首页 趣味语文古诗词正文

晁错论(chao cuo lun)

 tiānxiàzhīhuànzuìwèizhěmíngwèizhìpíngshìérshíyǒuzhīyōuzuòguānbiànérwèizhīsuǒkǒngzhìjiùérqiángwèizhītiānxiàniǔzhìpíngzhīānérxìnwéirénrénjūnziháojiézhīshìwèinéngchūshēnwèitiānxiàfànnánqiúchénggōngfēimiǎnqiángyuèzhījiānérgǒuqiúmíngzhīsuǒnéng

 tiānxiàzhìpíngérnánzhīduānzhīnéngshōuzhīránhòuyǒutiānxiàshìzhìérxúnxúnyānzhī使shǐrénrèntiānxiàzhīhuò

 zhěcháocuòjǐnzhōngwèihànmóuruòshāndōngzhīzhūhóushāndōngzhūhóubìngzhūcuòwèimíngértiānzichácuòwèizhīshuōtiānxiàbēicuòzhīzhōngérshòuhuòzhīcuòyǒuzhī

 zhīshìzhěwéiyǒuchāoshìzhīcáiyǒujiānrěnzhīzhìzhīzhìshuǐzáolóngménjuéérfàngzhīhǎifānggōngzhīwèichénggàiyǒukuìmàochōngwèizhīhuànwéinéngqiánzhīdāngránshìzhìérwèizhīshìzhìchénggōng

 guózhīqiángérzhòuxuēzhīwèibiànguàizāicuòshíjuānshēnwèitiānxiàdāngnánzhīchōngérzhìchǔzhīmìngnǎiwèiquánzhī使shǐtiānzijiāngérshǒuqiěguózhīnánzhěshuíqiúmíngānsuǒtáohuànjiāngzhīzhìwēishǒuzhìānwèinánshǒuzhìānérqiǎntiānzizhìwēizhōngchénshìsuǒfènyuànérpíngzhě

 dāngzhīshísuīyuánàngcuòwèimiǎnhuòzhěshǒuér使shǐrénzhǔjiāngqíngéryántiānzinánzhīérzhòngwéishìyuánàngzhīshuōxíngjiān使shǐchǔfǎncuòshēnrènwēicuìdōngxiàngérdàizhī使shǐzhìlèijūntiānzijiāngshìzhīwèikǒngsuīyǒubǎiàngérjiānzāi

 jiēshìzhījūnziqiúfēichángzhīgōngwèiquánzhī使shǐcuòjiāngértǎochǔwèigōngwéishēnértiānziyuèjiānchénchéngcuòzhīsuǒquánzhěnǎisuǒhuò

 wén

 tiānxiàdehuòhuànzuìnéngwǎnhuídeguòbiǎomiànshàngshèhuìāndìngméiyǒuhuòluànérshíshàngquècúnzàizheāndìngyīnxiāokànzhehuòluànshēngquèxiǎngfāngshèduìmekǒnghuòluànjiùhuìzhǎndàowǎnhuídeláijiānjuézhìzhǐyòudānxīntiānxiàrénjīngguànzhèzhǒngāndìngdebiǎoxiàngquèxiāngxìnzhǐyǒuxiērénrénjūnziháojiéréncáinénggòutǐngshēnérchūwèiguójiāāndìngérmàotiānxiàzhīwěiqiúchéngjiùwěidegōngzhèběnláijiùshìnénggòuzàiduǎnshíjiānnèiérjiùdegèngshìzhuīqiúmíngderénsuǒnéngzuòdàodeguójiāāndìngpíngjìngyuánchùdehuòhuàndedǎohuǒ线xiànchùleyòunéngzhìzhǐránhòucáinéngyǒushuōtiānxiàrénhuòluànshēngquèxiǎngduǒduǒshǎnshǎnkāiràngbiérénchéngdānpíngdìngderènmetiānxiàréndenándìngyàozhōngdàodeshēnshàng

 cóngqiáncháocuòdānjīngjiéxiàozhōnghànshìjiànjǐngxuēruòshāndōngzhūhóuguódeshíshìshāndōngzhūhóuguógòngtóngbīngjièzheshācháocuòdemíngshìjǐngméiyǒudòngchádàomendeyòngxīnjiùcháocuòshāleláishuōmen退tuìbīngtiānxiàréndōuwèicháocuòyīnjǐnzhōngérzāoshāshēnzhīhuòértòngxīnquèmíngbáizhōngfēnyuányīnquèshìcháocuòzàochéngde

 láifánshìzuòshìderénjǐnyǒuchūlèicuìdecáinéngdìngyǒujiānrèndezhìcóngqiánzhìshuǐzáokāilóngménshūtōnghuáng使shǐhóngshuǐdōngliúhǎidāngdezhěnggōngchéngshàngwèizuìhòuwánchéngshínéngshíyǒujuémànděngdehuòhuànshēngzhǐshìshìxiānjiùliàodàohuìzhèyànghuòhuànshēngshíjiùjīnghuāngshīcuòérnéngcóngróngzhìsuǒnénggòuzuìzhōngchénggōng

 guóyàngqiángquèránxiǎngxuēruòmenláipànluànnándàozhíguàimacháocuòzàizhèshíhòuhuōchūdexìngmìngwèitiānxiàrénchéngshòudǎngnáncóngérkòngzhìchǔděngguódemìngyùnquèránwèilebǎoquándexìngmìngxiǎngràngjǐngjiàqīnzhēngpíngdìngpànluànérliúshǒujīngchéngzàishuōtiāoguózhīluàndeshìshuínexiǎngyíngměimíngyòuzěnmenéngduǒzhèchǎnghuànnánneqīndàibīngpíngdìngpànluàndewēixiǎnliúshǒujīngchéngdeānquánxiāngshìyǐnhuòluàndezhǔmóuxuǎnzuìānquándeshìqíngzuòquèzuìwēixiǎndeshìqíngliúgěihuángzuòzhèjiùshìràngzhōngchénshìmenfènpíngdeyuányīnazàizhèshíhòu使shǐméiyǒuyuánàngcháocuònéngmiǎnshāshēnzhīhuòwèishénmenexiǎngyàoliúshǒujīngchéngquèjiàohuángjiàqīnzhēngànqíngláishuōhuángběnláijīngjuézhèshìmiǎnwèinándeshìqíngdànyòuhǎofǎnduìdejiànzhèyàngzhènghǎogěiyuánàngjìnchányándehuì使shǐdedenénggòuchěngjiǎruòchǔděngguópànluànshícháocuòhuōchūxìngmìngchéngdānzhèwēixiǎndepíngpànzhòngdānxiàngcuìhuǒdāoshìdexùnliànjūnduìxiàngdōngbiānyánzhèndàiràngdejūnzhǔzhìshòudàofányōumehuángjiùhuìchōngfēnkàoérjuéguópànluànyǒushénmezòng使shǐyǒubǎiyuánàngnéngyǒuchéngjiānmenjūnchénma

 āishìshàngdejūnziguǒxiǎngyàojiànwěidegōngjiùyàokǎobǎoquánxìngmìngdejiǎcháocuòqīndàibīngtǎochǔděngguódìngjiùhuìchénggōngzhǐyīnxīnxiǎngbǎoquánshēnérhuánggāoxìngjiānchénzhènghǎochènzuānlekōngzicháocuòbǎoquándexìngmìngzhèngshìzhāozhìshāshēnzhīhuòdeyuányīna

 zhùshì

 cháocuòqián200niánqián154niányǐngchuānjīnnánzhōurénshì西hànwénshídezhìnángrénzhǔzhāngzhòngnóngguìchàngxuēruòzhūhòugèngdìnglìngzhāozhìwánghóuquánguìhènhànjǐngniánqián154nián),chǔděngguótǎocháocuòqīngjūnwèimíngdòngpànluàncháocuòyīnbèishā

 huànhuòhuàn

 wèizhìxiāochú

 zhìpíngzhèngzhìqīngmíngshèhuìāndìng

 dàizhǐhuòhuàn

 suǒchùsuǒzhèzhǐjiějuéwèndecuòshī

 niǔ(niǔ):guàn

 xìnxiāngxìn

 wéizhǐyǒu

 chūshēntǐngshēnérchū

 fànmàozhe

 érbiǎoshùnjiē

 yuánběn

 (jī)yuèyuèzhèfànzhǐduǎnshí

 duānkāitóukāishǐ

 chù

 shōuzhìzhǐ

 ránhòuyǒutiānxiàránhòucáinéngyǒushuōtiānxiàrén

 xúnxúnyānhuǎnmàndeyàngzixúnxúnyān,……deyàngzi

 táo

 zhěcháocuòjǐnzhōngwèihàncóngqiáncháocuòdānjīngjiéxiàozhōnghàncháozhěcóngqián

 shāndōngzhǐxiáoshāndōng

 bìngtóngbīngpànluàn

 zhūcuòwèimíngzhūshācháocuòzuòwèimíng······wèi······zuòwèi

 értiānzichácuòwèizhīshuōdànhànjǐngméiyǒudòngchádàobīngdezhūhóudeyòngxīncháocuòshāleláishuōmen退tuìbīng

 tiānxiàbēicuòzhīzhōngérshòuhuòzhīcuòyǒuzhītiānxiàréndōuwèicháocuòyīnjǐnzhōngérzāoshòushāshēnzhīhuòérbēitòngquèmíngbáizhōngfēnshìcháocuòzàochéngdeyīnwèizhāozhì

 zhīshìzhěwéiyǒuchāoshìzhīcáiyǒujiānrěnzhīzhìláinénggòuchéngjiùwěigōngderénjǐnjǐnyàoyǒuchāofánchūzhòngdecáinéngdìngyǒujiānrèndezhì

 zhīyòngzàizhǔwèizhījiānxiāozidexìngshí

 lóngménjīnshǎn西hánchéngdōngběishìhuángbēnliúzuìtuānchù

 zhǐhuáng

 fāngdāng

 gàiyǒukuìmàochōngwèizhīhuànnéngyǒujuémànděngdehuòhuàn

 shìsuǒyīn

 shǒu

 zhòurán

 wèibiànguàizāimenláipànluànnándàozhíguàimazhí

 nǎijìngrán

 使shǐtiānzijiāngérshǒuxiǎngrànghuángjiàqīnzhēngpíngdìngpànluànérliúshǒujīngchéng

 qiúmíngānsuǒtáohuànxiǎngqiúzhèměimíngzěnmenéngtáozhèchǎnghuànnánneānzěnme

 zhōngchénshìsuǒfènyuànérpíngzhězhèshìzhōngchénshìmenzhīsuǒfènpíngdeyuányīna

 suī使shǐ

 zhěwèishénmene

 qíngéryánànzhàoqíngláishuōànzhào

 tiānzinánzhīérzhòngwéihuángběnláijīngjuézhèshìmiǎnwèinándeshìqíngdànyòuhǎofǎnduìdejiàn

 使shǐjiǎruò

 cuìduànliànyǐnshēnwèichōngfēngxiànzhènfènqiáng

 suīyǒubǎiàngérjiānzāi使shǐyǒubǎiyuánàngnéngyǒuchéngjiānmenjūnchénma

 jiēgǎntànāi

 wèiquánzhījiùyàokǎobǎoquánxìngmìngdecóngshì

 kōngkōngzi

 nǎisuǒhuòzhèngshìzhāozhìshāshēnzhīhuòdeyuányīnazhùbiǎogǎntàn

 shìzàirénshǐlùnzhōngxiěleliàngdefānànwénzhāngxīnyǐngshēngāoyuǎnyōusuìzhìguózhīxíngshìzhīàimínzhīxīnèzhīhènrénzhīzhīshěngdōubiéchūxīnjiànrénzhīsuǒwèijiànrénzhīsuǒwèicháocuòcéngchūxuēfānjiànhòubèihànjǐngsuǒshā。“cháocuòzhīrénduōtàn”,shìquèfānkōngchūdeshìjiǎojiāzhīyánchǎnshùlecháocuòshòuhuòyuányīnchūlerénrénjūnziháojiézhīshìyīngchūshēnwèitiānxiàfànnánqiúchénggōngdezhǔzhāng

 wénzhāngkāipiānwèifànfàngàishuō:“tiānxiàzhīhuànzuìwèizhěmíngwèizhìpíngshìérshíyǒuzhīyōu。”kànshìxiěshíquèzàiànshuōhànjǐngshíguótàimínānzhōngyǐnhánzhedezhūhóuzhīhuànjiēzhezuòzhě便biànwéiràohuàncóngzuò”、“liǎngfāngmiànjìnxíngfēnshuō。“zuòguānbiànérduìhuòhuàncǎicuòshīmehuòhuàn便biànhuìmànyánjiùyào;“érqiángwèizhīérděngdàishítiānxiàtóngyàngnéngbǎochízhìpíngāndìngdemiànzuòzhěshuōdeérqiángwèizhī”,ànzhǐcháocuòdexuēluòxiàmiànwénzhāngyòujiézhǐshàngliǎngdeyǐnchūrénrénjūnziháojiézhīxíngdezuòwèiéràncháocuògānyòngfēimiǎnqiángyuèzhījiānérgǒuqiúmíngzhězhīsuǒnéng。”gàixiěchūshǐshàngdeshībàizhěyòuluòshízàicháocuòshēnshàngànhánzheduìcháocuòshībàiyuányīndepínglùnzhèliǎngkānchēngquánpiānguānjiànzhīchùshìzuòzhělùnshuōdezhōngxīnzàichùháiyǒuchéngshàngxiàdemiàoyòng:“fēimiǎnqiángyuèzhījiān”,shàngchéngérqiángwèizhī”;“gǒuqiúmíngzhě”,xiàshìzhìérxúnxúnyānzhī”。hòumiàn,“tiānxiàzhìpíngànxiějǐngshídeguózhīluàn”;“shìzhìérxúnxúnyānzhīyòuxiěguóbīnghòucháocuòdetàiyīnshǒuduànsuīméizhíjiēdiǎnchūcháocuòdànquèzàixiěcháocuòchōuxiàngzhōngyǒuxiěhánshíxiěshíxiāngshēngzhōng使shǐhòumiàndelùnshùgāojiànbānyòuràngwénzhāngpáidàngkāiguīyǒuzhǒngtāotāodeshì

 èrduànwénzhāngzàiqiánmiànchǔshàngjiàoéryóuchōuxiàngéryóuyǐnérxiǎnyóushǐdechōuxiànggàishuōguòdàodeshǐshìlùnshù西hànshèhuìzhūhóudeshìyánzhòngwēixiézhefēngjiàndezhōngyāngquáncháocuòjiǎzhīhòujiànjǐngxuēfān”。shuōzhūhóuwángxuēzhīfǎnxuēfǎnxuēzhīfǎnǒuhuòxiǎoxuēzhīfǎnchíhuò。”hànjǐngyòngshìchūxiànleguózhīluàn”。hòuláiyīnchányáncháocuòbèishāhòudàizhīrénduōbēitàncháocuòdejǐnzhōngérménghàidànshìzhèquèfǎnchuántǒnglǎodiàorènwèicháocuòhuòzuìshìyóuyǒuzhī”,cóngér使shǐwénzhāngjìngtóngfánxiǎng

 sānduànzuòzhěfāngmiànjǐnkòushǐshìlìngfāngmiànquèchùkāixiānchūzhīshìzhěwéiyǒuchāoshìzhīcáiyǒujiānrěnzhīzhìjièdeguāndiǎnránhòu便biànpángzhēngyǐnyòngzhìshuǐdezáolóngménjuéjiāngkuìmàochōngláilùnzhèngchūshìzhìér”、“wèizhīsuǒcáinéng使shǐshìchénggōngérànzhōngzhǐcháocuòdelínwēiértáo

 duànshìquánpiāndezhǔzhèduànlùnbiànfēngxíngwénbiànzhézhèduàntōngguòyǒudelùnshuōbiānjìnchǎnshùlecháocuòhuòdeyuányīn。“guózhīqiángérzhòuxuēzhīwèibiànguàizāi!”shìrènwèixuēfānyīnggāizhújìnxíngwèizhīsuǒ”,éryīngzhòuxuēzhī”,zhòuxuērándǎozhìguózhīluàn”,zhè便biànshìérnánzhīduān”。rénrénjūnziháojiéquèshítǐngshēnérchūsuǒnéngchéngdàncháocuòzàishíjuānshēndǎngnánkuìguófǎnérlínwēiértáo,“使shǐrénrèn”,metiānxiàzhīhuòrán便biànzhōngzàicháocuòshēnshànglewénzhāngzhìsuǒzhīshìsuǒzhīlúnsuīqiánwénxiāngjìndànguāndiǎnshǐshìquèzhújiànyóuyǐnérxiǎnyóuànérmíngwénzhāngdeshìmànmànyóuruòérqiángyóupíngérjìnxiōngyǒngjǐnjiēzhezuòzhěyòuliányòngleliǎngfǎnwènwénzhāngdeshìtuīxiànglededǐngfēng。“qiěguózhīnánzhěshuí?”shìshuíyǐnchūguózhīnánéryòulínwēiértáolexuǎnzuìānquándechùsuǒtiānzixiànzhìwēidejìngzhèshìzhōngzhīshìsuǒfènwǎnzhīrén使shǐyuánàngdechánhuìxìngmiǎnshíhuòzhèyàngdejiédeyuányīnshìshǒuér使shǐrénzhǔjiāng。”zhèliǎngwènwèipíngyòu使shǐwéntánchéngxiànchūwāngyángchéngdezhēngránérshìbìngjiùyòngliǎngtiáojiànzàicóngfǎnmiànjiǎshècháocuòwénzhāngtiàodegāolàngyòutuīxiàngleshēnyuǎn广guǎngkuò。“使shǐchǔfǎncuòshēnrènwēicuìdōngxiàngérdàizhī”,zhèshìjiǎshècháocuòlínwēiértáo;“使shǐzhìjiājūntiānzijiāngshìzhīwèikǒng”,zhèshìjiǎshècháocuò使shǐrénzhǔjiāngme使shǐyǒubǎiyuánàngnéng使shǐcháocuòhuòhuò

 zuìhòuduànwénzhāngdeshìjiànjiànpínghuǎnzàigǎntànshǐzhīshízàizhǐchūlínwēiértáoshēnshìcháocuòhuòdeyuányīncóngérzēngzhònglezhǐdezuòyòng

 zuòzhěshēnghuóshídàizhìpíngjiǔwéntiánpínruòzuòzhězhìlùnshíwèiyǒugǎnérshǒulùnxióngshēnhúnhuīyǒuhěnqiángdezhēnduìxìngquánpiānwénzhāngyóuérshíyóushíérshìtāotāoyóushìtāotāoérjiànjiànpínghuǎnshūhuǎnjǐncòuyǒuróngwèi

 《cháocuòlùnwèishìzàisòngrénzōngjiāyòuniánzhìliùnián(1060—1061niánxiějiùbìngchéngcháotíngdewénzhāngzhī。《cháocuòlùndexiězuòshíjiānyǒuliǎngzhǒngshuōrènwèiběnwénxiěsòngrénzōngjiāyòuniánshìzàizhìkǎoshìqiánsuǒshàngèrshípiānjìnlùnzhīlìngzhǒngshuōrènwèigāizuòpǐnxiějiāyòuliùniánshìshìzàizhìkǎoshìzhōngdepiānyīngshìwénzhāng

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37582.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org