshí

 shùjiàzhí

 zuòwèijūnyòngwénshūdewénběnpiānquèshídàoleshìzhāoérbiànshèngérduàn”(《wénxīndiāolóng·》)deyàoqiúshǒuduànshùshìzuìèzhāozhāngjǐngxǐngtángshèmiànlínshēngcúnwángzhīqiūwèixìngbīngtǎodiànlechōngdeyóuwèishìzhāoérbiàn”;duànjiēxiějìngzhīmíngzhèngyánshùnbīngwēiqiángshèngzhīshèngwèishèngjīngfānwénxiǎngyīngshìzhīdòngzhīxíngshǎnggèngshìzhízhuàngkāngkǎiguǒduàn

 shǒuduànfēnliǎngcéngxiānshùshìzhīzuìróngzhūjǐnkòushǒuwěi(cuànwèifēizhèngtǒng)。èrcéngxiānlǐngqiánliǎngduàngǎntànwángzuǒzhīchénbèishājǐnxiànyǒucháochénzhōngzàihuòguāngliúzhāngyàngzuǒhànchénghòuzhàofēiyànzhōuyōuwángbāowèizhíchìhòushìwángguómièjūndehuògēnshuōmíngtángshèwēizàidànwèixiàduànxiěxìngbīngtǎokuāngtángshìrónghuǎnzuòleyǒudiàn

 duànfēnliǎngcéngxiānxiěbīngzhīzhèngzàixiěbīngwēizhīzhuàngcóngduōfāngmiànzhāngyángshuōmíngtiānshírénjūnzhànyōushìrángōngzhànshèngzhěngduàncóngdàozhīzhèngshízhīqiángliǎngfāngmiànláizhēngrénxīnzhízhuàngkāngkǎibàngyǒuhěnqiángdehàozhàoníngluòbīnwángchūlewénzhāngdezhǔréngōng——jìngjìngnǎishìlíngyānèrshígōngchénzhīdeyīngguógōngshìzhīhòusuǒluòbīnwángshuō:“jìnghuángtángjiùchéngōnghóuzhǒngzifèngxiānzhīchéngběncháozhīhòuēn。”liáoliáoshùjiùbiǎomíngjìngwèiguójǐnzhōngdejuéxīnyán使shǐrénxìnyǒuhàozhàozhīhòuwénzhāngyóutòngtiāndebàoxíngzhuǎnérhàozhàozōngshìgōngxūnrénmínzhòngtuánjiéláifǎnduìshìzhībàoxíngzhěngjiùtángjiāngshānshuǐhuǒzhīzhōng。“shìyòngfènfēngyúnzhìānshèyīntiānxiàzhīshīwàngshùnnèizhītuīxīnyuánqīngyāoniè。”

 duànzhēnduìfāngxiānshìzhīqiánzàicháozhūjūnjiēhòuméngguóēnzhòngtuōlùnzōngshìxìngtǎoróngjiēpóuzhīwèigànliùchǐzhīānzàiwènjūnzhīxīnjūnzhīwēishìdòngzhīshēnqíngzàifánzhūjuéshǎngtóngzhǐshānzhèngmiàněrzhīshǎngcházhēngzhào,“hòuzhìzhīzhū怀huáizhīxíngqǐngkànjīnzhīzhōngjìngshìshuíjiāzhītiānxià”,shìbàngchōngmǎnshèngxìnxīnchéngwèihòushìjīngchángyǐnyòngdejǐng

 wěilíncháoshìzhěxìngfēishùnshíhánwēi。”huàjiùbiǎomíngletiāndewěishàntiānshìzhōngguóshǐzhōngshǎoyǒuderènyòngshēyínluànxìngshāngmínxiàntángjǐnxiùshānshuǐshēnhuǒzhīzhōngshāhuángshìzōngqīngōngxūnquánguìshìshuāngshǒuzhānmǎnhuángshìrénmínxiānxuèdezàirénmíntóushàngzuòwēizuòdebàojūnluòbīnwángdewèijìngtǎozhàonǎifǎnzhīzhìwénwénzhāngcóngkāitóujiùzhízhǐtiāndezhǒngzhǒngèxìngjīngmíngjiǎnjiébiānjiāngchǒulòuwěixièdexíngxiàngzhǎnxiànzàimenyǎnqián使shǐzhěfènhèntīngzhějiēāitángzhīxìngzéizhīyínnüèwénzhāngxiětiānyínluàndewǎnjiéhuìluànchūngōng”、“ménjiànéméikěnràngrényǎnxiùgōngchánmèipiānnénghuòzhǔděngjiāngluànkāndeshēnghuówèidedōunòngxiāngchūmàiròudeshìshíjiāodàideqīngèrchǔzàimendeyǎnzhōngchūxiànledexíngxiàngguǒjǐnjǐnguòshìshāngzhòuwángdezhōuyōuwángdebāoděnghuòzhǔzhīěrdànshìshíbìngfēitiānháiyǒuhěndexīn,“jiāhuīwèixīncháilángchéngxìng”。zhǎngquánláicánbàorén,“jìnxiáxiécánhàizhōngliáng”。luòbīnwángshídeleè,“shāxiōngshìjūnzhèn”,duìqìngzhúnánshūdezuìxíngluòzhǐyònglehuàxíngróng:“shénrénzhīsuǒgòngtiānzhīsuǒróng。”suīránjǐnzhǐquègàikuòlezhòudeqièchōngfēndeshuōmíngtiānzuìèzhīshēnwèishìrénsuǒróngtiānshìyǒuxīnderéndeyínluàndecánbàodōushìwèilegàorénde,“bāocánghuòxīnkuīqièshén”。wèilezhèyàngdezhōngxīntiānwèishìsuǒyòngpáichúrènyòngqīnxìnshāzōngshìchùgōngxūnzhì使shǐtángjiāngshānfēngpiāoyáo,“huòzimèngzhīzuòzhūhóuzhīwángyànzhuóhuángsūnzhīhànzuòzhījiāngjǐnlóngchíhòushíxiàtíngzhīshuāi。”shízhījiānxiāndàijūnwángsuǒxiàláidetángguóbēngkuì

 zhènfènrénxīnzhīrénshēnshěngzhīyánshìzhītòngchùzhuàngjūnzhīshēngwàngbìngjìnxíngróngfǎndenéngxìngránxìng,“nánliánbǎiyuèběijǐnsāntiěchéngqúnzhóuxiāngjiē。”kuāzhāngdexíngróngjūndeqiángwēiměngzhènfènfāngdeshìzhēngmínzhòngdezhīchíyòuwēishèjūnshìdeyànchūzhìcuīgōnggōng?”wénzhāngdàogāocháo使shǐměiyǒuzhènggǎnderénqíngpēngpàidàochùshànggǎnxīndòngjiàndāngshízhīrénzhèshìzhèpiānwénzuìdòngrénxīnzhīchūmenxiǎngxiàngdāngniánxuènánérchùtóucóngróngshěshēnbàoguódeqíngjǐngshuōchùshìwénzhāngdejīnghuáshìjīnwéndediǎnfànzàihuìqíngzhīhòuhuàfēngzhuǎnyòuxúnxúnshànyòushuōzhìjiāndìngdeqīnguìdòngzhǐqíngxiǎozhīhuíchìdehuàzàiqiángdiàotǎodeyàochūgòngqínwángzhīxūnfèijūnzhīmìngfánzhūjuéshǎngtóngzhǐshān”。bìngzhǐchūruòjuànliànqióngchéngpáihuáizuòmèixiānzhīzhàohòuzhìzhīzhū”,cóngzhèngfǎnliǎngfāngmiànlùnzhèngshìjiāngshāngòngcúnwángdeyàozuìhòuchūcāngliángdewèn,“qǐngkànjīnzhīzhōngjìngshìshuíjiāzhītiānxià!”zàijiāngwénzhāngdàixiǎogāocháorénshēnshěngdefāngshìjié

 《wèijìngtǎozhàoxióngjiànxíngwénliúchàngmíngchuíqiāndewénxuéjiàzhíxiàngwèixuérénsuǒzūnfènghuòshùshìzuìzhuàngwénxiànjiàzhízàizuìzhōngjiāngshìdīngshǐdechǐzhùshànggōngméiguǒjiāngwényìnzhèngchuàngzuòshídàiyòuhuìcóngwénwénwàiwèichūyǐnhánshēndeshǐwénhuàmìngzhōngyóushèhuìquándexíngchéngwéizhīshífēnzidāngquánzhědeguānzuìwèilìngrénjǐngxǐngzhèfāngmiàndeyánjǐngòuchénglezhīshífēnziqiānniánláidekùnhuòtóngshíqiānniánláizhīshíjiēcéngchénzhòngérniǔzhedemìngyùnjiūchánzàiqiānxiàrénglìngrénshēnnánjiě

 běnpiāntōngpiánliùjǐnshìzhěngchìérlüèxiǎncuòzōngliùliùliùliùliùliùcānchàchéngměizhōngdeyīnbiànhuàyǒuèrèrjiégòuyǒusānjiégòuliùyǒusānsānsānèrèrèrèrèrèrděngjiégòu),píngxiāngduìérángyǒuzhìménjiànsānliǎngèrliǎngpíngwánquánxiāngfǎnduìyīng),duìzhàngjīnggōngérshífēnránnánliánbǎiyuèduìběijǐnsān”,“hǎilínghóngduìjiānghuáng”,jǐnxìngjiégòuxiāngduìérqiěfāngwèimíngyánděngshìlèixiāngduì),yòngdiǎntiēqièwěiwǎnérshēngyìnghuìyònghuòzimèngzhūhóuzhàofēiyànbāosòngwēizihuánjūnshānděngdiǎn),cǎihuáyànshànérnéngjùnqīngxīnyóunándeshìlùnshìshuōshūqíngdōunéngyùnshénhuīyǒushéngōngqiǎozhùguǐyùnsuījīngduànliànérchéngquèshìránxìnkǒuyīnjiéměiwénqíngměidàolegāotǒngkānchēngshēngwénbìngmàodejiāzuòliùcháomǒuxiēduīdiǎnzǎoshìhuìbǎnzhìlüèshēngdepiánwényǒuxiāorǎngzhībiéérwángdeténgwáng》,kānchēngpiánwéndeshuāng

 quánpiānxióngwénjìncǎidòuzhìshìzhāngbiànzhérénxīnjìngdezhōngbèitiāndesānshíwànjūnchèkuǎleluòbīnwángcóngwángmìngzhīsuǒzhī”(《xīntángshūběnchuán),ránérdezhèpiānwénquèchuánsòngqiānyǒuxiǔdeshùjiàzhí

 rénwénjiàzhí

 《wèijìngtǎozhàoderénwénjiàzhízhōngxiànzàipiānshǒushùshìzuìzhuàngdefēnjǐnwèishǐgōnglechǒuèdetǒngzhìyàngběnshìlexiēshǐwèijiězhīwèifāng便biànshùjiāngzhèfēnnèiróngfēnbiāoshíwényuē

 “1、wěilíncháoshìzhěxìngfēishùnshíhánwēi

 2、chōngtàizōngxiàchéncénggèngshì

 3、wǎnjiéhuìluànchūngōng

 4、qiányǐnxiānzhīyīnhòufángzhī

 5、ménjiànéméikěnràngrén

 6、yǎnxiùgōngchánmèipiānnénghuòzhǔ

 7、jiànyuánhòuhuīxiànjūnyōu

 8、jiāhuīwèixīncháilángchéngxìng

 9、jìnxiáxiécánhàizhōngliáng

 10、shāxiōngshìjūnzhènrénshénsuǒtóngtiānsuǒróng。”gòule

 yǐnwénzhìběnxiànlegāiwéndejiàzhí——zhèngshínèiróngwèishìréngōngdàobàihuàidezhǎngquánzhědebiāoběnérzhèngshífēngěiyánjiūzhězhǐchūleyòngdefāngxiàng

 1、wénzhāngkāitóujiùjiāngdāngshídexiànzhuàngshǐjiédàolexiànshíshìshénmehuángjīngchéngniántàihòulíncháochēngzhìzhìgèngzhíchàdeshìzhèwéizhìchēngzhìdetàihòudepǐnxínghěnchéngwèn。“xìngfēishùnquèyǒusuǒzhǐzǎoniántánggāozōngwèishìwèihòufèidāngshídehuánghòuwángshìwèichénchǔsuìliángjiànjiěgāozōngchūyánchì退tuìsuìliángzhícángzàiwéizhàngzhīhòudeshìchūyándàoshāliáo”。“shíhánwēihuòyǒushùjiěshìzhīwèiběnshéngāozàijiāyīnfēizhèngshìsuǒchūjiùgèngjiànwēizhèngyīnwèishìzàitàizōnggōngzhōngzhǐshìjiècáirénshìbèitánggāozōngcóngshāménchāozhuógōngèrhuánghòutàihòudōushìyīngtiānxiàzhīmiànmiànshìshìxiǎnrányuánděngrénlíncháoshízàishìkāileshǐdewánxiào

 2、jìnzhāngyángshìdeláiránshìcéngwèitàizōngsuǒgāozōngzàiwèifēiwèihòuxiǎnránshìgāozōngdeshìledāngránluòbīnwángdezheyǎndiǎnbìngzàibiānpáiliǎngwèixiāndeshìzhǐshìzhezhòngqiángdiàoshìdegānchūshēn

 3、fèijiěrénwèiwǎnjiéshìxiāngduìtàizōngcháoéryánshìshìtàizōngzhīshēnzàishìgāozōngquèshíchēngshànghuìluàndànshìhòudehuāngyínxìngláikànguǒzàigāozōnggōngyǒuhuìwénchuánchūshǔqíngzhīzhōng

 4、yòudàoshìshēnshìliǎngzhīshìbìngbiǎomíngyuányǒudehuánghòuwèishìtōngguòzhèngdāngshǒuduànláiliándàodāngniándehuánghòufèifēngshìdezhōngliǎdāngshìcháojiēzhīde

 5、6liǎnghuíleshìdēngshànghuánghòuzhīwèidejiǎnyàoguòchéngguānjiànsuǒzàiquèshíxiàngyōngnuòdetánggāozōngzàifèihòuhòushìshàngbiǎoxiànlejuéjǐnyǒudegāngjiéguǒzhāoshìcháodepiànfǎnduìzhīshēngdǎngzhùhuángshàngdexíng

 7shì5、6liǎngdejiéguǒhòubànqiánrénjiěwèiyīnshìshēnshìziliǎngcóngérxiàntàizōnggāozōngzishòuxíngquèshíruòshìzhǐshìyǐnshìgāozōngshìchǒushìzòng使shǐzhèzhǒngluànlúnxíngjìngwèirén齿chǐdànruòyǐnhuìxíngshìzǒngjiàozhīguānmiǎntánghuángzhāngyángshìràngrénróngyànxiàzhèkǒuzěnnàitánggāozōngleshìdehúntāngfēishìchǒutiānxiàzhèjiàonàihuòqiánréndejiěshìháichōngfēngāozōngcháoqiáncéngyóushìshòuzhǎngzifèitàiziyànwángzhōngérzhōngdemóufǎnzuìmíngyòuxiǎnránwèicháojiēshòucóngzhèshàngláishuōgāozōngdeděngshòuxíngyòushìbàishìsuǒ

 8、wèishìpǐnxíngdìnglùnquèbìngfēiduànshìzhīshìyǒumíngdewèilebāndàowánghuánghòumènqīnshēngéryuànchēnghòuyòujiāngwánghuánghòuxiāofēizhǎnshǒurēngjìnjiǔgāngzhìqīnshēngdeérzitàizihóng饿èérděngshìgèngshìlìngrénzhǐ

 9、deqiánbànqiánrénduōjiěwèishìzhòngyòngděngjiānrénjiěquèděngrénshìjìngháishìcháotíngchénnénggàizhǐwèixiézàigāozōnggānfēngniánjiānshìzhāodàoshìguōxíngzhēnchūjìnzhōngxíngzhùzhīshìbèigāozōngjuéchàdiǎnniàngchénglechǎngfèihòufēnghànzhùzhīshìjiùbèihuángshìyánjìnzhǐzuòwèihuánghòushìshēnfànshìjǐnguǎnzhìluòbīnwángxiěwénshíniándàiyuǎndànréngshìzuìjiànhòubànjiězhǎngsūnláihányuànchǔsuìliángzhìníngdōuxiāngzāoshìxiànhài

 10、dexiōngzhǐchūzhèngjiězhǐhánguórén——shìdetóngjiěyīngāozōngyǒurǎnbèishìxiōngzhǐshìxiōngzhǎngyuánqìngyuánshuǎngtángxiōngwéiliángwéiyùn——rényīnzǎoxiānduìshìshìwèihuánghòushēngmendeguānmenháolǐngqíngzhōngbèishìzhǎozuìmíngchùérjūnèrxiàngjiěshǐliàozhōngzhǎodàoshìmóuhàigāozōngdemíngzhèngdànshìdezhǎngzitàizihóngbèihòucéngyóugāozōngzūnhàowèixiàojìnghuángzhèhuògěishìjūngōngruòzhèngzhènshuōméiyǒuháohénhuòshìluòbīnwángxiězuòshíwèileqiánpèiduìcòuyīnjiéérzuòdànzàizhīqiánsuǒlièshìzuìzhuànghàiréntīngwénluòbīnwángzhǔ使shǐshìméiyǒuyàobiānpáitiáowěizhèng使shǐshìzuìzhuàngdezhěngzhēnshíxìngshòudàohuàizàiméiyǒuzhèngérzhǐnéngduàndeqíngkuàngxiàzhěcāishìnénghánguórénzhīyǒuguānshìjiěhuòhuìshòuyángshìdenányīnérzāoshǒujiūjìngkǒngchéngqiānjiězhīle

 xíngwénzhìshìzhīzuìèbiànérwènsuízhīchǎnshēngzhōngguómànzhǎngdefēngjiànshèhuìránshìhūnjūnbàojūncéngchūqióngdànkěndìngxiàngshìzhèyàngyǒuzhīduōdepǐnxíngliègōngkāizuìèzhězàizhǎochūèrcónglùnshàngjiǎnghuángyīngshìtiānxiàdàolúndezhǔnshéngháowènshìwèishǒudezhèngquánzàidàoshàngjīngchǎn使shǐqiánméiyǒuchǎnjīngguòluòbīnwángzhèfānzhāngyángdìngchǎndànméiyǒurènxiàngbiǎomíngdàochǎndeshìzhèngquáncéngyǒuguòrènshàngdequánwēixuēruòshìfǒuzhèyàngshuōzhèngquándeshēngcúnfǒudàoyīnbìngfēizhìguānzhòngyàozhèyàngshuōquèshílìngrénchījīngránérquèshìyándeshìshímewéizhèngquándeyàojiūjìngshìshénmenehuòyuēshìquándàiláidefēnpèi——dāngquányǒuxiàorénhǎochùshízǒngshìnéngyǒuxiàoyùnzhuǎnzhèngshìtiānshídàizuìhǎozhèngmínglezhèdiǎn

 tiānshāgōngchénzhechēngdànshāgōngchéndeshùliàngzhīduōzàishǐshàngmínglièqiánmáozhèsuǒwèigōngchénshìzhǐwèiquánchūguòzhīrénzhōngyǒubànwèisuǒshāguòchāiqiáodewèizhòngzhídeshìzuòpàijìngháodānxīnhuìréndezhèngquánxiàochuánquèshíyǒurénwèixǐngguòdehuíhěnnàirénxúnwèifēiéhuǒwèizhǐchūjǐnguǎnyǒufēiéyīnhuǒérbìngnéngdǎngézixiànghuǒláiyīnwèizhǐyàoshìélèijiùfēiyuánláishèhuìpéiyǎngdeshìréndōutōngguòshìcáinéngxiànshèhuìjiàzhínánguàimenfǎnnéngcháowèiguānwèishēngzhuīqiúsuǒjǐnguǎnzhōngguóhuàjiùchǎnshēnglebànjūnbànzhīgǎntàndàiqiúbànjūnzhěréngránduōguòjiāngzhīzhèhuògōngguānyǒushèyīnwèiyóuhuángquánjuédìngshèhuìwèifēnpèideshùliàngzǒngshìyuǎnyuǎnshèhuìxiǎnzàiqiánzàideqiúzhírénshùérzàifēngjiànshídàizhīshífēnziwèishèhuìchúleshìdàojìngzàichūsuǒwèiliànchéngwénmàiwángjiā”,chúlehuángshàngdeēndiǎn”,rénmenbìngméiyǒujìngjiùshìtiānběnrénshìkàolelóngluòzhùtánggāozōngcáijuéquánkuòquándeshēnānquánsānwèiyòuxiūchéngzhèngguǒdetiānzhīliúcóngziqīngjiànzhīshífēnziréncáixiānshì使shǐyòngmenránhòuháoliúqínggàndiàomenérjuéréncáiduàndàngzhīshìzàihěnduōrénháiyuànwèizhèzhèngquánxiàoshíshìhěnnánkuǎtáidezhèjiùshìshìzhèngquán岿kuīrándòngdesuǒzàitóngshízhèzhǒngxiànshíyòuyìnzhènglezhèyàngtiáoyándeshèhuì——lùnshèhuìjīngyīngshòudàoděngchéngdecuīcándōuhuì使shǐzhèngquánxùnbēngkuìsuǒchéngshòudedàijiàzhǐshìshèhuìzhǎndetíngzhìshèhuìshēnghuódehēiànérzhèqièzāinánqiàhǎoshìyóushèhuìcéngbāokuòbèicuīcánjiēcéngzuìwèishēnqiègǎnshòuzheránshīnüèzhězàishīnüèshíméiyǒurènzhíjiēsǔnshīyòuzěnnéngshēwàngzhèxiēbàonüèhuìtíngzhǐxiàláine

 chúleduìshìdejiēluòbīnwángwénzhāngháijiēshìlefǎnkàngzhěshēndewènshìdezhǒngzhǒnglièbìngfēidàoluòbīnwángxiězuòshícái广guǎngwèirénzhīwèishénmedàojìngbīngshícáixiàzichūqīngsuànzǒngzhàngneyuánláijìngděngrényīnchùfànleshìzhīzāodàobiǎnchùxiēxīn怀huáimǎnfēnzidàochùcáiniàngchénglechǎngluànmeguǒshìzhèyàngtiānzàiyǒushíbèizuìèjìngděnghuìshìshìjìngděngréndefǎnkàngbìngfēizhǐshìchūgōngxīnfènwánquánshìyīnwèitiānmìngdàolementóushàngyánzhòngsǔnhàilemenréndemendònglexīnfènzuìzhōngdìngérzǒuxiǎnzuìmiàoyándeshìmenránzuòchénglezhèpiānkāngkǎiángdegōnglùnjǐnguǎnzibìngyìngnánguàitiānzhīliúyàokànzhīshífēnzizhǐyàomenmenzǒngshìhuìānzhīruòchéngshícáihuìnánérzhèzhǒngnányòuduōbànchéngleshìsuǒwèixiùcáizàofǎnshíjiǔchénggèngyǒushénzhějìngzàofǎnchéngréntóuluòquánjiāmièménsuànliánféndōuràngtiānlexiǎngdāngchūzhèngshìjìngdeyánjiǔdǐngwèitiāndāngshànghuánghòupíngledàobìngwèitiānzhǔchíshǐqiándefēnghòujiāmiǎnshìduìshìdegòngxiànyīngshìlúndezuìhòujìngluòjuébiānshīdexiàchǎngfánwèitiānchūderénduōméiyǒuhǎoxiàchǎngzhīshìbàoyīngháishìwèizuòchāngderánjiéguǒzhōngguóshǐgōngletàiduōzhèfāngmiàndefànzhèngshìzhèzhǒngliánghòu使shǐzhěngshèhuìbǎochílefènliángzhī使shǐèshìdepéngzhàngyǒuxiànlùnzěnmeshuōtiānzhèngquánchíshíjiānzhīzhǎngháishìlìngrénjīngdeyóushìzǎoxiāndebēiwēizhuīzhúquándexíngjìngshòudàojuéduìduōshùdecháotíngzhèngtǒngshìdeqiánglièzhìshìzhèngquánduìsuǒwèidezhèngpàirénshìyǒuzhǒngtiānrándeshìtóngshìběnrénwéiquánshìpǐnxínglièyàngtiānshídàicháozhōngdexiàsānlànxúnchángdeduōbìngqiězhèxiēxiàsānlàngēnběnxièjiǎrénjiǎdemiànchūxiànchùchùchǒuèběnzhāoyáoshìzhěngcháotíngyānzhàngyǒuzhènggǎnyǒucáigànderénchùchùshòuqīngchángchángchùxiàfēngqiěréncáidiāolíngjiùzàizhèzhǒngzhuàngtàixiàtiāndezhèngquánjīnglezhūduōdewàiyōunèihuàndòngleshùxīngfēngxuèjìngshìwǎngérshìshìxiēpǐnxíngchàzhīrénshēnzhìguózhīcáinedāngránshìxiēbàilèichōngliàngzhǐnéngshìgòuchéngshìquánbìngwèizhuàngshēngshìérshìguāntiānxiàyùndeguómínshēngliàoyòufēizhèngpàirénshìliàoshìshǐyòuchǎnshēnglexiànxiàngjǐnguǎnzàixiāngdāngduōshùdeqíngkuàngxiàyǒucáigàndezhèngzhírénshìbǎoshòucuīcán仿fǎngshēngshēngshàngdedàichánggōngnéngbānxiēxìngmiǎnnándezhīshíguǎnréncáichāochāoshuǐpíngdeyùnzuòzàidetiáojiànxiàwánchénglexiēkànláiwánchéngdeshìzhōngwéileshèhuìzhìbēngkuì

 tóngshǐshàngduōshùbàojūnyàngtiāndezhèngquánběnshàngméiyǒushūgěirènzhèngzhìshìzhǐshìyóushíjiānderánérzhōngjiéshìqiānduōniánqiányóuluòbīnwángtǎoshìshūjiēshìdezhūduōmìngshǐzhōngzhànzherénmendekǎorénmenchéntòngxiànwènshàngwèiyīnshídàideyǎnjìnérdàochèjiějuésuǒxìngdeshìxiànzàidezhīshíjiēcéngtōngguòshìérshíxiànshēndejiàzhí

 luòbīnwángtǎowénliúchuánqiānérjìngdetǎozhànzhēngzàihuáxiàjūnshìshǐshàngquènánzōng

 luòbīnwángyuē619—yuē687niánguānguānghànzhōurénjīnzhèjiāng)。tángchūshīrénwángyángjiǒngzhàolínchēngchūtángjié”。yòujiābìngchēngluò”。gāozōngyǒnghuīzhōngwèidàowángyuánqìngshǔgōngzhǎngānzhǔ簿fèngsānniánwèishìshǐyīnshìxiàniánshèdiàoèrniánchúlínhǎichéngzhìguānyǒuluòbīnwángtiānguāngzháiyuánniánwèibīngyángzhōufǎntiāndejìngzuòdàijìngchuántiānxiàwén》,jìngbàiwángmìngzhīsuǒzhīhuòyúnbèishāhuòyúnwèisēng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37583.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org